Činjenice vezane za islamske teme

Činjenice vezane za islamske teme

Najduža sura u Kur’anu je El-Bekare, a najkraća El-Kevser.
Prvi objavljeni ajeti su u suri El-Alek (Ikre).
Jedina sura u Kur’anu koja ne počinje sa bismillom je Et-Tewbe.
U Kur’anu ima 114 sura.
Sunnet je petkom učiti suru Kehf.
Sredina Kur’ana se nalazi u suri Kehf.
Sura Ihlas vrijedi trećinu Kur’ana.
Otac i majka Muhammeda a.s. su se zvali Abdullah i Amina.
Amidža Muhammeda a.s. se zvao Ebu Talib.
Muhammed a.s. je pripadao plemenu Kurejš.
Kad mu je počela dolaziti objava, Muhammed a.s. je imao četrdeset godina.
Zajednički naziv za sve Poslanikove s.a.v.s. žene je Majke vjernika.
Isa a.s. se  u  Kur’anu spominje  25 puta.
Pet sura u  Kur’anu počinje sa Elhamdulillah.
Sura  En-Neml  govori o Sulejmanu a.s. i njegovoj vojsci.
Prvi ambasador Islama u Medini je bio Musab b. Umejr.
Prvi hafiz Kur’ana  bio je Muhammed a.s.
Muhammed s.a.v.s je u naručju h. Aiše r.a. preselio na Ahiret.
Sura  El-Kevser  nosi ime rijeke u Džnnetu.
Talha ibn Ubejdullah  je nosio nadimak”živi šehid”
Za vrijeme tajnog poziva u islam odazvalo se 40 ljudi.
Arš se potresao kada je  umro ashab  Sa’d  b. Muaz .
Nadimak Muhammeda a.s. je bio El-Emin.
Muhammed a.s. nije imao braće i sestara.
Prva Poslanikova a.s. žena se zvala Hatidža.
Prva bitka u kojoj su se muslimani borili bila je bitka na Bedru.
Hidžru sa Muhammedom a.s. je učinio Ebu Bekr.
Prije početka jela treba reći bismillah.
Namaz je stub vjere.
Najmanju kaznu u džehennemu će imati Ebu talib, Poslanikov a.s. amidža.
Fatiha je prva sura u Kur’anu.
En-Nas je zadnja sura u Kur’anu.
Potop je zadesio narod koji je živio u doba Nuha a.s.
Ibrahim a.s. je za života bio bačen u vatru.
Poslanik Ejjub a.s. je imao najveća iskušenja.
Poslanik koji je rođen bez oca je Isa a.s.
Muhammed a.s. je preselio na Ahiret u 63. godini života.
Muslimani su u Španiji bili skoro 800 godina.
Meleci Munkir i Nekir su zaduženi  da ispituju ljude u kaburu.
Melek Israfil je zadužen da puhne u sur.
Namaz u džematu je vrijedniji za 25 i 27 puta od namaza u kući.
Levhi Mahfuz je ploča na kojoj je zapisano šta će biti.
Kršćani su zalutali u vezi jednog poslanika, a to je Isa a.s.
Jevreji su rekli da je Uzejr Allahov sin.
Ashabi su drugovi Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
Prvo što je rekao Isa a.s. u bešici je :Ja sam Abdullah, Allahov rob.
Havarijjuni su drugovi  Isa a.s.
Dvadeset pet Poslanika je spomenuto u Kur’anu.
Nijedna žena nije bila Poslanik.
Muhammed sallellahu alejhi ve sellem je najodabraniji Poslanik.
Prvi mujezin u islamu se zvao Bilal ibn Rebbah.
Objava Muhammedu a.s. je počela u pećini Hira.
Vladar svih muslimana se zove halifa.
Tevrat je objavljen Musau a.s.
Zebur je objavljen Davudu a.s.
Indžil je objavljen Isau a.s.
Hakka i Kijame su imena za Sudnji dan.
Nar, Sekar i Džehim su imena za džehennem.
U Kur’anu ima 15 sedždetut-tilaveh.
U suri Hadždž se nalaze dvije sedždetut-tilaveh.
Čovjeku će se u kaburu postaviti pitanja: ko ti je Gospodar, koja ti je vjera, i ko ti je poslanik?
Prvu strijelu na Allahovom putu je ispalio Sa’d ibn Vekkas.
