Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili? Onaj ko se stopama svojim vrati neće Allahu nimalo nauditi, a Allah će zahvalne sigurno nagraditi.”
(Al ‘Imran, 144)

Hadis
Allahov poslanik Muhammed, a.s., je rekao: ”Poslat sam da upotpunim plemenite osobine među ljudima”.

Mudrost
Pitao jedan učenjak jednog od svojih studenata: ”Već duže vrijeme si sa mnom proveo i šta si naučio?” Na to je student odgovorio: ”Naučio sam osam stvari:
1. Gledam na stvaranje ovako: svako ima neku voljenu osobu. Kad se u kabur spusti, ostavi tu osobu. Zato su moja dobra djela moja voljena osoba, i oni će sa mnom u kabur biti spušteni.
2. Sjetim se Allahovih riječi: ‘A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao, Džennet će boravište biti sigurno…’ Borio sam se protiv svoje čežnje tako da Allahu mogu robovati.
3. Vidio sam da kada neko nešto vrijedno kod sebe ima, on to čuva. Onda sam pomislio na ajet: ‘Ono što je u vas – prolazno je, a ono što je u Allaha – vječno je.’ Tako sam posvetio sve vrijedno što imam Njemu, da bi kod Njega za mene sačuvano bilo.
4. Vidio sam kako narod traži bogatstvo, čast i poziciju i ništa mi to nije bilo vrijedno. Onda sam se sjetio Allahovih riječi: ‘Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji. Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa.’ Tako sam se trudio da budem svjestan Allaha i da budem plemenit u Njegovim očima.
5. Vidio sam kako je narod ljubomoran jedan prema drugom pa sam se sjetio ajeta: ‘Mi im dajemo sve što im je potrebno za život na ovom svijetu.’ Tako sam ljubomoru ostavio.
6. Vidio sam kako su ljudi neprijatelji jedni drugima pa sam pomislio na ajet: ‘Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte.’ Tako sam napustio neprijateljstvo i uzeo šejtana kao ličnog neprijatelja.
7. Vidio sam kako ljudi sami sebe ponižavaju u potrazi za opskrbom pa sam se sjetio ajeta: ‘Na Zemlji nema nijednog živog bića, a da ga Allah ne hrani.’ Tako sam se zabavio odgovornošću prema Njemu i ostavio sam svoju imovinu kod Njega.
8. Vidio sam ljude kako se oslanjaju na svoje stvari, zgrade i zdravlje i pomislio sam na ajet: ‘I opskrbit će ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta.’ Zato se uzdam samo u Allaha.”