"> "> "> ">

Noćni namaz

Noćni namaz

Uzvišeni Allah kaže: “Bokovi njihovi se postelje lišavaju i oni se gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onoga što im mi dajemo, udjeljuju.”(Es-Sedžda,16.), a nakon toga dodaje: “I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju”(Es-Sedžda, 17).

Opisujući dobročinitelje, Uzvišeni Allah na drugom mjestu kaže: “Noću su samo malo spavali i u praskozorje oprost od grijeha molili” (Ez-Zijarat,17–18).

Od Katade i Mudžahida se prenosi da to znači da po čitavu noć, sve do sabaha nisu spavali, već je u ibadetu provodili. Od Ibn Abbasa se prenosi da je u tom smislu rekao: “Znala bi im proći po čitava noć, a da oka ne bi sklopili”.

Uzvišeni, također, kaže: “Da li je onaj koji u noćnim satima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onog svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga.”(Ez-Zumer,9). Šejhu-l-islam kaže da izraz -kanut- ovdje znači: ustrajnost u pokornosti i da se onaj koji dugo ostaje na kijamu, ruku’u i sedždi naziva „kanit(om)“.

Opisujući one koji istinski robuju Milostivom, Uzvišeni kaže: “…i oni koji provode noći pred Gospodarom svojim na tle padajući i stojeći” (El – Furkan, 64).

Buharija u „Poglavlju o odabranosti noćnog namaza“ navodi lanac prenosilaca hadisa na čijem je kraju Abdullah b. Omer koji kaže:  “Za života Vjerovjesnika s.a.w.s., bio je jedan čovijek koji bi  -kad bi nešto usnio- san svoj pričao Allahovu Poslaniku s.a.v.s., pa sam i ja poželio da mi je šta usniti i ispričati Allahovu Poslaniku s.a.v.s. Tako sam jedan put, dok sam još bio dječak – dok sam u doba Allahova Poslanika s.a.v.s. spavao u džamiji – usnio da su me dva meleka uzela i odvela do vatre koja mi se učinila da je obzidana kao bunar i da ima dva stupa. U njoj sam vidio neke ljude koje sam odranije poznavao, pa sam počeo učiti: “Utječem se Allahu od vatre”!, pa nas je sreo još jedan melek koji me je upitao: “Šta ti je? Što si se prepao”? San sam ispričao Hafsi, a Hafsa ga je ispričala Allahovu Poslaniku s.a.v.s., koji je rekao: “Divan li je Abdullah čovijek, samo da još noću ustaje i klanja”! Poslije toga on je spavao samo, sasvim mali dio noći.“

Dokaz da je noćni namaz odabran su Poslanikove , s.a.w.s. riječi: “Divan li je Abdullah čovijek, samo da još noću ustaje i klanja” , jer se pod njegovim riječima “Divan li je čovjek…” podrazumijeva onaj ko noću ustaje i klanja. Druga poruka ovog hadisa je da noćni namaz odvraća nesreću.

U hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, r.a., stoji da je Allahov Poslanik s.a.w.s. rekao : “Poslije propisanih (tj.farz) namaza, najbolji namaz je noćni namaz.”

Od ‘Ali b. Ebu Taliba, r.a. se pripovjeda da je njemu i Fatimi r.a., Vjerovjesnikovoj kćerci, Allahov Poslanik, s.a.w.s., jedne noći pokucao na vrata i upitao ih :

“Zar ne klanjate?  –pa sam rekao : “Allahov Poslaniče, naše su duše u Allahovoj ruci i On ih oživljava (tj.budi) kada On hoće”- pa se, kad sam to rekao, okrenuo ništa mi ne odgovorivši. Zatim sam ga čuo kako odlazeći i udarajući se po stegnu govori: ‘…ali je čovijek, više nego iko, spreman da se raspravlja.’ “(El-Kehf, 54.)

Ibn Bettal kaže: “I ovaj slučaj je dokaz koliko je noćni namaz odabran i pohvaljeno buđenje ukućana i rodbine radi njegovog obavljanja”.

Et-Taberi u vezi ovog slučaja kaže: “Da Vjerovjesnik s.a.w.s., nije znao za posebnu odabranost noćnog namaza, on sigurno ne bi uznemiravao svoju kćerku i svog amidžića, pogotovo u vrijeme koje je Allah svojim stvorenjima odredio za počinak. Međutim, on je za njih odabrao ono što je po njih bolje.”

Kako je Vjerovjesnik, s.a.w.s., obavljao noćni namaz?

Dužina noćnog namaza

Od Abdullaha b. Mes’uda, r.a., se prenosi da je rekao:  “Klanjao sam sa vjerovjesnikom s.a.w.s., noćni namaz pa je toliko dugo ostao na kijamu da sam pomišljao da učinim nešto što ne valja.” Upitali smo ga: “A šta si to pomišljao?”
pa je rekao: “Pomišljao sam da sjednem, a da Vjerovjesnika s.a.w.s., ostavim (sama na kijamu).”

El-Hafiz kaže: “U ovom hadisu je dokaz da je se Vjerovjesnik s.a.w.s., opredjelio za oduljenje noćnog namaza. Ibn Mes’ud je tada bio u snazi i privržen slijeđenju Vjrovjesnika s.a.w.s., i sigurno da ne bi pomišljao na sjedenje, da Vjerovjesnik, s.a.w.s., nije neobično dugo ostao na kijamu. Međutim, mnogi ashabi, kao i drugi poslije njih, smatrali su da je bolje u namazu obaviti što više ruku’a i sedždi. U tom smislu, u hadisu koji prenosi Sevban, a bilježi ga Muslim, stoji da je Vjerovjesnik, s.a.w.s., rekao: “U najbolja djela spada činiti što više sedždi.” (u pogledu ovog slučaja en-Nevevi kaže: “Ovo je dokaz da prema imamima i starijim osobama treba biti učtiv i da im se ni riječima ni djelima ne treba suprotstavljati, izuzev ako se radi o nečemu što nije dozvoljeno.” Islamski učenjaci su jednoglasni u mišljenju da muktedija, kako u farz namazu, tako i u nafili – ukoliko ne može stajati na kijamu – kijam može obaviti i sjedeći. To što to nije učinio Ibn Abbas, bilo je iz poštovanja prema Vjerovjesniku, s.a.w.s.)

Zato izgleda da to zavisi od čovjeka do čovjeka i od slučaja do slučaja. Muslim u svojoj Zbirci bilježi hadis koji pripovijeda Huzejfe, u kome on kaže da je jedne noći klanjao noćni namaz sa Vjerovjesnikom, s.a.w.s., u kome je Vjerovjesnik, s.a.w.s., na jednom rekjatu proučio (tri najduže sure) El-Bekare, Ali ‘Imran i En-Nisa’ i da je – kada god bi naišao na ajet u kome se hvali Gospodar – Gospodara pohvalio, kada bi naišao na ajet u kome se nešto moli, Allaha zamolio i kada bi naišao na ajet u kome se traži Allahova zaštita, od Allaha zaštitu zatražio, te da bi na ruku’u ostao koliko i na stajanju, ponovo se uspravio i ostao uspravno , koliko i preget na ruku’u, a onda pao na sedždu i na njoj ostao koliko i na stajanju, a za to je potrebno, najmanje oko dva sata. Možda je Vjerovjesnik, s.a.w.s., cijelu tu noć proveo u namazu?

Što se ostalih noći tiče , po kazivanju Aiše r.a. Allahov poslanik Muhammed a.s. je u noćnom namazu obično provodio oko jedne trećine noći.