Jedan dan sa Allahovim poslanikom Muhammedom a.s.

Jedan dan sa Allahovim poslanikom Muhammedom a.s.

Uvod

Mnogo muslimana je u bliskom odnosu sa Sunnetom i poznaju ga kao drugi izvor naše vjere i kao praktičnu primjenu Kur’ana. Zbog toga se čovjek pita – koliko je muslimana pokušalo stvarno urediti svoj život na principima Sunneta cijeli dan, od sabaha do kasno u noć. Veliki broj naših ljudi prihvatio je način života Zapada kao realnost i sistem, što znači da je jedan manji broj muslimana ostao živjeti u skladu sa Sunnetom. Bez obzira na to, sasvim je sigurno, i dobro nam je svima poznato da je među muslimanima Sunnet ključ ispravnog razumijevanja poruke Kur’ana i primjene Upute i Zakona u praktičnom životu, koje je Kur’an postavio i kao zakon odredio. Dok posljednja Božija knjiga objašnjava osnovne principe islamskog Zakona, kao sistema života, Sunnet podučava islamu, objašnjavajući i praktično pokazujući sve te principe i zakone. Sunnet ih čini neodvojivim dijelom ljudskog iskustva, pokazujući kako oni izgledaju u praksi. Dakle, Sunnet je neophodan, ako čovjek teži ispravnom prakticiranju islama i ako teži da postane pravi vjernik.

Zbog toga Kur’an kaže:

“Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Allahu.” (4:80) Na ovaj je način muslimanima naređeno da slijede Sunnet Allahovog Poslanika, kako ne bi bili od onih koji de se udaljili od islamskog puta i okrenuti na stranputicu, kako to i Kur’an upozorava:
“Ono što vam Poslanik kao nagradu da uzmite, a ono što vam zabrani ostavite.” (59:7)
Imajući to u vidu, onda stranice koje slijede znače “poziv” kako muslimanima tako i nemuslimanima da urede svoj život na principima uzvišenog Sunneta našeg Poslanika. Postoji mnogo razloga zbog kojih ovaj posao izgleda veoma težak, ali, ako se počne živjeti po Sunnetu, ovakva pomisao će iščeznuti. Urediti život po Božijem zakonu bez Sunneta je veoma teško ili gotovo nemoguće, pa se čovjeku savjetuje da živi po normama Sunneta. Prirodno je, ako čovjek teži adaptiranju drugačijem sistemu života, da će mu to oduzeti mnogo vremena, ali, zašto ne pokušati provesti dan sa našim Poslanikom?! Pažljivo promatraj norme i zakone koji su prezentirani u ovoj selekciji hadisa za jedan dan ljudskog života, od buđenja u zoru do odlaska na spavanje, kasno u noć. Razmisli o značenju ustajanja u zoru, sjećanju na Allaha i Njegova Poslanika, tvojim prvim mislima i pokretu. Provedi jutro s Allahovim Poslanikom, onako kako je to on činio, u svojim aktivnostima. Isto tako provedi poslije podne, završetak dana i noć. Razmišljaj o Allahu i Njegovom Poslaniku prije odlaska na spavanje, o ovom svom danu, danu koji si pokušao živjeti u skladu sa Sunnetom našeg Poslanika. Razmisli i upitaj se – da li je to stvarno bilo teško i da li si imao koristi od toga, uz Allahovu pomoć. Zatim razmisli o drugom takvom danu koji dolazi i proživi ga s Poslanikom.
Hadisi koje čitate su selektirani i prevedeni iz najpoznatijih velikih hadiskih zbirki: Sahihul-Buhari, Sahihul-Muslim, Džami’ Et-Tirmizi, Sunen od Ebu Davuda, Sunen od En-Nesai-a i Sunen Ibn Madždže-ov. Jedan broj hadisa uzet je iz djela “Miškatul-mesabih” i “Rijadus-salihin”.
Naša tradicija je kad spomenemo ime našeg Poslanika da donesemo salavat na njega, pa i ovu priliku koristimo da na to upozorimo. Molim pomoć od Allaha i nagradu za brata Huram Džah Murada koji mi je pomogao oko ove knjige. Molim Allaha da primi njegov trud i da ga nagradi svojom nagradom kao i one koji slijede Njegovog Poslanika s.a.v.s.   (Leicester, Ramadan, 1979/1399. Ahmed von Denffer)

* U našem prijevodu svugdje uz ime Allahovog poslanika stoji skraćenica: s.a.v.s. Radi se o skraćenici riječi: “Sallalahu alejhi ve sellem” koje možemo prevesti: “Bog ga blagoslovio i podario mu mir”. Uz imena ashaba u našem prijevodu stoji skraćenica: r.a. To je skraćenica od: “radijallahu anhu’, ako se radi o muškarcu, od: “radijallahu anha”, ako se radi o ženskoj osobi, od: “radijallahu anhuma”, ako se radi o (gramatičkoj arapskoj) dvojini i od: “radijallahu anhum”, ako se radi o množini, odnosno o više osoba.(bosnjaci.net)

1. OTPOČINJANJE BISMILLOM

1. Prema riječima Allahova Poslanika s.a.v.s.: »Svako djelo započeto bez riječi Bismillahir-rahmanir-rahim nepotpunje«. (Tefsir Ibn Kesir)

2. VRIJEDNA DJELA

2.Od Aiše r. a. se prenosi da je rekla: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Najdraža djela Allahu su ona dobra djela na kojima se istraje, pa makar ona bila i mala’,« (Buhari, Muslim)

3. USTAJANJE U NOĆI I BUĐENJE U SABAH

3. Prenosi se od Mesruka r.a. da je rekao: »Upitao sam Aišu r.a.: ‘Koje djelo je bilo najdraže Allahovom Poslaniku s.a.v.s.’? Rekla je: ‘Ono na kojemu se istraje’. Pitao sam: »Kada je ustajao u noći?« Rekla je: »Ustajao je kad bi čuo kukurikanje pijetla«. (Buhari, Muslim)
4. Od Aiše na. se prenosi da je Allahov Poslanik s.av.s. spavao prvi dio noći, a drugi provodio u ibadetu. (Buhari, Muslim)
5. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je rekao: »Čuo sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. kad kaže: ‘Najbolji namaz poslije farza je namaz u sredini noći’.« (Ahmed)
6. Prenosi se od Umame r.a da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Na vama je ustajanje u noći! To je bila praksa pobožnih i prije vas. To vas približava vašem Gospodaru, to briše nevaljalštinu i prepreka je grijesima’.« (Tirmizi)
7. Prenosi se od Ebu Seida i Ebu Hurejre r. a. da su rekli: Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Ako čovjek probudi svoju ženu u noći pa klanjanju dva rekjata zajedno, upisani su među muškarce i žene koji se sjećaju Allaha’.« (Ebu Davud)
8. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je rekao: »Allahov Poslanik, s.av.s. je rekao: ‘Kada neko od vas spava, šejtan mu u potiljku sveže tri stege a svaku stegu zatvori riječima: Pred tobom je duga noć, pa spavaj!’ Kada se čovjek probudi i spomene Allaha, prva se stega, odveže. Kada se abdesti, druga se stega odveže, a kada obavi namaz, odveže se treća stega i tako čovjek počinje svoj dan odlučno i ugodnog duševnog raspoloženja: inače svoje će jutro početi lošeg duševnog raspoloženja i tromo’.« (Buhari, Muslim)
9. Prenosi se od Huzejfe na daje rekao: »Kada bi se Vjerovjesnik s.a.v.s. spremao za spavanje, stavljao bi ruku pod obraz i izgovorio: ‘Allahumme bismike emūtu ve ahjā’, (O Allahu, u Tvoje ime umirem i živim) a kada bi ustajao, rekao bi: ‘El-hamdu lillahil-lezi ahjāna ba’de mā emātena ve ilejhin-nušūr’.« (Sva hvala pripada Allahu, koji nam je podario život nakon što nam je dao smrt i k Njemu je povratak.) (Buhari)
10. Prenosi se od Aiše, r.a. da je rekla: »Kada bi Vjerovjesnik s.a.v.s. ustajao u noći, svoj ibadet bi počinjao sa dva kraća rekjata«. (Muslim)

