Najdraži zikr

Najdraži zikr

Plemeniti Gospodar je iz Svoje milosti prema Svojim robovima odredio i propisao četiri riječi koje u svom značenju i izgovaranju kriju veličanstvenost i smiraj. Allah, dž.š., ih je učinio posebnim, obećao je za njih mnoge nagrade kroz hadise Poslanika, a.s. To su riječi tespiha, tahmida, tahlila i tekbira: SUBHĀNALLĀH WEL HAMDU LILLĀH WE LĀ ILĀHE ILLALLĀH WALLĀHU EKBER.
1. Ova vrsta zikra je najdraži govor Allahu, dž.š.
Prenosi se od Semure ibn Džunduba, r.a., da je Resulullah, a.s., rekao: ”Allahu su najdraže četiri riječi, nema smetnje sa kojom god otpočneš: Subhānallāh wel hamdulillāh we lā ilāhe illallāh wallāhu ekber.” Dok se u drugom rivajetu spominje: ”Četiri riječu su najljepše Allahu i one su iz Kur’ana, nema smetnje sa kojom god otpočneš: Subhānallāh wel hamdulillāh we lā ilāhe illallāh wallāhu ekber.”
2. Za Poslanika, a.s., bile su to najdraže riječi na dunjaluku
Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: ”Da kažem: ‘Subhānallāh wel hamdulillāh we lā ilāhe illallāh wallāhu ekber’, draže mi je od dunjaluka i svega što je na njemu.”
3. Zbog ove vrste zikra, Gospodar oprašta grijehe
Prenosi se od Abdullaha ibn Amra ibn Asa, r.a., da je Muahammed, a.s., rekao: ”Nema niti jedan čovjek na Zemlji da kaže: ‘Lā ilāhe illallāh, Allāhu ekber, Subhnallāh, Elhamdulillāh we lā havle we lā kuwwete illā billāh’, a da mu neće biti oprošteni grijesi pa makar ih bilo kao morske pjene (mali grijesi samo).”
4. Allah je ove riječi odabrao za Svoje robove i odredio posebne nagrade
Prenosi se od Ebu Hurejre i od Ebi Se’da el-Hudrija, r.a., da je Allahov poslanik, a.s., rekao: ”Allah je od govora odbrao četiri riječi: Subhānallāh wel hamdulillāh we lā ilāhe illallāh wallāhu ekber, pa ko kaže: Subhānallāh, biće mu upisani dvadeset dobrih djela i oprošteno dvadeset loših, ko kaže: Allāhu ekber i La ilāhe illallāh, biće mu upisano isto, ako kaže El-hamdulillāh, biće mu upisano trideset dobrih djela i oprošteno trideset loših.”
5. One su štit od vatre
Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Božiji poslanik, a.s., ashabina rekao: ”Uzmite svoje štitiove (oklope)!” Ashabi rekoše: ”Allahov poslaniče, dokle je neprijatelj stigao?” Poslanik, a.s., im odgovori: ”Ne, nije neprijatelj, nego recite: Subhānallāh wel hamdulillāh we lā ilāhe illallāh wallāhu ekber, jer će ove riječi doći na Sudnjem danu kao štit od vatre i trajno dobro dijelo.”
6. Ove riječi će imati posebnu težinu na Mīzānu (vaga na Sudnjem danu za ljudska djela)
Prenosi se od Ebi Seleme, r.a., da je Poslanik, a.s. rekao: ”Uh, uh”, a zatim je podigao pet prstiju i rekavši: ”Kako će samo ovih pet stvari biti teško na Mīzānu: Subhānallāh wel hamdulillāh we lā ilāhe illallāh wallāhu ekber i čestito dijete koje je umrlo čovjeku pa se on strpi.”
7. Za svaku izgovorenu riječ ovog zikra nagrada je kao da si udijelio sadaku
Prenosi se od Ebu Zerra, r.a., da su mu neki Poslanikovi, a.s., drugovi rekli: “Allahov poslaniče, odoše bogataši s nagradama: klanjaju kao što mi klanjamo, poste kao što mi postimo i daju milostinju od viška svog imetka.” Allahov poslanik, a.s., reče: “Zar i vama Allah nije dao nešto s čime ćete sadaku udjeljivati!? Zaista je svaki tespih sadaka, svaki tekbir i svaki tahmid su sadaka, svaki tehlil je sadaka; naređivanje dobra i odvraćanje od zla je sadaka; a i bračni odnos sa svojom ženom je sadaka.” Ashabi upitaše: “Allahov poslaniče, zar i u zadovoljenju svojih strasti ima nagrade!?” “Šta mislite, kada bi neko od vas svoju strast upotrijebio u zabranjeno, zar za to ne bi zaslužio grijeh? Isto tako, ako je upotrijebi u dozvoljeno, imat će za to nagradu”, odgovori Poslanik, a.s.

Image