Vrijednost La ilahe illallah

Vrijednost La ilahe illallah

Riječi tevhida (La ilahe illallah) u sebi nose velike vrijednosti i veličine, i nije ih moguće pobrojati sve na jednom mjestu. Spominjemo neke od njih:

1. La ilahe illallah – riječi takvaluka i bogobojaznosti (kelimetult-takva)
Poslanik, a.s., kaže: „Kelimetut-takva – riječi takvaluka i bogobojaznosti – su riječi La ilahe illalah…“
(Sahihul-Buhari, br.6302.; Sunen Tirmizi, br.3265.; Sahih Ibnu Hibban, br.218.)

2. La ilahe illallah – riječi iskrenosti (kelimetu-l-ihlas)
Osman b. Affan, r.a., se obrati Omer b. el-Hattabu, r.a., riječima: „Čuo sam Allahovog poslanika, a.s., kako kaže: ‘Znam jednu riječ, koju ako čovjek izgovori iskreno iz svoga srca, a potom umre, biće zabranjen džehennemskoj vatri; ali, Poslanik, a.s., umrije, a ne obavijesti nas o toj riječi.’ Omer b. el-Hattab, r.a., reče: ‘Ja ću ti reći koja je to riječ. To je ”kelimetu-l-ihlas” – riječ iskrenosti, koju je Poslanik, a.s., tražio od svog amidže Ebu Taliba, onda kada je on bio na smrtnoj postelji (šehadet – svjedočenje da nema niko pravo na to da bude obožavan osim Allaha – La ilahe illallah). To je riječ s kojom je Allah, dž.š., počastio Muhammeda i ashabe!“
(Sahih, Mustedrek Hakim, br.1298., Medžme’ul-Zeva’id, br.1894.)

3. La ilahe illallah – svjedočanstvo istine (šehadetu-l-hakk)
Od Mu’aza, r.a., se bilježi sljedeće: „Dok je bio na jednom od svojih putovanja, Poslanik, a.s., začu mujezina kako izgovara ‘Allahu ekber, Allahu ekber’. Poslanik, a.s., reče: ‘Riječi fitre!’ Kada izgovori (mujezin) ‘Ešhedu en la ilahe illallah’ – Poslanik, a.s., reče: ‘Posvjedočio je svjedočanstvo istine!’ Kada izgovori ‘ešhedu enne muhammeden resulullah’ – Poslanik, a.s., reče: ‘Izašao je iz vatre!’ Poslanik, a.s., reče: ‘Provjerite, ili je čobanin što čuva koze, ili je neki zarobljenik.’ Provjeriše i vidješe da je u pitanju čobanin kojem je nastupio namaz, pa je proučio ezan.“
(Sahih li gajrihi, Musned Ahmed b. Hanbel, br.22187.)

4. La ilahe illallah – poziv istine (da’avetul-hakk)
Od Alije, r.a., se bilježi da je rekao: „Da’avetul-hak – poziv istine – je tevhid (la ilahe illallah). (Kenzul-‘Ummal, br.4447.)

5. La ilahe illallah – riječi odricanja od širka (mnogoboštva)
Poslanik, a.s., je rekao Nevfelu: „Prije spavanja prouči suru Kafirun, a potom zaspi, ona će ti biti tvoje odricanje od širka (mnogoboštva).
(Hadis je hasen, a bilježi se u Sunenu Ebu Davuda, Tirmizije, Nesa’ija, Sahihu Ibnu Hibbana i kod Hakima.)

6. La ilahe illallah – ovosvjetski spas (nedžatu hazel-emr)
Osman, r.a., kaže: „Allah, dž.š., je uzeo Poslanika, a.s., k Sebi, prije nego da ga upitamo o tome šta je spas ovoga svijeta.“ Ebu Bekr, r.a., reče: „Ja sam ga upitao o tome.“ Osman, r.a., usta i priđe Ebu Bekru, r.a., i reče: „Na mjestu babe si mi i majke, izgleda da znaš o čemu je riječ.“ Ebu Bekr, r.a., reče: „Pitao sam Allahovog Poslanika, a.s., o spasu ovoga svijeta, pa mi reče: ‘Ko od mene prihvati riječ koju sam nudio mom amidži Ebu Talibu, i odgovori mi na nju, biće mu spas!’…“
(Musned Ahmed b. Hanbel, 1/6., br.20.)