11. Prenosi se od Abdullaha b. Abbasa da je on spavao u kući Allahova Poslanika s.a.v.s. pa je Allahov Poslanik s.a.v.s. ustao, oprao zube i abdestio izgovarajući:»Inne fi halkis-semavati vel-erdi vahtilafil-lejli ven-nehari leajatin liulil-elbab. Nastavio je učiti ajete iz ove sure sve dok je nije završio«. (»U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana zaista su znamenja zarazumomobdarena« (SuraAli Imran-190).) Onda je ustao i klanjao dva rekjata ostajući duže na kijamu, ruku’u i sedždi. Po završetku namaza duboko bi zaspao. Ovo je ponovio tri puta, štoje ukupno šest rekjata, svaki put ponovo čisteći zube, abdesteći i učeći ove ajete. Zatimje klanjao vitr od tri rekjata. Onda bi mujezin (muezzin) proučio ezan a on izlazeći na namaz govorio: »Allahumme-dž´al fi kalbi nūren ve fi lisāni nūren vedž-al fi sem´i nūren vedž-al fi besari nuren vedž-al min halfi nuren ve nim emāmi nūren vedž-al min fevki nūren ve min tahti nren.« Aliahumme e,atini nüren!»0 Allahu, osvijetli moje srce, moj jezik, moj sluh, moj vid. Osvijetli ono što je iza mene i ispred mene: osvijetli ono što je iznad i ono što je ispod mene. 0 Allahu, podari mi svjetlo«. (tj. obaspi me svojom svjetlošäu). (Muslim)

4. POSLOVI DESNOM RUKOM

12. Prenosi se od Aiše r.a. daje rekla: »Allahov Poslanik s.a.v.s. desnom je rukom abdestio i jeo, a lijevom se prao nakon velike ili male nužde i sl. poslova«. (Ebu Davud)

5. PRIRODNA POTREBA (NUŽDA)

13. Prenosi se od Enesa r.a. daje rekao: »Kada je Allahov Poslanik s.a.v.s. ulazio u zahod izgovarao bi: ‘Allahumme inni eūzu bike minel-hubusi vel-habāisi’.« (Buhari, Muslim)
14. Prenosi se od Aiše r.a. da je rekla: »Kada je Allahov Poslanik izlazio iz zahoda, izgovarao bi: ‘Gufrāneke’.« (Tirmizi, Ibn Madže)
15. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. daje rekao: »Allahov Poslanik s.av.s. je rekao: ‘Onaj ko vrši veliku ili malu nuždu neka se skloni (od pogleda drugih)’.« (Ebu Davud)
16. Prenosi se od Ebu Seida r.a. da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Nedopušteno je dvojici ljudi vršiti nuždu, onome koji ne zakloni svoje stidne dijelove tijela od drugoga i onome, koji razgovara pri tome. Zaista Allah prezire takav čin’.« (Ahmed, Ebu Davud, Ibn Madže)
17. Prenosi se od Omera r.a. da je rekao: »Vjerovjesnik s.a.v.s. me vidio kad sam vršio malu nuždu stojeći, pa mi je rekao:’ ‘Omere! Ne vrši malu nuždu stojeći!’ I poslije toga više nisam vršio malu nuždu stojeći « (Tirmizi)
18. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je rekao: »Kada bi Allahov Poslanik s.a.v.s. ušao u zahod, nosio sam mu posudu s vodom za pranje (istindža). Poslije toga protrljao bi rukama po zemlji, a ja bih mu donio drugu posudu s vodom kojom bi se on abdestio«. (Ebu Davud)

6. ABDEST

19 Prenosi se od Huzejfe r.a. da je rekao: »Kada bi Vjerovjesnik s.a.v.s. ustajao u noći, ispirao bi usta«. (Buhari, Muslim)
20. Prenosi se od Osmana b. Affana na. da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Ko abdesti, pa lijepo dovrši svoj abdest, grijesi napuštaju njegovo tijelo, pa čak i ispod nokata’.« (Muslim)
 

7. KUPANJE

21. Prenosi se od Aiše r.a., žene Vjerovjesnika s.a.v.s., da je Vjerovjesnik s.a.v.s., kada bi se kupao poslije izlučivanja sjemena, to započinjao pranjem ruku. Zatim je abdestio kao za namaz. Onda bi stavljao prste u vodu i tako mokre provukao kroz korijen kose. Onda bi pokvasio glavu uz tri šake vode pa onda cijelo tijelo. (Buhari)
22. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Svaki čovjek je obavezan da se okupa jednom sedmično, perući glavu i cijelo tijelo’.« (Buhari, Muslim)

8. RANO JUTARNJE OBRAĆANJE ALLAHU DŽ.Š.

23. Prenosi se od Džabira na. da je rekao: »Čuo sam Allahova Poslanika s.a.v.s. kako kaže: ‘Zaista u noći postoji vrijeme u kojem svaki čovjek, musliman, kada ustane i zatraži od Allaha »dobro« ovog i budućeg svijeta, Allah mu to dā. A to vrijeme postoji u svakoj noći«. (Muslim)
24. Prenosi se od Ibn Omera r.a. daje rekao: »Vjerovjesnik s.a.v.s. je klanjao u noći po dva rekjata a završavao sa jednim (vitr namaz)«. (Buhari)
25. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je rekao: »Poslanikovo s.a.v.s. učenje na namazu u noći ponekad je bilo glasnije, a ponekad tiše«. (Ebu Davud)

9. DNEVNI NAMAZI

26. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. daje čuo Allahovog Poslanika s.a.v.s. kako kaže: »Šta mislite, kad bi jedan od vas imao pred vratima rijeku pa se u njoj svaki dan po pet puta okupao, da li bi na njemu ostalo nečistoće?« Odgovoriše: »Nimalo nečistoće ne bi ostalo na njemu.« Poslanik s.a.v.s. je na to rekao: »Tako je i s pet dnevnih namaza. Allah njima briše vaše grijehe«. (Buhari)
27. Prenosi se od Abdullaha r.a. da je rekao: »Upitao sam Vjerovjesnika s.a.v.s.: Koje je vrijedno djelo najbolje kod Allaha? Rekao je: ‘Namaz na vrijeme’.« (Buhari)
28. Prenosi se od Ibn Abbasa, na. da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Melek Džebrail me je vodio na namazu u Kjabi dva puta. Klanjao je podne sa mnom kada se sunce počelo naginjati na jednu stranu. Klanjao je ikindiju sa mnom kada su sjene stvari odgovarale stvarnoj veličini. Klanjao je akšam sa mnom kada se postač iftario. Klanjao je jaciju sa mnom sa nestankom svjetlosti dana. Klanjao je sabah sa mnom kada postaču započinje zabrana jela i pića a kada je došao sljedeći dan, klanjao je podne sa mnom; tada je njegova sjena bila kao on. Klanjao je ikindiju sa mnom kada je njegova sjena bila dva puta veća od njega. Klanjao je akšam sa mnom kada je postač iftario. Klanjao je jaciju sa mnom poslije trećine noći i klanjao je sa mnom sabah u svitanje. Zatim mi se Melek okrenuo i rekao: ‘Muhamede! Ovo su bili vaktovi poslanika i prije tebe. A vrijeme svakog namaza je između svaka dva vakta’.« (Ebu Davud, Tirmizi)
29. Prenosi se od Ebu Derda-a r.a. daje rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: Trojicu ljudi, koji se nađu bilo u selu iii u pustinji, a koji ne obavljaju namaz u dežma´atu, šejtan je već savladao, pa se držite džemata, jer vuk jede ovcu koja se odvoji od stada’.« (Ahmed, Ebu Davud)
30. Prenosi se od Ibn Omera r.a. da je rekao: »Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: ‘Namaz obavljen u džematu vrijedniji je i bolji od namaza pojedinca za dvadeset sedam puta (deredža).«
(Buhari)

