Traženje oprosta je lijek za tugu, brige, nedaće i nesreće

Traženje oprosta je lijek za tugu, brige, nedaće i nesreće

Istigfār (traženje oprosta za grijehe) je zasigurno djelotvoran lijek za grijehe, neimaštinu, sušu, a i za razne bolesti. Zato nam je Allahov Poslanik, a.s., naredio da u svim prilikama izgovaramo: “Estagfirullah”. Govorio je, a.s.: „O ljudi, tražite od Allaha oprosta i pokajte Mu se (tewbu činite). Ja oprost u svakom danu zatražim i po 100 puta.“ (Muslim). Znajmo da su to riječi zbog kojih kiša pada i odlazi siromaštvo a za to postoji puno dokaza pa pročitajte par korisnih ajeta, hadisa i savjeta.

Hasan el-Basriju dolazio je čovjek i tužio se da kiša nije dugo pala, pa mu Hasan reče: „Traži oprosta za grijehe.“ Dolazi mu drugi i tuži se na neimaštinu, a Hasan mu reče: „Traži oprosta za grijehe.“ Dolazi mu treći i tuži se da mu je žena nerotkinja, a
Hasan mu reče: „Traži oprosta za grijehe.“ Dolazi mu četvrti i tuži se da mu zemlja ništa ne rađa, a Hasan mu reče: „Traži oprosta za grijehe.“ Prisutni u čudu rekoše: „Kako si ti Hasane čudan! Zar svakome ko ti se na nešto potuži ti samo kažeš: ‘Traži oprosta za grijehe?‘…“
A Hasan im na to reče: „Zar nikada niste čitali Allahove ajete: „…i (Nuh je) govorio: ‘Tražite od Gospodara svoga oprost (estagfirullah) jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašće, i rijeke će vam dati.“ (Nuh, 10-12)
Ako želimo biti srećni i zadovoljni, izgovarajmo često: estagfirullah (tražim oprost od Allaha), jer Allah, dž.š., kaže: „… od Gospodara svoga oprosta tražite i pokajte se, On će vam dati da do smrtnog časa lijepo proživite…“ (Hud, 3)

Ako želimo da se sačuvamo od nesreća i katastrofa, izgovarajmo često: estagfirullah (tražim oprost od Allaha), jer Uzvišeni Allah u Časnome Kur’anu kaže: „Allah ih nije kaznio, jer si ti među njima bio; i Allah ih neće kazniti sve dokle neki od njih mole da im se oprosti.“ (El-Enfal, 3)

Ako želimo oprost za grijehe, uvećanje dobrih djela i povećanje ugleda, izgovarajmo često: estagfirullah (tražim oprost od Allaha), jer Uzvišeni kaže: „… i recite: ‘Oprosti’ – oprostićemo vam grijehe vaše, a onima koji čine dobra djela daćemo i više!“ (El-Bekara, 58)

Ako nas pritisnu brige, tuga i nedaće, izgovarajmo često: estagfirullah (tražim oprost od Allaha), pa će Allahovom milošću i dozvolom istigfār odagnati oblake tuge i od tebe otklonuti svaku brigu!

KUR’ANSKI AJETI KOJI NAS UČE TRAŽENJU OPROSTA I POKAJANJU:

Rabbenā innenā āmennā fa-gfir lenā żunūbenā ve ḱinā ´ażāben-nār.
Gospodaru naš, mi zaista vjerujemo, pa oprosti nam grijehe naše i sačuvaj nas patnje u vatri. (Ali-Imran, 16)

Rabbena fa-gfir lenā żunūbenā ve keffir ´annā sejjiātinā ve teveffenā me´al-ebrār.
Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko ružnih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo sa dobrima. (Al Imran,193)

Rabbenagfir lenā ve li iħvānine-lleżīne sebeḱūnā bil-īmāni ve lā tedž´al fi ḱulūbinā gillen lilleżīne āmenū. Rabbenā inneke reūfur-raĥīm.
Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla, i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima, Gospodaru naš, Ti si, zaista, Dobri i Milostivi. (El-Hašr, 10)