7. La ilahe illallah – zbog njih je Allah stvorio sva stvorenja
Allah, dž.š., kaže: „Džinne i ljudi nisam stvorio ni zbog čega drugog do da Me obožavaju, i da mi ibadet čine!“
(Zarijjat, 56.)

8. La ilahe illallah – zbog njih je Allah, dž.š., slao tolike poslanike i objavljivao knjige
Allah, dž.š., kaže: „Prije tebe nijednog poslanika nismo slali a da mu nismo objavili: ‘Nema boga osim Mene, zato se samo Meni klanjajte!’…“
(el-Enbija’, 25.)
Allah, dž.š., kaže: „On šalje meleke s Objavom, po volji Svojoj, onim robovima Svojim kojima On hoće: ‘Opominjite da nema boga osim Mene i bojte Me se!’…“
(En-Nahl, 2.)

9. La ilahe illallah – najveća blagodat od Allaha, dž.š.
Ibnu ‘Ujejneh kaže: „Allah, dž.š., nije dao većeg ni’imeta i boljeg dara ljudstvu od riječi ‘La ilahe ilallah’. Ove riječi su na ahiretu poput vode na dunjaluku!“
(‘Uddetul-Sabirin, 1/106.)

10. La ilahe illallah – zbog ovih riječi su stvoreni Džennet i Džehennem
Allah, dž.š., kaže: „Reci: ‘Istina dolazi od Gospodara vašeg, pa ko hoće neka vjeruje, a ko hoće neka ne vjeruje! Mi smo nevjernicima pripremili vatru čiji će ih dim sa svih strana obuhvatiti; ako zamole pomoć, pomoći će im se tekućinom poput rastopljene kovine koja će im lica peći. Užasna li pića i grozna li boravišta! One koji budu vjerovali i dobra djela činili, Mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onome koji je dobra djela činio. Čekaju ih sigurno edenski vrtovi, kroz koje će rijeke teći, u njima će se narukvicama od zlata kititi i u zelena odijela od dibe i kadife oblačiti, na divanima će u njima naslonjeni biti. Divne li nagrade i krasna li boravišta!“
(El-Kehf, 29.-31.)

11. La ilahe illallah – zbog ovih riječi je poslanicima bio naređen džihad
Poslanik, a.s., kaže: „Naređeno mi je da se protiv ljudi borim sve dok ne posvjedoče da nema drugog boga osim Allaha, i da je Muhammed Allahov poslanik, i dok ne počnu klanjati namaz i davati zekat; ako navedeno ispune sačuvali su od mene svoju krv i svoje imetke izuzev ako se o nekom/nečem ogriješe, i zadnji obračun im je kod Allaha!“
(Muttefekun ‘alejh)

12. La ilahe illallah – ko ih izgovori sačuvao je svoj život i imetak, a ko ih odbije izgovoriti, propao mu je i život i imetak
Enes, r.a., je rekao: „La ilahe illallah je riječ velika i plemenita kod Allaha, dž.š.; ko je iskreno izgovori ući će u džennet, a ko je lažno izgovori sačuvao je svoj imetak i život, ali će biti bačen u vatru!“ (Kenzul-‘Ummal, br. 220.)

13. La ilahe illallah – ključ od Dženneta
Bi rečeno Vehb b. Munebbihu: „Zar nije La ilahe illallah ključ od Dženneta?“ Reče: „Jeste, ali svaki ključ ima i svoje zube, pa ako dođeš s ispravnim ključem otvoriće ti se, a ako ne dođeš s ispravnim ključem neće ti se otvoriti!“
(Sahihul-Buhari, Kitabul-Džena’iz, br.1179.)

