Allahova dž.š. lijepa imena

Allahova dž.š. lijepa imena

Vlastito Božije ime je Allah. Ono označava Stvoritelja svega što postoji. Ono je u Kur’anu spomenuto 2698 puta.
Pored ovog imena, koje se najčešće spominje, postoje i druga Allahova lijepa imena – El-esmau-l husna, o čemu Kur’an a.š. kaže:

‘Allah ima svoja lijepa imena, pa Ga po njima zovite’ (El-Earaf, 180).

Muhammed a.s. kaže: ‘Allah dž.š. ima 99 imena i ko ih ‘dostigne’ ući će u Džennet’.

O značenju ovog hadisa islamski učenjaci zauzimaju različite stavove. Jedni smatraju da ‘dostići’ Božija imena znači naučiti ih napamet, drugi misle da se hadis odnosi na one koji shvate njihov smisao i značenje, dok treći smatraju da ‘dostići’ lijepa Allahova imena znači primijeniti njihov smisao i sadržaj, koliko je moguće, u svome životu i ponašanju.

Da bismo Allahova imena lakše zapamtili i po njima se vladali, navodimo ih s prijevodom:

 1. Allah – Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
 2. Er-Rahman – Milostivi
 3. Er-Rahim – Samilosni
 4. EI-Meliku – Vladar
 5. EI-Kuddusu – Sveti
 6. Es-Selamu – Čist od mana
 7. EI-Mu’minu – Koji potvrđuje obećanja
 8. EI-Muhejminu – Koji daje sigurnost
 9. EI-Azizu – Koji sve pazi i prati
 10. EI-Džebbaru – Snažni
 11. EI-Mutekebbiru – Silni
 12. EI-Haliku – Stvaralac
 13. EI-Bari’u – Koji divno stvara
 14. EI-Musavviru – Koji likove daje
 15. EI-Gaffaru – Koji mnogo prašta
 16. EI-Kahharu – Koji nadvladava
 17. EI-Vehhabu – Koji mnogo poklanja
 18. Er-Rezzaku – Koji obilnu opskrbu daje
 19. EI-Fettahu – Koji sve rješava i otvara
 20. EI-Alimu – Koji sve zna
 21. EI-Kabidu – Koji steže
 22. EI-Basitu – Koji pruža
 23. EI-Hafidu – Koji spušta
 24. Er-Rafiu – Koji diže
 25. EI-Muizzu – Koji uzvisuje
 26. EI-Muzillu – Koji ponizuje
 27. Es-Semiu – Koji sve čuje
 28. EI-Besiru – Koji sve vidi
 29. EI-Hakemu – Sudac
 30. EI-Adlu – Pravedni
 31. EI-Latifu – Dobri
 32. EI-Habiru – O svemu obaviješteni
 33. EI-Halimu – Blagi
 34. EI-Azimu – Veliki
 35. EI-Gaffuru – Koji prašta
 36. Eš-Šekuru – Koji je zahvalan
 37. EI-Alijju – Visoki
 38. EI-Kebiru – Veliki
 39. EI-Hafizu – Koji čuva
 40. EI-Mukitu – Koji pazi i uzdržava
 41. EI-Hasibu – Koji obračun svodi
 42. EI-Dželilu – Veličanstveni
 43. EI-Kerimu – Plemeniti
 44. Er-Rekibu – Koji motri na svaki pokret
 45. EI-Mudžibu – Koji molbe prima
 46. EI-Vasiu – Koji milošću i znanjem sve obuhvata
 47. EI-Hakimu – Mudri
 48. EI-Vedudu – Koji voli
 49. EI-Medžidu – Slavljeni
 50. EI-Baisu – Koji proživljuje
 51. Eš-Šahidu – Koji je o svemu svjedok
 52. EI-Hakku – Vrhovna Istina
 53. EI-Vekilu – Sveopći Staratelj
 54. EI-Kavijju – Moćni
 55. EI-Metinu – Čvrsti
 56. EI-Velijju – Zaštitnik
 57. EI-Hamidu – Hvaljeni
 58. EI-Muhsi – Koji i sitnice obuhvata i broj im zna
 59. EI-Mubdiu – Koji je početni Stvaralac
 60. EI-Muidu – Konačni proživitelj
 61. EI-Muhji – Koji život daje
 62. EI-Mumitu – Koji smrt daje
 63. EI-Hajju – Živi
 64. EI-Kajjiimu – Koji sve obdržava
 65. EI-Vadžidu – Imućni
 66. EI-Madžidu – Slavni
 67. EI-Vahidu – Jedini
 68. Es-Samedu – Kome se svako obraća
 69. EI-Kadiru – Svemoćni
 70. EI-Muktediru – Koji sve može
 71. EI-Mukaddimu – Koji unapređuje
 72. EI-Mu’ehhiru – Koji zapostavlja
 73. EI-Evvelu – Prvi
 74. EI-Ahiru – Posljednji
 75. Ez-Zahiru – Jasni
 76. EI-Batinu – Skriveni
 77. EI-Valiju – Koji upravlja
 78. EI-Mutealiju – Svevišnji
 79. EI-Berru – Dobročinitelj
 80. Et- Tevvabu – Koji kajanje uslišava
 81. EI-Muntekimu – Koji ne ostaje dužan
 82. EI-Afuvvu – Koji oprašta
 83. Er-Reufu – Samilosni
 84. Maliku-I-mulki – Gospodar svih svjetova
 85. Zul-Dželali ve-I-Ikrami – Najveličanstveniji i Najčasniji
 86. EI-Muksitu – Sveopći djelitelj pravde
 87. EI-Džami’u – Koji sve okuplja
 88. EI-Ganijju – Koji je bogat
 89. EI-Mugni – Koji daje bogatstvo
 90. EI-Mani’u – Koji oduzima bogatstvo
 91. Ed-Darru – Koji stvara štetu
 92. En-Nafi’u – Koji stvara korist
 93. En-Nuru – Sveopće svjetlo
 94. EI-Hadi – Koji upućuje
 95. EI-Bedi’u – Stvoritelj (Prapočetak svega)
 96. El-Baki – Vječiti
 97. EI-Varisu – Konačni nasljednik svega
 98. Er-Rešidu – Upućivač na dobro
 99. Es-Saburu – Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom