Mjesec ramazan je mjesec Kur‘ana

„U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate – da određeni broj dana ispunite i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put i da zahvalni budete.” (El-Bekare, 185)

U ovom mubarek mjesecu trebamo pojačati našu vezu i druženje sa Kur’an-i-kerimom i to druženje bi trebali nastaviti i poslije ramazana. Ibn Abbas, r.a., kaže: “Vjerovjesnik, a.s., je bio najdarežljiviji u činjenju dobra, posebno u mjesecu ramazanu kada mu je dolazio Džibril poučavajući ga Kur’anu i preslušavajući ga.” (Buharija i Muslim)

Učenje Kur’ana i razmišljanje o njemu upotpunjuje našu vjeru
Poslanik, a.s., je zaista u svom hadisu Vjera je nasihat/savjetovanje sumirao našu vjeru. Na ovo prisutni upitaše: „Prema kome?” On odgovori: “Prema Allahu, Njegovoj knjizi, Njegovom Poslaniku, vođama ljudi i običnom narodu.” (Muslim)

Kur’an će na Sudnjem danu biti dokaz u našu korist
Poslanik Muhammed, a.s., je rekao: “A Kur’an je dokaz ili u vašu korist ili na vašu štetu.” (Muslim)

Kur’an će se za nas zalagati na Sudnjem danu
Poslanik, a.s., je rekao: “Čitajte Kur’an, jer će on zbilja doći na Sudnjem danu i zagovarati za one koji su se s njim družili.” (Muslim)

Učenjem Kur´ana naš položaj/stanje na ovom svijetu će se poboljšati
U Muslimovom Sahihu nalazimo lijepu priču o tome kako je čovjek kome je obećan džennet, Omer ibn El-Hattab, r.a., razumio ovo načelo. Neki ljudi su za vrijeme njegove vladavine došli da ga pitaju o poglavaru Mekke rekavši: “Ko ti je vladar Mekke?” On je odgovorio: “Ibn Abza, r.a.” Potom su upitali: “A ko je Ibn Abza?” Omer, r.a., odgovori: “On je jedan od bivših robova koje smo mi oslobodili.” Oni prokomentarisaše: “Ostavio si oslobođenog roba da vlada ljudima Doline (plemenitim plemenima Kurejša)?!” On im na to odgovori: “Zaista je on od onih koji čitaju Allahovu knjigu i dobro poznaje obaveze muslimana. Zar vi niste čuli izreku Allahovog Poslanika, a.s.: ‘Zaista će Allah Svojom knjigom uzdići neke ljude, a neke će njome poniziti’…”

Biti ćemo najbolji među ljudima
Osman, r.a., je rekao kako je čuo Poslanika, a.s., da kaže: “Najbolji među vama su oni koji nauče Kur’an i druge njemu podučavaju.” (Buharija)

Za svako proučeno slovo Kur’ana slijedi deset nagrada – dobrih djela
Muhammed, a.s., kaže: “Ko god prouči jedno slovo iz Allahove knjige imat će za to nagradu. Ta nagrada će biti udesetorostručena. Ne kažem da su Elif, Lam i Mim jedno slovo. Elif je slovo za sebe, Lam je slovo za sebe i Mim je slovo za sebe.”

Učači Kur’ana će biti u društvu časnih i poslušnih meleka
Prenosi se od Poslanika, a.s., da je rekao: “Zaista će onaj ko Kur’an uči lijepo, tečno i tačno biti u društvu časnih i poslušnih meleka. A što se tiče onoga ko Kur’an uči uz poteškoće, zamuckujući i praveći greške, on će imati dvostruku nagradu.” (Buharija i Muslim)

Naš položaj u džennetu će biti određen na osnovu obima memorisanih – naučenih ajeta Kur’ana
Allahov Poslanik, a.s., kaže: “Reći će se onome ko se družio sa Kur’anom: ‘Čitaj i uzdiži se kroz deredže/stepene dženneta i uljepšavaj svoj glas kao što si to činio dok si bio na dunjaluku! Jer zaista će tvoje mjesto u džennetu biti mjesto do kojeg stigneš pri učenju posljednjeg ajeta‘…” (Ebu Davud i Tirmizi)

Kur’an nas vodi ka džennetu
Abdullah ibn Mes’ud, r.a., prenosi da je Allahov poslanik, Muhammed, a.s., rekao: “Kur’an je posrednik kome je dato pravo zalaganja i u njega se s pravom vjeruje kao u istinu. Ko god Kur’an stavi ispred sebe, on će ga voditi džennetu, a ko god ga stavi iza sebe, on će ga odvesti u džehennemsku vatru.”

Vjernici trebaju da što redovnije uče Kur´an, a posebno u mjesecu ramazanu, pokušavajući što bolje razumjeti Kur´an i nastojeći što bolje primjeniti Kur´an u svom životu.