Izbor iz Poslanikovih s.a.v.s. hutbi

Izbor iz Poslanikovih s.a.v.s. hutbi

31  HUTBA –  GOVOR   MUHAMMEDA   A.S.

PRVA HUTBA

POCETAK HUTBI ALLAHOVOG POSLANIKA S.A.V.S.

Zuhri prenosi da ja Allahov Poslanik s.a.v.s. skoro svaku hutbu pocinjao na sljedeci nacin: ”Hvala Allahu. Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomoc i oprost tražimo. Njemu se utjecemo od poroka i ružnih djela svojih. Onoga koga Allah na pravi put uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a onoga koga On u zabludi ostavi niko ga na pravi put ne može uputiti. Svjedocimo da je samo Allah bog i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, koga je On uistinu poslao da radosnu vijest donese i da opomene prije nego što nastupi Sudnji cas. Onaj ko se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku na pravom je putu, a onaj ko se Njemu i Njegovom Poslaniku ne pokorava u velikoj je zabludi. Molimo Allaha, našeg Gospodara, da nas uvrsti medu one koji se Njemu i Njegovom Poslaniku pokoravaju, koji slijede Njegovo zadovoljstvo i koji se cuvaju Njegove srdžbe. Mi smo Allahovi i Njemu pripadamo”. Kurtubi, Tefsir, 18/116

DRUGA HUTBA

SVE ŠTO CE DOCI BLIZU JE

Od Zuhrija se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. uobicavao da kaže i sljedece: ”Sve što ce doci blizu je. Ono što treba da dode nije daleko. Allah s.v.t. nece ništa požuriti zato što to neko požuruje, niti ce nešto usporiti zato što to neko usporava. Sve se odvija onako kako to Allah hoce, makar se to ljudima i ne svidalo. Ono što Allah približi niko ne može udaljiti, a ono što On udalji niko ne može približiti. Ništa se ne dogada bez Allahove s.v.t. dozvole”. Kurtubi, Tefsir 18/116

TRECA HUTBA

PRVA HUTBA U MEKKI

Kada je objavljen Kur’anski ajet ”Ti javno ispovijedaj ono što ti se nareduje i mnogobožaca se okani” – Hidžr 94, Allahov Poslanik s.a.v.s. je pozvao svoje sugradane na obližnji brežuljak Safa i rekao im: ”Hocete li mi vjerovati, ako vam kažem da je u dolini iza ovog brežuljka smještena neprijateljska vojska koja hoce da vas napadne?” ”Hocemo, vjerujemo ti, ti nisi nikada lagao”, rekoše ashabi. Zatim je rekao Allahov Poslanik s.a.v.s.: ”Zaista je Allah mene poslao da vas upozorim na tešku kaznu ako ne budete vjerovali u Allaha s.v.t.” Ibnul Esir, Kitabul Kamili, 2/27

CETVRTA HUTBA

GOVOR ODRŽAN NA SAFI

Kada je objavljen Kur’anski ajet ”I opominji rodbinu svoju najbližu” Šu’ara 214, Allahov Poslanik s.a.v.s. je opet okupio svoje sugradane, ovoga puta rodbinu svoju najbližu, i na obližnjem brežuljku Safa im, nakon zahvale Allahu, održao sljedeci govor: ” Pastir ne obmanjuje svoje stado. Tako mi Allaha, kada bih cijelom svijetu lagao, vama to ne bih ucinio. Kada bi cijeli svijet obmanuo, vas ne bih u zabludu dovodio. Tako mi Allaha, a nema drugog boga osim Njega, ja sam zaista Allahov Poslanik, poslan vama i cijelom svijetu. Tako mi Allaha, vi cete pomrijeti kao što zaspite, a bit ce te proživljeni kao što se, nakon spavanja, probudite. Racun ce te polagati za sve što ste uradili.

Za dobro bit ce te nagradeni dobrim, vjecnim džennetom, a za loše kažnjeni kaznom, vjecnim džehennemom”. Ahmed Zeki Safvet, Džemheretu hutabil ‘areb 1/147

PETA HUTBA

PRVA HUTBA U MEDINI

Na prvoj hutbi nakon dolaska u Medinu, Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”O ljudi, mislite prvo na sebe i znajte da ce svako od vas kada umre ostaviti svoje stado i doci pred svoga Gospodara kome nije potreban ni tumac ni posrednik, a koji ce svakog od vas upitati: Zar ti nije došao Moj izaslanik da te obavijesti? Zar ti nisam dao bogatstvo i pocasti? Šta si ti od svega toga za sebe ostavio? Covjek gleda i desno i lijevo, ali ne vidi ništa. Pogleda ispred sebe i ukaže mu se džehennem. Ko želi da se džehennema spasi, neka to cini makar i sa pola hurme. A ko nema ni to, onda neka izgovori neku lijepu rijec. Nagrada za svako dobro djelo je od deset do sedamdeset puta veca od ucinjenog djela. Neka je na vas mir i Allahova milost”. Siretu Ibn Hišam 1/500.

ŠESTA HUTBA

HUTBA NA PRVOM DŽUMMA NAMAZU

Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: ”Hvala Allahu, Njemu se zahvaljujem. Od Njega pomoc, oprost i uputu tražim. U Njega vjerujem i Njemu sam zahvalan. Suprostavljam se onima koji su Njemu nezahvalni. Svjedocim da je samo Allah bog, Jedan i Jedini, koji nema sudruga. Svjedocim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik. Allah s.v.t. je Muhammda poslao sa vjerom istine i uputom, sa lijepim savjetom i hikmetom, u doba kada je za izvjesno vrijeme prekinuo slanje Svojih poslanika, kada su ljudi zalutali sa pravog puta, kada je znanje bilo neznatno, kada je vrijeme stalo, a Cas obracuna se približio. Onaj ko se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku je na pravom putu. Onaj ko se Njemu i Njegovom poslaniku ne pokorava je u velikoj zabludi. Na prvom mjestu ja vam preporucujem da se Allaha bojite. Najbolje što jedan od vas može da preporuci svom drugu je da ga potakne na drugi svijet i naloži da se Allaha boji. Cuvajte se onoga što vam je Allah zabranio. Nema boljeg savjeta od toga. Nema boljeg ibadeta od toga. Pobožnost je najveci zalog na buducem svijetu. Ko izmiri svoj dug prema Allahu, tajno i javno, želeci time samo Allahovo zadovoljstvo bice mu to najveci kapital na buducem svijetu kada ce to covjeku biti najpotrebnije, a sve ostalo što je uradio poželjece da se izmedu njega i toga nalazi udaljenost velika. ”Allah vas upozorava (na Svoje odredbe i zapovijedi). Allah je milostiv prema Svojim robovima”. Ali ‘Imran 30 On je taj ciji je govor istina i cije ce obecanje biti ispunjeno. U tome nema nikakve sumnje, jer On kaže: ”Moja rijec se ne mijenja i Ja nisam prema robovima Svojim nepravican” Kaf 29. Bojte se Allaha sada i ubuduce, javno i tajno. ”A onome ko se bude Allaha bojao-On ce preko ružnih postupaka njegovih preci još mu veliku nagradu dati” Talak 5. Onaj koji se bude Allaha bojao postici ce ono što želi. Bogobojaznost štiti covjeka od kazne, cuva ga od mržnje i prezira. Ona mu obraz osvjetljava, uzdiže ga na viši stepen, a Gospodara njegova cini zadovoljnim. Uzmite tu radost koja vam se pruža. Nemojte biti nehajni prema Allahovim odredbama. Ljudi, Allah vam je dao Svoju Knjigu i pokazao Svoj put da bi oznacio one koji su iskreni i one koji to nisu. Cinite drugima dobro, kao što je Allah i vama dobru ucinio. Suprostavite se Allahovim neprijateljima. ”… borite se, Allaha radi, onako kako se treba boriti! On je vas izabrao”. Hadždž 78, i nazvao muslimanima ”… da nevjernik ostane nevjernik poslije ocigledna dokaza i da vjernik ostane vjernik poslije ocigledna dokaza” Enfal 42 Snage i moci nema bez Allaha. Slavite i velicajte Allaha i radite za dobro onog svijeta. Onaj ko izmiri svoj dug prema Allahu, dovoljan mu je Allah kao zaštitnik od drugih ljudi, jer Allah oduzima život ljudima, a ne ljudi Allahu. On posjeduje ljude, a ljudi Njega ne posjeduju. Allah je najveci. Snage i moci nema bez Allaha.” Kurtubi, Tefsir, 18/98 i Taberi, Tarih, 2/25

