Vrijednost zikra

Vrijednost zikra

Kazao je Uzvišeni Allah:

 • ‘Sjećajte se vi Mene, pa ću se i Ja sjećati vas. i zahvaljujte Mi, a ne budite Mi nezahvalni’ (El-Bekare, 152.).
 • ‘O vi, koji vjerujete. Allaha često i mnogo spominjite’. (El-Ahzab, 41.)
 • ‘…i muškarcima koji mnogo Allaha spominju i ženama, Allah je, zaista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio’ (El-Ahzab, 35.).
 • ‘I u sebi spominji Gospodara svoga ujutro i navečer, ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižući glas, i ne budi nemaran.’ (El-Araf, 205.).

Kazao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.:

 • ‘Meselu-l-lezi jezkuru Rabbehu ve-l-lezi la jezkuru Rabbehu meselu-l-hajji ve-l-mejjiti’.
 • ‘Primjer onoga koji se sjeća svoga Gospodara spominjući Ga i onoga koji Ga se ne sjeća je kao primjer živog čovjeka i mrtvaca. (El-Buhari)

Zatim je kazao:

 • ‘Ela unebbiukum bi hajri e’amalikum ve ezkaha inde melikikum ve erfe’iha fi deredžatikum ve hajrin lekum min infaki-z-zehebi ve-l-veriki ve hajrin lekum min en telkav aduvvekum fe tadribu e’anakahum ve jadribu e’anakakum? Kalu, bela. Kale zikru-l-Lahi te’ ala’.
 • ‘Želite li da vas obavijestim o vašem najboljem djelu, koje je, usto, najkreposnije kod vašeg Vladara, koje najviše podiže vaše stepene, koje vam je bolje od udjeljivanja zlata i srebra i koje vam je bolje i od borbe protiv vašega neprijatelja?’ Ashabi odgovoriše: ‘Da, želimo.’ ‘Sjećanje na Uzvišenog Allaha.'(Et-Tirmizi, Ibnu Madzdze)

Kazao je i ovo:

 • ‘Uzvišeni Allah kaže: ‘Ene inde zanni ’abdi bi, ve Ene me’ahu iza zekereni, fe in zekereni fi nefsihi-zekertuhu fi Nefsi, ve in zekereni fi melein-zekertuhu fi melein hajrin minhum, ve in tekarrebe ilejje šibren tekarrebtu ilejhi zira’an, ve in tekarrebe ilejje zira’an tekarrebtu ilejhi ba’an, ve in etani jemši etejtuhu herveleten’.

Rekao je Allah, dž.š.:

 • ‘Ja sam u stanju učiniti Svome robu ono što on misli o Meni. S njim sam kad god Me se sjeti. Ako Me se sjeti u osami, i Ja se sjetim njega kad sam sâm; ako Me se, pak, sjeti dok je u društvu, i Ja se njega sjetim u još ljepšem društvu. Kad mi se približi za pedalj, i Ja se njemu približim za lakat, a ako Mi se približi za lakat, Ja se njemu približim za rukohvat. Najzad, ako Mi se približi hodom, Ja ću se njemu približavati žurbom’. (El-Buhari, Muslim)

A kazao je i ovo:

 • ‘Ve’an Abdillahi bin Busr, radije-l-Lahu anhu, enne redžulen kale: ‘Ja Resula-l-Lahi, inne šerai’al-islami kad kesuret alejje fe ahbirni bi šej’in etešebbesu bihi’ – Kale – ‘La jeza-lu lisanuke retiben min zikril-l-Lahi’.
 • Od Abdullaha sina Busra, r.a., prenosi se da je neki čovjek rekao Allahovom Poslaniku: ‘Allahov Poslaniče, meni se čini da ima mnogo islamskih propisa, pa mi kaži neke najvažnije kojih ću se pridržavati’, pa mu je rekao: ‘Neka ti je jezik neprestano vlažan od spominjanja Allaha, dž.š. (Et-Tirmizi, Ibnu Madzdze)

