Drugi ramazanski bilten 2022.

Drugi ramazanski bilten 2022.

Dnevne dove postača – drugi dio

Dova 16
Allahumme-ftah li fihi ebvabel-džinani ve aglik ‘anni fihi ebvaben-nirani ve veffikni fihi li tilavetil-kur’ani ja munziles-sekineti fi kulubil-mu’minin.
(Allahu moj, otvori mi u ovome danu Džennetska vrata, a zaključaj u njemu vrata Džehennema, i pomozi me u njemu u učenju Kur’ana, o Ti Koji spuštaš spokoj na srca vjernika)

Dova 17
Allahuzmme-dž’al li fihi ila merdatike delilen ve la tedž’al liš-šejtani fihi ‘alejje sebilen ve-dž’alil džennete li menzilen ve mekilen ja kadije havaidžit-talibin.
(Allahu moj, uputi me u ovom danu ka zadovoljstvu Svojem, ne daj šejtanu puta ka meni, a učini Džennet stjecištem mojim, o Namiritelju potreba onih koji traže)

Dova 18
Allahumme nebbih-ni fihi li berekati esharihi ve nevvir fihi kalbi bi dija-i envarihi ve huz bi kulli e’ada-i ilet-tiba’i asarihi bi nurike ja munevvire kulubil ‘arifin.
(Allahu moj, učini me svjesnim blagodati prilikom zore, i osvjetli srce moje svjetlošću mjeseca Ramazana, o Osvjetlitelju srca onih koji su Te spoznali)

Dova 19
Allahumme veffir fihi hazzi min berekatihi ve sehhil sebili ila hajratihi ve la tahrimni kabule hasenatihi ja hadije ilel-hakkil mubin.
(Allahu moj, udjeli mi ovoga dana puno njegovih blagodati, i olakšaj mi put sticanja dobara, i ne liši me u njemu primanja njegovih dobara, o Upućivaču prema istini jasnoj)

Dova 20
Allahumme-ftah li fihi ebvabel džinani ve aglik ‘anni fihi ebvaben-nirani ve veffikni fihi li tilavetil kur’ani ja munziles-sekineti fi kulubil mu’minin
(Allahu moj, otvori mi u ovome danu Džennetska vrata, a zaključaj u njemu vrata Džehennema, i pomozi me u njemu u učenju Kur’ana, o Ti Koji spuštaš spokoj na srca vjernika)

Dova 21
Allahuzmme-dž’al li fihi ila merdatike delilen ve la tedž’al liš-šejtani fihi ‘alejje sebilen ve-dž’alil džennete li menzilen ve mekilen ja kadije havaidžit-talibin
(Allahu moj, uputi me u ovom danu ka zadovoljstvu Svojem, ne daj šejtanu puta ka meni, a učini Džennet stjecištem mojim, o Namiritelju potreba onih koji traže)

Dova 22
Allahumme-fhat li fihi ebvabe fadlike ve enzil alejje fihi berekatike ve veffikni fihi li mudžibati merdatike ve eskinni fihi buhbuhati džennatike ja mudžibe da’vetil mudtarrin.
(Allahu moj, otvori mi u ovom danu vrata Tvoga izobilja, i spusti na mene Tvoje blagodati, i pomozi me u stizanju do Tvojeg zadovoljstva, i naseli me usred Dženneta, o Odazivatelju na poziv uznemirenih)

Dova 23
Allahumma-gsilni fihi minez-zunubi ve tahhirni fihi minel ‘ujubi ve-mtehin kalbi fihi bi takval kulubi ja mukile ‘aseratil muznibin
(Allahu moj, očisti me u ovom danu od grijeha i nedostataka, a srce mi oplemeni istinskom bogobojaznošću, o Ti Koji prelaziš preko propusta grješničkih)

Dova 24
Allahumme inni es-eluke fihi ma jurdike ve e’uzu bike mimma ju’zike ve es-eluket tevfika fihi li-en uti’ake ve la u’sike ja dževades-sa-ilin.
(Allahu moj, tražim u ovom danu ono što će Te zadovoljiti, a utječem Ti se od onoga što će Te uvrijediti, i podari mi uspjeh da Ti se pokoravam, i da ne budem jogunast, o Udjelitelju onima koji traže)

Dova 25
Allahumme-dž’alni fihi muhibben li-evlijaike ve mu’adijen li-e’adaike mustennen bi sunneti hatemi enbijaike ja ‘asime kulubin-nebijjin.
(Allahu moj, učini me ovoga dana ljubiteljem prijatelja a dušmaninom neprijatelja Tvojih, i učini me sljedbenikom staze Dočetku poslanika Tvojih, o Čuvaru poslaničkih srca)

Dova 26
Allahumme-dž’al sa’ji fihi meškuren ve zenbi fihi magfuren ve ‘ameli fihi makbulen ve ‘ajbi fihi mesturen ja esme’as-sami’in.
(Allahu moj, učini mi ovoga dana trud hvale vrijednim, grijehe oproštenim, djela prihvaćenim, nedostatke pokrivenim, o Ti koji najbolje čuješ od onih koji čuju)

Dova 27
Allahumme-rzuk ni fihi fadle lejletil kadri ve sajjir umuri fihi minel ‘usri ilel jusri va-kbel me’aziri ve hutta ‘anniz-zenbe vel vizre ja re-ufe bi ‘ibadihis-salihin.
(Allahu moj, opskrbi me danas vrijednošću Noći Kadra, i preobrati moje teškoće u lahkoće, primi moju ispriku i oprosti mi grijehe, o Milostivi prema robovima dobrim)

Dova 28
Allahumme veffir hazzi fihi minen-nevafili ve ekrim ni fihi bi ihdaril mesa-ili ve karrib fihi vesileti ilejke min bejnil vesa-ili ja men la ješgaluhu ilhahul-mulihhin.
(Allahu moj, učini me uspješnim u vršenju dobrovoljnih poslova, i počasti me ispunjenjem mojih traženja, i učini me danas od Tebi bliskih, o Ti kojeg navaljivanje upornih ne čini zaokupljenim)

Dova 29
Allahumme gašši ni fihi bir-rahmeti ver-zukni fihit-tevfika vel’ismeti ve tahhir kalbi min gajahibit-tuhmeti ja rahimen bi ‘ibadihil mu’minin.
(Allahu moj, obaspi me ovoga dana milošću, opskrbi me uspjehom i negriješenjem i čistoćom srca od tmina zabluda i klevetanja, o Milostivi za robove Svoje, vjernike)

Dova 30
Allahumme-dž’al sijami fihi biš-šukri vel kabuli ‘ala ma terdahu ve jerdahur-resulu muhkemete furu’uhu bil usuli bi hakki sejjidina muhammedin ve alihit-tahirine vel hamdu lillahi rabbil ‘alemin.
(Allahu moj, nagradi danas moj post Tvojim primanjem, i zadovoljstvom Tebe i Poslanika, učvršćenih ogranaka načelima njegovim, tako Ti Muhammeda i njegove čiste Čeljadi, i hvala Allahu Gospodaru svijetova)