Drugi ramazanski bilten IKB-a 2024. – Zlatne ramazanske prilike

1. Ko isposti jedan dan na Allahovom putu, Allah će od njega udaljiti džehennem sedamdeset godina.
2. Ko zatraži oprosta za vjernike i vjernice, Allah će mu za svakog vjernika i vjernicu upisati jedno dobro djelo.
3. Ko kaže: ”Subhānallāhil-‘azīm we-bi-ĥamdihī”, zasadi mu se palma u džennetu.
4. Ko lijepo abdesti, a potom kaže: ”Ešhedu en lā ilāhe illallāhu waĥdehū lā šerīke leh we ešhedu enne muĥammeden ‘abduhū we resūluh”, otvaraju mu se osmera vrata dženneta, može ući na koja god hoće.
5. Ko u jednom danu kaže: “Lā ilāhe illallāhu waĥdehū lā šerīke leh lehul-mulku we lehul-ĥamdu we huwe ‘alā kulli šej-in кadīr“, kao da je oslobodio deset zarobljenika, upiše mu se stotinu dobrih, a izbriše isto toliko loših djela, a to mu je zaštita od prokletog šejtana. I niko ne može učiniti nešto vrijednije, osim onoga ko to isto radi više od njega.
6. Ko deset puta prouči suru Ihlas (Kul huwallāhu eĥad), sagradi mu se kuća u džennetu.
7. Ko obavi sabah-namaz u džematu, zatim sjedne spominjati Allaha do izlaska Sunca, a potom klanja dva rekata, imaće nagradu hadždža i umre u potpunosti, u potpunosti, u potpunosti.
8. Ko prouči suru Ihlas (Kul huwallāhu eĥad), kao da je proučio trećinu Kur’ana.
9. Ko stotinu puta na dan kaže: ”Subĥānallāhi we-bi-ĥamdihī”, izbrisaće mu se grijesi makar ih bilo poput pjene na moru.
10. Ko jednom donese salavat na Poslanika, a.s., Allah će na njega donijeti deset.
11. Ko u potpunosti uzme abdest, zatim klanja dva rekata namaza, opraštaju mu se grijesi koje je do tad počinio.
12. Ko vodi računa o sabahu i ikindiji, nagrada mu je džennet.
13. Nema muslimana koji u toku dana obavi 12 rekata dobrovoljnog namaza (dakle, pored farda), a da mu Allah neće sagraditi kuću u džennetu.
14. Umra obavljena u ramazanu je ravna hadždžu sa Poslanikom, a.s.
15. Ko priredi iftar postaču, ima nagradu kao taj postač, bez da se nagrada postača imalo umanji.
16. Ko isposti ramazan i isprati ga postom šest dana ševvala, kao da je postio čitavu godinu.
17. Ko kaže: ”La ĥawle we lā кuwwete illā billāh”, postiže dio džennetskog blaga.
18. Ko kaže: ”Redītu billāhi te‘ālā rabben we bil-islāmi dīnen we bi muhammedin sallallāhu ‘alejhi we selleme nebijjen we resūlā” (Zadovoljan sam što mi je Allah Gospodar, što mi je Islam vjera i što mi je Muhammed, a.s., poslanik), njemu je džennet zagarantovan, a Allah se obavezuje da će ga učiniti zadovoljnim.
19. Ko prisustvuje dženazi dok se mejjit ne ukopa, imat će sevab poput dva velika brda.
20. Ko pročita jedan harf iz Allahove Knjige, za svaki harf mu je dobro djelo, a svako dobro vrijedi deset puta više.
21. Ko pogladi jetima po kosi, grijesi mu niz prste spadaju.
22. Ko sakrije sramotu muslimana ili muslimanke, Allah će sakriti njegovu na Sudnjem danu.
23. Ko otkloni nevolju ili brigu od svoga brata, Allah će njemu otkloniti brige na kijametskom danu.
24. Ko kad osvane i omrkne kaže: ”Subĥānallāhi we bi ĥamdihī lā кuwwete illā billāh, mā šā Allāhu kāne we mā lem ješe’ lem jekun“, bit će sačuvan dok ne omrkne i ne osvane.
25. Ko prije spavanja prouči ajetul-kursijju, čuvaće ga Allahov čuvar sve dok ne svane.