Sedam šartova (uslova) za 'la ilahe illallah'

Sedam šartova (uslova) za 'la ilahe illallah'

El-‘ilm (znanje)

Dokaz za ovo su Allahove rijeci u Kur’anu: ‘Zato znaj ‘La ilahe illAllah’ (znaj da nema drugog boga osim Allaha)’

El-jekin (čvrsto ubjedenje)

Dokaz za ovo su Allahove rijeci u Kur’anu: ‘Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Poslanika Njegovog vjeruju, i poslije više ne sumnjaju, i bore se na Allahovom putu imecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni!’

El-ihlas (iskrenost)

Dokaz za ovo je u dva Allahova govora u Kur’anu:

  • ‘Iskreno ispovijedanje vjere dug je Allahu!’

  • ‘… a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da namaz obavljaju, i da zekat udjeljuju; a to je – ispravna vjera.’

Es-sidk (istinoljubivost)

Dokaz za ovo je u rijecima Allaha Uzvišenog u Kur’anu: ‘Elif, Lam, Mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: ‘Mi vjerujemo!’ i da u iskušenje nece biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu.’

El-mehabbeh (ljubav)

Dokaz za ovo je u rijecima Allaha Uzvišenog u Kur’anu: ‘Ima ljudi koji su mjesto Allaha uzeli endade (ortake Allahu, da bi ih obožavali), vole ih kao što se Allah voli, ali pravi vjernici još više vole Allaha.’

El-inkijad (potpuna pokornost)

Dokaz za ovo je u dva govora Allaha Uzvišenog u Kur’anu:

  • ‘Vratite se Allahu (sa pokajanjem) i pokorite se Njegovoj volji, prije nego što vam kazna dode …’

  • ‘A ko je bolji od onoga koji se pokori (preda) Allahu i cini dobra djela…’

El-kubul (prihvatanje)

Dokaz za ovo je u rijecima Uzvišenog Allaha u Kur’anu: ‘I eto tako, prije tebe, Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da oni koji su raskošnim životom živjeli nisu govorili: ‘Zatekli smo pretke naše kako ispovijedaju vjeru i mi ih slijedimo u stopu.’ ‘Zar i onda’ – govorio bi on – ‘kad vam ja donosim bolju od one koju ste od predaka vaših upamtili?’ A oni bi odgovarali: ‘Ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano!’ I Mi smo ih kažnjavali, pa vidi kako su skoncali oni koji su poslanike u laž ugonili.’