"> "> "> ">

Djela kojima Allah, dž.š., briše grijehe

Djela kojima Allah, dž.š., briše grijehe

Pravilno i potpuno uzimanje abdesta
Bilježi Muslim od Osmana b. Affana, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Kada se čovjek abdesti i upotpuni svoj abdest, sa njega spadnu grijesi, tako da spadnu i oni sa njegovih jagodica.”

Mnoštvo koraka do džamije
Bilježi Muslim od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., svojim drugovima (ashabima) rekao: “Želite li da vas uputim na ono čime Allah briše grijehe i podiže stepene?” Odgovorili su: ”Da, Allahov Poslaniče”, a on reče: ”Potpuno uzimanje abdesta prilikom poteškoća (bolest i hladnoća), mnoštvo koraka do džamije i iščekivanje namaza nakon obavljenog namaza.”

Pet propisanih namaza (farzova) u toku dana i noći
Bilježi Muslim od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Pet propisanih namaza, džuma do džume, brišu počinjene grijehe između toga ako se čovjek sačuva velikih grijeha.”

Zikr Allahu činiti poslije farz-namaza
Bilježe Buharija i Muslim od Mugire b. Š’ube da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Ko poslije svakog namaza kaže tridesetitri puta subhanallah, tridesetitri puta elhamdulillah, tridesetitri puta Allahu ekber, to je devedesetidevet, a zatim upotpuni stotinu sa la ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šejin kadir – bit će mu oprošteni grijesi pa makar ih bilo koliko morske pjene.”

Post u mjesecu ramazanu
Bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Ko bude postio mjesec ramazam, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi.”

Lejletu-l-kadr
Bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Ko provede Lejletu-l-kadr u ibadetu, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi.”

Propisno obavljen hadždž
Bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, r.a., da je čuo Allahovog Poslanika, a.s., kako kaže: “Ko obavi hadždž Allaha radi, i pri tome se bude čuvao ružnog govora i loših djela, vratit će se čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila.”

Obavljanje umre
Bilježi Muslim od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Umra do umre briše grijehe počinjene između njih.”

Udjeljivanje milostinje (sadake)
Bilježi Buharija od Muaza, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Milostinja (sadaka) poništava loša djela kao što voda gasi vatru.”

Učiniti dobro djelo nakon lošeg
Kaže Uzvišeni Allah: “I obavljaj molitvu početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju hrđava. To je pouka za one koji pouku žele.” (Hud, 114)
Bilježe Ahmed i Tirmizi od Ebu Zerra, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Boj se Allaha gdje god bio, i uvijek nakon lošeg djela učini dobro čime ćeš izbrisati loše i ophodi se prema ljudima na najljepši način.”

Dva rekata nafile nakon počinjenog grijeha
Bilježi Ebu Davud od Ebu Bekra, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Nema tog Allahovog roba koji počini loše djelo, zatim propisno abdesti, klanja dva rekata dobrovoljnog namaza, te zamoli Allaha za oprost, a da mu Allah neće oprostiti.”

Reći sto puta subhanallahi ve bi hamdihi
Bilježe Buharija i Muslim da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Ko u toku dana kaže sto puta subhanallahi ve bi hamdihi, bit će mu oprošteni grijesi, pa makar ih bilo koliko morske pjene.”

Izgovoriti sto puta la ilahe illallah
Bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Ko kaže la lahe illellahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šejin kadir (Nema boga osim Allaha, Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada vlast nad svačim i sva zahvalnost. On sve može) sto puta na dan, imat će nagradu u vrijednosti onoga ko oslobodi roba iz Ismailovog, a.s., potomstva, upisat će mu se stotinu dobrih djela, obrisat će mu se stotinu loših djela i bit će zaštićen od šejtana toga dana.”

Dova poslije sijela
Bilježe Ebu Davud i Tirmizi od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Onaj ko se zadesi na sijelu, i pri tome izgovori nešto ružno, a zatim prije nego što napusti sijelo kaže: ‘Subhaneke allahumme ve bi hamdike ešhedu en la ilahe illa ente, estagfiruke ve etubu ilejke (Allahu moj, slava i zahvala Tebi pripada, svjedočim da nema boga osim Tebe, Tebi se kajem i od Tebe oprost molim)’, bit će mu oprošteno ono što je počinio na tom sijelu.”

Donošenje salavata na Poslanika, alejhis-selam
Bilježi Muslim i ostali od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Ko donese na mene salavat jednom, Allah na njega donese salavat deset puta.”

Šehadet (smrt na Allahovom putu)
Bilježi Muslim od Abdullaha b. Amra, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Allah će oprostiti šehidu sve osim duga.”

Iskreno pokajanje (tevba)
Kaže Uzvišeni Allah: “O vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, uveo, na Dan u kojem Allah neće osramotiti Vjerovjesnika i one koji su zajedno s njim vjerovali…” (Tahrim, 8)
Bilježi Muslim od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Ko se pokaje za svoje grijehe prije nego što Sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”
Kaže Allah Uzvišeni: “Reci: ‘O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv’…” (Zumer, 53)

Image