Činjenice vezane za islamske teme

Najduža sura u Kur'anu je El-Bekare, a najkraća El-Kevser.
Prvi objavljeni ajeti su u suri El-Alek (Ikre).
Jedina sura u Kur'anu koja ne počinje sa bismillom je Et-Tewbe.
U Kur'anu ima 114 sura.
Sunnet je petkom učiti suru Kehf.
Sredina Kur'ana se nalazi u suri Kehf.
Sura Ihlas vrijedi trećinu Kur'ana.
Otac i majka Muhammeda a.s. su se zvali Abdullah i Amina.
Amidža Muhammeda a.s. se zvao Ebu Talib.
Muhammed a.s. je pripadao plemenu Kurejš.
Kad mu je počela dolaziti objava, Muhammed a.s. je imao četrdeset godina.

Odgovori na neka od pitanja o Islamu (5. dio)

Sta je potvrda iz Kur´ana i sunneta za vjerovanje u meleke?

Ima mnogo potvrda u Kur`anu za vjerovanje u meleke. Jedna od njih su i rijeci Uzvisenog: ”A meleki velicaju i hvale Gospodara svoga i mole za oprost za one koji su na Zemlji ”. I rijeci Uzvisenog: „Oni koji su bliski Gospodaru tvome doista ne zaziru da Mu se klanjaju; samo Njega hvale i samo pred Njim licem na tlo padaju.“

Noćni namaz

Uzvišeni Allah kaže: "Bokovi njihovi se postelje lišavaju i oni se gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onoga što im mi dajemo, udjeljuju."(Es-Sedžda,16.), a nakon toga dodaje: "I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju"(Es-Sedžda, 17).

Ogranci Imana

„Iman je sedamdeset i nekoliko, odnosno šezdeset i nekoliko ogranaka. Najbolji je izgovaranje, la ilahe illallah, a najmanji uklanjanje  onoga što smeta s puta. Stid je jedan dio imana.“ (Muslim)