"> "> "> ">

Svakodnevne dove i zikrovi mu'mina

Svakodnevne dove i zikrovi mu'mina

Prevodi ajeta Kur’ana koji direktno govore o Zikru

 1. “Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti,i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nezahvalni nemojte biti.” (El-Bekara 152)
 2. “U stvaranju nebesa i zemlje i u izmjeni noći i dana su, zaista znamenja za razumom obdarene; za one koji stojeći, sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju.” (Ali-Imran 190-1)
 3. “Kada oni (Munafici) ustaju da Namaz obave, lijeno se dižu, i samo zato da bi se pred svijetom pokazali, a Allaha gotovo da i ne spomenu.” (En-Nisa 142)
 4. “Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se glasno mole.” (El-Araf 55)
 5. “Allah ima najlepša imena i vi ga prizivajte njima.” (El-Araf 180)
 6. “I spominji Gospodara svoga ujutro i naveče u sebi, ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižući jako glas, i ne budi nemaran.” (El-Araf 205)
 7. “Pravi vjernici su samo oni čija se srca zatresu kada se Allah spomene, a kada im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svog oslanjaju.” (El-Enfal 2)
 8. “Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato se samo Meni klanjaj i Namaz obavljaj – da bih ti uvijek na umu bio.” (Ta-Ha 14)
 9. “A radosnom viješću obraduj ponizne, čija srca, kada se Allah spomene, strahopoštovanje obuzme.” (El-Hadždž 34-35)
 10. “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.” (El-Ahzab 21)
 11. “O, vjernici često Allaha spominjite i hvalite, i ujutru i navece Ga veličajte.” (El-Ahzab 41-42)
 12. “Teško onima čija su srca neosjetljiva kada se Allah spomene. Oni su u pravoj zabludi.” (Ez-Zumer 22)
 13. “Onome koji se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovarit, pa će mu nerazdvojan drug postati.” (Ez-Zuhruf 36)
 14. “Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kada se Allah i istina koja se objavljuje spomene!” (El-Hadid 16)
 15. “Njima (munaficima) je šejtan ovladao i učinio da zaborave Allaha. Oni su šejtanova grupa, a oni koji su na šejtanovoj strani će zaista nastradati.” (El-Mudžadela 19)
 16. “O, vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. Oni koji to dopuste, bit će izgubljeni.” (El-Munafikun 9)
 17. “A onoga ko se okrene od spominjanja Gospodara svoga, On će u bolnu patnju uvesti.” (El-Džinn 17)
 18. “Zaista je Zikr Allahov najveći (najvažniji).” (El-Ankebut 45)
 19. “Postići će šta želi onaj ko se očisti (od loših osobina) i spomene ime Gospodara svoga pa Namaz obavi.” (El-A’la 14-15)

Svakodnevne dove i zikrovi jednog muslimana

Ove sure proučiti po tri puta ujutro i naveče:

U ime Allaha Svemilosnog ,Samilosnog! “Reci: On je Allah – jedan ! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!”

U ime Allaha Svemilosnog, Samilosnog! “Reci: Utječem se Gospodaru svitanja od zla onoga što On stvara i od zla mrkle noći kada tmine razastre i od zla sihirbaza koji u čvorove pušu i od zla zavidljivaca kad zavidi”
 
U ime Allaha Svemilosnog ,Samilosnog! “Reci: Tražim zaštitu od Gospodara ljudi, Vladara ljudi Boga ljudi , od zla šejtana – napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi -od džinova i od ljudi!”

Ovu dovu proučiti jednom ujutro i naveče:

“Allahu moj,Ti si Gospodar. Nema istinskog boga osim Tebe! Ti si me stvorio i ja sam Tvoj Rob! Ja se držim zavjeta Tebi datog i obećanja Tvog shodno mojim mogućnostima. Od Tebe tražim utočište od zla kojeg sam počinio. Priznajem sve tvoje blagodati koje si mi darovao i priznajem grijehe pa mi oprosti, jer niko osim Tebe grijehe ne oprašta” (Ko ovu dovu izgovori naveče, a bude čvrsto ubijeđen u njena značenja , pa umre te noći, ući će u džennet.Tako je isto i za onoga ko je prouči ujutro)

Proučiti jednom ujutro i naveče:

“Allahu moj, Poznavaoče skrivenog i onoga sto je na javi. Sazdavatelju nebesa i zemlje, Gospodaru svega stvorenog i njegov Vlasniče; svjedočim da nema istinskog boga osim Tebe! Od Tebe tražim utočište od zla moje duše i od šejtanovog zla i njegovog širka, te da me sačuvaš od činjenja zla prema samom sebi ili prema nekom muslimanu.”

