Hadisi o zikru

Hadisi o zikru

Ebu Hurejra r.a. kaže: ”Poslanik s.a.v.s. je rekao:”Allah kaže,” Ja sam prema svome robu onakav kakva su njegova očekivanja od Mene, i Ja sam s njim kada me se sjeti. Ako on Mene spomene u svom srcu, i Ja njega spomenem u Svom srcu; ako on Mene spomene u skupu, i Ja njega spomenem u boljem i plemenitijem skupu (tj, među Melekima). Ako se on približi Meni jedan pedalj, Ja se njemu približim za jedan lakat; ako se on približi Meni za jedan lakat, Ja se njemu približim za cijelu ruku; ako on hoda prema Meni, Ja trčim prema njemu.”

Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”Hoćete li da vam kažem o nečemu što je bolje od svih djela, i čini najbolji vid pobožnosti u očima vašeg Gospodara, što će povećati vaš stupanj na Ahiretu, i što zavređuje više sevaba nego trošenje zlata i srebra na Allahovom putu ili ulaganja truda na Allahovom putu.” Ashabi zamoliše Poslanika a.s. da im kaže šta je to tako vrijedno, na šta im Poslanik s.a.v.s. odgovori:”To je Allahov zikr!”

Poslanik s.a.v.s. kaže: ”Razlika između osobe koja slavi Allaha, i onoga koji to ne čini, je kao razlika između živoga i mrtvoga.”

Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Ako osoba ima puno bogatstva i dijeli ga stalno u sadaku, a neko drugi je zauzet Allahovim zikrom, onaj koji uči zikr je bolji.”

Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”Stanovnici Dženneta neće zažaliti ni za čim, osim za vremenom koje su proveli na ovom svijetu ne čineći Allahov zikr.”

Ebu Hurejra r.a. i Ebu Said r.a. kažu da su čuli Poslanika s.a.v.s. da je rekao:

”Skupovi u kojima se uči Allahov zikr su okruženi melekima sa svih strana, milost Allahova i sekine (mir,blagoslov,spas) se spušta na njih, i Allah Uzvišeni ih hvali melekima svojim.”

Enes r.a. kaže: ”Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”Kada se grupa ljudi sastane na nekom mjestu da čine zikr samo za Allahovo zadovoljstvo, melek sa nebesa im poviče: ”O, vi ljudi, vaši grijesi su oprošteni, i zamjenjeni sevabima.”

Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Nijedno drugo dijelo nije toliko efikasno u zaštiti od patnje u kaburu (grobu) kao zikr.”

Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”Svemogući Allah će na Sudnjem danu proživiti neke ljude čija će lica blještati od nura (svjetla), i sjediće na prijestoljima od dragulja, a ljudi će im zavidjeti na nagradi. Oni neće biti ni poslanici a ni šehidi.” Neko je upitao Poslanika a.s. o tim ljudima da bi im se mogao pridružiti na šta je on rekao:”Oni će biti ljudi iz različitih familija i prebivališta, koji će se sastajati na jednom mjestu radi Allahove ljubavi i zikra.”

Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”Učite zikr toliko da vas neznalice mogu smatrati poludjelim.” ”Učite zikr toliko da vas munafici mogu smatrati neiskrenim.”

Ibn Kesir r.a. prenosi od Abdullaha bin Abbasa r.a.: ”Allah nije ništa učinio obaveznim od ibadeta a da mu nije odredio granicu, osim Zikra, za koji nije postavio niti granicu a niti je oslobodio nekog od njegova obavljanja.

Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Na Sudnjem danu melek će se oglasiti:”Gdje su mudri ljudi?” Ljudi će upitati ko su to mudri ljudi, a on će im odgovoriti,” To su oni koji su uvijek mislili na Allaha, bilo stojeći, sjedeći ili ležeći i meditirali o stvaranju nebesa i zemlje, te govorili,” O, Allah! Ti nisi stvorio sve ovo bez svrhe.

