Osmi ramazanski bilten 2020.

Osmi ramazanski bilten 2020.

Kaže Muhammed, a.s.: ”Post lebdi između Nebesa i Zemlje dok se ne daju VITRE.”

Islamska zajednica je jedina institucija koja po islamskim propisima prikuplja VITRE i ZEKAT.

Ne dozvolite da davanjem vitara i zekata mimo Islamske zajednice dovedete u pitanje ispravnost Vaših VITARA i ZEKATA!!! VITRE se daju za svakog člana porodice. Očistite Vaš post davanjem VITARA, a zaštitite Vaš imetak davanjem ZEKATA!
Molimo Allaha, dž.š., da ukabuli Vaš POST, VITRE i ZEKAT. A m i n !

Visina nisaba zekata za 1441./2020. godinu iznosi 4.610,- eura.
Najmanji iznos sadekatul-fitra za ramazan 2020. godine u bošnjačkoj dijaspori je 10 eura ili odgovarajuća protuvrijednost u drugim valutama.

Visina sadekatu-l-fitra / VITARA za 2020. godinu  po kategorijama iznosi:
I     kategorija      20,-€
II     kategorija     15,-€
III     kategorija    10,-€

Kaže Allah, dž.š.: ”Uzmi od dobara njihovih zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih, sigurno, smiriti, a Allah sve čuje i sve zna.” (Et-Tevbe, 103)

A rekao je Allahov Poslanik, Muhammed, a.s.: ”Osigurajte svoju imovinu davanjem zekata.” (Ebu Davud) Muhammed, a.s., kaže: ”Ramazanski post lebdi (nije primljen) između Nebesa i Zemlje sve dok vjernik ne da sadekatu-l-fitr / VITRE.”