Hadždž u Kur'anu

Hadždž u Kur'anu

«Prvi Hram sagrađen za ljude jeste onaj u Mekki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima.» 1

«…i ne borite se protiv njih kod Časnog Hrama, dok vas oni tu ne napadnu. Ako vas napadnu onda ih ubijajte…, a ako se prođu, pa Allah prašta i samilostan je.» 2

«I učinili Smo Hram utočištem i sigurnim mjestom ljudima. “Neka vam mjesto na kome je stajao Ibrahim bude prostor iza kojeg ćete molitvu obavljati!”- i Ibrahimu i Ismailu smo naredili: “Hram Moj očistite za one koji ga budu obilazili, koji budu tu boravili i koji budu molitvu obavljali.» 3

«Safa i Merva 4 su Allahova časna mjesta, zato onaj ko Kabu hodočasti ili umru obavi ne čini nikakav prestup ako krene oko njih. A onaj koji drage volje učini kakvo dobro djelo, pa Allah je doista blagodaran i sve zna.» 5

«Hadždž je u određenim mjesecima. Onom ko se obaveže da će u njima obavljati hadždž nema snošaja sa ženama i nema ružnih riječi i nema svađe u danima hadža. A za dobro koje učinite Allah zna. I onim što vam treba za put opskrbite se. A najbolja opskrba je Bogobojaznost. I Mene se bojte, o razumom obdareni!» 6

«Ne pripisuje vam se u grijeh ako od Gospodara svoga molite da vam pomogne da nešto steknete. A kad pođete sa Arefata spominjite Allaha kod Mešarulharama, spominjite Njega, jer vam je On ukazao na pravi put, a prije toga ste bili u zabludi.» 7

«Zatim krenite odakle kreću ostali ljudi i tražite od Allaha oprosta, jer Allah uistinu prašta i samilostan je.» 8

«A kad završite obrede vaše, opet spominjite Allaha kao što spominjete pretke vaše i još više Ga spominjite! Ima ljudi koji govore: “Daj ti nama Gospodaru naš na ovome svijetu!”
Takvi na onom svijetu neće imati ništa. »A ima i onih koji govore: “Gospodaru naš, podaj
nam dobro i na ovom i na onom svijetu i sačuvaj nas patnje u ognju!”
Njih čeka nagrada koju su zaslužili! A Allah brzo sviđa račun. I spominjite Allaha u određenim danima. A ni onome ko požuri i ostane samo dva dana nije grijeh, a neće se ogriješiti ni onaj koji se duže zadrži, samo ako se grijeha kloni. I bojte se Allaha i znajte da ćete svi biti pred Njim sakupljeni” 9
Image
«…i oglasi ljudima Hadždž – dolazit će ti pješke i na kamilama iznurenim; dolazit će ti iz mjesta dalekih, da bi koristi imali i da bi u određene dane, prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo ime spominjali. Jedite meso njihovo, a nahranite i siromaha
ubogog! Zatim neka sa sebe prljavštinu uklone, neka svoje zavjete ispune i neka oko Hrama drevnog obilaze.» 10

«A kamile smo vam učinili jednim od Allahovih obreda Hadždža i vi od njih imate koristi; zato spominjite Allahovo ime kad budu u redove poredane; a kad padnu na zemlju, jedite ih, a nahranite i onoga koji ne prosi, a i onoga koji prosi; tako smo vam ih podčinili da biste zahvalni bili. Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša; tako vam ih je podčinio da biste Allaha veličali, zato što vas je uputio. I obraduj one koji dobra djela čine.» 11

«Allah će obistiniti san Poslanika Svoga da ćete sigurno u Sveti Hram ući bezbjedni, ako Allah bude htio, neki obrijanih glava, a neki podrezanih kosa, bez straha. On je ono što vi niste znali znao i zato vam je prije toga, nedavnu pobjedu dao.» 12

«Hadždž i umru radi Allaha izvršavajte! A ako budete spriječeni, onda kurbane koji vam se nađu pri ruci zakoljite, a glave svoje, dok kurbani ne stignu do mjesta svoga, ne brijte.
A onda među vama koji se razboli ili ga glavobolja muči, neka se postom, ili milostinjom, ili
kurbanom iskupi. Kad budete slobodni, obavite umru do hadža i zakoljite kurbana do koga možete lahko doći. A onaj koji ga ne nađe neka posti tri dana u danima hadža i sedam dana po povratku, to jest punih deset dana. To je za onoga koji nije iz Mekke. I bojte se Allaha i znajte da On teško kažnjava. Hadždž je u određenim mjesecima. Onom ko se obaveže da će u njima obavljati Hadždž nema snošaja sa ženama i nema ružnih riječi i nema svađe u danima Hadždža. A za dobro koje učinite Allah zna. I onim što vam treba za put opskrbite se. A najbolja opskrba je Bogobojaznost. I Mene se bojte, o razumom obdareni!.» 13

«…dok obred hadža obavljate nije vam dozvoljeno da lovite… O vjernici, ne omalovažavajte Allahove odredbe Hadždža, ni sveti mjesec, ni kurbane, naročito one ogrlicama obilježene, ni one ljude koji su krenuli ka Časnom Hramu želeći nagradu i naklonost Gospodara svoga. A kad obrede Hadždža obavite, onda loviti možete. I neka vas mržnja koju prema nekim ljudima osjećate, zato što su vam spriječili pristup Časnom Hramu, nikako ne navede da ih napadnete! Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu. I bojte se Allaha jer Allah strašno kažnjava!…» 14

«O vjernici, Allah će vas dovoditi u iskušenje sa divljači koja će biti nadohvat ruku vaših i kopalja vaših – da Allah ukaže na onoga koji Ga se boji kad ga niko ne vidi. A onoga ko i poslije toga nasilje učini čeka bolna patnja. O vjernici ne ubijajte divljač dok obavljate obrede Hadždža! Onome od vas ko je hotimično ubije kazna je da jednu domaću životinju, čiju će vrijednost procijeniti dvojica vaših pravednih ljudi, pokloni Kabi, ili da se iskupi time što će, ravno tome, nahraniti siromahe ili postiti, da bi osjetio pogubnost postupka svoga. A Allah je već oprostio ono što je bilo. Onoga ko to opet uradi Allah će kazniti. Allah je Silan i Strog. Vama se dopušta da u moru lovite i da ulov jedete, da se njime vi i putnici koristite, a zabranjuje vam se da na kopnu lovite dok obrede Hadždža obavljate. I bojte se Allaha, pred Kojim ćete se sabrati.» 15

1   Ali Imran: 96
2   El-Bekare: 191-192
3   El-Bekare: 125
4   Safa i Merva su dvije humke u Meki udaljene jedna od druge 576,5 m.
5   El-Bekare: 158
6   El-Bekare: 197
7   El Bekare: 198
8   El Bekare: 199
9   El Bekare: 200-203
10  El-Hadždž:27-29
11  El-Hadždž:36,37
12  El-Feth:27
13  El-Bekare: 196-197
14  El-Maide: 1-2
15  El-Maide: 94-96