Drugi ramazanski bilten IKB-a 2017.

Drugi ramazanski bilten IKB-a 2017.

PRVA RAMAZANSKA DOVA
Elĥamdulillāhi rabbil-‘ālemīn. Vessalātu vesselāmu ‘alā resūlillāh…
● Allahu, Tebi pripada svaka hvala. Stvorio si nas, opskrbio i učinio muslimanima. Slavljen si Allahu, a mi Ti griješimo pored blagodati koje si nam dao, neposlušni smo Ti pored Tvoje moći i veličine.
● Allahu, ako nam Ti ne oprostiš, ko će nam oprostiti?! Ako nam se Ti ne smiluješ, ko će nam se smilovati?!
● Allahu, mi nemamo drugog boga osim Tebe, zato Te molimo i dozivamo!
● Allahu, mi Ti se vraćamo s pokajanjem, i tako Ti Tvoga rahmeta, magfireta i Tvoje dobrote, ne odbij nas od Tvoje milosti, oprosta i dobrote! Primi nas, o Ti koji primaš teobe od svojih robova i prelaziš preko ružnih djela.
● Allahu, ma koliko naši grijesi bili veliki, Tvoja milost je još veća. Ma koliko naši grijesi bili brojni, Ti zaista opraštaš sve grijehe.
● Allahu, mi smo svjesni da sebi zulum činimo, ali znamo da niko osim Tebe ne prašta grijehe, pa nam oprosti, jer Ti si Milostiv i Ti praštaš.
● Allahu, dopusti da Ti se na najbolji način vratimo, o Najmilostiviji od svih milostivih.
● Allahu, učini da samo Tebi služimo! Da se grijeha klonimo!
Da istinu govorimo! Da o dobru mislimo! Da dobra djela činimo! Da se tuđeg hakka klonimo! Da kod sebe korisno znanje povećavamo!
● Allahu, ne dozvoli da nas zavara uspjeh, niti poraz baci u očaj! Stalno nas podsjećaj da je neuspjeh iskušenje koje prethodi uspjehu!
● Allahu, nauči nas da je tolerancija najviši stupanj moći, a želja za osvetom, prvi znak slabosti!
● Allahu, ako nam oduzmeš imetak, ostavi nam nadu, ako nam podariš uspjeh, podari nam snagu volje da savladamo poraz! Ako nam uzmeš blagodat zdravlja, podari nam blagodat vjere!
● Allahu, kada se mi ogriješimo o ljude, podari nam snagu izvinjenja! A kada se ljudi o nama ogriješe, podari nam snagu oprosta!
● Allahu, ako mi zaboravimo Tebe, Nemoj Ti zaboraviti nas!
● Allahu dragi, primi naše sehure, post, iftare, namaze, ibadete, dove, tako Ti Tvoje milosti o Najmilostiviji!

