Šesti ramazanski bilten IKB-a 2015.

Šesti ramazanski bilten IKB-a 2015.

Kaže Muhammed, a.s.: ”Post lebdi između Nebesa i Zemlje dok se ne daju VITRE.”

Islamska zajednica je jedina institucija koja po islamskim propisima prikuplja VITRE i ZEKAT.

Ne dozvolite da davanjem vitara i zekata mimo Islamske zajednice dovedete u pitanje ispravnost Vaših VITARA i ZEKATA!!! VITRE se daju za svakog člana porodice. Očistite Vaš post davanjem VITARA, a zaštitite Vaš imetak davanjem ZEKATA!
Molimo Allaha, dž.š., da ukabuli Vaš POST, VITRE i ZEKAT.
A m i n !

Rijaset Islamske zajednice u BiH je utvrdio visinu nisaba za zekat za 1436./2015. godinu u iznosu od 3.211 eura.

Visina sadekatul-fitra za ramazan 2015. godine u bošnjačkoj dijaspori, najmanji iznos je 10 eura ili odgovarajuća protuvrijednost u drugim valutama.

Image

Kaže Allah, dž.š.: ”Uzmi od dobara njihovih zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih, sigurno, smiriti, a Allah sve čuje i sve zna.” (Et-Tevbe, 103.)

A rekao je Allahov Poslanik, Muhammed, a.s.: ”Osigurajte svoju imovinu davanjem zekata.” (Ebu Davud) Muhammed, a.s., kaže: ”Ramazanski post lebdi (nije primljen) između Nebesa i Zemlje sve dok vjernik ne da sadekatu-l-fitr / VITRE.”