Plodovi imana

Plodovi imana

La ilahe illallah (nema niko pravo da bude obožavan, mimo Allaha dželle še’nuhu) – onaj, koji iskreno, sa srca, izgovori ove riječi, želeći time samo Allahovo dželle še’nuhu, lice, ući će u Džennet.

Plodovi LA ILAHE ILLALLAH!?

 • LA ILAHE ILLALLAH (nema niko pravo da bude obožavan, mimo Allaha dželle še’nuhu) – onaj, koji iskreno, sa srca, izgovori ove riječi, želeći time samo Allahovo dželle še’nuhu, lice, ući će u Džennet. 
 • LA ILAHE ILLALLAH – je najveći ogranak vjerovanja (Imana), i nešto najteže na Mizanu (vagi  dijela, na Sudnjeme danu).
 • LA ILAHE ILLALLAH – najjači lijek, za oslobođenja razuma, od, raznoraznih, zabludi i laži!
 • LA ILAHE ILLALLAH – riječ istine (hakk), bogobojaznosti (takva) i iskrenosti (ihlas).
 • obra dijela neće biti primljena, osim od onoga koji izgovori riječi LA ILAHE ILLALLAH (Nema boga, osim Allaha), te bude postupao, po onome što te riječi i zahtijevaju!!!

Plodovi KLANJANJA NAMAZA!?

 • Namaz – je jedan od šartova (uslova), da bi ljudska dijela bila primljena tj. kabul.
 • Klanjanje namaza – nas čuva od toga, da nas ostali muslimani počnu smatrati licemjerima – munaficima, zato što šaramo sa našim namazima, ili ih pak u potpunosti ostavljamo!!!
 • Namaz – je radost srca, i njegovo jačanje; čini nas širokogrudnim, a tkđ. je radost oka, i daje licu njegovu svjetlost, i nur.
 • Namaz – čini da, rahmet (Allahova milost), silazi na nas; priskrbljava rizk i opskrbu; čuva naše ni’imete, i otklanja kaznu.
 • Namaz – je glavna hrana za našu stabljiku imana.
 • Namaz – je lijek srca, od raznoraznih bolesti šehevata (strasti), i šubuhata (nejasnih stvari).
 • amaz – je taj zbog kojeg će grijesi biti oprošteni, dobra dijela uvećana, a stepeni uzdignut.

Plodovi ČITANJA KUR’ANA!?

 • Čitanjem Kur’ana, stičemo skrušenost, naša srca mekšaju, i postajemo mirnijim.
 • Čitanjem Kur’ana, stičemo sve veće, i jače, ubjeđenje u Allaha dželle še’nuhu.
 • Čitanjem Kur’ana, sve više se bojimo za sebe, i strepimo, od onoga što slijedi na Sudnjeme Danu!!!
 • Čitanjem Kur’ana, smo sve više spremniji za da’wet (misionarstvo i pozivanje), ka Allahu dželle še’nuhu, Jedinom, koji nema druga, niti Sebi slična, ili ravna!!!
 • Čitanjem Kur’ana, se upućujemo jedinom ispravnom stazom, i putem, koji vodi sreći i uživanju, na ovome, a i na budućem svijetu!!!

Plodovi UČENJA DOVE!?

 • Učenjem dove, izražavamo pokornost Allahu dželle še’nuhu, te otklanjamo, i izbjegavamo, Njegovu srdžbu subhanehu we te’ala.
 • Učenje dove, čini naša prsa prostranim, otklanja brige i olakšava naše stvari i potrebe.
 • Učenje dove, je jedan od znakova vjerovanja (iman), i oslanjanja na Allaha dželle še’nuhu, (tevekkul).
 • Učenje dove, je povod silasku rahmeta – Allahove dželle še’nuhu, milosti, i otklanjanju belaja i muka.
 • Osoba koja uči dovu, je omiljena i draga Allahu dželle še’nuhu.

Plodovi DONOŠENJA SALEVATA NA POSLANIKA (Allah ga blagoslovio i mir mu podario)!?

 • Odazivanje Allahovoj dželle še’nuhu, naredbi.
 • Dobijanje deset salevata (blagoslova), od Allaha dželle še’nuhu, za onog koji samo jedanput donese salevat na Poslanika, Allah ga blagoslovio i mir mu podario.
 • Biće uzdignut za deset stepeni; biće mu upisano deset dobrih dijela, te izbrisati deset loših dijela.
 • Učenjem salevata na Poslanika, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, zaslužujemo da nam bude oprošteno, te da Allah dželle še’nuhu, preuzme na Sebe brige Svoga roba!!!
 • Donošenjem salevata, zaslužujemo biti u blizini Allahova Poslanika, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, u Džennetu.
 • Donošenje salevata, čini naše stope postojanim na Siratu.
 • Donošenje salevata, je povod bereketu, rahmetu, te širokom rizku (opskrbi), onome koji ga izgovara.