31. Prenosi se od Osmana b. Affana na. da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Ko bude prisutan na jaciji u džematu, ima nagradu kao da je pola noći bio u ibadetu. A ko bude prisutan najaciji i sabahu u džematu ima nagradu kao da je cijelu noć bio u ibadetu’ « (Tirmizi)
32. Prenosi se od Ebu Katade r.a. da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: »Kada neko od vas uđe u džamiju, neka klanja dva rekjata prije nego li sjedne (tehijjetul mesdžid).« (Tirmizi)
33. Prenosi se od Ebu Hurejre r. a. da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Kada neko od vas predvodi džemat, neka skrati učenje, jer između njih ima bolesnih, slabih i starih. A kada neko od vas sam klanja, neka produži koliko hoće’.« (Buhari, Muslim)
34. Prenosi se od Ebu Ejjuba Ensarije r.a da je rekao: »Došao je neki čovjek Vjerovjesniku s.a.v.s. i rekao: Daj mi savjet, ali neka bude kratak’. Odgovorio je: ‘Kada staneš na namaz, klanjaj ga kao da ti je posljednji. Ne izgovori riječi za koje ćeš se sutra kajati, i ne gradi nadu u onom što je u rukama drugih Ijudi« (Ahmed)
35. Prenosi se od Ibn Omera r.a. da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Obavljajte neke od vaših namaza u kućama vašim. Ne pravite od svojih kuća grobove’.« (Buhari)

10. DOVA

36. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. daje rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Allah se srdi na onoga koji Mu ne upućuje dovu’.« (Tirmizi)
37. Prenosi se od Malik b. Jesara r.a. da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Kada molite Allaha, molite ga uzdignutim dlanovima vaših ruku a ne molite Ga dlanovima okrenutih na dolje’. U rivajetu (predaji) Ibn Abbasa stoji da je rekao: ‘Molite Ga uzdignutim dlanovima vaših ruku, a ne molite Ga dlanovima okrenutih na dolje. A kada završite molitvu, potarite dlanovima svoja lica’.« (Ebu Davud)
38. Prenosi se od Ebu Musa el-Eš-arije na. daje Allahov Poslanik s.a.v.s. molio ovako: “Allahummegfir li hatieti, ve džehli, ve israfi fi emri, ve ma ente e´alemu bihi minni. Allahumme- gfir li hezli, ve džiddi, ve hataje, ve amdi, ve kullu zalike indi.” (»Allahu moj, oprosti mi moje pogreške, moje neznanje, pretjerivanje u mojim poslovima i svemu drugom što znaš više od mene. O Allahu, oprosti mi grijehe koje sam učinio hotimice iii nehotice i namjerne pogreške, a svega toga ima kod mene’«.) (Buhari)

11. SABAH-NAMAZ

39. Prenosi se od Aiše r. a. da je Allahov Poslanik s.a.v.s. klanjao dva kraća rekjata, između ezana i ikameta sabahskog namaza«. (Buhari, Muslim)
40. Prenosi se od Aiše, r.a. da je rekla: »Kada bi Vjerovjesnik s.a.v.s. sklanjao dva rekjata sabahskog namaza, ako bih bila budna, razgovarao bi sa mnom, inače – samo bi legao.«
(Muslim)
41. Ebu Musa r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: »Onaj ko klanja sabah i ikindiju namaz ući će u džennet«. (Buhari, Muslim)
42. Prenosi se od Aiše r.a. da je rekla: »Kada bi Allahov Poslanik s.a.v.s. sklanjao sabah namaz, žene su se udaljavale, prekrivene mahramama i nisu se poznale zbog mraka«. (Buhari)
 

12. SABAHSKO UČENJE KUR’ANA

43. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a. da je Vjerovjesnik spomenuo riječi Uzvišenog: Inne kur-ānel-fedžri kāne mešhūdā, (“Namazu u zoru mnogi prisustvuju”) i rekao: »Prisutni su meleki noći i meleki dana«. (Tirmizi)

13. PRIJEPODNEVNI NAMAZ (DUHA-NAMAZ)

44. Prenosi se od Muaz b. Enesa El-Džuhani, r.a. da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Onaj koji se zadrži na mjestu gdje je klanjao sabah namaz nakon klanjanja namaza pa klanja dva rekjata duha-namaza i ne kaže ništa drugo osim dobro, bit će mu oproštene pogreške veće i od morske pjene’.« (Ebu Davud)

14. UREDNOST TIJELA

45. Prenosi se od Aiše na. daje rekla: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Postoji deset stvari koje su u vezi sa ljudskom prirodom: Podrezivanje brkova, puštanje brade, pranje zuba, ispiranje nosa, odsijecanje nokata, pranje prostora između prstiju, otklanjanje dlaka ispod pazuha i ostalih sklonjenih mjesta i upotreba vode poslije prirodne nužde’.« Prenositelj je rekao: »Zaboravio sam desetu – a to je ispiranje usta«. (Muslim)
46. Prenosi se od Enesa na. da je rekao: »Određeno nam je da ne smijemo propustiti više od četrdeset noći, a da ne uklonimo dlake ispod pazuha i stidnih mjesta«. (Muslim)
47. Prenosi se od Ibn Omera r.a. da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao: »Skraćujte brkove i pustite brade da vam rastu«. (Muslim)
48. Prenosi se od Ataa b. Jesara, na. da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. bio je u džamiji kad je ušao čovjek neuredne kose i brade pa je Allahov Poslanik s.a.v.s. pokazao na njega rukom, kao da muje želio zapovijediti da uredi kosu i bradu. Ovaj je učinio tako i ponovno se vratio. Onda je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Zar nije ovako boije od primjera nekoga od vas, koji dođe a kosa mu neuredna kao da je šejtan’.« (Malik)
49. Prenosi se od Amra b. Šuajba, od njegova oca i njegova djeda, daje rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Ne čupajte sijede dlake, jer su one svjetlo muslimana. Onaj ko osijedi u islamu, Allah mu za to upiše dobro djelo, otkloni mu zbog toga pogreške i podigne ga na veću deredžu’.« (Ebu Davud)

15. ODIJEVANJE

50. Prenosi se od Ummi Seleme r.a. daje rekla: »Najdraža odjeća Allahovu Poslaniku bila je košulja«. (Tirmlzi, Ebu Davud)
51. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je rekao: »Kada bi Allahov Poslanik s.a.v.s. oblačio košulju, počeo bi sa desnom stranom«. (Tirmizi)
52. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. daje rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Kada se neko od vas obuva, neka počne desnom, a kada se izuva, neka počne lijevom nogom, tako da desna bude prva obuvena a zadnja izuvena«. (Buhari, Muslim)
53. Prenosi se od Muaz b. Enesa na. da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: »Elhamdu lillahillezi kesani, ve rezakanihi min gajri havlin minni ve la kuvvetin, – biće mu oprošteni prošli i sadašnji grijesi« (Hvala Allahu, koji me je odjenuo ovim, koji je ovo odredio za mene, bez ikakvog mog napora i mog udjela).” (Ebu Davud)

54. Prenosi se od Amra b. Šuajba, r.a., od njegova oca, njegova djeda, da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: Jedite, pijte, dijelite sadaku i oblačite ugodnu i lijepu odjeću, sve dok ove stvari ne budu imale za posljedicu pretjerivanje i oholost«. (Ahmed, Nesai, Ibn Madže)
55. Prenosi se od Ebu Umame Ijasa b. Salebe r.a. da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Počujte! Počujte! Nošenje starije odjeće je dio imana. Nošenje starije odjeće je dio imana’.« (Ebu Davud)
56. Prenosi se od Amra b. Šuajba r.a., od njegova oca i njegova djeda, da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Allah je radostan kad vidi trag nimeta svoga na svome robu’«
(Tirmizi)
57. Prenosi se od Ibn Omera r.a. daje Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao: »Onog ko vuče svoju odjeću po zemlji za sobom iz oholosti, Allah neće pogledati na Sudnjem danu«. Na to mu je rekao Ebu Bekr: »O Allahov Poslaniče, moj se izar (Izar je komad tkanine koji se nosi oko bokova kao jedina tkanina) opusti dok ga ponovo ne pritegnem«. Allahov Poslanik s.a.v.s. mu odgovori: “Ti nisi od onih koji to čine iz oholosti«. (Buhari)
58. Prenosi se od lbn Omera r.a da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Zaista onaj, koji nosi svilu na dunjaluku, neće imati šansu nositi je na ahiretu’.« (Buhari, Muslim)
59. Prenosi se od Ebu Musa el-Ešarija r.a. da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao: »Zlato i svila su dozvoljeni ženama moga ummeta, a muškarcima su zabranjeni«. (Tirmizi, Nesai)
60. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a. da je rekao: »Prokleo je Allahov Poslanik s.a.v.s. čovjeka koji nosi odjeću žene, i ženu koja nosi odjeću muškarca«. (Ebu Davud)
61. Prenosi se od Aiše na. da je Esma, kći Ebu Bekra r.a., ušla kod Allahova Poslanika s.a.v.s. u prozirnoj odjeći. Okrenuo se od nje i rekao joj je: »O Esma! Zaista kad žena dostigne punoljetnost, ni jedan dio njenog tijela ne smije biti viđen osim ovog i ovog, pokazujući na lice i šake«. (Ebu Davud)