14. La ilahe illallah – početna stavka pozivanja poslanika
Hafiz Ibnul-Kajjim kaže: „Tevhid je prvo u šta su pozivali Allahovi poslanici, pa je zbog toga Poslanik, a.s., oporučio Mu’azu, r.a., onda kada ga je poslao u Jemen: ‘Ideš sljedbenicima Knjige (jevrejima i kršćanima), stoga neka ti bude prvo u šta ćeš ih pozivati robovanje Allahu Jedinom, pa kada izgovore šehadet i posvjedoče da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavijesti ih da im je Allah u obavezu stavio obavljanje pet namaza u toku jednoga dana i noći’…“
(Muttefekun ‘alejh)“(Medaridžus-Salikin, 3/443.)

15. La ilahe illallah – riječi kojima se Allah, dž.š., direktno obraćao Musa, a.s.
Od Ebu Se’id el-Hudrija, r.a., se bilježi da je Poslanik, a.s., rekao: „Musa, a.s., je rekao: ‘Gospodaru moj, poduči me nečemu čime ću Te spominjat, i čim ću Ti se obraćati. Allah, dž.š., mu reče: Reci: La ilahe illallah. Musa, a.s., reče: Gospodaru moj, svi Tvoji robovi izgovaraju ovo. Allah, dž.š., reče: Reci: La ilahe illallah. Musa, a.s., reče: Želio bih da mi daš nešto posebno za mene. Allah, dž.š., reče: O Musa, kada bi svi stanovnici sedam Nebesa i sedam Zemalja stali na jedan tas vage, a La ilahe illallah na drugi tas, pretegla bi!’…“
(Sahih Ibnu Hibban, br.6218., Mustedrek, br.1936., Sunen Nesa’i el-Kubra, br.10670, 10980., Hiljetul-Evlija’, 8/328.)

16. La ilahe illalah – ko ih iskreno izgovori prije svoje smrti ući će u Džennet
Od Enesa, r.a., se bilježi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Iz Džehennema će biti izvedena osoba koja je izgovorila La ilahe illallah, a u srcu bude imala hajra/dobra koliko jedna košpica; iz Džehennema će biti izvedena osoba koja je izgovorila La ilahe illallah, a u srcu bude imala hajra/dobra koliko jedna sjemenka; iz Džehennema će biti izvedena osoba koja je izgovorila La ilahe illallah, a u srcu bude imala i koliko trun hajra/dobra!“
(Muttefekun ‘alejh)

17. La ilahe illallah – izvodi iz vatre
Od Enes b. Malika, r.a., se bilježi sljedeće: „Kada je Poslanik , a.s., čuo mujezina kako kaže: Ešhedu en la ilahe illallah, ešhedu en la ilahe illallah, reče: Izašao je iz vatre. Pogledaše ko je, kad ono čobanin s kozama.“
(Sahihu Muslim, br. 382.)

18. La ilahe illallah – iziskuje oprost ljudskih grijeha
Poslanik, a.s., jedne prilike reče ashabima: „Imal’ koji garib među vama (tj. kitabija)? Rekosmo: Ne, Allahov poslaniče. Naredi da se pozatvaraju vrata, pa reče: Podignite ruke svoje, i recite La ilahe illallah. Podigosmo ruke na trenutak, pa Poslanik, a.s., spusti ruku, pa reče: el-hamdu lillah; Allahu moj, poslao si me s ovom riječju, i naredio si mi je, i zbog nje si mi obećao Džennet, a Ti obećanje Svoje ne kršiš; reče: Veselite se, Allah vam je oprostio grijehe!“
(Musned Ahmed b. Hanbel, 4/124., br.17162.)

19. La ilahe illallah – najvrijednije djelo
Od Ebu Zerra, r.a., se bilježi da je rekao Allahovom poslaniku, a.s.: „Allahov poslaniče, poduči me djelu koje će me približiti Džennetu, a udaljiti od Džehennema. Reče: Kada počiniš kakav grijeh učini i jedno dobro djelo, jer se dobro djelo nagrađuje od deset puta pa naviše. Rekoh: Allahov poslaniče, jel’ La ilahe illallah od dobrih djela? Reče: La ilahe illallah je najbolje od dobrih djela!“
(Ibnul-Munzir, Ibnu Ebi Hatim, Ibnu Merdivejh, Tefsirul-Taberi, 5/415., Tefsirul-Kurtubi, 13/218.)