SEDMA HUTBA

VJERNIK ŽIVI IZMEĐU DVA STRAHA

Allahov Poslanik s.a.v.s. je jednog petka prisutnima na džumma namazu, poslije zahvale Allahu s.v.t. održao sljedeci govor: ”O ljudi, vi imate putokaze, pa stoga ih slijedite. Vi imate svoj cilj, stoga, idite tom cilju. Vjernik živi izmedu dva straha, prošlosti, za koju ne zna šta je Allah sa njim uradio, i buducnosti, za koju ne zna šta mu je Allah u njoj odredio. Zato, neka svako od vas uzme za sebe od sebe. Od dunjaluka svog za ahiret svoj, od mladosti za starost, od života za smrt. Tako mi Allaha, u cijoj je moci Muhammedov život, poslije smrti nema pokajanja, poslije dunjaluka nema staništa do dženneta ili džehennema. Kažem vam ovo i molim Allaha da nam oprosti.” Kurtubi, Tefsir, 18/116 i Bakillani, I’adžazul Kur’ani 110

OSMA HUTBA

TRAŽITE OPROSTA OD ALLAHA s.v.t.

Od Džabira ibn Abdullaha r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. jednom prilikom okupljenim ashabima održao sljedeci govor: ”O ljudi, tražite oprosta od svog Gospodara prije nego što umrete. Cinite dobra djela prije nego što budete još više zauzeti. Uspostavljajte vezu sa svojim Gospodarom cestim zikrom i sadakom, javno i tajno, bicete opskrbljeni, nagradeni i spašeni. Znajte da vam je Allah s.v.t. propisao džummu namaz kao obligatnu, prvostepenu dužnost na ovome mjestu, u ovom mjesecu, u ovoj godini, pa sve do Sudnjeg dana. Onaj koji smatra džummu namaz nevažnom, ili je zanijece za moga života, ili je zanijece poslije moje smrti, a bude imao imama, svejedno bio on pravedan ili nepravedan, taj nece biti obuhvacen Allahovom milošcu, niti ce imati ikakve koristi od svoga namaza, zekata, hadždža, posta i drugih dobrih djela sve dok se ne pokaje. A ako se pokaje, pa Allah zaista prima pokajanje. Žena ne može biti imam muškarcu, niti neuki ucenom, a niti bludnik vjerniku, osim ako na to bude prisiljen višom silom.” Kurtubi-Tefsir 18/119, Bakillani, I’adžazul Kur’ani 129

DEVETA HUTBA

KAO DA JE ISTINA NEKOM DRUGOM, A NE NAMA NAREĐENA

Enes ibn Malik r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. jednom prilikom okupljenim ashabima održao sljedeci govor: ”O ljudi, kao da je smrt na ovome svijetu nekom drugom, a ne nama propisana. Kao da je istina na ovom svijetu nekom drugom, a ne nama naredena. Kao da su oni sa kojima se na samrti opraštamo putnici koji ce se uskoro vratiti. Mi ih ostavljamo u njihovim grobovima, a njihovu zaostavštinu koristimo kao da cemo poslije njih vjecno živjeti. Zaboravljamo svaku opomenu. Osjecamo se sigurnim od svake nesrece. Blago onome ko se zabavi svojim mahanama, pa ne istražuje mahane drugih ljudi. Blago onome ko dijeli svoj imetak stecen na pošten nacin, ko sjedi sa ucenim i mudrim ljudima i ko se druži sa siromašnim i ubogim svijetom. Blago onome ko ima lijepu narav i cistu savjest i od cijeg zla su sigurni drugi ljudi. Blago onome ko dijeli višak svog imetka, ko se suzdržava suvišnog govora i ko se drži sunneta i cuva novotarija u vjeri.” Subhul E’aša 1/213, Džemheretu hutabil ‘areb 1/153

DESETA HUTBA
HUTBA ODRŽANA POSLIJE IKINDIJE NAMAZA

Od Ebu Se’ida el-Hudrija r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. jednog dana poslije ikindije namaza prisutnima, nakon zahvale Allahu s.v.t. održao sljedeci govor: ”Ovaj svijet je zaista kao kakva divna zelena bašca. Allah s.v.t. je ucinio vas svojim namjesnicima na Zemlji, pa dobro gledajte kako cete raditi. Cuvajte se ovog svijeta. Cuvajte se Allaha u pogledu vaših žena. Neka strah od ljudi nikog ne sprjecava da kaže istinu ako je zna…”

Allahov Poslanik s.a.v.s. je i dalje govorio sve dok je Sunca bilo na horizontu, a zatim je dodao: ”Od ovog svijeta je ostalo onoliko koliko je ostalo od ovog vašeg dana.” Bakillani-I’adžazul Kur’ani 133

JEDANAESTA HUTBA

KONTROLA RADA SKUPLJACA ZEKATA

Od Ebu Humejda es-Saidijja r.a. se prenosi da je rekao: ”Allahov Poslanik s.a.v.s. angažovao je jednog covjeka iz plemena Esd po imenu Ibni Lutbijja da prikupi zekat plemenu Benu Sulejm. Kada se, nakon obavljenog posla, vratio Allahov Poslanik s.a.v.s. je zatražio da mu podnese izvještaj, a on je, podnoseci izvještaj, rekao: ”Ovo je vaše, a ovo je poklon za mene.” Ogorcen na te rijeci Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”A što nisi sjedio u kuci svojih roditelja pa da tamo dobiješ taj poklon, ako istinu govoriš?” Zatim je Allahov Poslanik s.a.v.s. poslije zahvale Allahu s.v.t. održao sljedeci govor: ”Ja angažujem nekog od vas da mi obavi posao sa kojim me je Allah s.v.t. zadužio, a on mi dode i kaže: Ovo je vaše, a ovo sam ja dobio kao poklon. A što nije sjedio u kuci svojih roditelja, pa da tamo dobije taj poklon, ako istinu govori? Tako mi Allaha, svaki od vas koji bespravno uzme dio zekata doci ce na Sudnji dan noseci to na svom vratu. Ako je uzeo devu, nosice je na svom vratu i ona ce rikanjem oglašavati njegovu sramotu. Ako je uzeo kravu, nosice je na svome vratu i ona ce mukanjem oglašavati njegovu sramotu. Ako je uzeo ovcu, nosice je na svome vratu i ona ce blejanjem oglašavati njegovu sramotu.” Nakon toga Allahov Poslanik s.a.v.s. je podigao svoje ruke dotle da smo vidjeli bjelinu njegovih pazuha, a zatim je tri puta rekao: ”O moj Allahu, da li sam (dovoljno) saopcio?” Sahihul Buhari 9/95

