"> "> "> ">

Od koga mi tražimo uputu, pomoć i zaštitu?

Od koga mi tražimo uputu, pomoć i zaštitu?

Rekao je Allahov Poslanik, a.s., o Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova: “Njegov zastor je svjetlo – kada bi ga otkrio, veličanstveni sjaj Njegova lica spalio bi sva stvorenja na koja padne Njegov pogled.”
[Bilježi ga Muslim u poglavlju ‘Iman‘ pod stavkom Riječi Allahovog poslanika, s.a.v.s.: uistinu Allah ne spava“ i u njegovim riječima: ‚Njegov prekrivač je svjetlo‘, 1:111, Imam Ahmed u svom Musnedu 4:395, te Ibn Madždže u Mukaddimi pod brojem 183.]

Također je Allahov poslanik, a.s., rekao: “Allahova desnica je puna, ne smanjuje se ono što je u njoj time što On neprekidno, danju i noću, daje opskrbu. Šta mislite koliko je dao nafake od kada je stvorio Nebesa i Zemlju, ali to ništa nije umanjilo ono što posjeduje Njegova desnica?!”

Rekao je Allahov Poslanik, a.s., u hadisu o Dedždžalu: “Uistinu, Allah nije skriven od vas i, uistinu, Allah nije ćorav” i pokazao je svojom rukom ka svom oku.
[Muttefekun alejhi, bilježi ga Buhari u poglavlju “Tevhid“ 8:172, te Muslim u poglavlju “Fiten” 8:194]

A u hadisu koji govori o istihari Allahov Poslanik, a.s., kaže: “Moj Allahu, Tvojim znanjem ja od Tebe tražim ono što je bolje, i Tvojom snagom od Tebe tražim snagu. I ja tražim iz Tvog obilnog dobra, jer Ti možeš, a ja ne mogu, i Ti znaš, a ja ne znam. Ti si Onaj Koji savršeno zna sve tajne!”

Rekao je Allahov Poslanik, a.s.: “Vi ne dozivate gluhog niti odsutnog već dozivate Onoga Koji čuje, Koji sve vidi i Koji je blizu.”

[Bilježi ga Muslim u poglavlju ‘Ez-zikr ved-du’āu‘ pod stavkom “mustehab je spustiti glas kod spominjanja Allaha, dž.š.” 8:73, te ga bilježi Ahmed u svom “Musnedu” 4:418]

 

Dove za traženje oprosta grijeha, zaštite od zaborava, grešaka:

Allāhumme ente rabbī lā ilāhe illā ente ħalaкtenī ve ene ‘abduke ve ene ‘alā ‘ahdike ve v‘adike mestet‘atu e‘ūzu bike min šerri mā san‘atu ebū’u leke bi n‘imetike ‘alejje ve ebū’u bi zenbī fagfir lī fe innehū lā jagfiruz-zunūbe illā ente.

„Allahu moj, Ti si Gospodar, nema boga osim Tebe, stvorio si me i ja sam rob Tvoj, Tebi sam obavezu i obećanje dao u granicama mogućnosti svojih. Tebi se utječem od zla djela koja počinih. Priznajem Tvoje blagodati prema meni, kao što priznajem i svoje grijehe, s toga molim Te oprosti mi, jer grijehe ne oprašta niko osim Tebe.“ (Buharija)

Allāhumme innī zalemtu nefsī zulmen kesīren ve lā jagfiruz-zunūbe illā ente fagfir lī magfireten min ‘indike ver-ĥamnī inneke entel-gafūrur-raĥīm.

„Allahu moj, uistinu sam se mnogo ogriješio prema sebi, a grijehe ne oprašta niko osim Tebe, pa Te molim oprosti mi Svojim oprostom i smiluj mi se. Ti si Oprostitelj Samilosni.“ (Buharija i Muslim)

Allāhumma-gfir lī ver-ĥamnī vehdinī ve ‘āfinī verzuкnī.

„Allahu moj, molim Te oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, zaštiti me i opskrbi me!” (Muslim)

Allāhumma-gfir lī zenbī ve vessi’ lī fī dārī ve bārik lī fī rizкī.

“Allahu moj, molim Te oprosti mi grijehe moje i učini prostranom kuću moju (rahatlukom za ukućane i musafire), i učini berićetnom opskrbu moju.” (Nesai – hasen)

Allāhumma-gfir lī zenbī kullehū diккahū ve džillehū ve evvelehū ve āĥirehū ve ‘alā nijjetihī ve sirrihī.