20. La ilahe illallah – briše grijehe
Poslanik, a.s., kaže: „La ilahe illallah su riječi koje ne ostavljaju grijeha a da ga ne obriše, i nema boljeg djela od njih!“
(Sunen Ibnu Madždžeh, br.3797., el-Mustedrek, br.1893.)

21. La ilahe illallah – regenerira iman
Poslanik, a.s., kaže: „Obnavljajte svoj iman! Bi rečeno: Allahov poslaniče, kako ćemo obnavljati naš iman? Reče: Često puta izgovarajte La ilahe illallah!“
(el-Mustedrek, br.7657., Musned Ahmed b. Hanbel, br. 8695., Hiljetul-Evlija’, 2/357.)

22. La ilahe illallah – ne može ničim biti prevagnuto
Poslanik, a.s., kaže: „Allahov poslanik Nuh, kada mu je došao smrtni čas, reče svome sinu: Ostavljam ti u amanet dvije stvari, a dvije ti zabranjujem: Od tebe tražim La ilahe illallah, jer kad bi se svih sedam Nebesa, i svih sedam Zemalja stavile na jedan tas, a La ilahe illallah na drugi tas, prevagle bi riječi La ilahe illallah; kada bi svih sedam Nebesa i sedam Zemalja bile jedna halka/krug, riječi La ilahe illalah i Subhanallahi ve bihamdihi bi je prekinule; ove riječi su molitva svakog živog stvora, i zbog njih Allah, dž.š., hrani stvorenja. Zabranjujem ti širk/mnogoboštvo i kibur/oholost. Bi rečeno: Allahov poslaniče, širk/mnogoboštvo nam je jasan, ali u čemu se ogleda kibur/oholost? Rekoše: Jel’ kibur kada neko ima dobre cipele s jakim kopčama? Reče: Ne. Jel’ kibur kada neko obuče dobru narukvicu? Reče: Ne. Jel’ kibur kada neko ima bijesnu jahalicu? Reče: Ne. Jel’ kibur kada neko ima dosta društva s kojima se druži? Reče: Ne. Rekoše: Pa dobro, Poslaniče, šta je to kibur? Reče: pobijanje istine i potcjenjivanje ljudi.“
(Musned Ahmed b. Hanbel, br.6583.)

23. La ilahe illallah – prevaguje grijehe na Sudnjemu danu
Abdullah b. ‘Amr b. el-‘As, r.a., kaže da je Poslanik, a.s., rekao: „Allah će izdvojiti jednog čovjeka na Sudnjemu danu na očigled svih ljudi, pa će mu otvoriti 99 knjiga, a svaka knjiga je duga koliko pogled dopire. Allah, dž.š., će mu reći: Negiraš li od svega ovoga išta? Da te nisu pisari možda oštetili? Reći će: Ne, Gospodaru moj. Allah, dž.š., će mu reći: Imaš li kakvo opravdanje? Reći će: Ne, Gospodaru moj. Allah, dž.š., će mu reći: Ti imaš kod Nas jedno dobro djelo, nasilje ti se neće učiniti! Bi izvađena bitaka/karta, na kojoj pisaše: Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden ‘abduhu ve resuluh. Allah, dž.š., reče: Daj vagu! Kad će onaj: Gospodaru moj, šta može učiniti ta bitaka/karta spram ovolikih knjiga grijeha!? Allah, dž.š., reče: Tebi nasilje neće biti učinjeno! Staviše knjige na jedan tas, a bitaku/kartu na drugi tas, kad knjige bijahu lahke, a bitaka/karta posta teška! Ništa nije teže/vrijednije od Allahovog imena!“
(Hasen-Sahih, Sunen Tirmizi, br.2639.; Sunen Ibnu Madždžeh, br.4300.; Musned Ahmed b. Hanbel, br. 6994.; Sahih Ibnu Hibban, br.225.; Mustedrek, br.1937.)