Arš drži osam meleka.
Halid ibn Velid imao je nadimak Sejfullah.
Bitka na Hendeku se jož zove i Ahzab.
Muhammed a.s. je ranjen u bitci na Uhudu.
U bitci na Mu’ti je učestvovalo 200.000 Vizantijaca.
Sulejman a.s. je umro naslonjen na svoj štap u stojećem položaju.
Najuzvišeniji ajet u Kur’anu je Ajetul-Kursijj.
Šejtani ne ulaze u kuću u kojoj se uči sura Bekare.
Faraonova žena se zvala Asja.
Ideju o kopanju hendeka u bitci Ahzab je dao Selman el-Farisi.
Djeca Muhammeda a.s. su se zvala: Kasim, Abdullah (Tahir), Ibrahim, Zejneb, Fatima, Rukajja i Ummu Kulsum.
Pokrivanje žene je propisano pete godine po Hidžri.
Neke od mu’džiza Muhammeda a.s.: Kur’an, raspolovljenje Mjeseca, nazivanje selama od strane kamenja, izviranje vode iz njegovih prstiju…
Nuh a.s. je živio 950 godina.
Sinovi Adema a.s. su se zvali Kabil i Habil.
Ugovor između Allaha i duša svih ljudi zove se Misak.
Dio koji neće istruhnuti u kaburu je repna kost (repnjača).
Ruknovi braka su: supruga, suprug, zastupnik (velijj), oblik (forma, ponuda i prihvatanje) i svjedoci.
Meleci ne ulaze u kuću u kojoj su pas i slika (sa likovima).
Ruknovi abdesta su: nijjet, pranje ruku do iza laktova, potiranje kose, pranje nogu do iza članaka, pridržavanje redoslijeda. (El-Maide, 6)
Ženi je za vrijeme hajda i nifasa zabranjeno: namaz, doticanje Mushafa, boravak u mesdžidu i polni odnos sa mužem.
U Kur’anu ima trideset džuzeva.
Ženu udaju četiri stvari: ljepota, porijeklo, bogatstvo i vjera.
Najveći ogranak imana je reći: La ilahe illellah.
Najmanji ogranak imana je ukloniti smetnju (prepreku) sa puta.
Ako prespavamo namaz ili ga zaboravimo klanjati, moramo ga naklanjati.
Najbolji poznavalac halala i harama među ashabima bio je Muaz ibn Ubejdullah.
Duboki san pri kome je čovjek nesvjestan, jedna je od stvari koja kvare abdest.
Meleki se smjenjuju u vrijeme sabah i ikindije namaza.
Prvi poslanik koji će biti obučen na Sudnjem danu je Ibrahim a.s.
Namaz u Haremu Ka’be je vrijedniji 100.000 puta nego namaz u drugim mesdžidima.
Drugi naziv za akšam namaz je dnevni vitr.
Prvi mesdžid u islamu je Mesdžidul Kuba.
Narodu Benu Israil je naređeno da zakolje kravu.
U mesdžid se ulazi desnom nogom, a izlazi se lijevom.
U WC se ulazi lijevom nogom a izlazi desnom.
Muhammed a.s. je tri godine tajno pozivao u islam.
Ebu Sufjan je bio vođa Kurejšija na Uhudu.
Kabu su sagradili Ibrahim a.s. i Ismail a.s.
U bitci na Uhudu, Ebu Dudžane je nosio sablju Poslanika a.s.
Šehid će u Džennetu imati sedamdeset i dvije hurije.
O alkoholu (zabrani) su objavljena tri ajeta.
Prvi ajet objavljen o hrani je u suri El-En’am.
Otac Ibrahima a.s. se zvao Azer.
Muhammed a.s. je četiri puta obavio umru.
Allah dž.ž. je na Bedr poslao hiljadu meleka.
Sura Enfal govori o bitci na Bedru.
Kazna za blud se spominje u suri Nur.
Na sunnetu sabah namaza, sunnet je učiti sure Kafirun i Ihlas.
Mejjita (mrtvaca) do kabura prate tri stvari: porodica, imetak i djela,      a samo djela ostaju s njim.
Između čovjeka i kufra (nevjerstva) je ostavljanje namaza.
Meleki su okupali Hanzalu ibn Amra.
Klanje kurbana povodom rođenja djeteta zove se akika.
