'Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr!'

'Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr!'

Mjesec Kur’ana je ramazan.
Noć u kojoj je počelo objavljivanje Kur’ana je ‘Lejletul kadr’.
Noć Kadr je skrivena u neparnim noćima zadnje trećine ramazana.
Ta noć je vrijednija od hiljadu mjeseci!

Kur’an ima 114 sura ili poglavlja.
Kur’an ima 6236 ajeta.
Kur’an ima 77845 riječi.
Kur’an ima 30 džuzeva ili dijelova. Svaki džuz ima po 20 stranica.
Kuran ima 60 hizbova.

U Kur’anu ima 14/15 ajeta poslije čijeg čitanja treba učiniti sedždu. U ovome se ulema razilazi.
U Kur’anu se spominju imena 25 poslanika.

Najduža sura u Kur’anu je sura el-Beqareh.
Najduži ajet u Kur’anu je 282. ajet sure el-Beqareh.
Najkraća sura u Kur’anu je sura el-Kewther.

Kur’an ima redoslijed sura  po objavljivanju i po mushafu.
Tri su sure čiji je redoslijed isti i po objavi i po mushafu, a to su: Sad, Nuh i el-Infitar.
U Kur’anu samo dva ajeta sadrže sve harfove arapskog jezika. 154. ajet Alu Imran i 29. ajet sure el-Feth.

Sura el-Ikhlas je, zbog svog sadržaja, ravna trećini Kur’ana.
Sura el-Mudžadele je jedina sura u čijem se svakom ajetu spominje Allah.
Sura et-Tewbe je jedina sura na čijem početku nema bismille.
Sura en-Neml je sura sa dvije bismille. Jednom na početku, i drugom u 30 ajetu.
Sure el-Beqareh i Alu Imran su u hadisu označene sa ‘Ez-Zahrawani’.
Sura Jasin je srce Kur’ana.

Ukras Kur’ana je sura er-Rahman.
Jedine sure koje počinju sa ‘O vjernici’ su el-Maideh, el-Mumtehineh i el-Hudžurat.
Jedino mjesto u Kur’anu gdje se Allah obraća direktno kafirima je 7. ajet sure et-Tahrim. (‘Ja ejjuhel-lezine keferu, la ta’tezirul jewme…’).

Prvi koji je sakupio Kur’an je Ebu Bekr es-Siddik.
Prvi koji je ljude sakupio na jedan kiraet Kur’ana je Othman b. Affan.
Jedina žena čije se ime spominje u Kur’anu je Merjem, majka Isa, a.s.
Jedini ashab čije se ime spominje u Kur’anu je Zejd b. Harithe.

Riječima ‘el-Hamdu lillahi’ počinje pet sura u Kur’anu, i to:

  1. el-Fatiha – el-Hamdu lillahi arbbil alemin.
  2. el-En’am – el-Hamdu lillahil-lezi khalekas-semawati wel erda…
  3. el-Kehf – el-Hamdu lillahil-lezi enzele ala abdihil kitabe…
  4. Sebe’ – el -Hamdulillahil-lezi lehu ma fis-semawati wel erdi…
  5. Fatir – el-Hamdu lillahi fatiris-semawati wel erdi…

Riječima ‘el-Hamdu lillahi’ zavrašava pet sura u Kur’anu, i to:

  1. El-Isra – ‘We kul el-Hamdu lilahi’
  2. En-Neml – ‘We kulil hamdu lillahi’
  3. Es-Saffat – ‘Wel hamdu lillahi rabbil alemin’
  4. Ez-Zumer – ‘We kile el-hamdu lillahi rabbil alemin’
  5. El-Džathije- ‘Fe lilahil hamdu rabbis-semawati we rabbil erdi’

Najjači ajet u Kur’anu je ajetul kursijj. On je 255. ajet sure el-Beqareh. Ima 50 riječi, 185 harfova i u njemu se spominje pet Allahovih lijepih imena: Allah, el-Hajj, el-Qajjum, el-Alijj i el-Azim. Ovih pet Allahovih imena sadrže 25 harfova.