16. JELO I PIĆE

62. Prenosi se od Selmana r.a. da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: »Berićet u hrani je pranje ruku prije i poslije jela«. (Tirmizi, Ebu Davud)
63. Prenosi se od Aiše r.a. da je rekla: »Allahov Poslanik s.av.s. je rekao: ‘Kada neko od vas počne jesti, neka spomene Allahovo ime (neka se sjeti Allaha), a ako zaboravi da se sjeti Allaha u početku, neka Ga spomene kad se sjeti i kaže: ‘Bismillāhi, evveleh0 ve ahirehū.« (Njegovim imenom počinjem i završavam.) (Ebu Davud, Tirmizi)
64. Prenosi se od Ebu Seida el-Hudrija r.a. da je rekao: »Kada bi Allahov Poslanik s.a.v.s. završio sa jelom, rekao: “Elhamdu lillahi, at´amena, ve sekana, ve džealena muslimin’.«´( Hvala Allahu, koji nam je dao da jedemo i pijemo i koji nas je učinio muslimanima.) (Ebu Davud, Tirmizi)
65. Prenosi se od Ebu Omera b. Ebu Selemete r.a. da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. se brinuo o meni, a ja sam imao običaj nemarno uzimati hranu, pa mi je rekao: ‘O dječače! Spomeni Allahovo ime, jedi desnom rukom i jedi ono što je ispred tebe’ (Muslim)
66. Prenosi se od Ebu Hurejre, na. daje rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. nikada nije nalazio mahanu hrani. Ako mu se nešto dopadalo, jeo bi ga, a ako nije, ostavljao bi ga«. (Muslim)
67. Prenosi se od Ibn Kaba b. Malika, a on od svog oca r.a., da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je jeo trima prstima i olizo ih prije nego što bi oprao ruku«. (Muslim)

68. Prenosi se od Enesa r.a. da bi Allahov Poslanik, nakon jela olizao tri prsta i rekao: »Kada nekome od vas ispadne zalogaj, neka očisti nečist sa njega i pojede ga, a ne bi zalogaj trebalo ostavljati šejtanu«, i naredio bi nam da obrišemo zalogaj, rekavši: »Zaista vi ne znate u kojem zalogaju je vaš berićet«. (Muslim)
69. Pričao nam je Džebela b. Suhajm: »Zadesila nas je godina oskudice dok smo bili sa Ibn Zubejrom. Živjeli smo od hurmi. I kad je Abdullah ibn Omer prošao pored nas, dok smo jeli, rekao nam je: »Ne jedite dvije skupa, jer je Allahov Poslanik to zabranio«, a onda je dodao, »osim ako se dobije dopuštenje svog brata da se tako učini«. (Buhari)
70. Prenosi se od Ibn Abbasa da je rekao: »Čuo sam Allahova Poslanika kad kaže: ‘Nije musliman onaj ko je sit dok mu je susjed gladan’.« (Bejheki)
71. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Jelo za dvojicu dovoljno je za trojicu a jelo za trojicu dovoljno je za četvoricu«. (Muslim)
72. Prenosi se od Omera b. Hataba r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Jedite skupa i ne razdvajajte se, jer je berićet u zajedničkom jelu«. (Ibn Madže)
73. Prenosi se od Džafera b. Muhammeda a on od svog oca r.a. da je rekao: »Kada je Allahov Poslanik jeo za sofrom, posljednji bi ostajao«. (Bejheki)
74. Prenosi se od Ebu Kerima el-Mikdada sina Ma’d Jekriba r.a da je rekao: »Čuo sam Allahova Poslanika kad kaže: ‘Nema gore posude koju čovjek može napuniti od svoga stomaka. Dovoljno je čovjeku nekoliko zalogaja da stoji uspravno pa ako bude u stanju uzeti više, neka jedna trećina stomaka bude za hranu, druga za vodu a treća slobodna’.« (Tirmizi)
75. Prenosi se od Ebu Katadeta, a on od svog oca r.a., da je Allahov Poslanik zabranio puhanje u vrelu hranu (posudu). (Muslim)
76. Prenosi se od Enesa na. da je rekao: »Allahov Poslanik, dok bi pio vodu, tri puta bi pravio pauzu, rekavši: To lakše gasi žed, zdravije je i korisnije’.« Enes r.a. je dodao: »I ja tri puta pravim pauzu dok pijem vodu«. (Muslim)
77. Prenosi se od Enesa, r.a. da je Allahov Poslanik rekao: „Allah je zaista zadovoljan Svojim slugom kada sluga pojede zalogaj i zahvali mu za to; iii kada popije gutljaj vode, zahvali Mu na tome«. (Muslim)
78. Prenosi se od Aiše, r.a. daje Allahov Poslanik rekao: »Ako je večera postavljena, a u isto vrijeme proučen i ikamet, prvo večerajte«. (Buhari)
79. Prenosi se od Huzejfe r.a. da je rekao: »Čuo sam Allahova Poslanika kad kaže: ‘Ne nosite svilu i brokat, ne pijte i ne jedite iz zlatnih i srebrenih posuda to je za njih na dunjaluku« (Nevevi u svom komentaru Muslimova Sahiha tumači da se ovo “njih” odnosi na nevjernike.) (Muslim)

17. IZLAZAK IZ KUĆE

80. Prenosi se od Enesa r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Kada čovjek napušta svoju kuću, govoreći: : Bismillāhi, tevekkeltu alellāh, lā havle ve le kuvvete illā billāh. (‘U ime Allaha, na Allaha se oslanjam, nema moći i snage osim kod Allaha’), u tom trenutku mu se kaže: ‘Upućen si, o tebi se vodi briga i ti si zaštićen” Onda ga šejtan napusti a drugi mu kaže: ‘Kako će biti s tobom čovjek koji je već upućen, vodi se briga o njemu i koji je zaštićen’.« (Ebu Davud)

18. NAZIVANJE SELAMA

81. Prenosi se od Abdullaha b. Amra r.a. da je neki čovjek upitao Allahova Poslanika: »Koji dio Islama je najbolji? »Odgovorio je: »Spremiti hranu i nazvati selam onome koga znaš i onome koga ne znaš«. (Buhari)

82. Prenosi se od Ebu Umameta r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Najbliži ljudi Allahu su oni koji počinju (razgovor) selamom«. (Tirmizi, Ebu Davud i Ahmed)
83. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. daje Vjerovjesnik rekao: »Kada neko od vas sretne svoga brata, neka ga selami, pa ako vas drvo, zid ili kamen na koji naiđete razdvoji i vi se iza toga ponovno sretnete, ponavno nazovite selam«. (Ebu Davud)
84. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Mladi selame starije, prolaznik onoga koji sjedi a manja grupa veću grupu«. (Buhari)
85. Prenosi se od Džabira r.a da je Vjerovjesnik prolazio pored žena, pa im je selam nazvao.
(Ahmed)
86. Prenosi se od Enesa r.a. da je prošao pored djece, pa im je nazvao selam, a onda rekao: »Ovako je Allahov Poslanik činio«. (Buhari, Muslim)
87. Prenosi se od Ebu Umame r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Najbolji način vašeg pozdrava je rukovanje (stisak ruku)«. (Ahmed, Tirmizi)

