Hadisi Allahovog poslanika Muhammeda, a.s., o Hadždžu

Hadisi Allahovog poslanika Muhammeda, a.s., o Hadždžu

1.- Ebu Hurejre, r.a, kaže: Čuo sam Allahovog Poslanika (s.a.v.s.) da kaže: Ko hadždž obavi u ime Allaha, nemajući spolni odnos sa ženom, niti učini neki grijeh, vratiće se (kući bez grijeha) kao na dan kada ga je majka rodila!
2.- Džabir, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Doista je Kaba jedan od stubova islama, pa ko izvrši hadždž  ili umru on zadobije garanciju kod Allaha: ako umre – uvede ga u džennet, a ako ga vrati njegovoj porodici – vrati ga sa nagradom i plijenom!
3.- Abdullah ibn Omer, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Borac na Allahovom putu, hadžija i onaj koji umru izvršava su Allahova delegacija: ako Ga zamole, On im se odazove, a ako šta od Njega zatraže, On im usliša!
4.- Džabir, r.a, prenosi da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: Za primljen hadždž  kod Allaha ne postoji druga nagrada izuzev Dženneta! Prisutni su upitali: Koji je to primljeni hadždž, Allahov Poslaniče? Odgovorio je: U kome je hadžija dijelio hranu potrebnim i obraćao se drugima lijepom i prijatnom riječju! U drugom rivajetu stoji: …i nazivao ljudima selam!
5.- Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Poslanik islama, s.a.v.s., upitan: Koja djela su najvrjednija? Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovorio je: Vjerovanje u Allaha i Njegova Poslanika! Ponovo je upitan: A koje onda? Odgovorio je: Borba na Allahovom putu! Nakon toga, ponovo je upitan: A koje onda? Odgovorio je: Propisno obavljen i kod Allaha primljen hadždž!
6.- Abdullah b. Džerad, r.a, prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao:*Obavljajte hadždž, jer on cisti grijehe, kao što voda čisti prljavštinu!*
7.- Abdullah b. Mes’ud, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.vs., rekao: Obavljajte hadždž i umru, jer vam oni odstranjuju siromaštvo i grijehe, kao što kovački mijeh odstranjuje u kovačnici trosku rude željeza, zlata i srebra. Za hadždž primljen kod Allaha nema druge nagrade osim dženneta!
8.- Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Umra do umre je otkupljenje od grijeha počinjenih između njih, a za uredno izvršen i primljen hadždž nema druge nagrade osim Dženneta!
9.- Burejde, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Trošenje imetka na putu za hadždž je kao i trošenje u borbi na Allahovom putu: nagrađuje se sedam stotina puta!
10.- Abdullah b. Amr, r.a, kaže: Čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: Ko tavaf učini oko Kabe i klanja dva rekata namaza, ima nagradu kao da je roba oslobodio!
 11.- Sehl b. Sa’d, r.a, prenosi da je Poslanik Istine, s.a.v.s., rekao: Nema ni jednog muslimana koji zanoći sa grijesima, a krene u džihad na Allahovom putu, ili na hadždž puno spominjući La ilahe illellah, Allahu ekber i Lebbejkellahumme lebbejk, a da ne osvane bez grijeha!
12.- Džabir, r.a, prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: Ko umre odlazeći u Mekku ili vraćajući iz nje, neće biti podvrgnut pregledu niti obračunu (na Sudnjem danu) ili će mu biti oprošteno!
13.- Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., Allaha molio: Moj Allahu, oprosti hadžiji i onome za koga hadžija bude oprost od grijeha tražio!
14. Džabir r.a. prenosi da je Allahov Poslanik,  s.a.v.s., rekao: Uzmite od mene obrede hadždža!
15.- Abdullah b. Abbas, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Svaki dan Allah spusti na hadžije u Mesdžidu-l-haramu 120 milosti: 60 za one koji tavaf čine, 40 za one koji klanjaju i 20 za one koji posmatraju!
16.- Džabir b. Abdillah, r.a, kaže da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Hadžija nikada neće osiromašiti!
17.- Aiša, r.a, supruga Vjerovjesnika, s.a.v.s., prenosi da je on rekao: Ni u jednom drugom danu Allah, dž.š., ne oslobađa svoje robove od džehennemske vatre, kao što to učini na dan Arefata!
18.- Talha b. Ubejdullah, r.a, prenosi da je Allahov Miljenik, s.a.v.s., rekao: Šejtan se ni u jednom danu ne osjeća tako sićušnim, bijednim, poniženim i ništavnim, kao što se osjeća na dan Arefata i to, zbog toga, što vidi u njemu spuštanje Allahove milosti i Njegovo praštanje velikih grijeha. Takvo poniženje samo je još doživio na Bedru kada je vidio Džibrila kako postrojava meleke za borbu!
19.- Hasan b. Ali, r.a, kaže: ‘Jedan čovjek je došao Vjerovjesniku, s.a.v.s., i rekao mu: Ja sam plašljiv i slab! On mu je rekao: Prihvati onda džihad koji bodlje nema. To je hadždž!
20.- Ummu Selema, r.a, majka pravovjernih, prenosi od Resulullaha, s.a.v.s., da je rekao: Hadždž je džihad svakog slabog!
