"> "> "> ">

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski jet
“Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kad Si nam već na pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost, Ti si uistinu Onaj koji mnogo daruje.” (Al Imran, 8)

Hadis
Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Požurite sa dobrim djelima, jer će se pojavljivati smutnje koje će nastupati kao dijelovi mrkle noći; čovjek će osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik, ili će omrknuti kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik – prodavat će svoju vjeru za dunjalučke stvari.” (Muslim)

Mudrost
Neki čovjek je upitao Hasana el-Basrija o imanu – vjerovanju, pa mu je odgovorio: ”Postoje dvije vrste imana, pa ako me pitaš o vjerovanju u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, o vjerovanju u Džennet i Vatru, proživljenje i svođenje računa, ja sam u tom slučaju mu’min (vjernik), a ako me pitaš o riječima Uzvišenog Allaha: ‘Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju…’, ja u tom slučaju, tako mi Allaha, ne znam da li sam od takvih.”