Sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s. danju i noću

Sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s. danju i noću

Allahov Poslanik s.a.v.s. je učio ove dove u prilikama:

Kada bi se probudio: EL-HAMDU LIL-LAHIL-LEZI AHJANA BA’DE MA EMATENA VE ILEJHIN-NUŠUR. (Hvala Allahu koji nas oživi nakon što nas usmrti, i Njemu se sve vraća.)

Prije ulaska u toalet: ALLAHUMME INNI E’UZU BIKE MINE-L-HUBSI VE-L-HABAISI. (Allahu moj, tražim od Tebe utočište od zla šejtana i nečisti.)

Nakon izlaska iz toaleta: GUFRANEKE. (Za oprost Te molim.)

Prije obroka: BISMILLAHI. (Sa imenom Allaha.)

Nakon obroka: EL-HAMDU LIL-LAHIL-LEZI AT’AMENI HAZA VE REZAKANIHI MIN GAJRI HAVLIN MINNI. (Hvala Allahu koji me nahrani i opskrbi bez mog udjela.)

Pri izlasku iz doma: BISMILLAHI TEVEKKELTU ALELLAHI LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHI. (U ime Allaha. Oslanjam se na Allaha. Nema moći niti snage osim sa Allahom.)

Pri ulasku u džamiju: ALLAHUME FTAH –LI EBVABE RAHMETIKE. (Allahu moj, otvori mi vrata Tvoje milosti.)
 
Pri izlasku iz džamije: ALLAHUME INNI ES´ELUKE MIN FADLIKE. (Allahu moj, podari mi od dobara tvojih.)

Kada neko kihne reći će: ELHAMDULILLAH (Hvala Allahu) 

Na to mu treba odgovoriti: JERHAMUKELLAHU (Allah ti se smilovao)

On će uzvratiti: JEHDIKUMULLAHU VE JUSLIHU BALEKUM (Allah te uputio i uljepšao ti stanje).

Pri polnom odnosu: BISMILLAH ALLAHUMME DŽENNIBNEŠ-ŠEJTANE VE DŽENIBIŠ-ŠEJTANE MA REZAKTENA. (Allahu, zaštiti nas od šejtana i skloni šejtana od onoga čime si nas opskrbio.)
 
Pri zahvali za učinjeno dobro: DŽEZAKELLAHU HAJREN. (Allah te dobrim nagradio.)

Pri ulasku u dom: BISMILLAHI VELEDŽNA VE BISMILLAHI HAREDŽNA VE ALA RABBINA TEVEKKELNA. (Sa Allahovim imenom ulazimo, sa Allahovim imenom izlazimo i na našeg se Gospodara oslanjamo.)

Pri odlasku na spavanje: BISMIKELLAHUME EMUTU VE AHJA. (Sa Tvojim imenom, Allahu moj, umirem i živim.)

Neka je salavat i selam na našeg poslanika Muhammeda s.a.v.s. i neka je salavat i selam na njegovu časnu porodicu.