Ruknovi hadža su: ihram, tavaf, sa’j i Arefat.
Noć Lejletul Kadr je vrijednija od 1000 mjeseci.
Sunnet je postiti šest dana ševvala, devedi i deset dan Muharrema, ponedjeljkom i četvrtkom i bijele dane-14, 15 i 16 dan u mjesecu.
Kibur je nepriznavanje istine i potcjenjivanje ljudi.
Otac Musa a.s. se zvao Imran.
Ramazanski bajram traje tri dana.
Kurban-bajram traje četiri dana.
Planina na koju se nakon potopa iskrcao Nuh a.s. zove se Džudijj.
Narodu Ad je poslan poslanik Hud a.s.
Narodu Semud je poslan poslanik Salih a.s.
U Medjen je poslan poslanik Šuajb a.s.
Od dva poslanika su žene bile nerotkinje: od Ibrahima a.s. i od Zekerijjaha a.s.
Sa gibetom (ogovaranjem) se uspoređuje jedenje mesa umrlog brata.
Allahu dž.ž. najmrže dozvoljeno djelo je razvod braka.
Nije dozvoljeno oženiti dvije sestre.
Čovjek će na Sudnjem danu biti prvo pitan za namaz.
Prva žena koja je ubila nevjernika na Allahovom putu se zvala Safijja bint Abdul Muttalib.
Najviše hadisa od Poslanika a.s. je preneo Ebu Hurejre r.a.
U suri Tevbe se spominju bitke Tebuk i Hunejn.
Zanimanje Davuda a.s. je bilo izrađivanje pancira.
Zanimanje Zekerijja a.s. je bilo stolarstvo.
Adabi ulaska u kuću su: ne ulaziti bez dozvole, kucati tri puta, ne gledati kroz prozor ili ključaonicu ili prisluškivati i pri ulasku poselamiti ukućane.
Najbogatiji čovjek Faraonovog naroda zvao se Karun.
Dva medinska plemena koja su ratovala između sebe prije islama su  Evs i Hazredž.
Kraljica iz doba Sulejmana a.s. koja je primila islam zvala se Belkisa.
Muhammed a.s. je rođen u mjesecu rebiul evvelu.
Omer r.a. je čuo suru Ta-Ha i primio islam.
Jedini poslanik koji nije umro je Isa a.s.
Riječ ramadan se jednom spominje u Kur’anu.
Muhammed a.s. je prije preseljenja na Ahiret vidio Džennet i Džehennem.
Ibrahim a.s. je rođen u vrijeme kralja Nemruza.
Isa a.s. je, Allahovom dozvolom, liječio gubave i oživljavao mrtve.
U suri Mudžadele je u svakom ajetu spomenuto Allahovo dž.ž. ime.
Dio vojske koji je pogriješio u bitci na Uhudu bili su strijelci.
Žena koja je rasporila utrobu mrtvom Hamzi r.a. zvala se Hind.
Kad je Poslanik a.s. učinio hidžru, umjesto njega u postelji je ostao Alija r.a.
Zadnji pohod Muhammeda a.s. bio je Tebuk.
Šehidi će u Džennetu poželjeti da se vrate na dunjaluk. (da bi još jednom poginuli na Allahovom putu)
Allah dž.ž. će šehidu oprostiti sve osim duga.
Munafici (licemjeri) će biti u najgorim stupnjevima Džehennema.
Meleci koji su poučavali sihru zovu se Harut i Marut.
Zaklinjanje nečim drugim osim Allahom je širk.
Meleci su stvoreni prije čovjeka.
U narodu Luta a.s. je bilo mnogo homoseksualaca.
Kad se izađe iz nužnika kaže se: Gufraneke.
Šehid će se na Sudnjem danu moći zauzimati za sedamdeset svojih rođaka.
Pri oblačenju, prvo se oblači desna strana.
Esma bint Ebu Bekr nosi ime Vlasnica dva pojasa.
Ko sakrije znanje na dunjaluku biće bičevan bičevima od vatre u Džehennemu.
Bedem između Dženneta i Džehennema zove se E’araf.
Hatidži r.a. je prenesen selam od Allaha dž.ž. i poruka da ima kuću u Džennetu.
Poslijepodnevni odmor (spavanje) zove se kajlula.
Zajednički naziv za sve žene Muhammeda a.s. je majke mu’mina.
