Posebnosti i odlike namaza

Posebnosti i odlike namaza

Uzvišeni Allah kaže: „A onaj koji veliča Allahove propise, pa to je od pobožnosti srca.“ (El-Hadž,32.) Od posebnosti i odlika koje je Uzvišeni Allah podario namazu jesu:

 1. Prvo i najveće što je Uzvišeni Allah naredio nakon Vjerovanja u Njega i tewhida (ispovjedanja Njegove jednoće).Naredio ga je Uzvišeni prije posta i zekata i hadža i pokrivanja žena i drugoga od propisa islama.
 2. To je najveći temelj islama nakon kelimei šehadeta. Veći je od posta i zekata i hadža i drugih propisa islama.
 3. Največa vanjska oznaka islama. To je nešto največe čime se musliman razlikuje od drugih ljudi i nešto najveće što ukazuje na prisutnost islama i muslimana.
 4. To je najbolje djelo muslimana, kao što je u hadisu: „I znajte da je vaše najbolje djelo namaz.“ (Ahmed, a Albani ga ubraja u sahih hadise u Sahihul Džamiu, br. 952.)
 5. Naređen je na nebu prilikom događaja Israa i Miradža, za razliku od ostalih temelja islama koji su naređeni na Zemlji posredstvom meleka Džibrila.
 6. Naređen je svim poslanicima i vjerovjesnicima i njime Allahu ibadet čine stanovnici nebesa, plemeniti meleki i stanovnici Zemlje, ljudi i džini. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Ja čujem zvuk (kao kada je natovarena životinja teretom) neba,a nema prijekora zbog toga. Nema na njemu mjesta koliko pedalj, a da na njemu nije melek na sedždi ili kijamu.“ (Sahih kod Albanija u Es-Silsiletus-Sahiha, br. 1060.)
 7. Prvo što se naređuje muslimanu dok je mali, kao što je u hadisu: “Naređujte svojoj djeci namaz u sedmoj godini…“ (Ahmed i Ebu Davud, a Albani ga ubraja u hasen hadise – Sahihul Džami, br. 5868.)
 8. Posljednje što je oporučio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, na samrti, kao što je u hadisu: „Namaz, namaz i oni koji su u vašem posjedu.“ (Ahmed i Nesai, a Albani ga ubraja u sahih hadise – Sahihul Džami, br. 3873.)
 9. Ne spada sa muslimana obaveza klanjanja sve dok je zadužen, osim žene u mjesečnom i čišćenju poslije poroda, tako da musliman klanja na putu i u strahu i bolesti, kako je u mogučnosti, za razliku od posta i zekata i hadža koji spadaju uz postojanje opravdanja.
 10. Nije navedeno od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je ostavljanje bilo čega od djela islama kufr, osim namaza, kao što je u hadisu: „Zaista je između čovjeka i kufra i širka ostavljanje namaza.“ (Muslim), a u drugom hadisu: “Razlika između nas i njih jeste namaz, ko ga ostavi taj je uznevjerovao.“ (Sunen)
 11. Posljednje što gubimo od svoje vjere, kao što je u hadisu: “a posljednje što ostaje od njihove vjere je namaz… Albani ga ubraja u hasen hadise – Sahihul Džami, br. 2575.)
 12. Allah ga je nazvao imanom i spomenuo iman umjesto njega, kao što je u riječima Uzvišenog: „Neće Allah dati da propadne vaše vjerovanje.“ (prijevod značenja, sura El-Bekara, ajet 143.)
 13. Najbliže je rob svome Gospodaru u namazu kada je na sedždi, kao što je to pouzdano preneseno od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, u Sahihu Muslima.
 14. Največi uzrok koji omogučava druženje sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, u Džennetu, jer je rekao, sallallahu alejhi ve sellem, onome koji mu je tražio društvo u Džennetu: „Pomozi me u pogledu sebe mnoštvom sedždi.“ (Muslim)
 15. Razlikuju se njime mu´mini od munafika na Kijametskom danu po sedždi, kao što je u riječima Uzvišenog: „Na Dan kada se otkrije Noga i budu pozvani sedždu da učine, pa ne mognu.“ (prijevod značenja, sura El-Kalem, ajet 42.)
 16. Največi i najistaknitiji znak po kojem će Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poznati svoj ummet na Sudnjem danu, kao što je u hadisu: „Moj ummet će biti prozivan na Sudnjem danu po bijelim oznakama od tragova abdesta …“ (Buhari i Muslim)
 17. Čuva klanjača na Sudnjem danu makar ušao u Vatru, kao što je obavijestio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu: „Zabranio je Allah, azze ve dželle, Vatri da jede tragove sedžde.“ (Buhari i Muslim) To je iz počasti prema namazu.