19. KIHANJE I ZIJEVANJE

88. Prenosi seod Ebu Seida el-Hudrija r.a. da je Allahov Poslanik rekao: “Kada neko od vas zijeva, neka stavi ruku na usta, jer šejtan ulazi (kroz otvorena usta)«. (Muslim)
89. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je rekao: »Kada bi Allahov Poslanik kihnuo, stavio bi ruku ili dio odjeće preko usta, kako bi smanjio i ublažio jačinu glasa pri kihanju«. (Ebu Davud, Tirmizi)
90. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a da je Allahov Poslanik rekao: »Kada neko od vas kihne, neka kaže: El-hamdulillāh (‘Hvala pripada Allahu’.)» (Buhari)

20. ZARADA

91. Prenosi se od Abdullaha ibn Mesuda r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Tražiti halal zaradu obaveza je kao i druge obaveze (u lslamu)«. (Bejhaki)
92. Prenosi se od Ebu Abdullaha r.a. za koga kažu: Ebu Abdurrahman Sevban b. Juddud, mevla Resulillahi, da je Allahov Poslanik rekao: »Najefdalniji čovjekov potrošeni dinar je onaj koji potroši na svoju familiju, onaj koji potroši jašući na putu Allahavu i onaj dinar potrošen na prijatelje na putu Allahovu«. (Muslim)
93. Prenosi se od El-Mikdada b. Ma’d Jekriba r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Niko nikada neće pojesti halalniju hranu od one koju je zaradio svojim rukama«. (Buhari)
94. Prenosi se od Aiše r.a. daje rekla: »Ashabi Allahova Poslanika su radili sami za sebe. Znoj bi se čuo, pa im je rečeno: Trebali biste se (redovno) kupati’.« (Buhari)
95. Prenosi se od Džabira ibn Abdullaha r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Neka se Allah smiluje čovjeku koji izlazi ususret pri kupnji, pri prodaji i pri traženju prava«. (Buhari)
96. Prenosi se od Rafia b. Hadidža da je rekao: »Pitano je: ‘O Allahov Poslaniče, koja zarada je najbolja’? Rekao je: ‘Posao koji čovjek radi svojim rukama i svaki čist (pošten) posao’.« (Ahmed)
97. Prenosi se od Abdullaha b. Omera r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Daj težaku njegovu zaradu prije nego mu se znoj osuši«. (Ibn Madže)
98. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Čovječanstvo de zadesiti zeman, kada čovjek neće brinuti je li ono što uzima dozvoljeno ili je zabranjeno (halal iii je haram)«. (Buhari)

99. Prenosi se od Ebi Umame Ijasa b. Sallebe el-Harisi r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Onaj ko uzurpira pravo muslimana krivo se kunući, Allah mu je odredio za boravište džehennem a zabranio mu je ulazak u džennet.« Onda jedan čovjek upita: »Pa čak i ako to bude nešto beznačajno, Allahov Poslaniče?« Poslanik je odgovorio: »Čak ako bude koliko grančica drveta Arak«. (Muslim)
100. Prenosi se od Aiše r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Onaj ko sebi nepravedno prisvoji tuđe zemlje koliko pedalj, na Sudnjem danu će oko vrata imati sedam puta više obješeno o vrat«. (Buhari, Muslim)

21. POSTUPCI

101. Prenosi se od Ebu Hurejre, ca. da je rekao: »Čuo sam Allahova Poslanika kad je rekao: Tako mi Allaha! Molio sam Ga za oprost više od sedamdeset puta na dan’.« (Buhari)
102. Prenosi se od Abdullaha b. Amra r.a. da je Vjerovjesnik rekao: »Kod koga se nađu ova četiri svojstva, on je munafik (licemjer), a ko posjeduje jedno od njih kod njega je prisutno licemjerstvo, sve dok ga ne odbaci: kada mu se nešto povjeri – pronevjeri, kada govori – laže, kada nešto obeća – prevari i pretjeruje (griješi) kada se svađa.« (Buhari)
103. Prenosi se od Abdullaha b. Mesuda r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Psovati muslimana je grijeh a ubiti ga je kufr (nevjerstvo)«. (Buhari, Muslim)
104. Prenosi se od Abdullaha b. Amra r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Pravi musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani, a pravi muhadžir je onaj koji odbaci ono što mu je Allah zabranio«. (Buhari, Muslim)
105. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Vjerovjesnik rekao: «Čuvajte se zavidnosti! Zaista zavidnost uništava ljudska djela kao što vatra uništava drva«. (Ebu Davud)
106. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Čuvajte se sumnjičenja, jer je sumnjičenje največa laž. Ne istražujte mahane jedni drugima, ne uhodite jedni druge, ne nadmećite se jedni sa drugima, ne zavidite jedni drugima, ne ljutite se jedni na druge, niti jedan drugom leđa okrećite. Allahovi robovi, budite kao braća jedni drugima, kako vam je naređeno. Musliman je brat muslimanu: ne čini mu štetu, ne ponižava ga niti ga prezire. Bogobojaznost je ovdje – i pokazao na svoja prsa tri puta.« Dosta je zla čovjeku da omalovažava brata muslimana. Svakom muslimanu haram je prolivanje krvi, uzimanje časti i imetak drugog muslimana. Zaista Allah ne gleda u vaša tijela, vaše izglede i vaša djela već gleda u vaša srca«. (Buhari, Muslim)
107. Prenosi se od Ebu Seida el-Hudrija r.a. da je Vjerovjesnik rekao: »Čuvajte se sjedenja na putevima!« A oni su rekli:.O Allahov Poslaniče! Nemamo drugog mjesta gdje bismo sjedjeli i razgovarali jedni sa drugima«. Na to je rekao Allahov Poslanik: «Ako nemate drugog mjesta za sjedenje, onda poštivajte pravila puteva«. »Koja su to pravila, Allahov Poslaniče?« upitali su. Odgovorio je: »Oborite poglede, ukloniti sa puta sve što može smetati, uzvratiti na selam i upućujte na dobro a odvraćajte od zla«. (Buhari, Muslim)
108. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. daje Allahov Poslanik rekao: »Sadaka je obaveza svakoj osobi, svaki dan u kojem sunce zasija. Ponašati se pravedno prema dvojici je sadaka (dvojici pravedno presuditi u sporu). Pomoći čovjeku sa jahaćom životinjom, natovariti tovar na nju, pomoći čovjeku podići tovar na životinju – sadaka je. Dobra riječ je sadaka. Svaki korak pri odlazsku na namaz je sadaka. Otklanjanje smetnji s puta je sadaka« (Buhari, Muslim)