Proučiti tri puta ujutro i naveče:

“Zadovoljan sam što mi je Allah Gospodar, sa Islamom kao vjerom i sa Muhammedom, s.a.v.s kao Poslanikom!”

Proučiti tri puta ujutro i naveče:

“U ime Alllah čijim imenom ne može nauditi ništa što je na Zemlji i na nebesima , a On sve dobro čuje i dobro poznaje!”

Proučiti ujutro i naveče i prije spavanja:

“Allahu moj, molim Te za oprost i zaštitu na dunjaluku i na ahiretu! Allahu moj, molim Te za oprost i zaštitu u pogledu moje vjere i moga dunjaluka; moje porodice i moga imetka! Allahu moj , sakrij moje sramote i umiri moju bojazan! Allahu moj sačuvaj me sa moje prednje strane i sa leđa i sa desne i lijeve strane i odozgo! Utječem ti se Tvojom veličinom da me ne proguta Zemlja odozdo!”

Proučiti ujutro:

“Allahu moj, Tvojom voljom osvićemo i Tvojom voljom u noć ulazimo. Tvojom voljom i živimo i zbog Tvoje volje ćemo umrijeti!”

Ujutro također proučiti:

“Osvanusmo i osvanu svakolika vlast Allahova! Samo Allahu zahvala pripada i nema istinskog božanstva mimo Allaha, On je jedini i nema suparnika! Njemu pripada sva vlast i svaka zahvala i On je svemoćan! Gospodaru moj, molim Te za dobro u ovom danu i za dobro poslije njega, a od Tebe tražim utočište od zla ovog dana i od zla nakon njega! Gospodaru utječem Ti se od lijenosti i od zla starosti! Gospodaru moj, od Tebe tražim utočište od patnje u vatri i od kaburske patnje!”

Naveče proučiti:

“U noc uđosmo i noć dočeka svakolika vlast Allahova! Samo Allahu zahvala pripada ….” (Proučiti do kraja dovu spominjući riječ noc umjesto riječ dan…)

Naveče takođe proučiti:

“Allahu moj, Tvojom voljom u noć uđosmo i Tvojom voljom osvićemo! Tvojom voljom i živimo i zbog Tvoje volje ćemo i umrijeti i Tebi se vratiti!”

Ovu dovu proučiti kada se dolazi na neko mjesto i naveče: 

“Utječem se Allahovim savršenim riječima od zla kojeg je stvorio!” (ako Allah da, ko je prouči neće mu moći nauditi ništa sve dok ne napusti to mjesto)

Poslanikove, s.a.v.s dove

 1. Ferve b. Nevfel el-Ešdze’i, r.a., je rekao: Upitao sam Aisu, r.a., o dovi kojom se Allahov Poslanik, s.a.v.s., obraćao svome gospodaru, pa je rekla: Ucio bi: “Allahumme inni e’uzu bike min šerri ma amiltu ve šerri ma lem e’amel”. (Allahu, utječem ti se od zla onoga što sam uradio i zla onoga što nisam uradio).
 2. Ibn ‘Abbas, r.a., prenosi da bi Allahov Poslanik, s.a.v.s., učio: “Allahumme leke eslemtu, ve bike amentu, ve ‘alejke tevekkeltu, ve ilejke enebtu, ve bike hasamtu”. (Allahu, Tebi sam se predao, u Tebe sam povjerovao, na Tebe se oslonio, Tebi se kajem i u ime Tvoje se borim.) 
 3. “Allahumme inni e’uzu bi ‘izzetike la ilahe illa Ente en tudilleni, Ente-l-hajjullezi la jemutu ve-l-džinnu ve-l-insu jemutun”. (Allahu utječem se sa Tvojom veličinom, nema boga osim Tebe, nemoj me odvesti u zabludu. Ti si živi, koji ne umire, a džini i ljudi umiru.)
 4. Ebu Hurejre, r.a., veli da bi Poslanik, s.a.v.s., kada bi bio na nekom putovanju i kada bi osvanuo učio ovu dovu: “Semi’a sami’u bi hamdillahi ve husni belaihi alejna. Rabbena sahibna ve efdil ‘alejna ‘aizen billahi mine-n-nari”. (Neka čuje onaj ko čuje neka svjedoči onaj koji svjedoči našu zahvalu Allahu i Njegovo lijepo iskušenje prema nama. Naš Gospodaru budi s nama, pa prospi Svoje blagodati na nas i zaštiti nas od vatre.)
 5. Ebu Musa el-Eš’ari, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, učio ovu dovu: 
  1. “Allahummagfir li hatieti, ve džehli, ve israfi fi emri vema Ente e’alemu bihi minni”.  (“Allahu oprosti mi grijehe, neznanje, propuste u djelima koje Ti poznaješ bolje od mene.)
  2. “Allahummagfir li džiddi ve hezli, ve hatai ve amdi ve kullu zalike indi”. (Allahu, oprosti mi propuste koje sam uradio u zbilji i šali, nenamjerno i namjerno, jer se su to moje osobine”.
  3. “Allahummagfir li ma kaddemtu vema ehhartu vema esrertu vema e’alentu vema Ente e’alemu bihi minni. Ente-l-mukaddimu ve Ente-l-mu’ehhiru ve Ente ‘ala kulli šej’in kadir”. (“Allahu, oprosti ono što sam uradio i što ću uraditi, što sam tajno i javno učinio. Ti to bolje poznaješ od mene. Ti si onaj koji uzdiže i ponižava i Svemoćan Ti si”.) 
  4. „Allahumme inni euzu bike minel-hemmi wel-huzni.“ (“Allahu moj, utjecem ti se od potistenosti/skrhanosti i tuhe”.) 

