40 Kudsi hadisa

40 Kudsi hadisa

Kudsi hadis kao interesantna pojava unutar hadisa, u sebi sadrži narocito odlicje svetosti, jer na kraju potice od Uzvišenog Allaha, zbog cega se i naziva kudsi – sveti, ilahi – Božiji i rabbani – Gospodarov. Sve što je rekao Allahov Poslanik s.a.v.s., istina je, ali sva istina nije ogranicena i sadržana samo u njegovim izrekama i poukama. Tvrdnju da i Kur’an i hadisi imaju status Objave, naglašenu u ajetu iz sure Nedžm 3-4, gdje Allah s.v.t. kaže: ‘On ne govori po svome hiru, to je samo Objava koja mu se objavljuje.’ razjašnjava hadis zabilježen u Ebu Davudovoj zbirci: ‘Dat mi je Kur’an i ono njemu slicno.’ I pored toga što su i Kur’an i hadis i kudsi hadis izgovoreni mubarek ustima Allahovog Poslanika s.a.v.s., postoje glavne razlike izmedu ova tri stupnja Objave.

Kur’an je govor Uzvišenog Allaha, te su rijeci i smisao Kur’ana iskljucivo od Allaha s.v.t. Uloga Poslanika s.a.v.s. je ogranicena na dostavu, obznanu i saopcenje: U suri Maide 67 Allah s.v.t. kaže: ‘Poslanice, dostavi ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga – a ako ne uciniš, onda nisi dostavio poslanicu Njegovu.’, a u suri Nur 54 Allah s.v.t. kaže: ‘A Poslanik je jedino dužan da jasno obznani.’

S druge strane obavezne, besprijekorno i stoprocentno autenticno prenesene objave putem tevatura (predaje koja je po indukciji toliko sigurna da je svaka sumnja u njenu autenticnost logicki iskljucena), nalazi se hadis, praksa i razjašnjenje Kur’ana. I rijeci i smisao hadisa poticu od Allahovog Poslanika s.a.v.s., tj. hadis je jasna i vlastita poruka i pouka Muhammeda s.a.v.s., zašticena i garantirana mogucom intervencijom Objave.

Središnji stupanj izmedu Kur’ana i hadisa jeste kudsi hadis, (sveti hadis). Razlikuje se od Kur’ana i hadisa po tome što je on govor Muhammeda s.a.v.s. kojeg on na kraju jasno ili indirektno, pripisuje Allahu s.v.t., te je

kudsi hadis izreka koja potice od Svevišnjeg Allaha, a izražena je i stilizirana rijecima Muhammeda s.a.v.s. Pored ove razlike ima razlike i u sadržaju. Kudsi hadis, sa obzirom da teorijski objašnjava i precizira što je neprikosnovena vjera, uglavnom se odnosi na ukazivanje i potvrdivanje Allahove s.v.t. Jedinosti, Velicine i Svemoci, Njegovog neizmjernog rahmeta, sveobuhvatnosti Njegove Vlasti i bezgranicnog blagodarivanja onima koji su Mu iskreno pokorni i poslušni.

Ako se ima na umu da je hadis, pored ostalog, prakticna primjena i poduka vjeri, onda je opravdano ocekivati da on detaljno razraduje probleme uredenja života pojedinaca i porodice, uže zajednice, države i medudržavnih odnosa, razgranicava šta je halal, a šta je haram, podstice na trajno sjecanje na Allaha s.v.t. (zikrullah), prakticnu pokornost kroz dobra djela za koja je obecana nagrada (va’d), ili klonjenje loših djela koja prouzrokuju prijetnju džehennemskom kaznom (ve’id). Zajednicki i skupni cilj hadisa i kudsi hadisa svakako jeste duboko ukorjenjivanje cvrstog moralnog zakona u svijesti mu’mina na principu dobrocinstva (ihsan), naznacenog u hadisu poznatom kao ‘majka hadisa’ (ummu-l-hadis), naspram Fatihe koja je ‘majka Kur’ana’ (ummu-l-kitab): ‘Dobrocinstvo je da Allahu robuješ kao da Ga vidiš, jer, ako ti Njega ne vidiš, On vidi tebe’. Bilježi Muslim. 

HADIS  1

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Kada je Allah Stvorio Stvorenja u Knjizi koja je kod Njega, obavezao se!’ ‘Uistinu Moja milost preteže nad Mojom srdžbom’. Bilježe Muslim, Buhari, Nesai i Ibn Madždže.

HADIS  2

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Uzvišeni Allah kaže: ‘Covjek Me porice, a to mu nije dozvoljeno, covjek Me vrijeda, a to mu nije dozvoljeno! Porice Me kada govori: Allah me nece ponovno stvoriti kao što me je prvi puta stvorio! A prvo stvaranje nije ni malo lakše od ponovnog proživljenja! Vrijeda Me kada govori: Allah ima sina! A ja sam Jedan, utocište svakome! Nisam rodio niti sam roden, i niko Mi nije ravan!’ Bilježe Buhari i Nesai.

HADIS  3

Zejd ibn Halid el-Džuheni r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s., nakon kišne noci na Hudejbiji klanjao sabah – namaz i kada je završio okrenuo se ljudima, zapita: ‘Znate li šta vam vaš Gospodar kaže? Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju – odgovoriše. Medu robovima Mojim ima onih koji su osvanuli kao vjernici i kao nevjernici. Vjernik je onaj koji je rekao: kiša je padala iz Allahove dobrote i milosti – poricuci tako moc zvijezda, a onaj ko je rekao: kiša je padala zbog uticaja te i te zvijezde, taj ne vjeruje u Mene, nego vjeruje u zvijezde!’ Bilježe Buhari (Malik i Nesai).