DVANAESTA HUTBA

HUTBA U HAIFU

Zejd ibn Sabit r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. na Mini prisutnima održao govor u kome je rekao: “Neka Allah s.v.t. nagradi onoga koji cuje moj govor i razumije ga, a potom ga prenese onome koji ga nije cuo jer, mnogi od onih kojima je govor prenesen imaju bolje razumijevanje od onoga koji taj govor prenosi. Tri su osjecanja sa kojima se vjernik ne smije nikada do kraja zadovoljiti, a to su iskren odnos prema Allahu s.v.t., iskren savjet pretpostavljenima i nužnost zajedništva. Ko bude pretpostavio ahiret dunjaluku, Allah s.v.t. ce mu poboljšati stanje na ovom svijetu. Ucinice ga bogatim u srcu, a dunjaluk ce mu dolaziti i pored toga što ce osjecati odvratnost prema njemu. Ko bude pretpostavio dunjaluk ahiretu, Allah s.v.t. ce mu pogoršati stanje na ovom svijetu. Ucinice ga gladnih ociju, a od dunjaluka ce imati samo ono što mu je propisano da ima.” Bakillani, I’adžazul Kur’ani 132, Širazi, Kelimetur Resuli 108

TRINAESTA HUTBA
OBAVEZE PREMA SUSJEDIMA

Jednog dana Allahov Poslanik s.a.v.s. nakon što je pohvalio jednu grupu vjernika, održao je sljedecu hutbu: ”Šta je sa ljudima, pa ne upucuju svoje susjede, na poucavaju ih i ne odvracaju od onoga što im je zabranjeno? A šta je sa onima što ne uce od svojih susjeda i pouku ne primaju? Tako mi Allaha, ljudi ce poducavati svoje susjede, dijeliti im savjete, upucivati na dobro i odvracati od zla, a oni ce primiti tu pouku ili cu ja požuriti sa kaznom.” Poslije toga Allahov Poslanik s.a.v.s. je sišao sa mimbera, pa su se neki priupitali: ”Šta mislite na koga se ovo odnosi?” Neko je rekao: ”Na eš’arije, oni su dobri poznavaoci vjerskih propisa, dok su njihovi susjedi nomadi.” Kada su to saznali, eš’arije su došle Allahovom Poslaniku s.a.v.s. i rekli mu: ”Allahov Poslanice, neke ljude spominješ sa dobrim, a nas sa lošim. Šta je to sa nama?” Tada je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ”Ljudi ce, zaista, poducavati svoje susjede, savjetovati ih, upucivati na dobro i odvracati od zla, a oni ce, zaista, to prihvatiti ili cu ja požuriti sa kaznom na ovom svijetu.” ”Zar da ih mi ucimo pameti”, rekoše. Allahov Poslanik s.a.v.s. ponovi ono što je rekao, a oni isto to ponoviše. Nakon toga zatražiše od Allahovog Poslanika s.a.v.s. da im u tom misionarskom radu da vremena. On pristade da u vremenu od godinu dana stignu poduciti svoje susjede osnovnim propisima Islama. Munziri, Et-Tegribu vet-terhibu, 1/60, Hejsemi, Medžemuz zevaid, 1/164

CETRNAESTA HUTBA

MAKAR I SA POLA HURME

Od Džabira ibn Abdullaha r.a. se prenosi da je rekao: Bili smo kod Allahovog Poslanika s.a.v.s. kada su mu došli pripadnici plemena Mudar, a bili su skoro goli i bosi. Allahov Poslanik s.a.v.s. je, kada ih je ugledao ovako gole i bose, naredio Bilalu r.a. da prouci ezan, a onda je, poslije namaza, prisutnima održao sljedeci govor:”O ljudi, bojte se Gospodara svoga, Koji vas je stvorio od jedne osobe, od koje je njen par stvorio, a od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao! Bojte se Allaha, cijim imenom jedni druge molite, i cuvajte rodbinske veze! Allah doista nad vama bdije!” Nisa’ 1. “O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki covjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte, jer On dobro zna šta radite.” Hašr 18. Nakon ovoga jedan od prisutnih je dao svoj prilog u novcu, odjeci, pšenici i datulama, a Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”Makar i sa pola datule.” Poslije toga su i ostali dali svoje priloge u novcu i naturi, a na Poslanikovom s.a.v.s. licu su opaženi znaci zadovoljstva koje je u nastavku hutbe rekao:”Ko uvede u Islam neki lijep obicaj imace za to nagradu i nagradu onih koji poslije njega po tom obicaju postupe, s tim da se njima od njihove nagrade ništa umanjiti nece. A ko u Islam uvede neki ružan obicaj iskusice kaznu toga i kaznu onih koji poslije njega postupe po tom obicaju, s tim da se njima od njihove kazne nece umanjiti ništa.” Sahihu Muslim 2/704, Kurtubi-Tefsir 5/3

PETNAESTA HUTBA

HUTBA U POVODU VJENCANJA FATIME R.A. I ALIJE R.A.

Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao Enesu ibn Maliku r.a.: ” Idi i pozovi Ebu Bekra, Omera, Osmana, Talhu i Zubejra i isto toliki broj ensarija.” Otišao sam i pozvao ih, prica Enes r.a. i kada su zauzeli svoja mjesta, Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ” Hvala Allahu, subhanehu ve teala, hvale vrijednom zbog Njegove blagodati, obožavanom zbog Njegove moci, nadredenom zbog njegove vlasti, utocištu od kazne, djelotvornim i na nebu i na Zemlji, koji je Svojom moci stvorio ljude, dao im moc rasudivanja, odlikovao vjerom i podario Poslanikom Muhammedom s.a.v.s. Allah s.v.t. je ucinio rod po tazbini dodatnim rodu po krvi, farzom, pravednom odlukom, dobrom od zajednickog interesa, proširio time rodbinske veze i njima obavezao ljude. Uzvišeni Allah kaže: “On od vode stvara ljude i cini da su rod po krvi i tazbini. Gospodar tvoj je kadar sve.” Furkan 54. Allahova zapovijed ide prema Allahovoj odredbi, a Allahova odredba prema Allahovom predodredenju. Svako odredeno vrijeme ima Knjigu. Uzvišeni Allah kaže: “Allah je dokidao što je htio, a ostavljao što je htio, u Njega je glavna Knjiga.” Rad 39. Allah s.v.t. mi je naredio da obavim vjencanje Fatime i Alije, a vi ste mi svjedoci da sam to obavio vjencanim darom od 400 dirhema u srebru prema postojecem obicaju i vjerskoj obavezi, ako je sa ovim iznosom zadovoljan Alija ibn Ebi Talib. Neka ih Allah s.v.t. sjedini, blagoslovi i ucini da imaju dobar porod. Neka ucini njihov porod kljucevima milosti, izvorima mudrosti i bezbjednosti zajednice. Kažem ovo i molim Allaha s.v.t. da nam oprosti.” Širazi, Kelimetur-Resuli, 82, Akkad, Fatimetuz-Zehrai, 29