Prenosi se da je Ferve ibn Nevfel el-Ešdžai rekao:
Upitao sam Aišu, r.a., kako se je Božiji Poslanik, a.s., obraćao svome Gospodaru, i ona mi je rekla: Govorio je: “Bože moj, ja se Tebi utječem od onoga što je loše u onom što sam radio i od onoga što je loše u onom što nisam radio!”

Od Ibn Abbasa, r.a., se da je prenosi Božiji Poslanik, a.s., govorio: “Bože moj, Tebi se predajem, u Tebe vjerujem, na Tebe se oslanjam, Tebi se kajem i u Tvoje ime se borim. Bože moj, utječem se Tvojom Veličinom – a osim Tebe nema drugog boga! – da me ne odvedeš u zabludu. Ti Si Živi, Koji  ne umire, a džinni i ljudi umiru!

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., kad bi bio na nekom putu pa osvanuo, govorio: “Nek čuje, svako ko čuje, zahvalu Allahu i lijepu kušnju koju nam je On dao! Gospodaru naš, budi sa nama i podari nam dobro! Utječem se Allahu od Vatre!”

Od Ebu Musaa el-Eš`arija, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., učio ovu dovu: “Bože moj, oprosti mi moj grijeh, i moje neznanje, i moju neumjerenost u poslu, i ono što Ti bolje znaš od mene! Bože moj, oprosti mi moju zbilju i moju šalu, nehotičnost i hotimičnost, a svega toga ima kod mene! Bože moj, oprosti mi ono što sam učinio i ono što ću učiniti, što sam prikrio i što sam obznanio, a što Ti znaš bolje od mene. Ti unapređuješ i unazađuješ i Ti Si svemoćan!”

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Božiji Poslanik, a.s., govorio: “Bože moj, popravi Ti meni moju vjeru, koja je moja zaštita, i popravi mi ovaj moj svijet na kojem živim; i popravi mi moj ahiret, na koji mi se je vratiti, i život mi učini povećanjem svakoga dobra, a smrt mi učini rasterećenjem od svakog zla!”

Od Abdullaha ibn Mesuda, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., govorio: “Bože moj, ja Te molim za uputu, bogobojaznost, neporočnost i dostatnost!”

Prenosi se da je Zejjad ibn Erkam rekao: – Neću vam reći ništa drugo nego kako je govorio Božiji Poslanik, a.s.; on je govorio: “Bože moj, utječem Ti se od nemoći i od lijenosti, od kukavičluka, tvrdičluka, preduboke starosti i od patnje u kaburu! Bože moj, podari mojoj duši njenu bogobojaznost i očisti je jer Ti je najbolje čistiš, Ti Si njen zaštitnik i njen gospodar! Bože moj, utječem Ti se od znanja koje ne koristi, od srca koje nije skrušeno, od duše nezasite i od dove koja neće uslišana biti!”