"> "> "> ">

O vjernici donosite salavat na Allahovog Poslanika s.a.v.s.

O vjernici donosite salavat na Allahovog Poslanika s.a.v.s.

“Ko na mene učini jedan salavat Allah na njega donese deset i oprosti mu deset pogreški i podigne ga za deset stepeni i upiše mu deset dobrih djela.” (Hadis bilježi Nesai, Ibn Hibban i Taberani od Enesa r.a.)

“Najpreči, na Kijametskom danu, će mi biti oni koji su navjiše salavata donosili na mene.” (Hadis bilježi Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Hibban od Ibn Mes’uda r.a.)

Tabiin Abdullah ibn Zejd, radijallahu anhu, prenosi: “Krenuo sam na put sa namjerom da posjetim Allahovu kuću Ka’bu. Na putu sam sreo jednog čovjeka koji mi reče: -Putniče, hoćeš li da ti budem saputnik? Kada ga upitah: -Gdje putuješ? On mi reče: – U Mekku! Pristadoh. Tako krenusmo na put. Međutim, čovjek je bio u jednom sasvim neobičnom stanju, na svaki korak izgovarao je salavat. Kada bi spomenuo Resulullahovo ime, poletio bi kao ptica. Zainteresovah se pa ga upitah: – O, dobri čovječe! Bez sumnje, donošenje salavata je veoma lijepo i fadiletli djelo. Međutim, zašto ga učiš u tolikom broju? Odjednom mu se oči napuniše suzama. Pogledao me je i riječ po riječ objasnio: – Jednom davno, baš kao sada sa tobom, išao sam sa ocem na hadž. To je bio moj prvi hadž, pa su mi želja i uzbuđenje bili beskrajni. Bili smo veoma blizu Mekke i jedno veče zanoćismo u jednoj dolini. Malo kasnije prepustismo sebe rukama sna. U san mi dođe jedan čovjek i reče: ”O, ti koji spavaš, ustani! Allah ti je usmrtio oca i lice mu pocrnilo!” Sav uzbuđen trgnuo sam se iz sna i kao strijela skočio na noge. Odmah sam otkrio lice moga oca koji je spavao. Kad šta da vidim, otac je zaista bio mrtav, a i lice mu je bilo svo crno, i to toliko crno da mi se koža naježi. Šta sam morao raditi tada? Sjeo sam i zaplakao, jer odjednom me je zadesilo nekoliko nesreća. Bio sam sam na putu, otac mi je umro i lice mu je postalo zastrašujuće. Kome sam ga mogao pokazati ovakvog.? Opet sam bespomoćno plakao. Ne mogu znati koliko dugo sam prolivao suze jer sam ponovo zaspao i ponovo sanjao san. U san su mi došle četiri osobe čija lica su bila crna i koje su u rukama nosile gvozdene stubove. Stali su nad glavom moga oca. Baš u tom trenutku pojavio se jedan čovjek , svijetla lica, ogrnut zelenom odjećom. Odjeća na njemu je bila toliko lijepa, da je zaslijepljivala oči. Prišao je ocu, i onoj četverici sa crnim licima rekao: ”Hajde, udaljite se odavde!” Strašni ljudi se odmah izgubiše sa vidjela. Mubarek osoba sa zelenom odjećom otvori lice moga oca, pomilova ga rukama, a zatim se okrenu ka meni i reče: ”O, mladiću, budi radostan! Lice tvoga oca je pobijelilo!”

Zaista je crno lice moga oca postalo bijelo kao snijeg. Kao ranjena srna zadrhtah i rekoh: ”Neka su mi i majka i otac žrtve tebi, a ko si ti?” Slatko se nasmiješio i rekao mi: ”Ja sam Allahov poslanik Muhammed! Otac ti je bio griješnik, ali dok je bio u životu, donosio mi je mnogo salavatana mene!” I odjednom je nestao. Radostan, probudio sam se iz sna i odmah otkrio oca. To crno i strašno lice sada je bilo bjelje od snijega, ljupkije od cvijeta. Eto, od toga dana ja svake godine obavljam hadž i ne izostavljam salavat iz svakog mog daha na Allahovog poslanika Muhammeda sallellahu alejhi ve sellem”.