ŠESNAESTA HUTBA

OBAVEZE PREMA SEBI

Allahov Poslanik s.a.v.s. je Osmanu ibn Mez’unu r.a. i još nekim ashabima, kada su mu došli, nakon dogovora da žive isposnicki, da dane provode u postu, a noci u ibadetu, da se udalje od svojih žena, da ne jedu meso i mrsno jelo i da se sustegnu od svega što je dozvoljeno na ovom svijetu, rekao: ”Obaviješten sam o vašem dogovoru”, a zatim je dao sakupiti ljude i tom prilikom je održao sljedeci govor: ”Vi zaista imate obaveza prema sebi. Postite i mrsite. Klanjate i spavate. Ja klanjam i spavam. Postim i mrsim. Jedem meso i mrsno jelo. Živim bracnim životom. Ko ne slijedi moj sunnet taj ne pripada meni. Šta misle oni koji su svoje supruge sebi ucinili zabranjenim, koji su dozvoljena jela, odmor i druge halal stvari na ovom svijetu sebi zabranili? Ja vam nisam naredio da budete svecenici i monasi. U mojoj vjeri nema sustezanja od mesa, bracnog druga niti ima isposništva. Oblik isposništva i samoprijegora mojih sljedbenika je post i džihad. Obožavajte Allaha s.v.t. i Njemu ništa nemojte pripisivati. Idite na hadždž i umru. Klanjajte namaz, dijelite zekat i postite Ramazan. Budite ustrajni u vršenju islamskih propisa i bicete na pravom putu. Oni prije vas su stradali zbog strogosti. Bili su strogi prema sebi, pa je i Allah s.v.t. bio strog prema njima. Njihovi ostaci se nalaze u staništima u kojima su boravili.” Poslije ovoga uslijedila je objava ajeta: ”O vjernici, na uskracujte sebi lijepe stvari koje vam je Allah dozvolio, samo ne prelazite mjeru, jer Allah ne voli one koji pretjeruju.” Maide 87. Širazi, Kelimetur-Resuli 124, Halil Tahir, Šehru Ramadan 42

SEDAMNAESTA HUTBA

HUTBA OBLIGATNOST POSTA

Selman el-Farisi r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. posljednji dan mjeseca Ša’bana održao sljedecu hutbu: ”O ljudi, dolazi vam veliki i blagoslovljeni mjesec, mjesec u kojem se nalazi jedna noc bolja od hiljadu drugih mjeseci, mjesec ciji je post Allah s.v.t. ucinio obavezujucim, a njegove nocne namaze dobrovoljnim. Ko ucini dobro djelo u ovom mjesecu jednak je sa onim koji je obavio strogu dužnost, farz, izvan ovog mjeseca, a ko obavi strogu dužnost, farz, u ovom mjesecu u ravni je sa onim ko je obavio sedamdeset farzova u nekom drugom mjesecu. Ramazan je mjesec strpljivosti, a nagrada za strpljivost je džennet. Ramazan je mjesec dobrocinstva, mjesec u kojem se opskrba iskrenog vjernika uvecava. Ko drugog pozove na iftar bice mu oprošteni grijesi, bice sacuvan od vatre džehennema i imace nagradu jednaku nagradi postaca kojeg je pozvao na iftar bez ikakvog umanjivanja vlastitih nagrada.” ”Allahov Poslanice, medu nama ima i onih koji to nisu u mogucnosti”, rekoše ashabi. Na to im Allahov Poslanik s.a.v.s. rece: ”Allah s.v.t. ce nagraditi svakog od vas navedenom nagradom ko postaca iftari makar sa hurmom, cašom mlijeka ili jednim gutljajem vode. To je mjesec ciji je pocetak milost, sredina oprost, a kraj spas od vatre džehennema. Ko pomogne robu da se oslobodi u ovom mjesecu, Allah s.v.t. ce njemu oprostiti i bice spašen od džehennema. U ovom mjesecu nastojte da vam do punog izražaja dodu sljedece cetiri osobine: dvije sa kojima ce te zadovoljiti Uzvišenog Allaha i druge dvije koje su vam potrebne. Prve dvije sa kojima ce te zadovoljiti Allaha s.v.t. su šehadet, izjava da je samo Allah Bog, i molba upucena Allahu s.v.t. za oprost od grijeha. Druge dvije koje su vam neophodne su molba upucena Allahu s.v.t. da vas nagradi džennetom i sacuva od džehennema. Ko u ovom mjesecu nahrani postaca, Allah s.v.t. ce ga napojiti sa mog izvora poslije cega nece osjetiti žed sve dok ne ude u džennet.” Sahihu ibni Huzejma, 3/191, Muhtesar, 25

OSAMNAESTA HUTBA

HUTBA U POVODU NASTUPANJA MJESECA RAMAZANA

Hutba o važnosti i znacaju Ramazana u kojoj je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao sljedece: ”O ljudi, došao vam je Ramazan sa blagoslovom, milošcu i oprostom, mjesec koji je Allahu s.v.t. draži od svih drugih mjeseci, ciji su dani važniji od svih drugih dana, cije su noci znacajnije od svih drugih noci, ciji su sati bolji od svih drugih sata. To je mjesec u kome ste pozvani Allahu s.v.t. u gostoprimstvo, u kome se smatrate Allahovim dobrim i plemenitim ljudima. Vaše disanje u ovom mjesecu je tesbih, a spavanje ibadet. Vaš posao koji obavljate u ovom mjesecu bice primljen kod Allaha s.v.t. i dova dice uslišana. Tražite od svog Gospodara, iskreno i cista srca, da vas pomogne u postu koji vam je propisao i u ucenju (citanju) Knjige koju vam je objavio. Nesretan je samo onaj kome je u ovom mjesecu uskracen Allahov s.v.t. oprost. Sjetite se dok ste gladni i žedni, gladi i žedi Sudnjeg dana. Dijelite onima koji su siromašni i napušteni. Poštujte starije i imajte samilosti prema mladima. Održavajte rodbinske veze. Oborite poglede od onoga što vjerniku nije dozvoljeno gledati i ono što je vjerniku zabranjeno slušati. Smilujte se prema sirocadima drugih i Allah s.v.t. ce se smilovati prema vašim. Tražite od svog Gospodara da vam oprosti grijehe. Dignite svoje ruke Allahu s.v.t. sa dovom poslije svakog namaza. To je najbolje vrijeme za dovu u kome Allah s.v.t. obasipa svoje robove milošcu i prima dovu koja mu bude upucena. O ljudi, vaše duše su ovisne o vašim djelima. Oslobodite ih traženjem oprosta od grijeha. Vaša leda su natovarena teškim teretom. Ublažite tu težinu što dužom sedždom. Znajte da se Allah s.v.t. kune svojom velicinom da nece muciti one koji klanjaju i sedždu cine i da ih nece plašiti džehennemskom vatrom kada svi ljudi dodu pred Gospodara svjetova.” Širazi, Kelimetur-Resuli, 362, Medžellet er-Rabita, maj 1998. godine.