 18. Največe što štiti muslimana od razvrata, nevaljaština i zala, kao što je u riječima Uzvišenog: „Zaista namaz spriječava od razvrata i i nevaljalštine.“ (prijevod značenja, sura El-Ankebut, ajet 45.) Sve dok musliman čuva svoj namaz on je u zaštiti i sigurnosti od upadanja i tonjenja u nemoral i nevaljaštine.
 19. Največe što štiti krv nakon imana – vjerovanja u Uzvišenog Allaha. Kaže Uzvišeni: „Pa ako se pokaju i uspostave namaz i daju zekat oslobodite njihov put.“ (prijevod značenja, sura Et-Tewbe, ajet 5.) U hadisu stoji: „Meni je zabranjeno ubijati klanjače.“  (Ebu Dawud i Ahmed, a Albani ga ubraja u sahih hadise – Sahihul Džami, br. 2506.)
 20. Naredio je Allah da se potpomognemo namazom. Kaže Uzvišeni: „Potpomozite se stpljivošću i namazom, a zaista je to teško osim bogobojaznima.“ (prijevod značenja, sura El-Bekare, ajet 45.) I kaže Uzvišeni: „O vjernici! Potpomozite se stpljivošću i namazom.“ (prijevod značenja, sura El-Bekare, ajet 153.)
 21. „Kada bi Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, nešto pogodilo ili ga rastužilo odmah bi se namazu predao“. (Ahmed i Ebu Dawud, a Albani ga ubraja u hasen hadise –  Sahihul Džami, br. 4703.) Namaz najviše koristi muslimanu u prevazilaženju briga i potištenosti u njegovom svakodnevnom životu.
 22. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bi dozivao: „O Bilalu, ikameti za namaz, odmori nas njime.“ (Ahmed i Ebu Dawud, a Albani ga ubraja u sahih hadise – Sahihul Džami, br. 2986.) Namaz je imanska stanica na kojoj se odmara mu´min od teškoća svakodnevnog života i njegovih briga.
 23. Radost Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kao što je u hadisu: „Učinjena mi je radost u namazu.“ (Ahmed, a Albani ga ubraja u sahih hadise – Sahihul Džami, br. 3098.),  on je takođe radost svakog muslimana koji je svjestan njegove veličanstvenosti i veličine stajanja pred Uzvišenim Allahom, tako da je u namazu krajnja radost i rahatluk.
 24. Mjerilo ostalih djela, kao što je rekao Omer ibnul Hattab, radijallahu anhu,: „Onaj koji ga čuva taj drugo još više pazi, a onaj koji ga zapostavi, taj drugo još više zapostavlja.“
 25. Mjerilo za poznavanje našeg mjesta kod Uzvišenog Allaha. Kaže imam Ahmed, rahimehullah,: „Onaj koji želi da zna svoj položaj kod Allaha neka vidi položaj namaza kod sebe.“
 26. Sve radnje u njemu su tewhidullah – ispoljavanje jednoće Uzvišenog Allaha, kao što je Njegovo veličanje, slavljenje, hvaljenje, izgovaranje šehadeta, poniznost, pokornost i skrušenost pred Uzvišenim, tako da se u njemu sastaju največi ibadeti (Allahu ugodna djela).
 27. Direktan razgovor između roba i njegovog Gospodara, pa kada klanjač uči Fatihu izgovarajuči: „Elhamdu lillahi Rabbil alemin“, kaže Allah: „Hvali Me moj rob.“, a kada prouči: „erRahmani rRahim“, kaže Allah: „Pohvalio Me moj rob.“, a kada prouči: „Maliki jeumi ddin“, kaže Allah: „Veliča Me moj rob.“… (Muslim.) Kaže sallallahu alejhi ve sellem: „Kada je neko od vas u svom namazu on razgovara sa svojim Gospodarom.“ (Buhari i Muslim).
 28. Prvo za što će polagati račun rob na Sudnjem danu, kao što je u hadisu kojeg prenosi imam Ahmed i Ebu Davud i Nesai, a u jednom rivajetu: „Pa ako je (namaz) dobar, dobra su mu i ostala djela, a ako je neispravan, neispravna su mu i ostala djela.“ Albani ih ubraja u sahih hadise – Sahihul Džami, br. 2571., 2573.).
 29. Največi uzrok oprosta grijeha. Kaže sallallahu alejhi ve sellem: „Koji god musliman kada nastupi obavezni namaz lijepo uzme abdest i bude skrušen i ruku obavi kako treba bude mu otkupom za prošle grijehe, ako ne učini veliki, i tako cijelo vrijeme.“ (Muslim). Kaže sallallahu alejhi ve sellem: „Šta mislite da je rijeka pred vratima nekog od vas u kojoj se kupa svaki dan pet puta, hoće li mu ostati išta od nečistoće?“ „Neće ostati nikakve prljavštine.“ – rekoše. To je primjer pet namaza kojima Allah briše grijehe.“ (Buhari i Muslim)
 30. Največi uzrok uspjeha na dunjaluku i Ahiretu nakon vjerovanja u Uzvišenog Allaha. Kaže Uzvišeni: „Uspjeli su vjernici koji su u svom namazu skrušeni.“ (prijevod značenja, sura El-Muminun, ajeti 1. i 2.)
