Uz odgovornost, marljivost i odlučnost u poslu ne zaboravi dovu

Uz odgovornost, marljivost i odlučnost u poslu ne zaboravi dovu

Dova je tvoj tihi razgovor sa tvojim Gospodarom.
Dova je tajanstveni put kojim se crpi duhovna snaga sa glavnog izvora.
Dova preporođuje dušu čovjeka i upravlja je pravim putem.
Dova je oslonac kada svi oslonci oslabe, kada se od svega nada izgubi.

Slavljen neka je Uzvišeni Allah koji kaže: “A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kada me zamoli.” El-Bekare, 186.

Allah sve čuje, sve zna i da kada nešto hoće on samo kaže “Budi!” i ono bude. Allah, dž.š., kaže: “Gospodar vaš je rekao: ‘Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati’…” Gafir, 60.

A Poslanik, a.s., u hadisu kojeg prenosi ‘Ubade b. Samit, r.a., je rekao: “Kada god musliman uputi dovu, Allah mu je primi ili ga u veličini dove zaštiti zla, ukoliko ne moli grijehom ili prekidanjem rodbinskih veza.” Neko od prisutnih reče: ”Znači da učimo dove što više?” ”Allah još više dovu prima”, odgovori mu Allahov Poslanik, a.s.