DEVETNAESTA HUTBA

NAJLJEPŠI GOVOR

Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: ”Hvala pripada samo Allahu dž.š. Njemu se zahvaljujem i od Njega pomoc tražim. Njemu se utjecemo od poroka i od ružnih dijela svojih. Onoga koga Allah s.v.t. na pravi put uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a onoga koga On u zabludi ostavi, niko ga na pravi put ne može uputiti. Svjedocim da je samo Allah s.v.t., Bog, Jedan i Jedini, koji nema sudruga. Allahova s.v.t. Knjiga je najljepši govor. Spašen je onaj cije je srce Allah s.v.t. time ukrasio, a zatim ga, nakon kufra, u Islam uveo. Spašen je onaj ko je taj govor odabrao mimo svakog drugog govora. To je najiskreniji i najizražajniji govor. Što Allah s.v.t. voli, volite i vi. Neka su vaša srca uvijek puna ljubavi prema Allahu s.v.t. Nemojte da vam bude dosadno slušati Allahovu objavu. Nemojte da vaša srca budu okrutna prema tome. Obožavajte Allaha s.v.t. i Njemu ništa ne pripisujte. Bojte se Allaha s.v.t. onako kako se treba bojati. U djelo pretocite ono što govorite. Volite se medusobno u ime Allaha s.v.t. Neka je na vas mir i Allahova, subhanehu ve te’ala, milost.” Bakillani, I’adžazul Kur’ani 130, Ibn Hišam, Sira 1/501

DVADESETA HUTBA

HUTBA NA BEDRU

Allahov Poslanik Muhammed s.a.v.s. je na Bedru, nakon zahvale Allahu s.v.t. prisutnima održao sljedeci govor: ”Ja vas podsticem na ono na što vas je vec Allah s.v.t. podstakao. Odvracam vas od onoga od cega vas Allah s.v.t. odvraca. Uzvišeni Allah vam nalaže istinu, On voli iskrenost i daje onima koji dobra djela cine najviše položaje. Po tome se ljudi spominju i po tome imaju prednost jedni nad drugima. Nalazite se na mjestu iskušenja kad Allah s.v.t. prima samo ono sa cime je On zadovoljan. Sa saburom u odlucnim momentima Allah s.v.t., otklanja brigu i spašava ljude od tuge i navolje. Sa saburom se postiže spas na drugom svijetu, ahiretu. Medu vama se nalazi Allahov Poslanik s.a.v.s. On vas upozorava i nareduje vam. Cuvajte se da vam Allah s.v.t. ne otkrije nešto zbog cega biste mogli biti u Njegovoj nemilosti, jer Allah s.v.t. kaže: “Onima koji nisu vjerovali doviknut ce se: Allahov prezir prema vama kad ste, pozivani da vjerujete, ostali nevjernici – bio je, doista, veci od vašeg prezira sada prema sebi.’ Mu’min 10. Obratite pažnju na ono sa cime vas je Allah s.v.t. u svojoj Knjizi zadužio, cemu poducio i ucinio dostojnim poštovanja nakon što ste bili prezreni. Držite se toga, pa ce i vaš Gospodar sa vama biti zadovoljan. Pokažite se pred svojim Gospodarom na ovim mjestima, pa cete zaslužiti Njegovu milost i oprost koju vam je obecao. Njegovo s.v.t. obecanje je istinito. Njegov govor je iskren, a kazna je žestoka. I ja i vi pripadamo Allahu s.v.t. zauvijek Živom i Mocnom. Njegova zaštita je nama zalede. U Njemu tražimo utocište, na Njega se oslanjamo i Njemu se vracamo. Neka Allah s.v.t. oprosti i meni i vama i svim muslimanima.” Vakidi, Kitabul megazi 1/58, Širazi, Kelimetur-Resuli 220, Bulejk, Minhadžus-salihin 875

DVADESET I PRVA HUTBA

HUTBA NA UHUDU

Hutba Allahovog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. neposredno pred bitku na Uhudu: ”O ljudi, ja vama preporucujem ono što mi je Allah s.v.t. u Svojoj Knjizi preporucio, da radite ono što vam je On naredio i da se cuvate onoga što vam je On zabranio. Danas se nalazite na mjestu, gdje se nagrada dijeli i zaliha stvara za onoga ko zna zašto je ovdje i ko je sebe na strpljivost, odlucnost i revnost pripremio. Borba sa idolopoklonicima je teška i neugodna. Malo je onih koji to mogu strpljivo da podnesu. Mogu to samo oni koje je Allah s.v.t. odabrao da ih na pravi put uputi. Allah s.v.t. je sa onima koji su Njemu pokorni, a šejtan, neka je Allahovo prokletstvo na njega, je sa onima koji su Allahu nepokorni. Otpocnite svoju borbu sa saburom u sebi. Tražite od Allaha s.v.t. ono što vam je obecao. Izvršavajte ono što vam je naredio. Ja želim da vas na pravi put uputim, jer su kolebanja, oklijevanja i nesporazumi znaci slabosti i nemoci koje Allah s.v.t. prezire i zbog kojih nema uspjeha i pobjede. O ljudi, u srce mi je stavljeno da ce onome ko žudi za onim što je u Allaha s.v.t. i to pretpostavlja haramu, Allah grijehe oprostiti. Ko na mene salavat donese, Allah s.v.t. ce mu na Sudnjem damu udeseterostruciti Svoju milost i meleki ce Njegovi za njega oprosta tražiti. Ko ucini neko dobro muslimanu ili kafiru, Allah s.v.t. ce ga nagraditi na ovom ili na onom svijetu. Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan dužan je petkom klanjati džummu namaz, osim bolesnika, žene, djeteta i onoga ko je u posjedu drugoga. A ko smatra da može bez toga, pa Allahu s.v.t. niko nije potreban. Allah nije ni o kome ovisan. On, s.v.t. je jedini hvale dostojan. Ja ne znam ništa više što bi vas Allahu s.v.t. približilo, a da vam to nisam naredio, niti znam bilo šta što bi vas džehennemu približilo, a da vam to nisam zabranio. Melek Džibril mi je u srce stavio poruku da niko nece umrijeti dok potpuno ne iscrpi svoju nafaku. Bojte se Allaha s.v.t. i opskrbu na dozvoljen nacin sticite. Nemojte da vas zastoj nafake navede da je tražite na nedozvoljen nacin, jer ono što je od Allaha može se dobiti samo pokornošcu Njemu s.v.t. On vam je objasnio ono što je dozvoljeno (halal) i ono što je zabranjeno (haram). Izmedu toga dvoga postoji dosta nejasnih i dvosmislenih stvari, koje poznaje samo Onaj ko je bezgrješan. Ko se bude cuvao tih nejasnoca i dvosmislica, taj ce sacuvati svoju vjeru i cast. Ko se prepusti sumnjivim rabotama, taj može lahko zapasti u ono što je zabranjeno. To je slicno pastiru koji napasa svoje stado oko zabrane, pa se može desiti da mu stado ode u zabranu. Svaki vladar ima podrucja, gdje je zabranjen pristup drugima. Znajte, Allahova s.v.t. zabranjena podrucja su Njegovi harami. Vjernik je u odnosu na vjernika što je glava u odnosu na tijelo, pa ako oboli jedan organ, i ostali dijelovi tijela se uznemire i citav organizam trpi od bolova. Neka je na vas mir i spas.” Vakidi, Kitabul megazi 1/221, Širazi, Kelimetur-Resuli 226, Ahmed Zeki Safvet, Džemheretu hutabil areb, 1/149