“Allahu moj, molim Te oprosti mi svaki moj grijeh, mali i veliki, prošli i budući, javni i tajni.” (Muslim)

Allāhumma-gfir lī mā кaddemtu ve mā eħħartu ve mā esrertu ve mā e‘alentu ve mā esreftu ve mā ente e‘alemu bihī minnī ente muкaddimun ve ente mueħħirun lā ilāhe illā ente.

„Allahu moj, molim Te oprosti mi moje ranije grijehe i one kasnije, one što počinih potajno i one na javi, one u kojima nisam imao mjere, kao i one o kojima Ti znaš bolje od mene, Ti unapređuješ koga hoćes i Ti unazađuješ koga hoćes. Nema boga osim Tebe.“ (Muslim)

Rabbi-gfir lī ve tub ‘alejje inneke entet-tevvābur-raĥīm.

„Gospodaru moj, oprosti mi, primi pokajanje moje, jer Ti si zaista Onaj koji pokajanje prima i Koji je Milostiv.“ (Ebu Davud – sahih)

Allāhumma-gfir lī ħatīetī ve džehlī ve isrāfī fī emrī ve mā ente e‘alemu bihī minnī. Allāhumma-gfir lī džiddī ve hezlī ve ħataī ve ‘amdī ve kulle zālike ‘indī.

„Allahu moj, molim Te oprosti mi greške moje, moje neznanje, prekomjernost u postupcima mojim i sve ono što Ti znaš da je kod mene. Allahu moj, molim Te oprosti mi moju neozbiljnost, moju grešku i lošu namjeru, a sve je ovo prisutno kod mene.“ (Buharija)

Subĥāneke allāhumme ve bi ĥamdike ešhedu en lā ilāhe illā ente estagfiruke ve etūbu ilejke.

„Neka si slavljen Allahu i neka Ti je hvala, svjedočim da nema boga osim Tebe. Od Tebe oprost za grijehe tražim i Tebi se kajem.“ (Taberānī – sahih)

 

Dove zahvalnosti Allahu, dž.š.:

Zahvala na najvećoj blagodati – uputi:

El-ĥamdu lillāhil-lezī hedānā li hāzā ve mā kunnā li nehtedije lev lā en hedānallāh.

„Hvala Allahu Koji nas je na pravi put uputio, mi ne bismo na pravome putu bili da nas Allah nije uputio.“ (El-Ea’rāf 43.)

Zahvala na boljitku stanja:

El-ĥamdu lillāhil-lezī ezhebe ‘annel ĥazene inne rabbenā legafūrun šekūr.

„Hvala Allahu Koji je od nas odstranio tugu, zaista naš Gospodar prašta i hvale je dostojan.“ (El-Fātir 34.)

Nakon buđenja:

El-ĥamdu lillāhil-lezī aĥjānā b‘ade mā emātenā ve ilejhin-nušūr.

„Hvala Allahu Koji nas oživi nakon što nas (snom) umrtvi, i Njemu se, konačno, sve vraća.“ (Buharija i Muslim)

Često i svakodnevno:

El-ĥamdu lillāhi.

„Hvala Allahu.“ (garancija je trajnosti svih blagodati) (Dejlemi)

El-ĥamdu lillāhi rabbil ‘ālemīn.

„Hvala Allahu, Gospodaru svjetova.“

100x Subĥānallāhi ve bi ĥamdihī.

„Neka je slavljen i hvaljen Allah.” (Buharija)

Prije, u toku i nakon jela:

El-ĥamdu lillāhil-lezī at ‘amenā ve seкānā ve dže‘alenā minel muslimīn.

„Hvala Allahu, Koji nas je nahranio, napojio i Koji nas je učinio muslimanima.“ (Ahmed)

El-ĥamdu lillāhi kesīren tajjiben mubāreken fīhi gajre mekfijjin ve lā muvedde‘in ve lā mustagnen ‘anhu rabbunā.

„Hvala Allahu neizmjerno, skrušeno i blagoslovljeno. On ni o kome nije ovisan, a o Njemu sve je ovisno.“ (Buharija)

El-ĥamdu lillāhil-lezī at‘amenī hāzā ve rezeкanīhi min gajri ĥavlin minnī ve lā кuvveh.

“Hvala Allahu Koji me nahrani i opskrbi bez mog udjela i truda.” (Tirmizi)

Pri lijepim događajima:

El-ĥamdu lillāhil-lezī bi ni‘metihī tetimmus-sāliĥāt.

„Hvala Allahu, sa čijom blagodati se dešavaju dobri događaji.“

Kad nas zadesi nešto što nam ne godi:

El-ĥamdu lillāhi ‘alā kulli ĥāl.