Slavljen neka si Ti, spasi nas Džehennemske vatre. ” Poslije ovog dijaloga, pojavit će se zastava, koju će oni pratiti i uči u Džennet u kojem će vjećno ostati.”

Objašnjenje:pod “Meditiranjem o stvaranju Nebesa i Zemlje…” se misli na duboko razmišljanje o fenomeni i tajnama stvari koje je Allah Mudri stvorio, a sve to radi učvršćivanja duhovnog znanja. Ibn Ebi Dunija prenosi da je jednom Poslanik s.a.v.s. prišao grupi ashaba koji su sjedili u tišini. On ih je upitao o čemu to oni razmišljaju. Ashabi mu rekoše da razmišljaju o Allahovom velićanstvenom stvaranju. Poslanik a.s. je to pohvalio i rekao:”Nemojte nikada razmišljati o Allahovom Biću (jer je njegovo Biće nezamislivo), ali razmišljajte o Njegovim atributima i stvorenjima.”

Amir bin Abd Kajs r.a. kaže: ”Čuo sam od ne jednog, dvojice ili trojice Ashaba, nego od mnogo njih da svijetlo i sjaj vjere leži u razmišljanju i meditiranju.”

Ebu Hurejra r.a. kaže da je Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”Meditiranje i razmišljanje za jedan sat, je vrijednije nego dobrovoljni ibadet od 60 godina.”

Imam Gazzali r.a. piše: ”Meditacija je vrijednija od zikra, zato što u sebi sadrži mimo zikra dvije druge stvari, a to su spoznaja Allaha za koju je meditiranje ključ, i ljubav prema Allahu koja dolazi od dubokog razmišljanja“.

Ajša r.a. kaže: ”Poslanik s.a.v.s. je rekao:” Zikr hafi (u sebi, u srcu) kojeg čak ni meleki pisari ne čuju, je sedamdeset puta vrijedniji od zikra koji se uči jezikom.”

Allahov poslanik Muhammed s.a.v.s. kaže: ”Sjećajte se Allaha kroz savršeni (Kamil) Zikr.” Kada ga je neko upitao koji je to savršeni zikr, on reče:”To je hafi zikr (nečujni zikr u srcu).”

Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”Ko god da prouči iskreno “LA ILAHE ILLALLAH”, u bilo koja doba dana ili noći, njegovi grijesi će biti oprošteni i umjesto njih dobra djela upisana.”

Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”Ispred Allahova Prijestolja ima stub od Nuura (Svijetla). Kada neko na ovom svijetu kaže “LA ILAHE ILLALLAH”, ovaj stub se pođe tresti. Kada mu Allah kaže da se prestane tresti, on odgovori:” Kako da prestanem kada onome koji je izgovorio ovu kelimu “LA ILAHE ILLALLAH” još nije oprošteno.” Onda Allah Veličanstveni kaže:”Onda mu opraštam!” i tek onda će se stub prestati tresti.

Esma r.a. kaže da je Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”Najveće Allahovo ime opšte poznato kao Ismu-l-eazam, se nalazi u sljedeća dva Ajeta:”Ve ilahukum ilahu Vahid, La ilahe illa huver Rahmanur Rahim.” A vaš Bog – jedan je Bog! Nema boga osim Njega, Milostivog, Samilosnog! (El-Bekara 163)
“Elif-Lam-Mim. Allahu la ilahe illahu – Vel Hajjul Kajjum.” Elif-Lam-Mim. Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vjećni! (Ali-Imran 1-2)

Šami r.a. prenosi da je Imam Ebu Hanifa rekao: “Ismul-eazam je ustvari ime“ALLAH“ Takođe se navodi da Tahavi i drugi islamski učenjaci podržavaju takvo mišljenje. Pa kažu da je to razlog zbog čega se ime “ALLAH” spominje u Kur’anu 1360 puta.

Allahov poslanik s.a.v.s. je rekao: ”Kada osoba obavi ispravno abdest, i onda prouči: ”Eššhedu en la ilahe illellah ve eššhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu, svih osam kapija Dženneta se otvore za njega, tako da može uči na bilo koju da želi.”