DVADESET I DRUGA HUTBA

HUTBA NA DAN OSLOBAĐANJA MEKKE

Allahov Poslanik Muhammed s.a.v.s. nakon oslobadanja Mekke, osme hidžretske godine, sedam je puta obišao (tavaf ucinio) Kabu, zatim ju je otkljucao i na njenim vratima prisutnima održao sljedeci govor: ”Nema drugog boga osim Allaha, Jednog i Jedinog. On nema sudruga. On je ispunio svoje obecanje dato vjernicima. On je pomogao one koji se bore u ime Njega. On je svojom moci porazio neprijatelje Istine. Svaka privilegija na koju polažete pravo, krvna osveta i kapital pod mojom su kontrolom, osim službe cuvara Hrama i dužnosti opskrbe hadžija vodom. Za svako nenamjerno ubistvo, kao i za ubistva slicna umišljaju, bicem ili štapom, otkup ja stotinu deva od toga cetrdeset steonih. O pripadnici plemena Kurejš, od danas ste zauvijek Allahovom s.v.t. voljom lišeni predislamske gordosti i oholosti. Svi ljudi poticu od Adema a.s., a Adem je stvoren od zemlje.” Zatim je proucio Kur’anski ajet:’O ljudi, Mi smo vas od muškarca i žene stvorili i plemenima i narodima vas ucinili da biste se upoznali. Najugledniji od vas kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa. ‘ Hudžurat 13. O pripadnici plemena Kurejš, šta mislite šta cu vam sada uciniti ”, upita Allahov Poslanik s.a.v.s.? ”Dobro, ti si plemenit brat i sin plemenitog brata ”, rekoše. Zatim rece Allahov Poslanik s.a.v.s.:”Reci cu vam kao što je Jusuf a.s. rekao svojoj braci:”Ja vas sada necu koriti: – rece – “Allah ce vam oprostiti, od milostivih On je najmilovistiji!”Idite, svi ste slobodni ”, doda Allahov Poslanik s.a.v.s. Ibn Hišam, Sira, 2/412, Nuvejri, Nihajetul-erab, 17/312

DVADESET I TRECA HUTBA

NEPOVRJEDIVOST MEKKE

Drugog dana po oslobadanju Mekke pleme Huza’a naide na jednog idolopoklonika iz plemena Huzejl i ubije ga. Cuvši za to Allahov Poslanik s.a.v.s. okupi prisutne, pa im, poslije zahvale Allahu s.v.t. održi sljedeci govor: ”O ljudi, Allah s.v.t. vam je zaista ucinio Mekku nepovredivom od vremena kada je stvorio nebesa i Zemlju, pa sve do Sudnjeg dana. Nikome ko vjeruje u Allaha s.v.t. i onaj svijet nije dozvoljeno da u Mekki prolijeva krv ili da u njoj sijece drvece. To nije bilo dozvoljeno nikome prije mene, a nece biti dozvoljeno nikome ni poslije mene. Meni je bilo dozvoljeno samo neko vrijeme kao kazna stanovnicima Mekke. Mekke je ponovo postala nepovrjediva kao što je i bila. Neka prisutni obavijesti odsutnog. Ako vam neko kaže da se Allahov Poslanik s.a.v.s. borio u Mekki, recite mu: Allah s.v.t. je to dozvolio Poslaniku s.a.v.s., a vama nije.

O pripadnici plemena Huza’a, dignite ruke od ubijanja. Dosta je krvi proliveno, ako od toga ima ikakve koristi. Vi ste ubili jednog za koga cu ja tražiti krvarinu. Ko poslije ovoga moga govora pocini ubistvo, rodbina ubijenog ima pravo da bira: krv ubice ili krvarinu.” Ibn Hišam, Sira 2/415, Sahihul Buhari 3/18

DVADESET I CETVRTA HUTBA

ALLAHU MOJ, SMILUJ SE ENSARIJAMA

Allahov Poslanik s.a.v.s. je ratni plijen poslije pobjede na Hunejnu podijelio tako da je najveci dio dao muhadžirima i muslimanima koji su tek primili Islam. Takvom podjelom ensarije nisu bile zadovoljne. Neki od njih su rekli da Allahov Poslanik s.a.v.s. više voli ljude iz svog grada od njih. Te rijeci stigle su do Allahovog Poslanika s.a.v.s., pa je on okupljenim ensarijama, nakon zahvale Allahu s.v.t. održao sljedeci govor: ”O ensarije, cemu ove rijeci koje su stigle do mene? Cemu ova osjecanja koja se nalaze u vašim srcima? Zar niste bili u zabludi, kada sam vam došao, pa vas je Allah s.v.t. na pravi put uputio? Zar niste bili siromašni, pa vas je On bogatima ucinio? Zar niste bili neprijatelji jedni drugima, pa vas je on prijateljima ucinio?” ”Da, Allahu s.v.t. i Njegovom Poslaniku s.a.v.s. pripada svako dobrocinstvo i milost ”, rekoše ensarije. ”Hocete li mi, zaista, odgovoriti”, upita Allahov Poslanik s.a.v.s. ”Kakav odgovor ti možemo dati, o Allahov Poslanice? Sva darežljivost i milost pripada samo Allahu i Njegovom Poslaniku ”, rekoše ensarije. Na kraju, rece Allahov Poslanik s.a.v.s.: ”Ali, tako mi Allaha, ako ste to htjeli, mogli ste reci i biti u pravu, a bilo bi vam i povjerovano: Nama si došao optužen za laž, a mi smo Istinu sa kojom si došao prihvatili, bio si bespomocan, pa smo ti pomogli, bio si prognan, pa smo ti zaštitu dali, siromašan, pa smo te materijalno pomogli. Zar se ljutite, o ensarije, zbog dobara ovog svijeta koja sam dao ljudima da bi primili Islam, a vas prepustio vašem Islamu? Zar niste zadovoljni da se oni vrate sa ovim plijenom, a vi sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s.? Tako mi Allaha, u cijoj je vlasti Muhamedov život, i da nije bilo hidžre, ja bih vam pripadao. Ako bi neki ljudi slijedili jadan put, a vi drugi, ja bih izabrao onaj koji vi slijedite. Allahu moj, smiluj se ensarijama i njihovoj djeci i djeci od njihove djece”. Ibni Hišam, Sira, 2/499, Vakidi, Kitabul-megazi 3/957, Muhammed Ebu Zehre, el-Hitabe 277

DVADESET I PETA HUTBA

HUTBA NA TEBUKU

Hutba Allahovog Poslanika s.a.v.s. na Tebuku: ”O ljudi, Allahova Knjiga je najistinitiji govor, a bogobojaznost najcvršca veza. Ibrahimova a.s. vjera je najbolja vjera, a Muhamedovi s.a.v.s. propisi (sunneti), najbolji propisi. Spominjanje Allaha s.v.t. je najcasniji govor. Najljepše pripovijesti o dogadajima iz prošlosti nalaze se u Kur’anu. Najbolji poslovi su oni koji imaju svoje ishodište, a najgori su oni koji nemaju svoga oslonca u izvorima vjere. Najbolja uputa je uputa Allahovog Poslanika s.a.v.s., a najcasnija smrt je smrt šehida. Zalutati sa Pravog puta je najveca sljepoca. Najbolja djela su korisna djela. Sljepoca srca je najgora sljepoca. Gornja ruka (koja daje) bolja je od donje ruke (koja uzima). I mala kolicina onog što vodi dobru, bolja je od velike kolicine koja vodi zlu. Najgora isprika je isprika u casu smrt, a najgore kajanje je kajanje na Sudnjem danu. Ima ljudi koji na džumma namaz dolaze kasno i koji se Allaha s.v.t. površno sjecaju. Laž je izvor najvecih grijeha. Duševno zadovoljstvo je najvece bogatstvo, a bogobojaznost najbolja opskrba. Ona je osnova svake mudrosti, što covjek jasno spozna to se u njegovom srcu najbolje ustali. Sumnja dolazi od slabog vjerovanja. Naricanje za umrlim je obicaj predislamskog doba. Obmana je žeravica džehennema, a opijanje je njegov pokrivac. Poezija je oružje šejtana, a alkohol majka svih zala. Neodgojene žene su šejtanove zamke, a neobuzdana mladost je vrsta ludosti. Najgora zarada je kamata, a najgore jelo je jelo spravljeno od imetka siroceta. Sretnik se uvijek poucava u nesreci drugoga, a nesretnik je nesretan od samog rodenja. Zaista svaki od vas putuje prema cetiri aršina, odnosno svako ce umrijeti i leci u grob. Kraj djelo krasi. Sve što ce doci blizu je. Psovati vjernika je grijeh, a ubiti ga je kufr (nevjerstvo). Jesti njegovo meso, odnosno ogovarati ga, spada u velike grijehe. Svetost (hurmet) njegova imetka je kao i svetost njegova života.