Rabbenā źalemnā enfusenā ve in lem tagfir lenā ve terĥamnā lenekūne-nne minel-ħāsirīn.
Gospodaru naš, mi smo se ogriješili o sebi. I ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, zaista ćemo nastradati. (El-A´rāf, 23)

Rabbi-gfir lī ve li vālidejje ve limen deħale bejtije mu´minen ve lil-mu´minīne vel-mu´mināti, ve lā tezidiź-źālimīne illā tebārā.
Gospodaru moj, oprosti meni i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u moj dom uđe, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj. (Nuh, 28)

Rabbenā ´alejke tevekkelnā ve ilejke enebnā ve ilejkel-maŝīr. Rabbenā lā tedž´alnā fitneten lilleżīne keferū vagfir lenā. Rabbena inneke ente-l-´azīzul-ĥakīm.
Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti. Ne dopusti, Gospodaru naš, da nas nevjernicima staviš u iskušenje i oprosti nam, Gospodaru naš. Ti si, zaista, Silni i Mudri. (El-Mumtehine, 4-5)

Rabbenagfir lī ve li-vālidejje ve lil-mu´minīne jevme jeḱūmul-ĥisāb.
Gospodaru naš, oprosti meni i roditeljima mojim, i svim vjernicima na Dan kad se bude račun polagao. (Ibrahim, 41)

Uslovljavanje oprosta ili dove riječima: “O Allahu, oprosti mi ako hoćeš” ili “O Allahu, smiluj mi se ako hoćeš” ili “O Allahu, uslišaj mi ako hoćeš” i tome slično, su uzroci neprimanja dove. Onaj koji traži oprost ili čini dovu, mora biti ustrajan u tome, uporan i iskren u svojoj dovi. I mora znati i to da je Allah, dž.š., – Onaj koji dove uslišava i da On voli da Mu se istigfāri i dove upućuju.

NAČINI TRAŽENJA OPROSTA I POKAJANJE ZABILJEŽENIH U HADISIMA:

Estagfirullāh. Oprosti mi Allahu.

Rabbigfir lī, Rabbigfir lī. Gospodaru oprosti mi, Gospodaru oprosti mi. (EbuDavud, Nesai IbnMadždže)

Estagfirullāhe ve etūbu ilejh. Tra#im oprost od Allaha i primi moje pokajanje.(Buharija)

Estagfirullāhe-lleżī lā ilāhe illā-Hū vel-Ȟajjul-ќajjūm ve etūbu ilejh.
Tražim oprost od Tebe Allahu, osim Kojeg drugog boga nema, Živog i Postojanog Održavatelja, i Tebi se kajem. (Ebu Davud, Tirmizi)

Allāhumme Ente Rabbī la ilāhe illa Ente ħalaktenī ve-ene`abduke ve-ene`alā `ahdike ve v´adike meste-t`atu. E’ūżu bike min šerri ma san´atu. Ebu´u leke bi-n´imetike ´alejje ve-ebū´u bi-żenbī, fa-gfir li fe-innehū lā jagfiruż-żunūbe illā Ente.
Allahu moj, Ti si Gospodar moj, nema boga osim Tebe, stvorio Si me i ja sam rob Tvoj, Tebi sam obavezu i obećanje dao u granicama mogućnosti svojih.Tebi se utječem od zla djela koja počinih. Priznajem Tvoje blagodati prema meni, kao što priznajem i grijehe svoje, stoga molim Te oprosti mi, jer grijehe ne oprašta niko osim Tebe. (Buharija)

Allāhumme Ente Rabbī ve ene ´abduke źalemtu nefsī ve´atereftu bi żenbī lā jagfiruż-żunūbe illā Ente fa-gfir lī.
Allahu moj, Ti si moj Gospodar i ja sam rob Tvoj, prema sebi sam nepravdu učinio i priznajem grijeh svoj, samo Ti mozeš grijehe oprostiti, zato mi, molim Te Gospodaru oprosti. (Tirmizi)

Allāhumme innī źalemtu nefsī źulmen kesīren ve lā jagfiruż-żunūbe illā Ente fa-gfir lī magfireten min ´indike ve-rĥamnī inneke Ente-l-gafūrur-raĥīm.
Allahu moj, uistinu sam se mnogo ogriješio prema sebi, a grijehe ne oprašta niko osim Tebe, pa Te molim oprosti mi Svojim oprostom i smiluj mi se. Ti si, Oprostitelj Samilosni. (Buharija i Muslim)