ZLATNE RAMAZANSKE PRILIKE
1. Ko isposti jedan dan na Allahovome putu → Allah će od njega udaljiti Džehennem sedamdeset godina.
2. Ko zatraži oprosta za vjernike i vjernice → Allah će mu za svakog vjernika i vjernicu upisati jedno dobro djelo.
3. Ko kaže: ”Subhānallāhil-‘azīm we bi ĥamdihī” → zasadi mu se palma u Džennetu.
4. Ko lijepo abdesti, a potom kaže: ”Ešhedu en lā ilāhe illallāhu waĥdehū lā šerīke leh we ešhedu enne muĥammeden ‘abduhū we resūluh” → otvaraju mu se osmera vrata Dženneta, može ući na koja god hoće.
5. Ko u jednom danu kaže: “Lā ilāhe illallāhu waĥdehū lā šerīke leh lehul-mulku we lehul-ĥamdu we huwe ‘alā kulli šej-in кadīr“ → kao da je oslobodio 10 zarobljenika, upiše mu se 100 dobrih, a izbriše 100 loših djela, a to mu je zaštita od prokletog šejtana. I niko ne može učiniti nešto vrijednije, osim onoga ko to isto radi više od njega.
6. Ko 10 puta prouči suru Ihlas (кul huwallāhu eĥad) → sagradi mu se kuća u Džennetu.
7. Ko obavi sabah u džematu, zatim sjedne spominjati Allaha do izlaska Sunca, a potom obavi dva rekata → imaće nagradu hadždža i umre u potpunosti, u potpunosti, u potpunosti.
8. Ko prouči suru Ihlas (кul huwallāhu eĥad) → kao da je proučio trećinu Kur’ana.
9. Ko 100 puta na dan kaže: ”Subĥānallāhi we bi ĥamdihī” → izbrisaće mu se grijesi makar ih bilo poput pjene na moru.
10. Ko jednom donese salavat na Poslanika, a.s, → Allah će na njega donijeti deset.
11. Ko u potpunosti uzme abdest, zatim obavi dva rekata namaza → opraštaju mu se grijesi koje je do tad počinio.
12. Ko vodi računa o sabahu i ikindiji → nagrada mu je Džennet.
13. Nema muslimana koji u toku dana obavi 12 rekata dobrovoljnog namaza (dakle, pored farda), a da mu Allah neće sagraditi kuću u Džennetu.
14. Umra obavljena u ramazanu je ravna hadždžu sa Poslanikom, a.s.
15. Ko priredi iftar postaču → ima nagradu kao taj postač, bez da se nagrada postača imalo umanji.
16. Ko isposti ramazan i isprati ga postom šest dana ševvala → kao da je postio čitavu godinu.
17. Ko kaže: ”La ĥawle we lā кuwwete illā billāh” → postiže dio džennetskog blaga.
18. Ko kaže: ”Redītu billāhi te‘ālā rabben we bil-islāmi dīnen we bi muhammedin sallallāhu ‘alejhi we sellem nebijjen we resūlā” (Zadovoljan sam što mi je Allah Gospodar, što mi je Islam vjera i što mi je Muhammed, a.s., poslanik) → njemu je Džennet zagarantovan, a Allah se obavezuje da će ga učiniti zadovoljnim.
19. Ko prisustvuje dženazi dok se mejjit ne ukopa → imaće sevab poput dva velika brda.
20. Ko pročita jedan harf iz Allahove Knjige → za svaki harf mu je dobro djelo, a svako dobro vrijedi deset puta više.
21. Ko pogladi jetima po kosi → grijesi mu niz prste spadaju.
22. Ko sakrije sramotu muslimana ili muslimanke → Allah će sakriti njegovu na Sudnjem danu.
23. Ko otkloni nevolju ili brigu od svoga brata → Allah će njemu otkloniti brige na kijametskom danu.
24. Ko kad osvane i omrkne kaže: ”Subĥānallāhi we bi ĥamdihī lā кuwwete illā billāh; mā šā Allāhu kāne we mā lem ješe’ lem jekun → biće sačuvan dok ne omrkne i ne osvane.
25. Ko prije spavanja prouči ajetul-kursijj → čuvaće ga Allahov čuvar sve dok ne svane.

DRUGA RAMAZANSKA DOVA
Elĥamdulillāhi rabbil-‘ālemīn. Vessalātu vesselāmu ‘alā resūlillāh…
● Allahu, hvala i zahvala pripada Tvojoj veličini onako kako Ti dolikuje.
● Molim Te za oprost za ono za što sam Ti ranije oprost tražio, pa se tome ponovo vratio.
● Tražim oprost od Tebe za sve što izaziva Tvoje nezadovoljstvo i za sve što sam volio raditi, a Ti sa tim nisi bio zadovoljan.
● Tražim od Tebe oprost za sve blagodati preko kojih sam povećao svoje griješenje i neposlušnost prema Tebi.
● Molim Te za oprost od grijeha koje znaš samo Ti, koje vidiš samo Ti, koje može obuhvatiti samo Tvoja milost i od koje me može spasiti samo Tvoj oprost i tolerancija.
● Nema boga osim Tebe! Ti si uzvišen, ja sam jedan od onih koji su se ogriješili.
● O Allahu, molim Tvoj oprost za nepravdu koju sam protiv Tvojih robova mogao počiniti, bilo da se nepravda odnosi na njihova fizička tijela ili se ta nepravda odnosi na njihovu čast ili imovinu. Podari im iz Svoje hazne toliko da im ništa ne usfali.
● Molim Te da me obaspeš Svojom milošću koja obuhvata sve.
● Ne ponizi me Svojom kaznom, već mi podaj ono za što Te molim, jer meni je uistinu potrebna Tvoja milost, o Najmilostiviji!
● Allahu dragi, podari mi svako dobro ovoga i budućeg svijeta.
● Nema promjene niti snage bez Allaha, Uzvišenog, Velikog.
● Allahu, obaspi salavatima Muhammeda, a.s., njegovu časnu poro-dicu, njegove ashabe i sve one koji svojim životima svjedoče „lā ilāhe illallāh muĥammedu-r-resūlullāh.“
● Allahu dragi, primi naše sehure, post, iftare, namaze, ibadete, dove, tako Ti Tvoje milosti o Najmilostiviji!