Muslim također, prenosi od Aiše r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Svaki čovjek je stvoren od 360 sastojaka. Onaj koji veliča Allaha (donosi tekbir), zahvaljuje Allahu (El-hamdu lillahi), izjavljuje da nema boga osim Allah (la ilahe illellah), slavi Ga (čini tesbih), traži oprosta od Allaha (čini istigfar), skloni kamen trn ili kost s mjesta gdje ljudi hodaju i naređuje dobro, a odvraća od zla, dok ne dostigne broj 360, doći će na Sudnji dan spašen od vatre«. (Muslim)
109. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. daje Allahov Poslanik rekao: »Kada čovjek ide putem, pa naiđe na trnovitu granu i ukloni je, Allah de ga pohvaliti za to i oprostiti mu grijehe«. (Buhari)
110. Prenosi se od Ebu Zerra r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Boj se Allaha gdje god bio. lza zla slijedi dobro, ono de zlo izbrisati, i odnosi se prema ljudima lijepo«. (Ahmed, Tirmizi)
111. Prenosi se od Evsa b. Šurahbil r.a. da je čuo Allahova Poslanika kad kaže: »Ko se trudi da pomogne tlačitelja, znajući da je on, već je napustio Islam«. (Bejheki)
112. Prenosi se od Ebu Seida el-Hudrija r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Ko od vas vidi neko zlo, neka ga izmijeni rukom, a ako ne mogne to da učini, neka ga ukloni svojim jezikom; ako ni to ne mogne, neka ga prezire srcem, što je najslabiji iman«. (Muslim)
113. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. daje Allahov Poslanik rekao: »Ko poziva na pravi put, ima nagradu svih onih koji ga slijede, a njihova nagrada se neće umanjiti. A onaj koji poziva na činjenje loših djela, ima grijehe svih onih koji ga slijede u grijehu, a njihovi grijesi se neće umanjiti«. (Muslim)
114. Prenosi se od Enesa r.a. da je neki čovjek rekao Allahovom Poslaniku: »Pošavjetuj me«! Pa mu je odgovorio: »Prosuđuj svaku riječ prema njenoj naravi. Pa ako vidiš da de iz nje proisteći dobro, učini je. Ali ako se bojiš da ćeš prekršiti granicu Allahove odredbe, suzdrži se«. (Šerhu es-Sunne)
115. Prenosi se od Ali b. el-Husejn, r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Valjani dio čovjekovog islama je napuštanje onog Mo se njega ne tiče«. (Malik, Ahmed)
116. Prenosi se od Numan b. Bešira, r.a. da je rekao: »Čuo sam Allahova Poslanika kako kaže: »Zaista je ono što je dozvoljeno – jasno, a i ono što je zabranjeno. Između njih su sumnjive stvari, koje mnogi ljudi ne znaju. Pa ko se bude čuvao sumnjivih stvari, osigurao je sebe u pogledu vjere i časti, a ko padne u sumnjive stvari, pao je u zabranjeno, kao pastir koji čuva u zabrani i teško da će stado napasti. Zar svaki vladar nema zabranjeno: zaista, Allahove zabrane su njegove svetinje. A zar u tijelu nema jedan organ od kojeg zavisi cio organizam: »Kada je on zdrav, zdravo je cijelo tijelo; kada on oboli, oboli cijelo tijelo. Zar to nije srce?«. (Buhari, Muslim)
117. Prenosi se od EI-Hassan ibn Ali, r.a. da je rekao: »Upamtio sam od Allahova Poslanika: »Kloni se onog što ti je sumnjivo, a prihvato se onog što nije sumnjivo. Zaista istina smiruje savjest, a laž donosi sumnju«. (Ahmed, Tirmizi, Nesai)
118. Prenosi se od Ebu Jahje Šuhajba b. Sinana r.a. daje Allahov Poslanik rekao: »Čudan li je primjer vjernika! U svakoj situaciji on je dobitnik- a takvo stanje nije ni sa kim drugim, nego samo sa vjernikom. Ako ga zadesi kakva radost, on zahvaljuje Allahu i to mu donosi korist, a ako ga pak, pogodi kakvo zlo (šteta), on se strpi, pa mu i to donese nagradu od Allaha«. (Muslim)
119. Prenosi se od Ebu Seida i Ebu Hurejre r.a. da je Vjerovjesnlk rekao: »Neće zadesiti muslimana nedaća, niti bolest, niti žalost, niti teški jad, niti šteta, niti briga, pa čak ni ubod trna, a da mu Allah neće time izbrisati (neke) grijehe«. (Buhari, Muslim)
120. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Nije jak onaj koji je jak u hrvanju, već je jak onaj koji se suzdrži u srdžbi«. (Buhari, Muslim)

121. Prenosi se od Ebu Zerra r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Kada se neko od vas naljuti a stoji, neka sjedne pa de ga napustiti srdžba; a ako ga ne napusti, neka legne«. (Ahmed, Tirmizi)

22. GOVORENJE

122. Prenosi se od Džabira r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Selam je (dolazi) prije govora«. (Tirmizi)
123. Prenosi se od Sufjana b. Abdullaha r.a. da je rekao: »O Allahov Poslaniče! Reci mi nešto čega du se čvrsto držati. Rekao mu je: ‘Reci, vjerujem Allaha, zatim ustraj’. Zatim sam rekao: O Allahov Poslaniče! Čega se najviše bojiš za mene. Onda je uzeo svoj jezik i rekao: ‘Ovog’.« (Tirmizi)
124. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. daje Allahov Poslanik rekao: »Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti«. (Buhari, Muslim)
125. Prenosi se od Abdullaha b. Omera r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Ko šuti, spašen je«.
(Ahmed, Tirmizi)
126. Prenosi se od Ibn Omera r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Ne duljite govor bez spominjanja Allaha, jer dug govor bez pomena Allaha okamenjuje srca, a najudaljeniji od Allaha je čovjek kamenog srca«. (Tirmizi)
127. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Znate li šta je ogovaranje? Prisutni rekoše: »Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju!« Ogovaranjeje da svog brata muslimana spominješ po onome što on ne voli« – rekao je on. »A šta ako pri njemu bude ono što spominjemo?« zapitaše. »Ako bude pri njemu ono što spominješ, ogovorio si ga; ako to ne bude pri njemu, potvorio si ga«. (Muslim)
128. Prenosi se od Abdullaha b. Amra b. el-Asa r.a. da je rekao: »Allahov Poslanik nikada nije koristio ružan govor niti ga je slušao«. (Buhari, Muslim)
129. Prenosi se od Ijada b. Himara el-Mudašiija r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Allah mi je objavio da budemo međusobno pažljivi, tako da jedan drugog ne potcjenjujemo, niti da jedan drugom nepravdu činimo«. (Muslim)
130. Prenosi se od Behza b. Hakima, a on od svog oca, a ovaj od svog r.a., da je Allahov Poslanik rekao: »Teško onome ko izmišlja laži da bi nasmijao ljude. Teško njemu! Teško njemu!«. (Ahmed, Trmizi)
131. Prenosi se od Sufjana b. Eseda el-Hadremija, r.a da je rekao: » Čuo sam Allahova Poslanika kad kaže: ‘Velika je prevara da govoriš bratu nešto Mo on očekuje od tebe da je istina, a ti ga lažeš«. (Ebu Davud)
132. Prenosi se od Ibn Mesuda r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Neka mi niko od mojih ashaba ne kaže ništa o drugome, jer bih volio sresti svakoga od vas čista srca«. (Ebu Davud)
133. Prenosi se od Aiše r.a. da je rekla: »Govor Allahova PosIanika bio je jasan. Razumio ga je svako ko ga je slušao«. (Ebu Davud)

23. PODNE-NAMAZ

134. Prenosi se od Džabir b. Semure r.a. da je Allahov Poslanik klanjao podne-namaz kada Sunce makne sa polovine«. (Ibn Madže)
135. Prenosi se od Abdullaha b. Es-Saiba, r.a. da je rekao: »Allahov Poslanik je klanjao četiri rekjata, nakon što je Sunce izišlo iz izala (maklo se sa polovine) a prije podnevskog farza To je sahat, kada se nebeska vrata otvaraju i ja želim da se moje dobro djelo podigne do vrata u ovom sahatu’ – objašnjavao je.« (Tirmizi)

24. ŽIVOT SA LJUDIMA

136. Prenosi se od Ibn Omera, r.a. da je Vjerovjesnik rekao: »Musiiman koji se druži sa ljudima i izdrži sve izazove, bolji je od onog koji se ne druži sa Ijudima i ne izdrži izazove«. (Tirmizi)
137. Prenosi se od Abdullaha b. Amra r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Milostivi je milostiv prema onima koji pokazuju milost prema drugima. Pokažite svoju milost prema svemu na Zemlji, pa će Onaj Koji je na nebesima pokazati milost prema vama«. (Ebu Davud, Tirmizi)
138. Prenosi se od Džabira b. Abdullaha r.a da je Allahov Poslanik rekao: «Allah se nee smilovati onome koji nema milosti prema ljudima«. (Buhari, Muslim)
139. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. daje Allahov Poslanik rekao: »Ko nije zahvalan ljudima, neće biti zahvalan ni Allahu«. (Ahmed, Tirmlzi)
140. Prenosi se od Usameta b. Zejda r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Kada je nekom učinjeno dobro, pa kaže tome što je učinio dobro:’Neka te Allah nagradi’ učinio je sve da se zahvali«. (Tirmizi)
141. Prensi se od Enesa r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša, neče vjerovati rob, sve dok ne bude želio svome bratu što želi i sam sebi«. (Buhari, Muslim)
142. Prenosi se od El-Mikdama b. Ma’d Jekriba r.a. da je Vjerovjesnik rekao: »Kada čovjek voli svoga brata, neka mu kaže da ga voli«. (Ebu Davud, Tirmizi)
143. Prenosi se od Ebu Ejjuba el-Ensarija na. da je Allahov Poslanik rekao: »Nije dozvoljeno čovjeku da ne govori sa svojim bratom više od tri dana«. (Buhari, Muslim)
144. Prenosi se od Džabira, r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Ko se izvini svome bratu, pa mu ovaj ne oprosti ili ne prihati njegovo izvinjenje, griješan je kao onaj koji uzima nepravedan porez«. (Bejhaki)