Allāhummagfir lī verĥamnī ve´afinī verzuќnī.
Allahu moj, molim Te oprosti mi, smiluj mi se, zaštiti me i opskrbi me. (Muslim)

Allāhummagfir lī verĥamnī vehdinī ve´afinī verzuќnī.
Allahu moj, molim Te oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, zaštiti me i opskrbi me. (Muslim)

Allāhummagfir lī verĥamnī vehdinī vedžburnī ve´afinī verzuќnī verfa´nī.
Allahu moj, molim Te oprosti mi, smiluj mi se, uputi me i učini neovisnim, zaštiti me, opskrbi me i uzdigni me. (Tirmizi)

Allāhummagfir lī żenbī ve vessi’ lī fī dārī ve bārik lī fī rizќī.
Allahu moj, molim Te oprosti mi grijehe moje, učini i prostranom kuću moju (rahatlukom za ukućane i musafire), i učini berićetnom opskrbu moju. (Nesai)

Allāhummagfir lī żenbī kullehū diќќahū ve džillehū ve evvelehū ve āħirehū ve´alā nijjetehū ve sirrehū.
Allahu moj, molim Te oprosti mi svaki moj grijeh, mali i veliki, prošli i budući, javni i tajni (Muslim)

Rabbigfir lī ve-tub´alejje inneke Ente-ttevābur-raĥīm.
Gospodaru moj, molim Te oprosti mi i primi pokajanje moje, jer Ti si zaista Onaj koji pokajanje prima i Koji je Milostiv. (Ebu Davud)

Rabbigfir lī ve-tub´alejje verĥamnī inneke Ente-ttevābur-raĥīm.
Gospodaru moj, molim Te oprosti mi i primi pokajanje moje, i smiluj mi se, jer Ti si zaista Onaj koji pokajanje prima i Koji je Milostiv. (EbuDavud, Tirmizi, Ibn Madždže)

Allāhummagfir lī mā ќaddemtu ve mā eħħartu ve mā esrertu ve mā e´alentu ve mā esreftu ve mā Ente e´alemu bihī minnī. Ente-l-Muќaddimu ve Ente-l-Mu´eħħiru lā ilāhe illā Ente.
Allahu moj, molim Te oprosti mi moje ranije grijehe i one kasnije, one što počinih potajno i one na javi, one u kojima nisam imao mjere, kao i one o kojima Ti znaš bolje od mene, Ti unapređuješ koga hoćes i Ti unazađuješ koga hoćes. Nema boga osim Tebe. (Muslim)

Allāhummagfir lī ħattīetī ve džehlī ve isrāfī fī emrī ve-mā Ente e´alemu bihī minnī. Allāhummagfir lī džiddī ve hezlī ve ħata´ī ve-´amdī ve kullu żālike ´indī.
Allahu moj, molim Te oprosti mi greške moje, moje neznanje, pretjeranost u postupcima mojim i sve ono što Ti znaš da je kod mene. Allahu moj, molim Te oprosti mi moju neozbiljnost, moju grešku i lošu namjeru, a sve je ovo prisutno kod mene. (Buharija, Muslim)

Subĥāneke allāhumme ve bi-ĥamdike ešhedu en lā ilāhe illʿā Ente estagfiruke ve etūbu ilejk.
Neka si slavljen Allahu i neka Ti je hvala, svjedočim da nema boga osim Tebe. Od Tebe oprost za grijehe tražim i Tebi se kajem. (Tirmizi)

Lā ilāhe illā Ente subĥāneke innī kuntu mineź-źalimīn.
Nema boga osim Tebe, neka Si slavljen Ti, doista sam bio od griješnika. (Tirmizi)

Allāhumme inni e’ūżu bike min-zevāli ni´metike ve teĥavvuli ´āfijetike ve fudžā´eti niќmetike ve džemī´i seħaŧike.
Allahu moj, utječem se Tebi od prestanka Tvojih nimeta (blagodati), od nestanka Tvoga blagoslova (čuvanja), od iznenadne nesreće i svakog Tvoga nezadovoljstva. (Muslim)