"> "> "> ">

Vrijednost udjeljivanja na Allahovom putu

Vrijednost udjeljivanja na Allahovom putu

U Kur´anu Allah, subhanehu ve te’ala, je rekao: „Što god vi udjelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje.” (Sebea 39) „…a za dobro koje učinite Allah sigurno zna.”  (El-Bekare 215) „Imetak koji udjelite drugima u vašu je korist, ono što udjelite drugima neka bude samo Allahu za ljubav – a ono što od imetka udjelite drugima nadoknadit će vam se potpuno, neće vam biti učinjeno krivo!” (El-Bekare 272)                                             
U hadis kudsijju kojeg prenosi Ebu-Hurejre r.a. Allah, subhanehu ve te’ala, je rekao: „O sine Ademov! Udijeli, pa ću i Ja tebi udijeliti!” (Buharija) Od Ebu-Hurejre r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Milostinja neće umanjiti imetak, niti će čovjek oprostiti a da mu Allah neće povećati ponos i niko neće biti skroman radi Allaha, a da ga Allah neće uzdići.” (Muslim)
Od Abdullaha b. Amra r.a. se prenosi da je neki čovjek upitao Allahova Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: „Koji je to islam najbolji?” Odgovorio je: „Da udjeljuješ hranu i nazivaš selam onome koga znaš i onome koga ne znaš!” (Buharija, Muslim)
Od Ebu-Mes’uda el-Ensarija r.a. se prenosi da je neki čovjek došao s devom, vodeći je za povodac, i rekao: „Dajem je na Allahovu putu.” Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, mu je dodao: „Zbog nje ćeš na Sudnjem danu dobiti sedam stotina deva, sveijedna će biti s povodcem.” (Muslim)

Vrijednosti udjeljivanja:
1. Udjeljivanje u obilju i oskudici je od potpuna imana i lijepa islama.
2. Dokaz je lijepa mišljenja o Allahu i uvjerenja u Njega Svevišnjeg.
3. U tome je zahvalnost Allahu na Njegovoj blagodati, jer je On istinski vlasnik svog imetka.
4. Razlog je Allahove ljubavi i ljubavi stvorenja.
5. Njime se jačaju veze među pojedincima i zajednicama.
6. Njime se zadovoljavaju zahtjevi siromašnih i potrebnih.
7. Udjeljivanje je razlog zadobijanja bereketa u imetku i njegova povećavanja.
8. Njime se u zajednici širi ljubav i samilost koji su suprotni škrtosti i srdžbi.
9.Udjeljivanje je put koji je vodi do Dženneta.
10. Onoga koji bude udjeljivao Allah će staviti u Svoj hlad na Dan kada drugog hlada neće biti.