24. La ilahe illallah – između ovih riječi i Allaha, dž.š., nema nikakva zastora
Poslanik, a.s., kaže: „Tesbih je pola mizana, a tahmid ga puni; La ilahe illallah – ako je iskreno – nema pregrade između ovih riječi i Allaha!“
(Sunen Tirmizi, br. 3518.; Kenzul-‘Ummal, br.2001.)
Poslanik, a.s., kaže: „Neće čovjek iskreno izgovoriti La ilahe illallah a da im se ne otvore nebeska vrata, sve dok ne stignu do ‘Arša (Allahovog prijestolja), uz uslov da se čovjek čuva velikih grijeha!“
(Sunen Nesa’i el-Kubra, br.10669.)

Poslanik, a.s., kaže: „Kada bi Nebesa i Zemlja, sa svim što je između njih bili gvožđe, a čovjek kaže La ilahe illallah – probile bi svo to gvožđe sve dok ne bi doprle do Allaha, dž.š.!“
(Musned Ahmed b. Hanbel, br. 6750.)

Poslanik, a.s., kaže: „Između svega postoji zastor izuzev između šehadeta – la ilahe illallah – i Allaha.“
(Tarihu Ibnun-Nedžar, Kenzul-‘Ummal, br.3318.)

25. La ilahe illallah – Allah gleda u onoga ko ove riječi izgovara i na dovu mu se odaziva
Poslanik, a.s., je rekao: „Čovjek neće izgovoriti La ilahe illallah vahdehu la šerike leh, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir – iskreno iz dna duše, potvrđujući srcem svoj jezik – a da se ne pootvaraju sva nebeska vrata kako bi Allah, dž.š., pogledao u onoga što je ove riječi izgovorio, a onaj u koga Allah, dž.š., pogleda daće mu ono što traži!“
(Sunen Nesa’i el-Kubra, br.9856.)

26. La ilahe illallah – riječi koje Allah, dž.š., direktno potvrđuje onome ko ih izgovara
Poslanik, a.s., kaže: „Ko kaže La ilahe illallah – nema drugog boga osim Allaha, Allahu ekber – Allah je najveći – Allah, dž.š., mu potvrdi to riječima La ilahe illa ene – nema drugog boga osim Mene, ene ekber – Ja sam najveći! Kada čovjek kaže La ilahe illallahu vahdeh – nema drugog boga osim Allaha, Jedinog – Allah, dž.š., kaže: Nema drugog boga osim Mene, Jedinog…“
(Sunen Tirmizi, br.3430.; Sunen Ibnu Madždžeh, br. 3794.; Sahih Ibnu Hibban, br.851.)
27.    La ilahe illallah – najvrijedniji zikr!
Poslanik, a.s., kaže: „Najvrijedniji zikr je La ilahe illallah, a najvrijednija dova je El-hamdu lillah!“
(Sunen Tirmizi, br.3383.; Sunen Ibnu Madždžeh, br.3800.; Sahih Ibnu Hibban, br.846.; Sunen Nesa’i el-Kubra, br.10667.)

28. La ilahe illallah – najdraže riječi Allahu dž.š.
Poslanik, a.s., kaže: „Allahu, dž.š., su najdraže četiri riječi: Subhanallah, El-hamdulillah, La ilahe illallah i Allahu ekber.“
(Sahihu Muslim, br.2137.; Musned, br.20119.)

29. La ilahe illallah – su vrijednije od oslobađanja roba
Poslanik, a.s., kaže: „Ko u jednom danu 100 puta kaže La ilahe illallah vahdehu la šerike leh, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir“, kao da je deset robova oslobodio, 100 dobrih djela će mu biti upisano, a 100 loših će mu biti obrisano, i niko ne može bolju stvar uraditi izuzev onoga ko više puta izgovori La ilahe illallah!“
(Muvetta’, br.488.; Muttefekun ‘alejh)

30. La ilahe illallah – su riječi bezbjednosti od kaburskih patnji i strahota Sudnjega dana
Poslanik, a.s., kaže: „Sljedbenici La ilahe illallah se nemaju čega plašiti dok su u kaburu, a niti na dan proživljenja; kao da sada gledam u sljedbenike La ilahe illallah kako tresu zemlju sa svojih glava, govoreći: Hvala Allahu koji nas je tuge i muke poštedio!“
(El-Mu’udžem el-Evset, br.9478.; Šu’abul-iman, br.100.)