Plodovi ISTIGFARA – TRAŽENJA OPROSTA!?

 • Traženje oprosta (istigfar), pokornost je Allahu dželle še’nuhu, te oponašanje  Poslanika, Muhammeda, Allah ga blagoslovio i mir mu podario.
 • Traženje oprosta (istigfar), otklanja kaznu, nesreće i belaje.
 • Traženje oprosta (istigfar), je povod padanju kiše.
 • Traženje oprosta (istigfar), je povod silasku milosti, i lijepa života.
 • Traženjem oprosta (istigfar), bivamo potpomognuti imetkom i sinovima.
 • Traženje oprosta (istigfar), je povod otklanjanju naših briga, tuge i nesreća.

Plodovi ODRŽAVANJA RODBINSKIH VEZA!?

 • Održavanje rodbinskih veza – jedan je od glavnih razloga ulaska u Džennet.
 • Održavanje rodbinskih veza – otklanja zlo.
 • Održavanje rodbinskih veza – je znak vjerovanja (imana), u Allaha dželle še’nuhu, i Sudnji Dan.
 • Održavanje rodbinskih veza – čini naš život dužim, i uvećava našu opskrbu.
 • Održavanje rodbinskih veza – čini roba (čovjeka), da bude neprestano u vezi sa Allahom dželle še’nuhu.
 • Održavanje rodbinskih veza – otklanja grijehe, i olakšava polaganje računa.
 • Održavanje rodbinskih veza – je povod širenju ljubavi, i čvrste povezanosti među rođacima.
 • Održavanje rodbinskih veza – je znak plemenitosti nečije duše.

Plodovi OSTAVLJANJA GRIJEHA I NEPOSLUŠNOSTI, PREMA ALLAHU DŽELLE ŠE’ENUHU!?

 • Negriješenjem – stičemo Allahovu dželle še’nuhu, naklonost prema nama, te činimo da se Allah dželle še’nuhu, raduje našoj tewbi (pokajanju), kao što se osoba, koja je izgubila svoju jahalicu u pustinji, obraduje, onda kada je nađe.
 • Negriješenjem – osoba biva opskrbljena, odakle se i ne nada.
 • Negriješenje  – otklanja brige, tugu i žalost.
 • Negriješenje  – čini da nam dova bude brzo uslišana.
 • Negriješenjem – uspostavljamo dobre odnose sa Allahom dželle še’nuhu.
 • Negriješenjem – će mo okusiti slast vjerovanja (imana).
 • Negriješenje  – jednog roba, biva povodom tome da, meleki koji nose ‘Arš, traže oprosta osobi koja se kloni griješenja.
 • Negriješenjem – stičemo nur i svjetlo, koje postaje vidno, na našem srcu i licu.
 • Negriješenje  – udaljava šejtane, i džinne, od nas.

Plodovi ČINJENJA ZIKRA  (SPOMINJANJA ALLAHA DŽELLE ŠE’ENUHU)!?

 • Zikrullah – zadovoljava Milostivog, Allaha dželle še’nuhu, te čini da nas, On dželle še’nuhu, zavoli, zbog našeg činjenja Zikra.
 • Zikrullah – otklanja brige, tugu i žalost, te tjera šejtane od nas.
 • Zikrullah – nas čini bezbjednim od, stradanja, Sudnjega dana.
 • Zikrullah – tj. naše prisjećanje i spominjanje Allaha dželle še’nuhu, čini to da i nas Allah dželle še’nuhu, spomene i prisjeti nas se, onda kada budemo u potrebi za time.
 • Zikrullah – koristi, onome koji ga čini, prilikom teških situacija, a tkđ. čini srce živim.
 • ikrullah – čini da rob zavoli svoga Gospodara, da Ga je svjestan, te da se uvijek vraća Njemu, dželle še’nuhu.
 • Zikrullah – je povod silasku smirenosti i milosti, te i prisutnosti meleka.
 • Zikrullah – priskrbljava bereket, bezbjednost i opskrbu.
 • Zikrullah – čini da se, brda i doline, ponose onima koji čine zikr (prisjećaju se svoga Gospodara, spominju Ga, boje Ga se, paze na Njegove granice i propise …), na njima.
 • Zikrullah – je bolji od ogovaranja, i prenošenja tuđih riječi, radi zavade i svađe.