"> "> "> ">

Šta je Poslanik rekao o vrijednostima nekih Kur'anskih sura

Šta je Poslanik rekao o vrijednostima nekih Kur'anskih sura

El-Fatiha

“Zar nećete da vas podučim, najuzvišenijoj suri u Kur ‘anu?” zatim je proučio fatihu, a onda je opisao kao “veliki Kur’an koji mu je dat” (prenosi Ebu Sa’id el-Mu’ala).

Abdullah ibn Abbas r.a. prenosi da je melek rekao Božjem poslaniku s.a.w.s.: “Raduj se i veseli dvjema svjetlostima koje su ti objavljene, a koje nisu date niti jednom poslaniku prije tebe: Fatiha i posljednji ajeti sure Bekare.”

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Poslanik s.a.w.s. rekao: “Tako mi Onoga u čijim rukama je moja duša, ništa slično Fatihi nije bilo poslato i objavljeno u Tevratu, niti u Indžilu, ni u Zeburu ni u Kur’anu”

Abd-u-Malik ibn Umejr r.a. prenosi da je Muhammed s.a.w.s. rekao: “Fatiha je lijek, umirujuće sredstvo za svaku bolest.”

Sure El-Felek i En-Nas

Ukame ibn Amir r.a. prenosi da je Božiji Poslanik s.a.w.s rekao: “Onaj koji traži zaštitu, ne može tražiti zaštitu ničim drugim kao što to može sa ove dvije sure.”

Od Abdullaha ibn Habiba r.a. se prenosi da je Muhammed s.a.w.s. rekao: “Uči!” – upitao sam “šta da učim?” – odgovorio je “Kul Huvallahu Ehad i dvije zaštitnice, kad omrkneš i kada osvaneš tri puta, bit će ti dovoljne (kao zaštita) od svega. . .”

Od Ukabe ibn Amira r.a. se prenosi: “Kada sam išao sa Božjim Poslanikom, negdje između Džuhfe i Ebva’a, zapuhao je vjetar i prekrila nas je velika tama. Poslanik je počeo da uči: Kul e’uzu bi Rabb-i-felek i Kul e’uzu bi Rabb-i-nas, rekavši:’Niko se ne može zaštititi ničim kao što se može zaštititi sa ove dvije sure. . . ‘”

Sura Ihlas

Prenosi hazreti Aiša r.a.: “Reci mu da Allah voli suru Ihlas, jer je Allah Samilosni u njoj opisan.” rekao je Muhammed s.a.w.s. čovjeku koji je na svakom namazu učio suru Ihlas.

Od Mu’aza ibn Enesa r.a. se prenosi da je Muhammed s.a.w.s. rekao: “Onome ko deset puta prouči Kul Huvallahu Ehad, sagradi se dvorac u Džennetu.”

Sure Kafirun i Nasr

Sura Kafriun je jednaka četvritini Kur’ana baš kao i sura Nasr.

Sura Zilzal

Prenosi se od Abdullaha ibn Amra r.a. da je jedan čovjek došao Poslaniku s.a.w.s i pitao ga: “Kaži mi šta da učim Allahov Poslaniče?”

Poslanik s.a.w.s je odgovorio: “Uči tri sure koje počinju sa Elif-lam-mm.”

Čovjek je rekao:”Ja sam ostarao, srce mi otvrdlo i jezik ohrapavio!”

Poslanik s.a.w.s mu reče:”Uči tri sure koje počinju sa Ha-mim.”

Čovjek je ponovio ono sto je i ranije rekao. Onda mu Poslanik s.a.w.s reče:

“Uči tri Musebbihata.”Čovjek je ponovo rekao isto i dodao:

“Allahov Poslaniće, daj mi da učim jednu sveobuhvatnu suru.”

Allahov Poslanik s.a.w.s mu je proučio:

“Iza zulzileti-l-erdu zilzaleha.”

Sura Mulk

Ebu Hurejre r.a. prenosi hadis: “Ova sura sadrži trideset ajeta, zauzimaće se za čovjeka sve dok mu grijesi ne budu oprošteni.”

“Volio bih kada bi sura Mulk bila u srcu svakog vjernika.” (hadis prenosi Abdullah ibn Abbas r.a.)

Ajetu -l- Kursija

Od Ebu Umamme r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s rekao: “Onoga koji iza svakog propisanog namaza prouči Ajetu-l-kursiju ne dijeli od Dženneta ništa drugo osim smrti.”

Amene-r-resulu…

Od Nu’mana ibn Bešira r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s rekao: “Allah je napisao jednu knjigu, prije nego je stvorio nebesa i Zemlju na 2000 godina. Iz nje je objavio 2 ajeta sa kojima je završio suru Bekare. U kojoj god se kući tri noći budu učili ovi ajeti, šejtan se nece moci pribliziti toj kuci.”

Ebu Zerr r.a. prenosi da je Muhammed s.a.w.s. rekao: “Učite ova dva ajeta iz sure Bekare i njima podučite žene vaše i djecu, u njima će imati blagoslov, kazivanje i dova.”

Sura Bekare i Alu Imran

“Učite dvije blistave sure – Bekare i Alu Imran – na Danu Sudnjem one će doći poput dva oblaka, ili kao dvije sjenke, ili dvije gomile ptica koje će se zauzimati za one koji su ih učili.” – hadis prenosi Ebu Umama r.a.

Sura Bekare

“Ne pretvarajte svoje kuće u grobove. Šejtan bježi iz kuće u kojoj se uči sura Bekare.” (hadis prenosi Ebu Hurejre r.a.)

“Učite suru Bekare: bereket i blagoslov je ustrajati u njenom učenju, a ne učiti ovu suru je žalost i kajanje. Njoj sihirbazi ne mogu ništa.” (hadis prenosi Ebu Ummama r.a.)

Sura Kehf

“Ko god bude učio, a u srcu čuvao i praktikovao prvih deset ajeta iz sure Kehf, biće zaštićen od Dedždžala.” (hadis prenosi Muslim r.a.)

“Onoga ko petkom prouci Kehf, svjetlo će obasjati sve do sljedećeg petka.” – prenosi Ebu Seid r.a.

“Od onoga ko petkom prouči sure Kehf sijaće svjetlo sve do kuće drevne, to jest Bejtullaha.” (hadis prenosi Ebu Seid r.a.)

Sura Ja – Sin

“Svaka stvar ima srce, a srce Kur’ana je sura Ja-sin. Ko god je prouči, Allah će mu upisati kao da je deset puta proučio Kur’an” (hadis prenosi Malik ibn Jasir r.a.)

On takodje prenosi i ovaj hadis: “Ko god prouci suru Ja-sin tražeći Allahovo zadovoljstvo, njegovi prošli grijesi će biti oprošteni, stoga je uči i kad budeš na samrti.”

Sura Feth

Od hazreti Omera r.a. se prenosi hadis: “Ja volim suru Feth, više nego bilo šta drugo što sunce obasjava.”

Sura Rahman

“Svaka stvar ima ukras, nakit, a ukras Kur’ana je sura Rahman.” (hadis prenosi Abdullah ibn Mes’ud r.a.)

Sura Vaki’a

Abdullah ibn Mes’ud r.a. prenosi hadis: “Ko god svaku veče prouči suru Vaki’a, neće doživjeti glad.”

Sura A’la

Hazreti Alija r.a. kaže: “Božiji Poslanik je volio ovu suru.”