Vrijednosti i plodovi donošenja i izgovaranja salevata:

 • Izgovaranje salevata je ispunjavanje Allahove dž.š., naredbe.
 • Izgovaranje salevata je slaganje s Allahom dž.š., u donošenju salevata na Muhammeda s.a.v.s.
 • Izgovaranje salevata je slaganje s melekima u donošenju salevata na Muhammeda s.a.v.s.
 • Ko na Poslanika s.a.w.s., donese jedan put salevat – Allah dž.š., će na njega deset puta donijeti salevat.
 • Ko donese salevat na Muhammeda s.a.v.s., deset puta će mu stepen biti podignut.
 • Ko donese salevat na Muhammeda s.a.v.s., biće mu upisano deset dobrih djela.
 • Ko donese salevat na Muhammeda s.a.v.s., biće mu pobrisano deset grijeha.
 • Dova se prima onome ko s njena početka donese salevat na Muhammeda s.a.v.s.
 • Salevat je razlog stjecanja šefa’ata Muhammeda s.a.v.s..
 • Salevat je razlog oprostu grijeha.
 • Zbog salevata Allah dž.š., od roba otklanja njegovu brigu.
 • Salevati približavaju roba Njemu na Sudnjemu Danu.
 • Salevati zamjenjuju sadaku.
 • Salevati su sebeb dobrom svršetku poslova.
 • Allah dž.š., i meleki donose salevate na onoga ko donese salevat na Poslanika a.s..
 • Salevat je čišćenje za onoga ko ga izgovara.
 • Salevat će, prije smrti, obradovati džennetom onoga ko ga je izgovarao.
 • Zbog salevata, čovjek se spašava muka na Sudnjemu Danu.
 • Ko donosi salevat na Muhammeda s.a.w.s. – na njega Poslanik s.a.v.s., donosi salevat.
 • Salevat podsjeća čovjeka na ono što je zaboravio.
 • Salevat čini izvjesni skup ili sijelo lijepim i dobrim i briše njegove grijehe.
 • Salevati otklanjaju siromaštvo.
 • Salevat briše ime „tvrdica“ od onoga ko ga izgovara.
 • Salevat, onoga ko ga izgovara, izvodi na džennetski put, a onoga ko ga izbjegava izgovarati – uklanja s njega.
 • Salevati nas čuvaju od pokvarenih sijela i skupova na kojima se ne pominje Allah dž.š., niti Njegov Poslanik s.a.v.s.
 • Salevat upotpunjuje govor koji se počeo sa zahvalom Allahu dž.š..
 • Salevati priskrbljavaju čovjeku svjetlo za na Sirat ćupriju.
 • Salevati izvode čovjeka iz povučenosti.
 • Salevati čuvaju lijepu hvalu i spomen za onoga ko ih izgovara.
 • Salevati donose berićet i blagoslov.
 • Salevati priskrbljuju rahmet i milost.
 • Salevati nas pomažu u ljubavi prema Poslaniku s.a.v.s.
 • Salevati čine da Poslanik s.a.v.s., zavoli onoga ko ih izgovara.
 • Salevati su povod uputi čovjeka i životu njegova srca.
 • Salevati čine to da se ime onoga ko ih izgovara predstavlja Muhammedu s.a.v.s.
 • Salevati uèvršćuju stope prilikom prelaska Sirat ćuprije onima koji su ga izgovarali.
 • Izgovaranje salevata je oduživanje hakka i prava Muhammeda s.a.v.s., i jedan je vid zahvale prema njemu s.a.v.s.
 • Salevat na Poslanika je jedan vid zikra i zahvale prema Allahu dž.š.
 • Salevat je jedna vrsta dove.