Allah dž.ž. je prvo stvorio pero.
Kome Allah dž.š. želi dobro, pouči ga propisima vjere.
Šest stvari je dato samo Muhammedu a.s.: moć posebnog izražavanja, potpomognut je strahom protiv neprijatelja na daljini od mjesec dana hoda, ratni plijen, Zemlja je učinjena čistom i čistećom, poslan je svim stvorenjima i on je kraj poslanstva.
Najviže se Allaha boje od njegovih robova učeni.
Dvije džennetske rijeke na dunjaluku su Nil i Eufrat.
Najviži dio Dženneta se zove Firdevs.
Uhud, Lubnan, Sinaj i Džudijj su džennetske planine na dunjaluku.
Kur’an je Allahov dž.ž. govor.
Šejtanu možemo stijesniti prolaze postom.
Prvi čovjek je stvoren od zemlje.
Vrata u Džennetu na koja će ulaziti postači zovu se Rejjan.
Muhammed a.s. će prvi ući u Džennet.
Bez polaganja računa u Džennet će ući sedamdeset hiljada ljudi.
Džennet ima osam vrata.
Na Sudnjem danu će Isa a.s. i šejtan održati hutbe.
Džehennem ima sedam vrata.
Neki od načina da se otjera šejtan: euzubillahi… , Ajetul-kursija, učenje sura Felek i Nas, ezan, učenje Kur’ana….
Neki od velikih grijeha: širk, blud, neposlušnost roditeljima, alkohol….
Meleci su stvoreni od svjetlosti.
Džini su stvoreni od vatre.
Sabur je u Kur’anu spomenut na oko 90 mjesta.
Knjiga sa zapisanim dobrim djelima zove se Illijjun.
Narod Semud je uništen stražnim glasom.
Narod Ad je uništen ledenim i silovitim vjetrom.
Lutov narod je uništen vjetrom punim pjeska.
Medina se prije islama zvala Jesrib.
Godina u kojoj su na Ahiret preselili Ebu Talib i Hatidža. r.a. naziva se godina tuge.
Hadžerul esved, kamen uzidan u Kabu, prije je bio bijel.
Hamzu r.a. ubio je čovjek po imenu Vahšijj.
Čovjek koji je prvi pisao perom je Idris a.s.
Od Poslanikovih a.s. ashaba zadnji je na Ahiret preselio Tufejl ibn Amr, 110. g.H.
U Amme džuzu (30. džuz) ima trideset i sedam sura.
Kada je hadis muttefekun alejhi, znači da ga bilježe Buharija i Muslim.
Kad čovjek kihne treba reći elhamdulillah.
Davudov post je da čovjek jedan dan posti a jedan dan ne posti.
Alkohol je majka svih zala.
Sure Felek i Nas su objavljene kad je opsihren Muhammed a.s.
Zijevanje je od šejtana, a kihanje je od Allaha dž.š.
Pet velikih predznaka Sudnjeg dana: Isa a.s. , Je’džudž i Me’džudž, Dabbetu-lerd, izlazak Sunca sa zapada i Dedždžal.
Razvod Zejnebe i Zejda r.a. se spominje u Kur’anu.
Dedždžal će biti ubijen u Kudsu.
Isa a.s. će biti spušten u Damask.
Isa a.s. će umrijeti i biti ukopan u Medini.
Ubistvo Osmana r.a. je jedan od znakova Sudnjeg dana.
Narod Benu Israil je od Musa a.s. tražio da vidi Allaha dž.š.
Kad je Musa a.s. udario štapom po zemlji, izbilo je dvanaest vrela (izvora).
Na Dedždžalovom čelu će pisati KAFIR.
Čovjek je Allahu dž.š. najbliži dok je na sedždi.
Allah dž.ž. kaže za šejtana da nam je otvoreni neprijatelj.
Prva kibla muslimanima bila je u Kudsu (Jerusalem).
Ljudi mnogo zanemaruju dvije Allahove blagodati: zdravlje i slobodno vrijeme.
Bolje je da čovjek sjedne na žeravicu i da progori odjeću nego da sjedne na kabur.
Mekruh (pokuđeno) je spavati između akšama i jacije.
Pokuđeno je reći: Zlo mi je, treba reći: Muka mi je.
Vrijeđanje muslimana je grijeh a njegovo ubistvo je kufr (nevjerstvo).