“Hvala Allahu na svemu što daje.” (Hakim)

Dova pri gledanju u ogledalo

Allāhumme aĥsin lī ħuluкī kema aĥsente ħalкī.

„Allahu moj,, uljepšaj moj ahlak (ponašanje) kao što si uljepšao moje stvaranje.“

Dova zaštite od širka

Allāhumme innī e‘ūzu bike en ušrike bike ve ene e‘alemu ve estagfiruke limā lā e‘alemu.

„Allahu moj, zaštiti me od toga da Ti sudruga svjesno pripisujem, i molim Te da mi oprostiš ono što nesvjesno učinim.“ (Ahmed)

Dove zbog tuge, dugova, brige, bolesti, nesreća

Allāhumme innī e‘ūzu bike minel hemmi vel ĥuzni vel ‘adžzi vel keseli vel buħli vel džubni ve dal‘id-dejni ve galebetir-ridžāli.

„Allahu moj, utječem se Tebi od brige i od žalosti, od slabosti i od lijenosti, od škrtosti i od straha, od toga da me dug savlada i da me ljudi nadvladaju.“ (Buharija)

Allāhumme innī e’ūzu bike minel kufri vel faкri ve e‘ūzu bike min ‘azābil кabri lā ilāhe illā ente.

„Allahu moj, utječem se Tebi od nevjerstva, od siromaštva i od kaburske patnje. Nema boga osim Tebe.“

Allāhumme innī ‘abduke ve ibnu ‘abdike ve ibnu emetike. Nāsijetī bi jedike mādī fijje ĥukmuk ‘adlun fijje кadāuk es-eluke bi kullismin huve leke semmejte bihī nefseke ev enzeltehū fī kitābike ev ‘allemtehū eĥaden min ħalкike ev iste’ serte bihī fi ‘ilmil gajbi ‘indeke en tedž‘alel кur’āne rebī‘a кalbī ve nūre besarī ve dželāe ĥuznī ve zihābe hemmī.

„Allahu moj, ja sam rob Tvoj, i sin roba Tvoga, i sin robinje Tvoje. Moj položaj je u Tvojoj ruci, ja sam podložan Tebi i nadamnom se sprovode propisi Tvoji, pravedna je za mene svaka odluka Tvoja, zato Te molim svim Tvojim imenima, kojima si Sebe nazvao, ili ih u Svojoj Knjizi objavio, ili ih nekom od Tvojih bića saopćio, ili ih, pak, zadržao kod Sebe, kao znanje nedokučivog , molim Te da mi Kur’an učiniš proljećem srca moga, svjetlom grudi mojih, razbistrenejem tuge moje i odhodom briga mojih.“ (Ahmed)

Rabbi heb lī rizкan vāsi‘an ve bereketen fīhā.

„Gospodaru, molim Te podari mi obilnu nafaku i berićet u njoj.“

Allāhumme mālikel mulki tu’til mulke men tešāu ve tenzi‘ul mulke mimmen tešāu ve tu‘izzu men tešāu ve tuzillu men tešāu bi jedikel ħajru inneke ‘alā kulli šej in kadīr. Raĥmānud-dun-jā vel āħireti ve raĥīmuhumā tu’tīhimā men tešāu ve temne‘u minhumā men tešāu. Irĥamnī raĥmeten tugnīnī bihā ‘an raĥmeti men sivāke.

„Allahu moj, Ti svu vlast posjeduješ, daješ je kome hoćeš, i oduzimaš od koga hoćeš, uzvisuješ koga hoćeš i ponizavaš koga hoćeš, u Tvojim rukama je svako dobro. Ti, uistinu, sve možeš. Milostivi ovoga i onoga svijeta i Samilosni, daješ ih kome hoćeš i uskraćuješ kome hoćeš. Molim Te daruj mi milost kojom ćeš me učiniti neovisnim od svakog drugog mimo Tebe.“ (Enes ibn Malik)

Allāhumme innī es-eluke ‘ilmen nāfi‘an ve rizкan tajjiben ve ‘amelen muteкabbelā.

„Allahu moj, molim Te podari mi korisno znanje, lijepu nafaku i djela primljena kod Tebe.“ (Ibn Madždže – sahih)

Allāhumme innī es-eluke ‘ilmen nāfi‘an ve rizкan vāsi‘an ve šifāen min kulli dāin.

„Allahu moj, molim Te da mi daš korisnu nauku, obilnu opskrbu i lijek od svake bolesti.“ (od Ibn Abbsasa prilikom pijenja Zem-zem vode)

Allāhumme innī e‘ūzu bike min zevāli ni‘metike ve teĥavvuli ‘āfijetike ve fudžāeti n‘imetike ve džemī‘i seħatike.