Ko se Allahu s.v.t. obrati za oprost, Allah ce mu oprostiti, a ko drugom oprosti i njemu ce Allah s.v.t. oprostiti. Ko se u srdžbi savlada, Allah s.v.t. ce ga nagraditi. Onome ko se u nevolji strpi, Allah s.v.t. ce mu dati naknadu. A ko griješi prema Allahu, Allah s.v.t. ce ga kazniti. O moj Allahu, oprosti meni i mojim sljedbenicima. Molim Allaha s.v.t. da nam svima oprosti.” Vakidi, Kitabul megazi 3/1016, Širazi, Kelimetur-Resuli 105, Abdullah ibn Muhammed ibn Abdulvehhab, Siretur-Resuli (muhtesar) 397

DVADESET I ŠESTA HUTBA

NAJBOLJI LJUDI

Allahov Poslanik Muhammed s.a.v.s. jednog dana poslije ikindije namaza je održao govor prisutnima u kojem je rekao: “Najbolji medu ljudima je onaj ko se sporo naljuti, a brzo odljuti, a najgori medu njima je onaj ko se brzo naljuti, a sporo odljuti. Ako se covjek sporo naljuti, sporo i odljuti, odnosno, ako se brzo naljuti, brzo i odljuti, onda je to jedno za drugo. Najbolji medu trgovcima je onaj koji najbolje isplacuje dug, koji je najboljeg potraživanja, a najgori medu njima je onaj koji najlošije isplacuje dug, koji je najlošijeg potraživanja. Ako covjek lijepo isplacuje dug, loše potražuje, odnosno ako loše isplacuje, lijepo potražuje, onda je to jedno za drugo. Srdžba je, zaista, žeravica u utrobi covjeka. Zar ne vidite crvenilo u njegovim ocima i napuhanost njegove vratne žile? Ako se nekome od vas to desi, neka ostane na svom mjestu. Zaista su ljudi stvoreni u razlicitim svojim osobinama.” Bulejk, Minhadžus-salihin 879, Širazi, Kelimetur-Resuli 412

DVADESET I SEDMA HUTBA

HUTBA NA MINNI

Ibn Omer r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. držeci govor na Minni (na dan klanja kurbana) rekao: ”Znate li koji je ovo dan?” ”To najbolje zna Allah i Njegov Poslanik” – rekli smo. ”Ovo je uistinu svet i castan dan. A znate li koji je ovo grad?” – upita Allahov Poslanik s.a.v.s. ”To najbolje zna Allah i Njegov Poslanik” – rekli smo. ”Ovo je svet i castan grad. A znate li koji je ovo mjesec?” – nastavi Allahov Poslanik s.a.v.s. ”To najbolje zna Allah i Njegov Poslanik” – rekli smo. ”Ovo je svet i castan mjesec. Allah s.v.t. je zaista ucinio svetim vaše živote, vaše imetke i vaše casti, kao što vam je svet i castan ovaj vaš dan, u ovom vašem mjesecu, u ovom vašem gradu.” Sahihul Buhari 2/216

DVADESET I OSMA HUTBA

HUTBA NA OPROSNOM HADŽDŽU

“…Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam Islam bude vjera…” Maide 3 “Hvala Allahu s.v.t., Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomoc i oprost tražimo. Njemu se utjcemo od poroka i ružnih djela svojih. Onoga koga Allah s.v.t. na pravi put uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a onoga koga On u zabludi ostavi, niko ga na pravi put ne može uputiti. Svjedocim da je samo Allah s.v.t. bog, koji nema sudruga i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik. Ja vam oporucujem, robovi Allahovi, da se Allaha s.v.t. samo bojite i da Mu u pokornosti budete. Pocinjem ovaj govor sa onim što je najbolje. O ljudi, cujte što cu vam reci, jer je ne znam hocu li se više sastati na ovom svijetu. O ljudi, vaš život, vaš imetak i vaša cast nepovredivi su sve dok se ne sastanete sa vašim Gospodarom baš kao što je nepovrediv ovaj vaš dan, u ovom vašem mjesecu, u ovom vašem gradu. Da li sam bio dovoljno jasan? O moj Allahu, budi mi svjedok. Stvari koje su vam date u emanet, vratite ih na vrijeme onome cije su. Kamate iz doba džahilijjeta se ukidaju, osim glavnice na koju imate pravo. Time necete nikoga oštetiti, niti cete ošteceni biti. Allah s.v.t. je dokinuo kamatu, a prva dokinuta kamata je kamata moga amidže Abbasa ibn Abdulmutaliba. Krvna osveta iz doba džahilijjeta se dokida, a prva dokinuta krvna osveta je krvna osveta moga sinovca Amira ibn Rebi’a ibn el-Harisa ibn el-Muttaliba. Sve privilegije iz doba džahilijjeta se dokidaju, osim službe cuvara Hrama (sidanet) i dužnosti opskrbe hadždžija vodom (sikajet). Ubistvo sa predumišljajem kazni ce se odmazdom, dok ce ubistvo bez predumišljaja, kamenom ili štapom, koštati pocinitelja stotinu deva. Ko zatraži više od toga, on pripada vremenu džahilijjeta. Da li sam bio dovoljno jasan? O moj Allahu, budi mi svjedok. O ljudi, šejtan je izgubio svaku nadu da ce biti obožavan u vašoj sredini, ali ce biti zadovoljan ako mu se budete pokoravali u stvarima koje smatrate manje vrijednim ili znacajnim. Cuvajte vjeru svoju. O ljudi, kaže Allah s.v.t.: “Premještanjem svetih mjeseci samo se povecava nevjerovanje cime se nevjernici dovode u zabludu, jedne godine ga proglašavaju obicnim, a druge godine ga smatraju svetim da bi ispunili broj onih mjeseci koje je Allah ucinio svetim, pa drže obicnim one koje je Allah ucinio svetim…” Tevbe 37, a svete one koje On s.v.t. ucinio obicnim. Vrijeme se racuna na isti nacin od dana kada je Allah s.v.t. stvorio nebesa i Zemlju. “Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a cetiri su sveta …” Tevba 36 Tri su uzastopna: Zul-ka’de, Zul-hidždže i Muharem, a cetvrti, Redžeb, pada izmedu Džumadel-uhra i Ša’bana. Da li sam bio dovoljno jasan? O moj Allahu, budi mi svjedok. Što se tice vaših žena, vi imate pravo na njih i one imaju pravo na vas. Vaše žene ne smiju u vašu postelju primiti nikoga, osim vas. One ne smiju u vašu kucu primiti nikoga koga vi ne volite, osim sa vašom dozvolom. Nikakva neposlušnost nije im dozvoljena, ako ipak ucine, Allah s.v.t. vam dozvoljava da ih udaljite od sebe, da se od njih u postelji rastavite, da ih udarite, ali ne prejako. Ako se toga produ i budu opet poslušne, trebate im dati pristojnu hranu i odjecu. Oporucujem vam da prema ženama budete pažljivi, jer su one pod vašom prisegom i nije ih dozvoljeno da bilo šta same naprave. Allah s.v.t. vam je žene u emanet dao i On vam je dozvolio da im se približite. Bojte se Allaha u pogledu žena i prema njima budite pažljivi. Da li sam bio dovoljno jasan? O moj Allahu, budi mi svjedok. O ljudi, vjernici su zaista braca, a bratovo imanje je nepovrjedivo, osim ako to on sam dopusti. Da li sam bio dovoljno jasan? O moj Allahu, budi mi svjedok. Nemojte se nakon moje smrti vratiti u bezboštvo, te jedan drugog ubijati. Ostavljam vam u emanet nešto, zbog cega necete skrenuti sa pravog puta dok god se budete toga držali, a to su Allahova s.v.t. Knjiga, Kur’an i moj sunnet. Da li sam bio dovoljno jasan? O moj Allahu, budi mi svjedok. O ljudi, vi imate samo jednog Gospodara i jednog pretka. Svi ste vi od Adema a.s., a Adem je od zemlje. Najbolji je kod Allaha onaj koji je najpobožniji. Nikakve prednosti nema arap nad nearapom, osim u pobožnosti. Da li sam bio dovoljno jasan? O moj Allahu, budi mi svjedok.” ” Da”, rekoše ashabi. Dalje nastavi Allahov Poslanik s.a.v.s.: ”Neka prisutni obavijesti odsutnog. O ljudi, Allah s.v.t. je odredio koji dio nasljedstva kojem nasljedniku pripada. Nije vam dozvoljeno da pravite oporuku u neciju korist. Oporuka u korist strane osobe ne smije prelaziti trecinu ukupnog nasljedstva. Dijete pripada bracnom drugu, a preljubnik se kamenuje. Ko bude izjavljivao da pripada nekom drugom osim svome ocu, ko bude izjavljivao da pripada nekom drugom osim svome Gospodaru, stici ce ga prokletstvo od Allaha s.v.t., meleka i svih ljudi.

