Kur'an je Allahova objava pa ga čitajte pažljivo da biste pouku prihvatili

Kur'an je Allahova objava pa ga čitajte pažljivo da biste pouku prihvatili

* 1. Elif Lām Mīm.
* 2. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali;
* 3. onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali;
* 4. i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali.
* 5. Njima će Gospodar njihov na Pravi put ukazati i oni će ono što žele ostvariti.

* 1. Elif Lām Mīm Sād.
* 2. Objavljuje ti se Knjiga – i neka ti u grudima ne bude nikakve tegobe zbog nje da njome opominješ i da vjernicima bude pouka.

* 1. Elif Lām Ra. Ovo su ajeti mudre Knjige.
* 2. Zašto je čudno ljudima što Mi objavljujemo jednom između njih: “Opominji ljude! A vjernike obraduj divnom nagradom kod Gospodara njihova!” Nevjernici govore: “Ovaj je zaista pravi čarobnjak!”

* 1. Elif Lām Ra. Ovo je Knjiga čiji se ajeti pomno nižu i od vremena do vremena objavljuju, od Mudrog i Sveznajućeg.

* 1. Elif Lām Rā. Ovo su ajeti Knjige jasne!
* 2. Objavljujemo je kao Kur’an na arapskom jeziku da biste razumjeli.
* 3. Objavljujući ti ovaj Kur’an, Mi tebi o najljepšim događajima kazujemo iako prije njega nisi doista ništa znao.

* 1. Elif Lam Mim Ra. Ovo su ajeti Knjige! A ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga istina je, ali većina ljudi neće da vjeruje.

* 1. Elif Lām Rā. Knjigu ti objavljujemo zato da ljude, voljom njihova Gospodara, izvedeš iz tmina na svjetlo, na Put Silnoga i Hvaljenoga.

* 1. Elif Lām Rā. Ovo su ajeti knjige, Kur’ana jasnog!
* 2. Zažaliće nevjernici često što nisu postali muslimani.

* 1. Tā Hā.
* 2. Ne objavljujemo Kur’an da se mučiš,
* 3. već da bude pouka onome koji se boji.

* 1. Neka je uzvišen Onaj koji robu Svome objavljuje Kur’an da bi svjetovima bio opomena.

* 1. Elif Lām Mīm.
* 2. Knjigu objavljuje, u to nema sumnje, Gospodar svjetova.

* 1. Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri!

* 91. Ja sam primio zapovijest da se klanjam jedino Gospodaru ovoga grada, kojeg je On učinio svetim – a Njemu sve pripada – i naređeno mi je da budem poslušan
* 92. i da Kur’an kazujem; onaj ko bude išao Pravim putem, na Pravome putu je za svoje dobro; a onome ko je u zabludi ti reci: “Ja samo opominjem.”

* 20. a vi iz Kur’ana učite ono što je lahko;

* 4. I izgovaraj Kur’an pažljivo!

* 98. Kada hoćeš učiti Kur’an, zatraži od Allaha zaštitu od šejtana prokletog.

* 204. A kad se uči Kur’an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani.”

* 21. Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili.

* 24. Kako oni ne razmisle o Kur’anu ili su im na srcima katanci!

* 32. A Mi smo Kur’an učinili dostupnim za pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?