Treba podsticati ljude da na samrti kažu LA ILAHE ILLELLAH.
Kada nemusliman nazove selam odgovor je sa: ve alejkum.
Sure Talak i Tahrin počinju sa O Vjerovjesniče…
Zavist uništava dobra djela kao što vatra sagorijeva drva.
Slijep čovjek može biti imam.
Za muškarce je zadnji saff najmanje vrijedan.
Za žene je prvi saff najmanje vrijedan.
Ebu Ubejde Amr ibn Džerrah je ubio svoga oca na Bedru.
Munafici se lijeno dižu na namaz i malo spominju Allaha dž.š.
Isra’ i Mi’radž su se desili dvije godine prije Hidžre.
Muslimani su prvi katapult zarobili u bici na Hajberu.
Računanje vremena prema lunarnom kalendaru uveo je halifa Omer ibn Hattab.
Spavaču dok se ne probudi, djetetu dok ne postane punoljetno i ludaku dok ne počne razmišljati  ne pišu se djela.
Mushaf je tim imenom prvi nazvao Ebu Bekr r.a.
Državnu blagajnu (bejtul mal) prvi je uspostavio Ebu Bekr r.a.
Omer ibn Hattab r.a. je kao halifa noću obilazio ljude da vide kako žive.
Allah dž.ž. je čovjeku bliži od vratne žile kucavice.
Većina džennetlija su (dunjalučki) siromasi.
Islamski hilafet ukinuo je Mustafa Kemal Ataturk 1924. godine.
Najjači je čovjek koji sebe obuzda u srdžbi.
Umra u mjesecu ramazanu ima vrijednost hadždža.
U vrijeme džahilijjeta, Hatidža r.a. imala je nadimak Tahira (Čista).
Najkraća sura u Kur’anu je sura Kevser.
Zadnji mjesec u hidžretskoj godini je zul-hidždže.
Ne treba se mnogo smijati jer smijeh umrtvljuje srce.
Hatidža r.a. preselila na ahiret u šezdeset petoj godini života.
Muhammed a.s. je učestvovao u dvadeset osam bitaka.
Najmlađi islamski vojskovođa je bio Usame ibn Zejd r.a.
Muhammedova a.s. sablja zvala se Zulfikar.
Kabu je prva prekrila svilom Ummu Abbas Abdul Muttalib r.a.
Allah dž.ž. je nadahnuo pčelu.
Džennet je prekriven (okružen) dunjalučkim neprijatnostima, a džehennem je okružen (prekriven) dunjalučkim ugodnostima.
Jahalica na kojoj je Muhammed a.s. učinio Isra i Miradž zvala se Burak.
Allahu najmrža mjesta su pijace.
Ko sakrije sramotu muslimana na dunjaluku, Allah dž.š. će sakriti njegovu na Sudnjem danu.
Treba iskoristiti pet stvari: život prije smrti, zdravlje prije bolesti, slobodno vrijeme prije zauzetosti, mladost prije starosti i bogatstvo prije siromaštva.
Allahu dž.š. najdraža mjesta su mesdžidi.
Ko okrene glavu od islama biće proživljen slijep.
Kur’an je sakupljen u Mushaf za vrijeme hilafeta Osmana r.a.
Onaj čije zadnje riječi budu LA ILAHE ILLELLAH ući će u Džennet.
Abdullah ibn Mesud r.a. je prvi javno učio Kur’an u Mekki.
Zadnji objavljeni ajet je 281. ajet sure bekare.
Furkan, Kitab, Zikr… su neki od naziva za Kur’an.
Ezzubejr ibn Avvaz r.a. je prvi izvukao sablju na Allahovom dž.š. putu.
Za vrijeme halife Omera ibn Abdul Aziza se nije imao kome dati zekat (ljudi su bili imućni).
Žena može dobrovoljno postiti samo uz muževu dozvolu.
Prva džamija sa munarom bila je Emevijska džamija u Damasku.
Aiša r.a. je, od žena, prenijela najviže hadisa od Muhammeda a.s.
Velid ibn Mugire je prvi skinuo obuću u Haremi šerifu u Mekki.
Klanjanje teravih namaza u džematu je počelo za vrijeme halife Omera ibn Hattaba.
Prvi namaz u kojem su se muslimani okrenuli prema Mekki bio je ikindija.