25. U DRUŠTVU

145. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a. daje Allahov Poslanik rekao: »Kada neko od vas prispije na sijelo, neka selam nazove; kada bude htio otići, neka opet selam nazove, jer prvi (selam) nije ništa preči od posljednjeg«. (Ebu Davud)
146. Prenosi seod Ebu Umame r.a. daje rekao: »Allahov Poslanik je izišao napolje, a mi smo mu ustali (u znak poštivanja). Rekao je: ‘Ne ustajte, kao što ustaju drugi (stranci), veličajući jedni
druge’.« (Ebu Davud)
147. Prenosi se od Ibn Omera r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Neka niko od vas ne digne drugog da bi sjeo na njegovo mjesto, već se razmaknite i napravite mjesta«. (Buhari, Muslim)
148. Prenosi se od Amra b. Šuajba, on od svog oca a ovaj od svog r.a., da je Allahov Poslanik rekao: »Nije dozvoljeno čovjeku sjesti između dvojice bez njihova izuna«. (Ebu Davud)
149. Prenosi se od Džabira b. Semure r.a. da je rekao: »Došao je Allahov Poslanik dok su ashabi sjedjeli, paje rekao: ‘Zašto vas vidim da sjedite u grupama?’.« (Ebu Davud)
150. Prenosi se od Abdullaha b. Mesuda r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Kada ste trojica u društvu, neka se dvojica ne odvajaju od trećeg u razgovoru, dok se ne priključite društvu drugih, jer ga to može rastužiti«. (Buhari, Muslim)
151. Prenosi se od Džabira b. Abdullaha r.a. da je Vjerovjesnik rekao: »Kada čovjek nešto kaže i ode, ono što je rekao je emanet«. (Tirmizi)

152. Prenosi se od Džabira r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Skupovi su emanet, osim u tri slučaja: kad se prolijeva haram krv, vrši blud i oduzimanje imetka na nedozvoljen način«.
(Ebu Davud)
153. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Onaj ko sjedi u društvu gdje ima mnogo nepotrebnog govora, pa prije odlaska sa svog mjesta kaže: ‘Slavljen neka si Ti Allahu i neka Ti je hvala, svjedočim da nema drugog boga osim Tebe, od Tebe tražim oprost i Tebi se kajem, biće mu oprošteno sjednje u takvom društvu«. (Tirmizi)
154. Prenosi se od Ibn Abbasa r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Niko od vas ne bi smio biti sam sa ženom, osim ako je s njom mahrem (bliži rođak, koji je ne može oženiti)«. (Buhari, Muslim)

26. IKINDIJA NAMAZ

155. Prenosi se od Aiše r.a. da je rekla: »Allahov Poslanik je klanjao ikindiju namaz, a sunčeva svjetlost još je bila u mojoj sobi. Poslije podnevna sjena još nije bila očevidna«. (Ibn Madže)
156. Prenosi se od Ibn Omera r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Onaj koji izostavi ikindiju namaz, on je poput onoga koji izgubi nekoga iz svoje familije ili nešto od svoga imetka«.
(Buhari, Muslim)

27. POSJETA

157. Prenosi se od Muaza b. Džebela r.a. da je rekao: »Čuo sam Allahova Poslanika kad kaže: ‘Uzvišeni Allah je rekao: Moja ljubav je za one koji se vole u Moje ime, koji skupa sjede u Moje ime, koji jedni druge posjećuju u Moje ime, i koji dijele jedni drugima u Moje ime’.« (Tirmizi)
A u drugoj predaji Malika i Tirmizija stoji: »Uzvišeni Allah kaže: ‘Oni koji vole jedni druge za Moju veličinu, za njih su spremni svijetli položaji i biće u društvu poslanika i šehida. (Malik i Tirmizi)
158. Prenosi se od Ebu Musa el-Ešarija r.a. daje Allahov Poslanik rekao: »Dozvola za ulazak u kuću je da se pozove tri puta. Ako ti se dozvoli, uđi; a ako ne, vrati se«. (Buhari, Muslim)
159. Prenosi se od Kilade b. Hanbela r.a. da je rekao: »Ušao sam kod Allahova Poslanika, ne selameći ga, niti tražeći izun za ulazak, pa mi je rekao: Vrati se i reci: Es-selamu alejkum, mogu li ući.” (Tirmizi, Ebu Davud)
160. Prenosi se od Džabira r.a. da je rekao: »Došao sam kod Vjerovjesnika i pokucao na vrata pa mi on reče: ‘Ko je?« Ja, odgovorih mu, a on će na to: ‘Ja, ja’ – kao da mu se to nije svidjelo«.
(Buhari, Muslim)
161. Prenosi se od Katade r.a. da je Vjerovjesnik rekao: »Kada u+ete kod koga u kuću, nazovite selam ukućanima; kada izlazite, ostavite ih izgovarajući selam«. (Bejheki)

28. OBILAZAK BOLESNIKA

162. Prenosi se od Ebu Musa r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Posjetite bolesnog, nahranite gladnog i oslobodite zarobljenog«. (Buhari)

163. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Ko obiđe bolesnika iii posjeti svog brata u ime Allaha biäe pozvan da se osjeća ugodno, da mu ulazak bude ugodan i da se nastani u posebnom dijelu dženneta«. (Tirmizi)

29. SADAKA

164. Prenosi se od Enesa r. a. daje Allahov Poslan ik rekao: »Zaista sadaka smanjuje srdžbu Gospodara i produžuje smrtni čas«. (Tirmizi)
165. Prenosi se od Esme, kćerke Ebu Bekra r.a., da je došla kod Vjerovjesnika, pa je rekao: »Ne odbijaj, Allah će tebe odbiti. Udijeli onoliko koliko si u stanju«. (Buhari)
166. Prenosi se od Enesa r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Najefdalnija sadaka je nahraniti gladan stomak«. (Bejheki)
167. Prenosi se od Adi b. Hatima r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Čuvajte se vatre, pa makar komadićem hurme: ako ni to niste u stanju, onda dobrom riječi«. (Muslim)
168. Prenosi se od Ebu Zerra r.a. da je Allahov Poslanik rekao: «Od dobrih stvari ne prezirite ništa, pa makar to bilo veselo lice tvoga brata, prilikom susreta«. (Muslim)

30. HEDIJE (DAROVI)

169. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Vjerovjesnik rekao: »Dijelite jedni drugima hedija, jer hedija otklanja uskogrudnost«. (Tirmizi)
170. Prenosi se od Aiše r.a. da je rekla: »Allahov Poslanik je primao hedije i prakticirao ih davati«. (Buhari)
171. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Kada se nekome ponudi miris, neka ga ne odbije, jer nije težak a prijatno miriše«. (Muslim)

31. AKŠAM-NAMAZ

172. Prenosi se od Seleme r.a. da je rekao: »Klanjali smo sa Vjerovjesnikom akšam-namaz, kada bi sunce zašlo«. (Buhari)

32. SUSJEDI

173. Prenosi se od Abdullaha b. Omera r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Najbolji prijatelji Uzvišenog Allaha su oni koji su najbolji prema svojim prijateijima; najbolji susjedi kod Uzvišenog Allaha su oni koji se najbolje ponašaju prema svome komšiluku«. (Tirmizi)
174. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Vjerovjesnik ponavljajuäi tri puta rekao: »Tako mi Allaha, nije pravi vjernik.« Neko upita: »A ko, Allahov Poslaniče?« Odgovorio je: »Od čijeg ružnog govora nije pošteđen njegov susjed.« (Buhari, Muslim)
A u Muslimovoj predaji stoji: »Neće ući u džennet onaj od čijeg ružna govora nije pošteđen njegov susjed«. (Muslim)
175. Prenosi se od Ebu Zerra r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Kada kuhaš čorbu, dodaj u nju više vode, računajući na svoj komšiluk«. (Muslim)

33. MUSAFIRI

176. Prenosi se od Ebu Šurejha Huvejlida b. Amra el-Huzzaia r.a. daje rekao: »Čuo sam Allahova Poslanika kad kaže: »Ko vjeruje u Allaha i Poslednji dan, neka ugosti musafira, prema njegovim pravima.