 31. Največi uzrok čišćenja duše i njenog oslobađanja od malodušnosti, straha, škrtosti i lošeg ponašanja. Kaže Uzvišeni: „Zaista je čovjek stvoren malodušan, kada ga nevolja snađe brižan je, a kada mu je dobro nepristupačan je, osim klanjača.“ (prijevod značenja, sura El-Mearidž, ajeti 19.- 22.)
 32. Največi uzrok povečanja opskrbe. Kaže Uzvišeni: „Naredi svojoj porodici da klanjaju namaz i ustraj u tome! Mi ne tražimo opskrbu od tebe. Mi tebe opskrbljujemo, a samo bogobojaznima pripada lijep svršetak.“ (prijevod značenja, sura Ta-Ha, ajet 132.) Ko uspostavi namaz na način kako je naređeno i bude ustrajan u tome, Allah će ga opskrbiti odakle se i ne nada.
 33. Ko bude čuvao namaz ima obečanje kod Allaha da će ga uvesti u Džennet. Kaže sallallahu alejhi ve sellem: „Pet namaza koje je naredio Uzvišeni Allah, onaj koji lijepo uzme abdest za njih i klanja ih na vrijeme i upotpuni njihov ruku i skrušenost, takav ima kod Allaha ugovor da mu oprosti, a u drugoj predaji, da ga uvede u Džennet, a onaj koji tako ne učini, takav nema ugovora kod Allaha, ako hoće oprostiće mu, a ako hoće kazniće ga.“ (Ahmed i Ebu Davud. Albani ga ubraja u sahih hadise – Sahihul Džami, br. 3242.).
 34. U njemu klanjač nije zabavljen ničim drugim. Kaže sallallahu alejhi ve sellem:  „Zaista u namazu ima posla.“ (Buhari i Muslim)
 35. To je stub vjere, kao što kaže sallallahu alejhi ve sellem: „Glava je islam, stub je namaz., a njegov vrh je borba na Allahovom putu.“ (Ahmed i Tirmizi. Albani ga ubraja u sahih hadise – Sahihul Džami, br. 5136.). Namaz je najveće na čemu stoji vjera.
 36. Uslovio je Allah za njega najpotpunije stanje čistoće, lijepe odjeće i okretanja prema Kibli, što nije uslovio u drugima.
 37. Čekanje namaza je stražarenje na Allahovom putu, kao što je u hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Hoćete li da vam ukažem na ono čime Allah briše grijehe i podiže stepene? Hoćemo Allahov Poslaniče. Rekoše, „Upotpuniti abdest u teškoćama i mnoštvo koraka ka džamijama i isčekivanje jednog namaza nakon drugog, to je stražarenje, to je stražarenje.“ (Muslim).
 38. Naredio je Allah Svom Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, da ustraje u njemu, kao što je u riječima Uzvišenog: „Naredi svojoj porodici da klanjaju namaz    i ustraj u tome.“ (prijevod značenja, sura Ta-Ha, ajet 132.) iako je naredba da se ustraje u svim ibadetima kao što je u riječima Uzvišenog: „Ibadet Mu čini i ustraj u ibadetu Njemu.“ (prijevod značenja, sura Merjem, ajet 65.) To je zbog veličine važnosti namaza, a uz strpljivost potrebna je ustrajnost.
 39. Prvo čime se dočekuje novorođenće je da mu se uči ezan u uho, a posljednje čime se ispraća musliman sa ovoga svijeta je dženaza namaz. Istinu je rekao onaj koji kaže: Učenje ezana kod rođenja djeteta, a odgađanje do smrti mu namaza, dokaz je kratkoće ljudskog života, kao što je između ezana i namaza.                    
 40. Prvo za čijim ostavljanjem će žaliti stanovnici Vatre na Sudnjem danu i zbog čega će biti koreni. Kaže Uzvišeni: „Šta vas je u Sekar dovelo?“ „Nismo“ – reči će – „bili od onih koji su klanjali.“ (prijevod značenja, sura El-Muddesir, ajeti 42. i 43.)
 41. Onaj koji čuva namaz biće mu svijetlom i dokazom i spasom na Sudnjem danu. Kaže sallallahu alejhi ve sellem: „Ko ga čuva biće mu svijetlom i dokazom i spasom na Sudnjem danu. A onaj ko ga ne čuva neće mu biti svijetlom niti dokazom niti spasom, a na Sudnjem danu biće sa Karunom i Faraonom i Hamanom i Ubejj ibni Halefom.“ (Ahmed i Ibni Hibban, a to je sahih hadis).