Od njega se na Sudnjem danu nece primiti ni otkup, ni naknada. Neka je na vas mir i Allahova s.v.t. milost.” Ibn Hišam, Sira 2/603, Ibn Abd Rabbihi, el-‘Ikd el-Ferid, 4/57, El-Džahiz el-Bejanu vet-Tebjinu 2/15, Širazi, Kelimetur-Resuli 102

DVADESET I DEVETA HUTBA

DVIJE VELIKE STVARI

Od Jezida ibn Hajjana r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik dž.š. jednog dana prisutnima održao sljedeci govor: ”O ljudi, ja sam samo covjek. Skoro ce doci izaslanik moga Gospodara i ja cu se odazvati Njegovom pozivu. Ali ja vam ostavljam dvije velike stvari: jedna je Allahova s.a.v.s. Knjiga u kojoj se nalazi uputa i svjetlo. Ko se bude toga pridržavao bice na pravom putu, a ko to napusti bice u zabludi. Druga je moja porodica, za nju se uvijek sjecajte Allaha s.v.t.” Sahihul Muslim 4/1873, Sahih Ibn Huzejme 4/63

TRIDESETA HUTBA

POSLJEDNJE RIJECI ALLAHOVOG POSLANIKA S.A.V.S.

Allahov Poslanik Muhammed s.a.v.s. iako je bio jako bolestan, uz pomoc Alije i Fadla r.a. je otišao u džamiju i sa minbera, poslije zahvale Allahu s.v.t. okupljenim vjernicima održao sljedeci govor: ”O ljudi, ja cujem da se vi bojite da vam Poslanik ne umre. Je li i jedan Poslanik vjecno ostao u svom narodu, pa da i ja medu vama ostanem!? Znajte, ja cu otici svom Gospodaru, a vi cete se prikljuciti meni. Oporucujem vam da pazite prve muhadžire, a muhadžirima oporucujem da se medusobno paze, jer Uzvišeni Allah kaže: “Tako mi vremena, covjek je na gubitku, doista, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela cine, i koji jedni drugima istinu preporucuju i koji jedni drugima preporucuju strpljenje.”Asr 1-3 Sve stvari teku prema Allahovoj s.v.t. odredbi, pa ako vam nešto zakasni, nemojte to požurivati, jer Allah s.v.t. nece nikome požuriti zato što to on požuruje. Ko hoce da Allaha s.v.t. nadjaca, Allah ce njega nadjacati. Ko hoce da Allaha prevari, Allah s.v.t. ce njega prevariti. Hoce li se od vas ocekivati da, kada zagospodarite, cinite fesad na Zemlji i rodbinske veze prekidate. Ja vam preporucujem da prema ensarijama, koji su Medinu za življenje izabrali i domom prave vjere još prije vas je ucinili, budete pažljivi. Zar sa vama nisu raspolovili ono što su imali? Zar vam nisu široko vrata otvorili u svojim domovvima? Zar vam nisu sebi pretpostavili i onda kada su bili u oskudici? Ko od vas bude izabran da sudi neka primi od onih koji dobro rade, a nek oprosti onima koji griješe. Nemojte prema njima biti samovoljni. Ja vas cekam, a vi ce te se meni prikljuciti. Mjesto našeg sastanka je Kevser, vrelo u džennetu. Ko želi da do Kevsera dode, nek svoje ruke i jezik cuva od onoga, što ne treba ciniti.” Hasan Ibrahim Hasan, Tarihul-Islam, 1/149 El-Liva’ el-Islami, oktobar 1988. godine

TRIDESET I PRVA HUTBA

GOVOR ODRŽAN NEPOSREDNO PRED SMRT

Prilikom jednog drugog odlaska u džamiju za vrijeme bolesti, Allahov Poslanik s.a.v.s. je prisutnima održao sljedeci govor: ”O ljudi, zahvaljujem se Allahu s.v.t. Nema drugog boga osim Allaha s.v.t. Bliži se moj rastanak sa vama. Ako sam koga od vas udario po ledima, evo mojih leda, neka uzvrati istom mjerom. Ako sam nekom od vas uzeo imetak, evo mog imetka, pa neka ga uzme. Nemojte se bojati nikakvog progona sa moje strane, jer to nije moj obicaj. Zaista mi je od vas najdraži onaj koji ispuni svoje potraživanje ili koji se tog potraživanja odrekne. Tako ce moj susret sa Allahom s.v.t. biti bez zamjerki. Vidim da to nije dovoljno i da cu se na to morati ponovo vratiti.” Poslije govora Allahov Poslanik s.a.v.s. je sišao sa minbera, klanjao podne namaz, zatim se opet popeo na minber i ponovio ponudu. Tada mu jedan od prisutnih zatraži tri dirhema. Dajuci dirheme Allahov Poslanik s.a.v.s. rece: ”O ljudi, ako neko od vas nešto drugom duguje, treba mu to i vratiti. U tome ga ne treba da sprjecava strah od sablazni na ovom svijetu, jer sablazan na ovom svijetu lakša je od one na drugom svijetu.” Zatim je donio salavat i zatražio oprost za poginule na Uhudu, a potom dodao: ”Jednom svom robu Allah s.v.t. je dao pravo izbora izmedu onoga što je na ovom svijetu i onoga što je kod Njega s.v.t. pa je sluga odabrao ono što je kod Allaha s.v.t.” Tada je Ebu Bekr r.a. zaplakao i rekao: ”Mi bi smo sebe i svoje oceve za tebe radije žrtvovoli.” Taberi, Tarih 2/192, Ibnul-Esir, Kitabul-Kamili 2/254, Ebraši, Azemetur-Resuli 356.