Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”Ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je; a onaj ko se bude pokajao i dobra djela činio, on se, uistinu, Allahu iskreno vratio!” El-Furkan, 70. i 71.

Hadis
”Zaista Allah drži Svoju ruku ispruženom tokom cijele noći, primajući pokajanja onih koji su danju griješili, a danju pruža ruku, primajući pokajanja onih koji su noću griješili, sve dok sunce ne izađe sa zapada.” (Muslim)

Mudrost
Prenosi Vehb b. Munebbih da je Iblis sreo Jahja, a.s., pa ga je Jahja, a.s., upitao: ”Reci mi koje vrste ljudi postoje i koju od tih skupina vi šejtani najviše volite?” Iblis mu odgovori: ”Postoje ljudi koji su zaštićeni od našeg djelovanja, to su oni poput tebe i mi im ništa ne možemo. Postoji i skupina ljudi koja je u našim rukama poput lopte u dječijim rukama, mi im radimo šta hoćemo i kako hoćemo. A postoji i treća skupina i ona nam je najteža i najgora. To su ljudi koje mi napadnemo i oni učine grijeh, i kad mi pomislimo da smo ih upropastili, oni se pokaju Allahu i učine istigfar i tako pokvare sve ono što smo mi uradili. Niti možemo niti hoćemo odustati od toga da ih navraćamo na grijeh, a niti možemo ostaviti svoj zacrtani cilj.” (www.n-um.com)