Griješenje!!!

Griješenje!!!

Muhammed s.a.v.s. je rekao: ,,Postoje tri vrste grijeha: grijeh koji se prašta, grijeh koji se ne prašta i grijeh koji zahtjeva obračun.

Grijeh koji se ne prašta je mnogoboštvo (širk).

Onaj koji se prašta je između tebe i tvog Gospodara.

A grijeh koji sa sobom povlači obračun je nasilje koje si učinio svome bratu.,,  (Taberani)

Ono zbog čega bi čovjek trebao najviše biti zahvalan Uzvišenom Allahu  dž.š. jeste što mu je podario razum i najljepši oblik od svih stvorenja. Uzvišeni  Allah dž.š veli : ,,Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem.,, Da bi održao taj svoj nivo, čovjeku je Allah dž.š. usadio određene norme i način ponašanja, te ulema na osnovu predaje navodi deset stvari. One imaju za cilj da čovjeka osvijetle kao  stvorenje najljepše pojave , oblika i ponašanja.

Aiša r.a. prenosi da Poslanik s.a.v.s. rekao:”Deset stvari je od urođenosti Islama: potkresivanje brkova, puštanje brade, upotreba misvaka – četkice, ispiranje nosa, obrezivanje noktiju, provlačenje prstiju jednih pored drugih  prilikom pranja, odstranjivanje dlačica ispod pazuha, obrezivanje-cirkumcizija, pranje nakon obavljene nužde.“

Zekerijja prenosi da je Mus’ab zaboravio  desetu urođenost, a misli da je to, ispiranje grla.

Šta je rezultat griješenja?

Griješenje lišava čovjeka pravilnog shvatanja i znanja

Imam Šafija je došao u Medinu kod imam Malika da uči . Kada je Malik vidio oštroumnost i pravilno shvatanje, rekao je:,,Ja vidim da je Allah ubacio neko svijetlo u tvoje srce, pa ga nemoj utrnuti tminom grijeha.“ Kasnije se imam Šafija požali svome učitelju da slabo pamti, pa mu je preporučio da se kloni grijeha i rekao:,,Nauka je Allahov dar, a Allahov dar ne može dobiti griješnik.“

Lišava ovosvjetskih udobnosti i nafake

Muhammed s.a.v.s. kaže kaže :,,Čovjek može biti lišen udobnosti i nafake zbog grijeha koje čini.,,

Griješenje skraćuje život

Neki misle da je to dizanje bereketa iz života tako da mu dani prolaze kao tren, a neki misle da je to stvarno skraćivanje života što se ne kosi s Božijim određenjem, jer i to ima uzroke, kao konzumiranje alkohola, droga i sl.Treći smatraju da se misli na život duše, tako da griješnik umrtvljuje svoju dušu.

Životinje osjećaju zle posljedice ljudskih grijeha

Ebu Hanife je govorio:,,I ptica u svome gnijezdu strada zbog zuluma nasilnika.“

Mudžahid  veli:,, I životinje proklinju griješnike kada bude teška godina  i velika suša govore:,,Ova neseća dolazi zbog griješena ljudi.“

Griješenjem se gubi stid

Zapreka griješenju je stid , a on najbolji čuvar društvene čistoće. Muhammed s.a.v.s ga ubraja u sastavni dio  vjerovanja.

Griješenje baca čovjeka  u nevolju i nesreću

Allah.dž.š. kaže:,,Kakva god vas nesreća zadesi  to je zbog vaših grijeha, a Allah mnogo prašta.“

Alija r.a. je govorio: ,,Svaka nesreća  dolazi zbog grijeha, a diže se pokajanjem.“

Davud a.s. molio je Allaha dž.š. :“Allahu, budi prema mome sinu onakav  kakav si bio prema meni!“ Allah mu je objavio:,,Davude reci svome sinu Sulejmanu  neka  on prema Meni  bude onakav kakav si ti bio, pa ću i Ja prema njemu biti kao što sam prema tebi bio.“

Griješenje dovodi do nereda na zemlji

Allah dž.š. kaže:,,I ne pravite nered na zemlji nakon što je uspostavljen.“ Jedno od tumačenja ajeta je:,,Pojavio se nered na kopnu i moru,, govori da je kopno čovjekovo tjelo, a more njegovo srce. Pojavio se nered u čovjekovom tijelu upotrebom harama, kamate, slijeđenjem strasti, a nered u srcu se pojavio neispravnim vjerovanjem, sumnjom, novotarijama, ljubavlju za ovosvjetskim uživanjem, zapostavljajući  vječno.