"> "> "> ">

Vrste kufra (nevjerstva)

Vrste kufra (nevjerstva)

Kufr, odnosno djela nevjerstva, se dijele na dvije grupe: “Kufrun Ekber”(Veliki kufr) i “Kufrun Asgar”(Mali kufr). 

“Kufrun Ekber”– djela velikog nevjerstva i postupci koji čovjeka izvode iz milleta islama, i čine ga nemuslimanom. Ta djela se mogu podijeliti na pet vrsta, i to:

  1. “Kufrut-tekzib” tj. postupci nevjerstva oličeni u poricanju istine. Allah dž.š., kaže: “Ima li nepravednije osobe od onoga ko iznosi laži na Allaha, ili poriče istinu koja mu dolazi!? Zar da ne bude džehennem, onda, stanište nevjernicima!” (El-‘Ankebut: 68.)
  2. “Kufrul-Iba’i vel-Istikbari me’at-Tasdik” tj. postupci nevjerstva oličeni u odbijanju i oholosti, i pored vjerovanja da su istina. Allah dž.š., kaže: “I kada rekosmo melekima: Na sedždu padnite Ademu – svi meleki sedždu učiniše izuzev Iblisa; odbi, uzoholi se i postade nevjernik!” (El-Bekarah: 34.)
  3. Kufruš-Šekk” tj. postupak nevjerstva oličen u sumnjanju i neubjeđenosti u istinitost nečega. Allah dž.š., kaže: “I uđe u vrt svoj nezahvalan Gospodaru svome na blagodatima, govoreći: “Ne mislim da će ovo ikada propasti i ne mislim da će ikada Smak svijeta doći; a ako budem vraćen Gospodaru svome, sigurno ću nešto bolje od ovoga naći.” I reče mu drug njegov, dok je s njime razgovarao: “Zar ne vjeruješ u Onoga koji te je od zemlje stvorio, zatim od kapi sjemena, i najzad te potupnim čovjekom učinio? Što se mene tiče, On, Allah, moj je Gospodar, i ja Gospodaru svome ne smatram ravnim nikoga!” (El-Kehf: 35-38.)
  4. “Kufrul-I’irad” tj. postupak nevjerstva oličen u okretanju glave od istine i klonjenju iste. Allah dž.š., kaže: “Mi smo nebesa i Zemlju i ono što je između njih, mudro stvorili, i do roka određenog, ali nevjernici okreću glave od onoga čime im se prijeti.” (El-Ahkaf: 3.)
  5. “Kufrun-Nifak” tj. postupak nevjerstva oličen u licemjernom odnosu prema istini. Allah dž.š., kaže: “To je zato što su povjerovali, pa potom uznevjerovali, nakon čega su im srca zapečaćena, pa ne shvaćaju!” (El-Munafikun: 3.)

“Kufrun Asgar” – su djela nazvana i opisana rječju kufr, ali su takve prirode da ne izvode čovjeka iz milleta islama, i ta djela obično spadaju u domen “kufrun-ni’imet”-a tj. nezahvalnog odnosa od strane muslimana prema ukazanoj mu blagodati. Allah dž.š., kaže: “Allah spominje, kao primjer, grad, bezbjedan i spokojan, kome je u obilju dolazila hrana sa svih strana, a koji je nezahvalan na Allahovim blagodatima bio, pa mu je Allah, zbog onoga što je radio, dao da iskusi i glad i strah.” (En-Nahl: 112.)

U sahih sunnetu se bilježe brojne predaje koje u sebi sadrže riječ kufr, ali, čijim značenjem se ne misli na djela i postupke koji izvode čovjeka iz islama, poput:

“Psovanje muslimana je grijeh (fisk), a njegovo ubojstvo je nevjerstvo (kufr)!”(Muttefekun ‘alejh) 

“Kada neki čovjek, svome bratu, kaže: O, nevjerniče (ja kafir), neko od njih dvojice, u tom slučaju, mora biti nevjernik!” (Muttefekun ‘alejh)