Oni prvi – uvijek prvi

Oni prvi – uvijek prvi

Prvo što je Allah stvorio je pero.
Prvo brdo, postavljeno na Zemlji je Ebu Kubejs.
Prva napravljena kuca na Zemlji – Kaba
Prvi mesdzid, postavljen na Zemlji je el-Mesdzidul haram.
Prvo dijete Adema, a.s, je Kabiil. Prvi koji je poceo pisati i krojiti je Idris, a.s.
Prvi koji je osunnetio (obrezao) i obavio tawaf je Ibrahim, a.s.
Prvi koji je govorio arapski jezik je Ismaiil, a.s.
Prvi koji je poceo praviti ratne štitove je Dawud, a.s.
Prvi koji je napravio sapun – Sulejman a.s.
Prvi koji je napravio papir – Jusuf a.s.
Prvi jahac konja – Ismail a.s.
Prvi koji je uspostavio „diju„, tj. krvnu iskupninu, bio je Abdul Muttalib b. Hašim.
Prvi koji je izradio povelju o jednakosti medju ljudima je ez-Zubejr b. Abdul Muttalib.
Prvi koji je izuo obucu pri ulasku u Ka’ bu bio je el-Welid b. el-Mugireh.
Prvi šehidi u islamu: Haris b. Ebi Hala i Sumejja  Ummu Ammar
Prva zastava Poslanika, s. a. v . s, bila je bijela i predao ju je Hamzi, r.a.
Prvi musliman kod Ensarija – Muaz b. Dzebel i Dzabir b. Abdullah b. Rebbab.
Prvi koji je zbog ucinjenog bluda kamenovan u islamu – Maiz b. Malik
Prvi u islamu, koji je bicevan zbog alkohola – Abdullah b. Hammar.
Prvi konj koji je pao u islamu bio je konj Dzafera b. Ebi Taliba.
Prvi koji je javno poceo uciti Kur’ an u Mekki bio je Abdullah b. Mes’ud.
Prvi koji je proucio ezan bio je Bilal.
Prvi koji je sakupio Kur’an bio je Ebu Bekr.
Prvi koji je sagradio mesdzid u Islamu bio je Ammar.
Prvi mesdzid u Medini u kome je pocelo ucenje Kur’ana bio je mesdzid Benu Zerik.
Prvi koji je obavio sa ljudima dzumu u Medini bio je Es’ad b. Zurareh.
Prvi koji je isukao sablju u Islamu bio je ez-Zubejr.
Prvi koji je dao prisegu (polozio zakletvu) bio je Esed b. Zurareh.
Prvi koji je dao prisegu „ er-Ridwan„ bio je Ebu Senan el-Amidi.
Prvi koji je krenuo na hidzru u Abesiniju bio je Osman b. Affan sa svojom zenom Rukajjom, kceri Poslanika, s.a.v.s.
Prvo novorodjence u islamu prije hidzre – Abdullah b. Umer.
Prvo novorodjence u islamu poslije hidzre  – Abdullah b. Ez-zubejr.
Prvi koji je odapeo strijelu na Allahovom putu – Sa ad b. Ebi Wakas.
Prvi koji je javo ucinio hidzru iz Mekke u Medinu je bio Omer b. El-Hatab.
Prvi koji je ukopan u El-Beqiji – Osman b. Maz’ un.
Prva vojska koja je izašla iz Medine poslije Poslanikove smrti je vojska Usame b. Zejda.
Prvi namjesnik u Kufi – Sa ad b. Ebi Wakas.
Prvi namjesnik u Schamu – Ebu Ubejde b. El-Dzerrah.
Prvi kadija u islamu – Omer b. El-Hatab, postavio ga Ebu Bekr.
Prvi koji je je stavio tacke u Mushafu-Ebul Eswed ed-Du’eli
Prvo što je derogirano u šeriatu- naredjenje o promjeni kible.
Prvi ciji ce se kabur otvoriti na sudnjem danu- pecat poslanika, Muhammed, s.a.v.s.
Prva duznost za koju ce covjek biti pitan na sudnjem danu pred Allahom bice- namaz!
Prva blagodat, za koju ce covjek biti pitan na sudnjem danu bici, zdravo tijelo i bistra voda.
Prvi koji je povjerovao u Poslanika od punoljetnih ljudi bio je Ebu Bekr es-Siddik, a od mladica Ali, r.a, i Zejd b. Harise, sticenik Poslanika,s.a.v.s.
Prva muslimanka od zena, bila je Khatidza, r.a.
Prvi kod koga je odsjeo Poslanik,s.a.v.s, po dolasku u Medinu bio je Halid b. Zejd En-Nedzari.
Prvi obiljezeni i propisani bajram u islamu bio je Ramazanski bajram. Obiljezen je i propisan druge godine po hidzri. Zatim je iste te godine Poslanik,s.a.v.s, zaklao kurban i obiljezio propisani kurban bajram.
Prvi khalifa u Islamu, koji je odustao od khilafeta, da bi sprijecio smutnju i prolijevanje muslimanske krvi, bio je el-Hasan b. Ali b. Ebi Talib, r.a.
Prvi khalifa u Islamu, koji je uspostavio tjelesnu pratnju i zastitu bio je Muawija b. Ebi Sufjan.
Prvi khalifa u Islamu koji je poceo izlivati arapski novac bio je Abdul Melik b. Merwan.
Prvi khalifa koji je poceo graditi bolnice bio je el-Welid b. Abdul Melik.
Prvi koji je postavio temelje za algebru bio je Dzabir b. Hajjan.
Prvi koji je postavio temelje gramatike arapskog jezika bio je Ebu el-Eswed ed-Du’eli.
Prvi koji je postavio temelje lingvistici bio je el-Khalil b. Ahmed.
Prvi koji je postavio temelje islamskoj historiji bio je Abdullah b. Rafi’.
Prvi koji je osnovao nauku o Poslanikovim bitkama bio je Muhammed b. Ishak.
Prvi koji je poceo sakupljati hadise Poslanika,s.a.v.s, bio je Ebu Rafi’- sticenik Allahovog poslanika.
Prvi koji je napisao o tradiciji (predaji) bio je Selman el-Farisij.
Prvi koji je pisao o hadisu i tradiciji bio je Ebu Zerr el-Gaffari.
Prvi koji je poceo pisati o fikhu (serijatsko-pravnoj nauci) bio je Seid b. el-Musejjeb.
Prvi koji je postavio temelje Usuli fikhu (osnove šerijatsko-pravnoj nauci) bio je Imam Muhammed el-Bakir.