33 razloga

33 razloga

33 razloga, povoda i naćina svakome za bolje sutra sebe i drugih
33 razloga, povoda i naćina za ulaganje na najsigurniji konto
33 razloga, povoda i naćina za bolji ovaj i onaj svijet

 1. Allah Uzvišeni, obećava nam: „Reci: “Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome On hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, On će to nadoknaditi i On najbolje opskrbljuje.” (Sebe’ 39)
 2. Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Rekao je Uzvišeni Allah:„Udijeli čovječe, udijeliću ti!“ (Buharija i Muslim)
 3. Na drugoj strani nas prokleti šejtan straši neimaštinom: „Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i sve zna!“ (El-Bekare 268)
 4. Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Nema dana u kojem osvanu robovi, a da dva meleka im ne siđu i jedan ne kaže: Allahu, povećaj darežljivcu imetak! A drugi melek kaže: Allahu, podari škrtici propast!“ (Buharija i Muslim)
 5. Allah dž.š. obećava nam važnu stvar za naš život: „Ko bude dobra djela činio, bio on muško ili žensko, a vjernik je – daćemo mu da proživi dobar (lijep,srećan) život!“ (El-Nahl 97)
 6. Prenosi Esma kći Ebu Bekra, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Dijeli i ne prebrojavaj (ne čuvaj), pa da tebi Allah broji. I ne gomilaj, pa da ti Allah uskrati!“ (Buharija i Muslim)
 7. Allah dž.š., kaže: „Reci vjernicima, robovima Mojim, da molitvu objavljuju i da udjeljuju i tajno i javno, dio onoga što im mi darujemo, prije nego što nastupi Dan u kome neće biti trgovanja ni prijateljstva. “ (Ibrahim:31)
 8. Kaže Allahov Poslanik s.a.v.s.:„Allah je na pomoći (Svome) robu, sve dok on pomaže svoga brata“ (Muslim)
 9. Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, u prijevodu značenja kaže: „Oni koji troše imetke svoje u želji da steknu naklonost i da im to postane navika, liče vrtu na visoravni na koji se izliva obilna kiša, pa daje dvostruk plod; ako ne bude kiše obilne, bude kiše rosulje. A Allah dobro vidi ono sto vi radite.“ (El-Bekare 265)
 10. Poslanik, s.a.v.s., je bio najljepši primjer, što potvrđuje slijedeća predaja: Upitao je Poslanik, s.a.v.s., Aišu, r.a.:“ Sta je ostalo od ovce koju su zaklali?“ pa je ona odgovorila: „Nije ostalo ništa osim plećke!“( tj.sve su podjelili kao sadaku osim plećke koja je ostala) Poslanik, s.a.v.s., odgovori: „Nama je ostala sva ovca osim te plećke!“ (Muslim)
 11. Allah dž.š. kaže: „Oni koji troše imanja svoja na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.“ (El-Bekare 261)
 12. Allahov Poslanik Muhammed s.a.w.s., je rekao: „Allah dž.š., ne gleda u vaša lica niti u vaša tijela, već gleda u vaša srca i u vaša djela!“ (Muslim)
 13. Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, u prijevodu značenja kaže: „Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene…oni koji molitvu obavljaju i dio od onog sto im Mi dajemo udjeljuju.“ (El-Enfal 2,3)
 14. Prenosi Džabir ibn Abdullah, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „ Svako dobro djelo je sadaka, a od dobrih djela je ak i to da sretneš svoga brata nasmijana lica i to da naspeš iz svoje čaše u čašu svoga brata!» (Buharija)
 15. 15. Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, naglašava muslimanima vezu bratstva, pa u prijevodu značenja kaže: ”Zaista su vjernici braća!” (El-Hudžurat 10)
 16. Allahov Poslanik Muhammed s.a.w.s., je rekao: „Vjernik je za vjernika poput neke građevine, koja se sama na sebe oslanja!“ (Muslim)
 17. Allah dž.š., kaže: „Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udjelite dio od onoga što vam je najdraže; a bilo šta vi udjelili, Allah će, sigurno, za to znati.“ (Alu Imran 92)
 18. Islam je vjera koja je podvlači usku vezanost muslimana: „O, Allahovi robovi, budite braćom!“ (poruka na oprosnom hadždžu posljednjeg Allahovog Poslanika i miljenika s.a.v.s.)