„Allahu moj, utječem Ti se od prestanka Tvojih nimeta (blagodati), od prestanka Tvoga blagoslova (čuvanja), od iznenadne nesreće i svakog Tvoga nezadovoljstva.“ (Muslim)

Allāhumme innī es-elukel hudā vet-tuкā vel ‘afāfe vel ginā.

“Allahu moj, molim Te podari mi uputu, pokornost, čednost i imetak.“ (Muslim)

Allāhumme innī e‘ūzu bike minel ‘adžzi vel keseli vel džubni vel buħli vel heremi ve ‘azābil кabri. Allāhumme āti nefsī taкvāhā ve zekkihā ente ħajru men zekkāhā. Ente velijjuhā ve mevlāhā. Allāhumme innī e’ūzu bike min ‘ilmin lā jenf‘a ve min кalbin lā jaħš‘a ve min nefsin lā tešb‘a ve min d‘avetin lā justedžābu lehā.

“Allahu moj, utječem Ti se od slabosti, od lijenosti, od pretjerane plašljivosti, od škrtosti, duboke starosti i patnje u kaburu. Gospodaru moj, molim Te podari mojoj duši pokornost i očisti je, jer Ti ćeš je najbolje očistiti, Ti si njen Prijatelj i Zaštitnik. Allahu moj, sačuvaj me znanja koje ne koristi, srca koje nije bogobojazno, duše nezasite i dove koja se kod Tebe ne prima.“ (Muslim)

Allāhummaкdi dujūnenā vagninā fī кulūbinā.

„Allahu moj, molim Te neutrališi nam dugove naše i učini nas bogatim u srcima našim.“

Allāhumme asliĥ lī dīnī ellezī huve ‘ismetu emrī ve aŝliĥ lī dun-jājel-letī fīhā me‘āšī ve asliĥ lī āħiretil-letī fīhā meādī. Ve aĥjinī mā kānetil ĥajātu ħajren lī ve teveffenī izā kānetil vefātu ħajren lī vedž‘alil ĥajāte zijādeten lī fī kulli ħajrin vedž’alil mevte rāĥaten lī min kulli šerrin.

„Allahu moj, molim Te popravi mi vjeru moju koja je glavnica moja, popravi mi i ovaj svijet, jer ja na njemu živim, popravi mi i budući svijet, jer ja njemu idem, poživi me dok mi je život dobar, a daj mi smrt, kad mi smrt bude dobra. Daj mi, da mi moj život bude povećanje u svakom dobru, a moja smrt mir i spas od svakog zla!“ (Muslim)

Allāhumme-kfinī bi ĥalālike ‘an ĥarāmike ve agninī bi fadlike ‘ammen sivāke.

“Allahu moj, zaštiti me halalom Svojim od harama Tvoga i učini me bogatim/neovisnim dobrotom Tvojom, od svakog drugog osim Tebe.” (Tirmizi)

Allāhumme’ džurnī fī musībetī vaħluf lī ħajren minhā.

“Allahu moj, molim Te pomozi mi u ovoj mojoj nevolji i daj mi bolje stanje od ovoga.” (Muslim)

Allāhumme innī e‘ūzu bike min galebetid-dejni ve e‘ūzu bike min кahrir-ridžāli.

“Allahu moj, molim Te zaštiti me da me dug ne pobijedi (nadvlada) i sačuvaj me od ljudskog ezijeta (uznemiravanja).”

Allāhumme lā sehle illā mā dže‘altehū sehlen ve ente tedž‘alul-ĥuzne izā ši’te sehlā.

“Allah moj , ne može biti lahko mimo onog što Ti ne učiniš lahkim. Ti ako hoćeš, i teško učiniš lahkim.” (Ibn Hibban)

Allāhumme lekel ĥamdu ve ilejkel muštekā ve ente-l-muste‘ānu ve lā ĥavle ve lā кuvvete illā billāhil ‘alijjil ‘azīm.

“Allahu moj, Tebi pripada sva zahvala, Tebi se jadam i od Tebe pomoć tražim, nema snage niti moći osim sa Allahom, Velikim, Uzvišenim.” (Taberani, Munzir)

Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, Muhammed, a.s, rekao: „Ko izgovori ´Lā ĥavle ve lā кuvvete illā billāhi (nema snage niti moći osim sa Allahom)´, to će mu biti lijek od 99 bolesti, od kojih je najlakša briga.“ (Teberani, Hakim)