Kazao je i:

 • ‘Men karee harfen min Kitabi-l-Lahi fe lehu bihi hasenetun vel-hasenetu bi ’ašri emsaliha, ve la ekulu: elif-lam-mim-harfun ve lakin elifun harfun, lamun harfun, mimun harfun’.
 • ‘Ko prouči (pročita) slovo iz Allahove Knjige, pribavio je sebi jedno dobro djelo, a jedno dobro vrijedi kao deset drugih istih dobara. Ja ne kažem da je Elif-lam-mim jedno je slovo, nego: elif je slovo, lam je slovo i mim je slovo.’ (Et-Tirmizi)

Zabilježen je i ovaj hadis:

 • ‘Ve ’an Ukbete bin Amirin, radijel-l-Lahu ‘anhu kale: haredže Resulu-l-lahi (s.a.v.s.) ve nahnu fi-s-suffe fe kale: ejjukum juhibbu en jagduve kulle jevmin ila buthane ev ile-l-akiki fe je’ti minhu bi nakatejni kevmavejni fi gajri ismin ve la kati’ati rahimin?-fe kulna: Ja Resule-l-lahi, nuhibbu zalike. Kale: efela jagdu ehadukum ile-l-mesdžidi fe j’alemu ev jakre’u ajetejni min Kitabi-l-Lahi azze ve dželle, hajrun lehu min nakatejni, ve selasun hajrun lehu min selasin, ve erbe’un hajrun lehu min erbe’in, ve min e’adadihinne mine-l-ibili’.

Prenosi se od Ukbeta, sina Amirova, da je rekao:

 • ‘Dok smo mi boravili na sofi, izišao je Allahov Poslanik, s.a.v.s., i obratio nam se: ‘Ko bi od vas želio svakog jutra otići u Buthan ili u Akik i da se otamo vrati sa po dvije velike jednogrbe deve, a da to ne bude na griješan način ili na način koji je vid prekidanja rodbinskih veza?’ Odgovorili smo: ‘Svi bismo to željeli, Allahov Poslaniče’. Tada nam on reče: ‘Zar niko među vama ne želi poraniti u džamiju i u njoj naučiti ili pročitati dva kur’anska ajeta, što mu je bolje od dvije deve; tri ajeta su mu na taj način vrednija od tri deve; četiri, od četiri deve i određeni broj ajeta od određenoga broja deva”. (Muslim)

Kazao je i sljedeće:

 • ‘Men ka’ ade mak ‘aden lem jezkuri-l-Lahe fihi kanet ‘alejhi min-l-Lahi tiretun,ve men idtadže’a mudtadže’an lem jezkuri-l-Lahe fihi kanet’ alejhi tiretun’.
 • ‘Ko sjede u društvo ne spomenuvši Allaha, nad njim će Allah nadviti veliki jad, a ko legne ne spomenuvši Allaha, također će se nad njim nadviti veliki jad od Allaha. (Ebu Davud)

Kazao je i ovo:

 • ‘Ma dželese kavmun medžlisen lem jezkuru-l-Lahe fihi ve lem jusallu ’ala nebijji-him illa kane alejhim tiretun, fe in šae ’azzebehum ve in šae gafere lehum’.
 • ‘Nad grupom koja se okupi na jednome mjestu, a ne spomene Allaha i ne donese salavat na svoga Poslanika, nadvit će se veliki jad od Allaha. Ako htjedne, Allah će ih kazniti, a ako ne, oprostit će im.’ (Et-Tirmizi)

Poslanik, s.a.v.s., kazao je drugom prilikom sličnu poruku:

 • ‘Ma min kavmin jekumune min medžlisin la jezku-rune-l-Lahe fihi illa kamu an misli džifeti himarin ve kane lehum hasretun’.
 • ‘Skupina koja napusti sijelo ne spomenuvši Allaha kao da je ustala iza leša magarca; oni su u teškoj nesreći. (Ebu Davud)