Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”Karun je iz Musaova naroda bio, pa ih je tlačio, a bili smo mu dali toliko blaga da mu je ključeve od njega teško mogla nositi gomila snažnih ljudi.
‘Ne budi obijestan, jer Allah ne voli one koji su obijesni!’ – govorili su mu ljudi iz naroda njegova – ‘i nastoj da time što ti je Allah dao stekneš onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na ovom svijetu i čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio, i ne čini nered po Zemlji, jer Allah ne voli one koji nered čine.’ ‘Ovo što imam stekao sam znanjem svojim, tako ja mislim’ – govorio je on…” El-Kasas, 76.-78.

Hadis
Allahov Poslanik, a.s., je rekao:
Ovaj dunjaluk pripada četverici:
a) čovjeku kojeg je Allah opskrbio imetkom i znanjem, bogobojazan je u odnosu prema imetku, postupa po tom znanju, s tim imetkom održava rodbinske veze i zna da Allah ima pravo u tom imetku. Taj je na najvećem stepenu,
b) čovjeku koji ima znanje, ali nema imetka, pa on iskreno kaže: Kada bih imao imetka, ja bih sa njim postupao kao onaj.’ Njih dvojica imaju istu nagradu,
c) čovjeku koji ima imetak, ali nema znanja, s imetkom postupa bez znanja, nije bogobojazan, ne održava rodbinske veze i ne zna da Allah ima Svoje pravo u tom imetku. Njegov slučaj je najgori i
d) čovjeku kome Allah nije dao ni znanje ni imetak, a on kaže: ‘Da posjedujem imetak, griješio bih sa njim kao što griješi ta i ta osoba.’ Njegova nagrada je onakva kakav je njegov nijjet i njih dvojica će imati isti grijeh.”

Mudrost
Rekao je Alija, r.a.: ”Ko skupi šest svojstava ne treba se previše predavati traženju Dženneta, niti treba previše bježati od Džehennema: ko spozna Allaha i pokorava mu se, ko upozna istinu i slijedi je, ko upozna dunjaluk i odbaci ga, ko upozna Ahiret i žudi za njim i ko upozna laž i strahuje od nje.”