« Rekli su: »A šta su njegova prava, Allahov Poslanike?« Odgovorio je: »Prava su mu dan i noć, gostoprimstvo tri dana a sve preko toga je sadaka«. (Buhari, Muslim)
177. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Moj sunnet je da čovjek isprati gosta do kućnog izlaza«. (Ibn Madže)

34. FAMILIJA

178. Prenosi se od Enesa r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »O sinčiću moj, kada uđeš kod svoje porodice selam nazovi, u tome je berićet i za tebe i za tvoju porodicu«. (Tirmizi)
179. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je neki čovjek rekao: »O Allahov Poslaniče! Ko od ljudi najviše zaslužuje moju pažnju?« Odgovorio je: »Majka«. »Pa ko onda?« pitao je. »Majka«, odgovorio je Poslanik. »Pa ko onda?« »Majka« – opet je odgovorio Poslanik. »A onda?« »Tvoj otac« – dodao je Poslanik a.s. (Buhari, Muslim)
180. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Najpotpunijeg imana između vas su oni dobrog ahlaka; najbolji od vas su oni koji su dobri prema svojim ženama«. (Tirmizi)
181. Prenosi se od Ebu Mesuda el-Bedrija r.a. da je Vjerovjesnik rekao: »Kada čovjek potroši nešto na svoju familiju, da je pomogne (nadajući se Allahovoj nagradi), i to mu se ubraja u sadaku«. (Buharl, Muslim)
182. Prenosi se od Amra b. Šuajba a on od svog oca, a on od djeda r.a, da je Allahov Poslanik rekao: »Nije naš onaj koji nema milosti prema mlađima i poštovanja prema starijima«.
(Ebu Davud, Tirmizi)
183. Prenosi se od Aiše r.a. da je rekla: »Došao je beduin Vjerovjesniku i rekao: ‘Da li ljubiš djecu? Mi ih ne ljubimo!’ Vjerovjesnik mu je rekao: ‘Šta ja mogu učiniti za tebe, kad ti je Allah uzeo milost iz tvog srca’.« (Buhari, Muslim)
184. Prenosi se od Amra b. Šuajba, on od svog oca a otac od djeda r.a., da je Allahov Poslanik rekao: »Naređujte svojoj djeci namaz kad budu imali sedam godina, a prisilite ih kada budu imali deset i razdvojite im postelje u toj dobi«. (Ebu Davud)
185. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. daje Allahov Poslanik rekao: »Najbolja muslimanska kuća je ona u kojoj se dobro postupa prema jetimima, a najgora je ona u kojoj se loše postupa prema njima«. (Ibn Madže)
186. Prenosi se od Esveda r.a da je pitao: »Šta je Vjerovjesnik radio u svojoj kući?« Rekla je: »Bio je zauzet oko svoje čeljadi, znači, činio je hizmet svojoj familiji, a kada bi došao vakat namaza, odlazio bi na namaz«. (Buhari)

35. PODUČAVANJE I IZUČAVANJE

187. Prenosi se od Ibn Omera r.a. da je Vjerovjesnik rekao: »Svi ste vi pastiri i svako će biti odgovoran za svoje stado. Vladar (vođa) je pastir (svome narodu) i biće odgovoran za svoje stado. Čovjek je pastir u svojoj porodici, žena je pastir kuće, muža i njegove djece. Svi ste vi pastiri i svako će biti odgovoran za svoje stado«. (Buhari, Muslim)
188. Prenosi se od Osman b. Affana r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Najbolji od vas je onaj koji je naučio Kur’an i druge Kur’anu podučava«. (Buhari)
189. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Kada se ljudi okupe u jednoj od Allahovih kuća (džamija) da uče Allahovu Knjigu (Kur’an) i da je međusobno proučavaju, na njih se spusti mir, prekrije ih Allahova milost, okruže ih meleki i Allah ih spomene među onima koji su kod njega«. (Muslim)

190. Prenosi se od Malika b. Huvejrisa r.a. da je kazao: »Rekao nam je Vjerovjesnik: Vratite se vašim porodicama pa ih podučavajte’ « (Buhari)
191. Prenosi se od Enesa r.a. da je Vjerovjesnik rekao: »Olakšajte, a ne otežajte; obradujte ljude dobrim vijestima, a ne plašite ih«. (Buhari)

36. JACIJA NAMAZ

192. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Najteži namazi munaficima su sabah i jacija namaz, ali kad bi znali koje su blagodati u njima, sigurno bi došii da ih obave, pa makar puzeći«. (Buhari, Muslim)

37. VITR-NAMAZ

193. Prenosi se od Alije r.a da je Allahov Poslanik rekao: »Allah je jedan (vitr) i voli jednoću, pa klanjajte vitr, o sljedbenici Knjige«! (Tirmizi, Ebu Davud)
194. Prenosi se od Džabira r.a. da je Allahov Potslanik rekao: »Ko se boji da neće ustati na kraju noći, neka klanja vitr na njenom početku, ko želi ustati na kraju noći, neka vitr klanja krajem noći, jer zaista je namaz krajem noći osvjedočen, a to je bolje«. (Muslim)

38. SPOLNI ODNOS

195. Prenosi se od Ibn Abbasa r.a da je Vjerovjesnik rekao: »Kada neko od vas prilazi svojoj ženi, pa kaže: ‘U ime Allaha, Gospodaru naš, udalji šejtana od nas i udalji ga od onog što si nam podario’ ako im je suđeno dijete, šejtan mu neće moći nauditi«. (Buhari)
196. Prenosi se od Aiše r.a. da je rekla: »Kada bi Allahov Poslanik želio spavati, a bio bi džunup, oprao bi stidne dijelove tijela (okupao se) i abdestio za namaz«. (Buhari)

39. KAD PADNE MRAK

197. Prenosi se od Džabira b. Abdu llaha r. a. da je Allahov Poslanik rekao: »Kada se spušta noć ili smračiva, sklonite djecu unutra, jer šejtan je tada napolju. A kad čas nastanka noći prođe, onda ih pustite da iziđu, zatvorite vrata i sjetite se Allaha, kako šejtan ne bi otvorio zatvorena vrata; i zatvorite vaše mješine s vodom, spominjući Allahovo ime, i zatvorite vaše posude, spominjući Allahovo ime, ako ih čak i prekrijete, i ugasite svjetlo«. (Muslim)
198. Prenosi se od Berāa b. Aziba r.a. da je rekao: »Kada bi Allahov Poslanik legao u postelju, legao bi na desnu stranu i proučio:Allahumme eslemtu nefsī ilejke, ve vedždžehtu vedžhī ilejke, ve fevvedtu emrī ilejke, ve eldžetu zahrī ilejke, ragbeten ve rehbeten ilejke, lā meldžee ve lā mendža minke illā ilejke, āmentu bi kitābike-llezī enzelte ve nebijjike-llezī erselte. (‘Gospodaru moj, Tebi se predajem, Tebi okrećem lice svoje, Tebi prepuštam svoju sudbinu, od Tebe tražim pomoć i zaštitu iz žudnje i strahopoštovanja prema Tebi, nema utočišta ni spasa od Tebe mimo Tebe; vjerujem u Knjigu koju Si objavio i Vjerovjesnika kojeg Si poslao…«)

40. SJEĆANJE NA ALLAHA DŽ.Š.

199. Prenosi se od Abdullaha b. Hubejba r.a. da mu je Allahov Poslanik rekao: »UČite ‘Kul hu vallahu ehad’ i dvije poslednje sure (Felek i Nas) kad liježete i kad ustajete po tri puta. To će vam biti dovoljno od svega«. (Ebu Davud, Tirmizi)
200. Prenosi se od Džabira, r.a. da je rekao: » Čuo sam Allahova Poslanika kad kaže: ‘Najbolji zikir je: ‘La ilahe illellah’ « (Tirmizi)