Allahova lijepa imena

Allahova lijepa imena

”Allah ima svoja lijepa imena pa Ga njima dozivajte” (Kur’an)
Sramota me pomislit da možda ima lijepo Božije ime kojim Ga nisam zamolio nijednom za ovih svojih godina života… Podari mi dragi Bože da Te zovnem i Tvojim najvećim imenom u dovi u kojoj Te molim da me učiniš od Tebi dragih robova kojima praštaš i daješ hajr i ovog i budućeg svijeta! Amin!

1) Allah – Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2) Er-Rahman – Blagi
3) Er-Rahim – Milostivi
4) EI-Melik – Vladar
5) EI-Kuddus – Sveti
6) Es-Selam – Čist od mana
7) EI-Mu’min – Koji potvrđuje obećanja
8) EI-Muhejmin – Koji daje sigurnost
9) EI-Aziz – Koji sve pazi i prati
10) EI-Džebbar – Snažni
11) EI-Mutekebbir – Siln
12) EI-Halik – Stvaralac
13) EI-Bari’ – Koji divno stvara
14) EI-Musavvir – Koji likove daje
15) EI-Gaffar – Koji mnogo prašta
16) EI-Kahhar – Koji nadvladava
17) EI-Vehhab – Koji mnogo poklanja
18) Er-Rezzak – Koji obilnu opskrbu daje
19) EI-Fettah – Koji sve rješava i otvara
20) EI-Alim – Koji sve zna
21) EI-Kabid – Koji steže
22) EI-Basit – Koji pruža
23) EI-Hafid – Koji spušta
24) Er-Rafi’u – Koji diže
25) EI-Muizz – Koji uzvisuje
26) EI-Muzillu – Koji ponizuje
27) Es-Semi’u – Koji sve čuje
28) EI-Besiru – Koji sve vidi
29) EI-Hakem – Sudac
30) EI-Adl – Pravedni
31) EI-Latif – Dobri
32) EI-Habir – O svemu obaviješteni
33) EI-Halim – Blagi
34) EI-Azim – Veliki
35) EI-Gaffur – Koji prašta
36) Eš-Šekur – Koji je zahvalan
37) EI-Alijj – Visoki
38) EI-Kebir – Veliki
39) EI-Hafiz – Koji čuva
40) EI-Mukit – Koji pazi i uzdržava
41) EI-Hasib – Koji obračun svodi
42) EI-Dželil – Veličanstveni
43) EI-Kerim – Plemeniti
44) Er-Rekib – Koji motri na svaki pokret
45) EI-Mudžib – Koji molbe prima
46) EI-Vasi’u – Koji milošću i znanjem sve obuhvata
47) EI-Hakim – Mudri
48) EI-Vedud – Koji voli
49) EI-Medžid – Slavljeni
50) EI-Bais – Koji proživljuje
51) Eš-Šehid – Koji je o svemu svjedok
52) EI-Hakk – Vrhovna Istina
53) EI-Vekil – Sveopći Staratelj
54) EI-Kavijju – Moćni
55) EI-Metin – Čvrsti
56) EI-Velijju – Zaštitnik
57) EI-Hamid – Hvaljeni
58) EI-Muhsi – Koji i sitnice obuhvata i broj im zna
59) EI-Mubdi’u – Koji je početni Stvaralac
60) EI-Mu’idu – Konačni proživitelj
61) EI-Muhji – Koji život daje
62) EI-Mumit – Koji smrt daje
63) EI-Hajju – Živi
64) EI-Kajjum – Koji sve obdržava
65) EI-Vadžid – Imućni
66) EI-Madžid – Slavni
67) EI-Vahid – Jedini
68) Es-Samed – Kome se svako obraća
69) EI-Kadir – Svemoćni
70) EI-Muktedir – Koji sve može
71) EI-Mukaddim – Koji unapređuje
72) EI-Mu’ehhir – Koji zapostavlja
73) EI-Evvel – Prvi
74) EI-Ahir – Posljednji
75) Ez-Zahir – Jasni
76) EI-Batin – Skriveni
77) EI-Vali – Koji upravlja
78) EI-Muteali – Svevišnji
79) EI-Berru – Dobročinitelj
80) Et- Tevvab – Koji kajanje uslišava
81) EI-Muntekim – Koji ne ostaje dužan
82) EI-Afuvvu – Koji oprašta
83) Er-Reuf – Samilosni
84) Maliku-I-mulki – Gospodar svih svjetova
85) Zul-Dželali ve-I-Ikrami – Najveličanstveniji i Najčasniji
86) EI-Muksit – Sveopći djelitelj pravde
87) EI-Džami’u – Koji sve okuplja
88) EI-Ganijju – Koji je bogat
89) EI-Mugni – Koji daje bogatstvo
90) EI-Mani’u – Koji oduzima bogatstvo
91) Ed-Darru – Koji stvara štetu
92) En-Nafi’u – Koji stvara korist
93) En-Nur – Sveopće svjetlo
94) EI-Hadi – Koji upućuje
95) EI-Bedi’u – Stvoritelj (Prapočetak svega)
96) El-Baki – Vječiti
97) EI-Varis – Konačni nasljednik svega
98) Er-Rešid – Upućivač na dobro
99) Es-Sabur – Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom.