Peti ramazanski bilten IKB-a 2024.

Peti ramazanski bilten IKB-a 2024.

U časnom Kur’anu stoji: “O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, i to određen broj dana. Onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji nisu u stanju – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite. U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti; Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate – da određeni broj dana ispunite i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put, i da zahvalni budete.” Bekara, 183-185.

• Prenosi Selman, r.a.: “Allahov Poslanik, a.s., nam se obratio na kraju mjeseca ša’bana, rekavši: ‘Ljudi, dolazi vam veliki mubarek mjesec. U njemu je noć vrijednija od hiljadu mjeseci. Allah, dž.š., je u tom mjesecu strogo naredio post, a noćni namaz (teraviju) je učinio dobrovoljnim. Ko se Allahu, dž.š., u njemu približi kakvim dobročinstvom, kao da je obavio farz u nekom drugom mjesecu. Ko obavi farz u njemu, kao da je obavio sedamdeset farzova u nekom drugom mjesecu. On je mjesec strpljivosti, a nagrada za nju je Džennet. To je mjesec pomaganja i mjesec u kojem se povećava nafaka vjernika. Ko u njemu priredi iftar i nahrani postača, biće mu to uzrokom za oprost grijeha i oslobađanje od vatre, a dobit’ će i nagradu postača bez da se nagrada imalo umanji’…” ”Tada ashabi rekoše: ‘Allahov Poslaniče! Nismo svi u mogućnosti nahraniti postača!?’…” ”Muhammed, a.s., reče: ‘Ta nagrada pripada i onome kod koga se postač iftari hurmom, gutljajem vode ili gutljajem mlijeka. To je mjesec čiji je početak milost, sredina oprost, a kraj oslobađanje od vatre. Ko olakša svome potčinjenom u tom mjesecu, Allah, dž.š., će mu oprostiti grijehe i osloboditi ga od vatre. Nastojte u ovom mjesecu činiti četiri stvari: dvije sa kojima ćete steći Allahovo, dž.š., zadovoljstvo i dvije koje su vam neophodne.

Dvije stvari kojima ćete steći Allahovo, dž.š., zadovoljstvo su: šehadet (svjedočenje da nema drugog boga osim Allaha, dž.š.) i da od Njega tražite oprost. Dvije druge stvari koje su vam neophodne jesu: da Allaha, dž.š., molite za Džennet i tražite zaštitu od vatre. Ko napoji postača, Allah, dž.š., će ga napojiti sa moga izvora, tako da nakon toga neće ožedniti i kao takav će ući u Džennet!’…” (Ibn Huzejme)

• Enes, r.a., prenosi da je Resulullah, a.s., rekao: “U noći Kadr Džibril, a.s., spušta se na Zemlju sa skupinom meleka, blagosiljajući svakog roba koji spominje Allaha stojeći ili sjedeći. Potom se na dan bajrama Allah hvali takvim robovima pred Svojim melekima: ‘O meleki Moji, šta treba da dobije uposlenik kada uradi svoj posao?’ Oni odgovaraju: ‘Gospodaru naš, on treba da dobije svoju platu.’ Na to Allah odgovara: “O Moji meleki, Moji robovi, i muškarci i žene, obavili su ono što sam im Ja propisao. Zatim su skrušeno podigli svoje glasove učeći Mi dovu; tako mi Moje Moći i Veličine, i tako mi Moje Plemenitosti i Mog Uzvišenog položaja – Ja ću im se, uistinu, odazvati.’ Nakon toga Allah, dž.š., kaže: ‘Vratite se, Ja sam oprostio vaše grijehe i zamijenio sam vaša loša djela dobrim.’ Resulullah, a.s., je rekao: ‘Oni se potom vraćaju s oproštenim grijesima.’…”
(Prenosi El-Bejheki u djelu Šu’abu-l-iman)

• Ubade b. Samit, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao jednog dana kada je ramazan već bio nastupio:
“Došao vam je ramazan, mjesec blagoslova. U tom mjesecu Allah se usmjerava prema vama i spušta Svoju posebnu milost, oprašta grijehe i prima dove. U ramazanu Allah gleda vaše nadmetanje u činjenju dobra i hvali se vama pred Svojim melekima. Stoga, pokažite Allahu ispravnost s vaše strane! Uistinu, jadan i nesretan je onaj ko bude lišen Allahove milosti u ovom mjesecu.”
(Prenosi Et-Taberani)

• Prenosi Sehl, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: “U Džennetu imaju vrata koja se zovu »Rejjan«, na koja će samo ući postači na Sudnjem danu, pa kada uđu ona će se zatvoriti i niko više na njih neće ući!”
(Buharija)

• Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: “Ko isposti ramazan, sa čvrstim imanom (vjerom), nadajući se samo Allahovoj nagradi, biće mu oprošteni grijesi koje je prije učinio!”
(Buharija)

• Poslanik Muhammed, a.s., je u jednom razgovoru rekao: “Džabire! Evo nam opet mjeseca ramazana. Svi grijesi napuste onoga ko danju posti, dio noći provodi u ibadetu, izbjegava haram hranu, čuva ruke od haram djela, jezik od haram govora, onako kako dani napuste ovaj mjesec.”
“Kako lahak način za brisanje grijeha” – reče Džabir.
“Kako je teško ispuniti sve uslove za to, Džabire” – reče Poslanik.

• Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je neki beduin došao Allahovom Poslaniku, a.s., i upitao ga: “Allahov Poslaniče, uputi me na djelo, s kojim ću, ako ga budem uradio, ući u Džennet! On mu odgovori: Da obožavaš Allaha, ne pripisujući mu druga, da obavljaš namaz, da daješ zekat i da postiš ramazan! Beduin tada reče: Tako mi Onoga u čijoj je ruci moj život, ja na ovo ništa dodati neću! Kada se on okrenuo, Vjerovjesnik, a.s., je rekao: Kome pričinjava zadovoljstvo da gleda u jednog od stanovnika Dženneta, onda neka pogleda u ovoga!”

• Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: “Mom ummetu je dato pet stvari u mjesecu ramazanu, koje nisu date niti jednom narodu prije njih:
1) Zadah iz usta postača bolji je kod Allaha od mirisa miska.
2) Meleki za njih čine istigfar (traže oprost) sve dok se ne iftare,
3) Okivaju se u okove prokleti šejtani pa nisu u mogućnosti da se slobodno kreću (nanose nevolje) kao što to čine izvan ovog mjeseca.
4) Allah, dž.š., uljepšava svaki dan svoj Džennet i govori mu: “Samo što nisu Moji iskreni robovi koje zadešavaju nevolje i teškoće ušli u tebe!”
5) Posljednju noć im se opraštaju grijesi! Neko reče: “Jeli to Noć Kadra?” Reče: “Ne, jer radnik prima platu tek onda kada u potpunosti završi posao!” (Ahmed)

• Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: “Pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana su uzrokom praštanja grijeha, ako se ne učini neki od velikih grijeha!” (Muslim)

• Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: “Uzvišeni Allah je rekao (u hadisu kudsijju): ‘Svako čovjekovo djelo pripada njemu, osim posta, koji pripada Meni i Ja ću za njega nagraditi!’…”
“Post je štit, pa kada neko od vas posti, neka ne govori bestidan govor, neka ne podiže svoj glas (ne viče), a ako ga neko od ljudi bude grdio ili ga bude napadao, neka kaže: “Ja sam postač!”

• “Tako mi Onoga u čijoj ruci je Muhammedov, a.s., život, zadah iz usta postača je bolji kod Allaha, dž.š., od mirisa miska. Postač ima dvije radosti: kada se iftari i kada susretne svoga Gospodara!” (Buharija)

• Imam Džafer Sadik prenosi da je poslanik Muhammed, a.s., jednom upitao ashabe: “Hoćete li da čujete za nešto što će učiniti da razmak imeđu vas i šejtana bude onoliko koliko je između istoka i zapada.” Kada su odgovorili potvrdno on je nastavio: “To je post. Od njega mu crni lice, sadaka mu slomi leđa, ljubav u ime Allaha i pomoć drugima u činjenju dobra slama mu rep, a traženje oprosta cijepa mu kičmu. Za sve postoji zekat, a zekat za tijelo je post.”

• “Kada se pojavi mlađak i najavi dolazak ramazana, obraduje se Arš-i-Kursijj (Allahov prijesto), meleki i ono što je ispod njih, govoreći: “Blago li se ummetu Muhammedovom, a.s., zbog onog što im je dato. Za njih mole oprost Sunce, Mjesec, zvijezde, ptice u zraku, ribe u vodi i sve što je živo na Zemlji, danju i noću, osim šejtana prokletnika. Tako, kada muslimani uz ramazan ujutro osvanu, ne bude ostavljen nijedan a da mu ne bude oprošteno. Uzvišeni Allah melekima kaže: ‘Darujte vaše namaze i zikr u ramazanu ummetu Muhamedovom, a.s.’…”

• Huzejfe b. el-Jeman, r.a., prenosi da je čuo Vjerovjesnika, a.s., kako kaže: “Smutnja za čovjeka može biti u njegovoj porodici, imovini i u susjedu, a otklanja je obavljanje namaza, post i dijeljenje zekata!”