Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta; to je prava vjera. U njima ne griješite! A borite se protiv svih mnogobožaca, kao što se oni svi bore protiv vas; i znajte da je Allah na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone.” Et-Tevbe, 36.

Hadis
”Vrijeme kruži, kao i onoga dana kada je Allah stvorio nebesa i Zemlju. Godina ima dvanaest mjeseci, od čega su četiri sveta: tri dolaze jedan za drugim: zu-l-ka’de, zu-l-hidždže i muharrem, te redžeb, koji je između džumade-l-uhra i ša’bana!”

Mudrost
Dan ašure (deseti dan mjeseca muharrema, op.a.) je dan u kojem je Allah spasio Musaa, a.s., i njegov narod od zuluma faraona. Musa ga je, u znak zahvalnosti, postio. Naš poslanik ga je postio i rekao: “Mi smo preči Musau od vas.” Ovim postom svjedočimo da je Allahova vjera jedna i da u islamu nema sebičnosti i njime se pokazuje kako je islam uputa cijelom čovječanstvu.