 19. Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, u prijevodu značenja kaže: „I nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje, za one koji, kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine.“ (Ali Imran 133,134)
 20. Allahov Poslanik Muhammed , sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Primjer vjernika u međusobnoj pažnji, milosrđu i saosjećanju je kao primjer jednog tijela. Kad oboli jedan njegov organ, svi ostali organi odazovu se i pridruže se u bolu sa nesanicom i temperaturom.” (Buharija)
 21. Kaže Uzvišeni Allah dz.š : „Onima koji milostinju budu udjeljivali i onima koje je budu udjeljivale. I koji drage volje Allahu zajam budu davali – mnogostruko će im se vratiti i njih čeka nagrada plemenita.“ (EL-Hadid 18)
 22. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Musliman je brat muslimanu. On ga ne ugnjetava i ne ostavlja na cjedilu. Ko pomogne svome bratu u nevolji, Allah će njemu u nevolji pomoći. Ko otkloni nedaću jednom muslimanu, Allah će njemu otkloniti jednu od njegovih nedaća na Sudnjem danu. A ko prikrije sramote jednog muslimana, Allah će prikriti njegove na Sudnjem danu.“ (Buharija i Muslim)
 23. Allah dž.š., kaže: „Zato podaj bližnjemu pravo njegovo, i siromahu, i putniku-namjerniku, to je bolje za one koji nastoje da se Allahu umile; ti će postići šta žele. A novac koji dajete da se uveća novcem drugih ljudi neće se kod Allaha uvećati, a za milostinju koju udjeljite da biste se Allahu umilili – takvi će dobra djela svoja umnogostručiti.“ (Er-Rum 38,39)
 24. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Neće biti pravi vjernik onaj ko ne bude želio svome bratu ono što želi i samome sebi. (Buharija i Muslim)
 25. Uzvišeni Allah dž.s. poručuje: „Neka oni koji škrtare u onome što im Allah iz obilja Svoga daje nikako ne misle da je to dobro za njih; to je zlo za njih. Na Sudnjem danu biće im o vratu obješeno ono čime su škrtarili, a Allah će nebesa i zemlju naslijediti; Allah dobro zna ono što radite.“ (Ali Imran 160)
 26. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Onaj koji čini dobro sačuvan je od nesreća, poteškoća i propasti. Dobročinitelji na ovom svijetu će biti dobročinitelji i na onom svijetu.“ (Hakim)
 27. Allah dž.š., kaže: „I od onoga čime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego nekome od vas smrt dođe, pa da onda rekne:“Gospodaru moj, da me još samo malo u životu zadrziš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem! “Allah, sigurno neće ostaviti u životu nikoga kome smrtni čas njegov dođe; a Allah dobro zna ono što vi radite.“ (El-Munafikun 10,11)
 28. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “ Tri su stvari za koje se kunem : „ 1. Imetak se nimalo ne umanjuje davanjem (dijelenjem) sadake (milostinje) pa udjeljujte sadaku; …“ (Ahmed,Bezar)
 29. Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, u prijevodu značenja kaže: „Reci:“Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udjelite, On će to nadoknaditi, On najboje opskrbljuje.“ (Saba 39)
 30. Ukbe ibn Amir prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Vjernikov (vjernicin) hlad na Sudnjemu danu je njegova sadaka.“ (Ibn Huzejme i Bjeheki)
 31. Allah dž.š., naređuje vjernicima činjenje dobra:„I imetak na Allahovom putu žrtvujte, i sami sebe u propast nedovodite, i dobro činite; Allah, zaista, voli one koji dobra djela čine.“ (El- Bekare 195) (tefsir: bacanje u propast je da ostanemo kod svojih imetaka i da ih samo unapređujemo)
 32. Svim vjernicima jasno poručuje Allahov poslanik, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem: „Onaj koji se brine o udovicama i siromasima je poput borca na Allahovom putu.“ (Buharija,Muslim)
 33. Allah Svemogući ukazuje nam na osobine onih Njemu odanih, u prevodu značenja: „… i hranu su davali – mada su je i sami željeli – siromahu i siročetu i sužnju.“ (Ed-Dehr 8)

Musliman je brat muslimanu,
čini dobro da ga dobro snađe,
olakšava drugom da mu olakšano bude,
čuva drugog da sačuvan bude,
želi drugom isto što i sebi.