Mjesec ramazan je mjesec Kur'ana

Mjesec ramazan je mjesec Kur'ana

”U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate – da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put, i da zahvalni budete.” El-Bekare, 185

U ovom mubarek mjesecu trebamo pojačati našu vezu i druženje sa Kur’an-i-kerimom, a to bi trebali nastaviti i poslije ramazana. Ibn Abbas kaže: ”Vjerovjesnik, a.s., je bio najdarežljiviji u činjenju dobra, posebno u mjesecu ramazanu kada mu je dolazio Džibril poučavajući ga Kur’anu i preslušavajući ga.” Buharija i Muslim

Učenje Kur’ana i razmišljanje o njemu upotpunjuje našu vjeru
Poslanik, a.s., je zaista sumirao našu vjeru rekavši: ”Vjera je nasihat – savjetovanje!” Na ovo smo mi upitali: ”Prema kome?” On odgovori: ”Prema Allahu, Njegovoj Knjizi, Njegovom Poslaniku, vođama ljudi i običnom narodu.” Muslim

Kur’an će na Sudnjem danu biti dokaz u našu korist
Poslanik Muhammed, a.s., je rekao: ”A Kur’an je dokaz ili u vašu korist ili na vašu štetu.” Muslim

Kur’an će se za nas zalagati na Sudnjem danu
Poslanik, a.s., je rekao: ”Čitajte Kur’an, jer će on zbilja doći na Sudnjem danu i zagovarati za one koji su se s njim družili.” Muslim

Učenjem Kur’ana će se poboljšati naš položaj/stanje na ovom svijetu
U Muslimovom Sahihu nalazimo lijepu priču o tome kako je čovjek kome je obećan džennet, Omer ibn El-Hattab, r.a., razumio ovo načelo. Neki ljudi su za vrijeme njegove vladavine došli da ga pitaju o poglavaru Mekke rekavši: ”Ko ti je vladar Mekke?” On je odgovorio: ”Ibn Abza, r.a.” Oni su potom upitali: ”A ko je Ibn Abza?” Omer, r.a., odgovori: ”On je jedan od bivših robova koje smo mi oslobodili.” Oni prokomentarisaše: ”Ostavio si oslobođenog roba da vlada ljudima Doline (plemenitim plemenima Kurejša)?!” On im na to odgovori: ”Zaista je on od onih koji čitaju Allahovu Knjigu i dobro poznaje obaveze muslimana. Zar vi niste čuli izreku Allahovog Poslanika, a.s.: ‘Zaista će Allah Svojom Knjigom uzdići neke ljude, a neke će njome poniziti’… ”

Bićemo najbolji među ljudima
Osman, r.a., je rekao kako je čuo Poslanika, a.s., da kaže: ”Najbolji među vama su oni koji nauče Kur’an i druge njemu podučavaju.” Buhari

Za svako proučeno slovo Kur’ana slijedi deset nagrada – dobrih djela
Muhammed, a.s., kaže: ”Ko god prouči jedno slovo iz Allahove Knjige imat će za to nagradu. Ta nagrada će biti udesetorostručena. Ne kažem da su Elif, Lam i Mim jedno slovo. Elif je slovo za sebe, Lam je slovo za sebe i Mim je slovo za sebe.”

Učači Kur’ana će biti u društvu časnih i poslušnih meleka
Prenosi se od Poslanika, a.s., da je rekao: ”Zaista će onaj ko Kur’an uči lijepo, tečno i tačno biti u društvu časnih i poslušnih meleka. A što se tiče onoga ko Kur’an uči uz poteškoće, zamuckujući i praveći greške, on će imati dvostruku nagradu.” Buharija i Muslim

Naš položaj u džennetu će biti određen na osnovu obima naučenih ajeta Kur’ana
Allahov Poslanik, a.s., je rekao: ”Reći će se onome ko se družio sa Kur’anom: ‘Čitaj i uzdiži se (kroz stepene dženneta) i uljepšavaj svoj glas kao što si to činio dok si bio na dunjaluku! Jer zaista će tvoje mjesto u džennetu biti mjesto do kojeg stigneš pri učenju posljednjeg ajeta’… ” Ebu Davud i Tirmizi

Kur’an nas vodi ka džennetu
Poslanik Muhammed, a.s., je rekao: ”Kur’an je posrednik kome je dato pravo zalaganja i u njega se s pravom vjeruje kao u istinu. Ko god Kur’an stavi ispred sebe, on će ga voditi džennetu, a ko god ga stavi iza sebe, on će ga odvesti u džehennemsku vatru.” Ovo je autentičan hadis, a prenosi ga Abdullah ibn Mes’ud, r.a. Vjernici uče Kur’an, pokušavaju što bolje razumjeti Kur’an i nastoje što bolje primjeniti Kur’an u svom životu.