31. La ilahe illallah – onome ko ih izgovori otvoriće se svih osam džennetskih kapija
Omer, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: „Neće niko od vas lijepo upotpuniti svoj abdest, a zatim izgovori Ešhedu en la ilahe illallah, ve enne Muhammeden ‘abdullahi ve resuluh – a da mu se neće otvoriti svih osam džennetskih kapija, kada će ući na koja bude htio!“
(Sahihu Muslim, br.234.)

‘Ubadeh b. Samit, r.a., kaže da je Poslanik, a.s., rekao: „Ko izgovori Ešhedu en la ilahe illallah vahdehu la šerike leh, ve enne Muhammeden ‘abduhu ve resuluh, ve enne ‘Isa ‘abdullahi ve-bnu emetihi, ve kelimetuhu elkaha ila Merjeme, ve ruhun minh, ve ennel-džennete hakk, ve ennen-nare hakk – Allah, dž.š., će ga uvesti na jedna od osam džennetskih vrata kroz koja bude htio!“
(Sahihu Muslim, br.46.)

Abdurrahman b. Semure, r.a., kaže da je Poslanik, a.s., rekao: „Vidio sam čovjeka iz mog ummeta, koji je došao do džennetskih vrata, koja mu se zatvoriše pred nosom. U tom mu dođe šehadet – La ilahe illalah – pa ga dohvati za ruku, i uvede ga u Džennet.“
(Medžme’ul-Zeva’id, br.11746.; Kenzul-‘Ummal, br.43592., Taberani)

32. La ilahe illallah – oni koji je izgovore, pa makar i ušli u vatru zbog svojih grijeha, biće izvedeni iz vatre zbog ovih riječi
Poslanik, a.s, kaže: „Zatim ću se po četvrti put povratiti, pa ću Allaha, dž.š., neopisivim riječima hvaliti, i na sedždu ću mu pasti, pa će biti rečeno: O Muhammede, podigni glavu svoju, i reci – biće ti udovoljeno; traži – biće ti dato; zauzimaj se – biće ti omogućeno, pa ću reći: Gospodaru moj, dozvoli mi da se zauzmem za one koji su izgovorili La ilahe illallah! Allah, dž.š., će reći: Tako mi Mog veličanstva, divote, gordosti i visine, izvadiću iz vatre svakog ko je rekao La ilahe illallah!“
(Sahihul-Buhari, br.7072.; Musned Ebu Ja’ala, br.4351.)

Enes b. Malik, r.a., pripovjeda da je Poslanik, a.s., rekao: „Biće sljedbenika La ilahe illallah koji će ući u vatru zbog svojih grijeha, pa će im sljedbenici Lata i Uzata prebaciti: ‘Ne bi vam od koristi to što ste izgovarali La ilahe illallah, opet ste sa nama u vatri!’ Tada će se Allah, dž.š., rasrditi, pa će ih izvaditi iz vatre i staviti u ”rijeku života”, gdje će im se opekotine zacijeliti, kao što se mjesec ukaže nakon pomračenja, nako čega će biti uvedeni u Džennet, gdje će nabrajati ko su sve džehennemlije!“
(El-Mu’udžem el-Evsat, br.7293.; Kitabul-Zuhd od Ibnul-Mubareka, br.1602.; Medžme’ul-Zeva’id, br.18533.; Fethul-Bari, 11/439.)

33. La ilahe illallah – pobornici ovih riječi neprestano govore: „Gospodaru moj, ako me budeš kaznio, znaj da te volim, a i ako mi se smiluješ znaj da te volim“
(Šu’abul-Iman, br.476.)

34. La ilahe illallah – pobornici ovih riječi se više plaše od hidžaba i toga da im bude uskraćena blagodat gledanja u Allahovo, dž.š., lice, nego li što će biti kažnjeni vatrom“
(Kelimetul-Ihlas, str.70.)

35. La ilahe illallah – pobornici ovih riječi govore: „Gospodaru moj, kada bi me kaznio najstrahovitijom Tvojom kaznom, blaže mi je od kazne toga što nisam u Tvojoj blizini“

Ljudi nisu rekli ništa bolje i vrijednije od riječi La ilahe illallah!