21.- Ebu Hurejre, r.a, prenio je od Poslanika, s.a.v.s., hadis: Hadždž i umra su džihad za starog, slabog i žene!
22.- Aiša, r.a, je rekla: Allahov Poslaniče, mi smatramo džihad najvrjednijim djelom, pa zašto se ne idemo boriti na Allahovom putu!? Ne! – odgovori Poslanik, s.a.v.s., – Najbolji džihad za vas je obavljen bez griješenja i kod Allaha primljen hadždž!
23.- Abdullah b. Omer, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Ženama je zabranjeno dok su u ihramu, oblačiti rukavice, prekrivati lice i oblačiti haljinu obojenu mirišljavom bojom. Po izlasku iz ihrama ona može oblačiti odjeću kakvu želi, nositi svilenu haljinu, košulju, gaće i nakit.
24.- Aiša, r.a, kaže: Došla sam u Mekku i pošto sam imala menstruaciju nisam tavaf činila a ni sa’j izmedu Safe i Merve. Nakon toga sam se potužila Vjerovjesniku, s.a.v.s., koji mi je rekao: Radi onako kako radi svaki hadžija, izuzev tavafa oko Kabe, dok ne budeš čista!
25.- Aiša, r.a, takođe, kaže: Namirisala sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., prilikom njegovog stupanja i prilikom njegovog izlaska iz ihrama, i to prije nego je izvršio tavaf oko Kjabe.
26.- Ebu Bekr, r.a, prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., upitan: Koji hadždž je najvrjedniji? Odgovorio je: U kome se telbija uči naglas i u kome se zakolje kurban!
27.- Zejd b. Halid el-Džuheni r.a. prenosi da je Poslanik,  s.a.v.s., rekao: Došao mi je Džibril i kazao: Naredi ashabima neka podignu svoje glasove prilikom izgovaranja telbije, jer je ona jedan od simbola hadždža!
28.- Sehl b. Sa’d, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: Kada hadžija naglas izgovori telbiju, zajedno sa njim, sve na njegovoj i desnoj i lijevoj strani, i kamen, i stablo, i pijesak, pa čak i zemlja, izgovore telbiju!
29.- Abdullah b. Omer, r.a, prenosi da je tekst telbije koju je Poslanik, s.a.v.s., izgovarao glasio: Lebbejkellahumme lebbejk. Lebbejke la šerike leke lebbejk. Inne-l-hamde ve-n-ni’mete leke ve-l-mulk. La šerike lek! (Odazivam ti se, Allahu, odazivam! Odazivam Ti se, koji nemaš sudruga! Odazivam Ti se! Tebi pripada svaka hvala, blagodat i vlast! Ti nemaš sudruga!).
30.- Abdullah b. Abbas, r.a, kaže: Vjerovjesnik, s.a.v.s., nije prestajao sa učenjem telbije dok nije počeo bacati kamenčiće na Akabi!
31.- Abdullah b. Omer, r.a, je rekao: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je došavši u Mekku, nakon obilaska Kabe sedam puta, klanjao dva rekata iza Mekami-Ibrahima!
32.- Abdullah b. Abbas, r.a, veli: Vjerovjesnik, s.a.v.s., je došao u Mekku, obavio tavaf oko Kabe, obavio sa’j izmedu Safe i Merve, i nakon tog svog obilaska oko nje, nije se više približavao Kabi sve dok se nije vratio sa Arefata!
33.- Abdullah b. Abbas, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Tavaf oko Kabe sliči klanjanju namaza, samo što prilikom tavafa možete razgovarati, pa ko tom prilikom bude htio govoriti, neka, govori samo ono što je dobro!
34.- Abdullah b. Abbas, r.a, rekao je: Vjerovjesnik, s.a.v.s., obilazio je oko Kabe na devi, i kada god bi došao do Crnog kamena, pokazao je na njega nečim što je imao kod sebe  i izgovarao tekbir!
35.- Abis b. Rebi’a prenosi da je Omer, r.a, došao do Crnog kamena, poljubio ga i rekao: Ja, doista, znam da si ti kamen koji ne može ni štetiti ni koristiti i da nisam vidio Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da te ljubi, ne bih te ni ja ljubio!
36.- Abdullah b. Abbas, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Allah će na Sudnjem danu proživjeti Hadžeru-l-esved sa očima i jezikom, koji će svjedočiti onima koji su ga prilikom hadždža doticali!
37.- Ebu Ejjub el-Ensari, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prilikom Oprosnog hadždža, spojio klanjanje akšama i jacije na Arefatu!
38.- Abdullah b. Omer, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., spojio akšam i jaciju na Muzdelifi sa proučenim ikametom za svaki od tih namaza; između, a nakon njih, nije klanjao nikakvu nafilu!
39.- Abdullah b. Omer, r.a, je rekao: Vjerovjesnik, s.a.v.s., se obrijao i jedna grupa njegovih ashaba, a neki od njih su samo kosu potkratili!
40.- Abdullah b. Abbas, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Prvih deset dana zu-l-hidždžeta, u kojima se vrše dobra djela, najdraži su dani Uzvišenom Allahu! Upitali su: Pa čak i od džihada na Allahovom putu?! Odgovorio je: Pa čak i od džihada na Allahovom putu, izuzev onoga čovjeka koji je otišao u njega sa svojim životom i imetkom, a, onda, ništa od toga ne vrati!