HADIS  4

Ebu Hurejre, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Allah kaže: Ljudi psuju vrijeme, a Ja sam vrijeme, u Mojoj Ruci su noc i dan.’ Bilježe Buhari i (Muslim).

HADIS  5

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Uzvišeni Allah kaže: Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko ucini neko djelo u ime nekog osim Mene, Ja cu ga prepustiti tome drugom.’ Muslim (i Ibn Madždže).

HADIS  6

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je cuo Allahovog Poslanika s.a.v.s. kada kaže: ‘Na Sudnjem danu ce prvo biti presudeno covjeku koji je poginuo kao šehid na Allahovom putu. Allah ce mu pokazati sve Svoje Blagodati i covjek ce ih priznati, pa ce ga Allah zapitati: Šta si ucinio sa blagodatima? Borio sam se na Tvome putu dok nisam poginuo – odgovorit ce. Lažeš, borio si se da ti ljudi kažu: kako je hrabar! – i eto, hvalili su te! – a zatim ce narediti da ga naglavacke bace u vatru Džehennema. Onda ce biti sudeno ucenjaku koji je poducavao druge i mnogo ucio Kur’an. Allah ce ga podsjetiti na Svoje Blagodati, on ce ih priznati, a Allah ce ga zapitati: Šta si ucinio sa blagodatima? Ucio sam Kur’an i poducavao druge u Tvoje Ime. Lažeš, ucio si da ti ljudi kažu: kako je ucen! – i ucio si Kur’an da ti kažu: mnogo uci! – i eto, hvalili su te! A zatim ce narediti da ga naglavacke bace u vatru Džehennema. Pa ce suditi se covjeku kome je Allah dao obilan i raznovrstan imetak. Allah ce ga podsjetiti na svoje blagodati, on ce ih priznati, pa ce ga Allah zapitati: Šta si ucinio sa blagodatima? Dijelio sam imetak na svaki nacin za koji sam znao da si Ti zadovoljan – odgovorit ce. Lažeš, djelio si imetak da ti ljudi kažu: kako je darežljiv! – i eto, govorili su! – a zatim ce Allah narediti da ga naglavacke bace u vatru Džehennema.’ Bilježe Muslim (Tirmizi i Nesai).

HADIS  7

‘Ukbe ibn ‘Amir r.a. prenosi da je cuo Allahovog Poslanika s.a.v.s. kada je rekao: ‘Allah je ushicen pastirom koji po vrhovima planina uci ezan i klanja namaz. Tada Uzvišeni Allah kaže: Pogledajte ovog Moga roba, uci ezan i klanja namaz bojeci se Mene. Vec sam Mom robu oprostio i uveo ga u Džennet.’ Bilježi Nesai hadis je sahih.

HADIS  8

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Ko u namazu ne prouci Fatihu, namaz mu nije potpun – ponovivši tri puta rijeci nije potpun.’ Upitaše Ebu Hurejru:’ – A šta kada klanjamo za imamom?’ Prouci Fatihu u sebi, jer cuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s. kada je rekao: Uzvišeni Allah kaže: Namaz je podijeljen izmedu Mene i Mog roba, i njemu pripada sve što zamoli. Kada kaže Hvala Allah, Gospodaru Svjetova, Allah odgovori: Moj rob Mi zahvaljuje; kada kaže Milostivom, Samilosnom, Allah odgovori: Moj rob Me hvali; kada kaže Vladaru Sudnjeg Dana, Allah odgovori: Moj rob Me uzvisuje; kada kaže Tebi robujemo i od Tebe pomoc tražimo, Allah odgovori: Ovo je izmedu Mene i Mog roba i njemu pripada ono što traži; kada kaže Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si blagodat svoju darovao, a ne na put onih na koje si se rasrdio, niti onih koji su zalutali, Allah odgovori: Ovo pripada Mome robu, i njemu cu dati ono što zamoli!’ Bilježe Muslim (Malik, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai i Ibn Madždže).

HADIS  9

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Namaz je prvo za što ce covjek odgovarati na Sudnjem Danu. Ako mu namaz bude ispravan, bice spašen i sretan, a ako bude neispravan, propašce i ostati bez nade. Ako mu zafali farzova, Uzvišeni Allah ce reci melekima: Pogledajte ima li Moj rob nafile-namaza da mu se upotpune farzovi? Tako ce biti i sa ostalim djelima njegovim.’Bilježe Tirmizi (Ahmed, Ebu Davud, Nesai i Ibn Madždže, hadis hasen).

HADIS  10

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Uzvišeni Allah kaže: Post je Moj i Ja za njega nagradujem. Postac ostavlja strast, jelo i pice zarad Mene. Post je štit. Postac ima dvije radosti: radost kada iftari i radost kad se susretne sa Gospodarom svojim. Zadah iz usta postaca draži je Allahu od mirisa miska.’ Bilježe Buhari (Malik, Muslim, Tirmizi, Nesai i Ibn Madždže).

HADIS  11

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Allah kaže: Covjece, dijeli pa cu i Ja tebi udijeliti!’ Bilježe Buhari i (Muslim).

HADIS  12

Ebu Mes’ud r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Jednom imucnom covjeku iz ummeta prije vas obracunavana su djela, i jedino dobro djelo mu je bilo poslovanje sa ljudima. Naredivao je svojim ljudima da oproste dug svakom dužniku koji ga ne može izmiriti. Allah mu rece: Mi smo preci od tebe da tako ucinimo. Prodite ga se!’Bilježe Muslim (Buhari i Nesai).

HADIS  13

Adijj ibn Hatim r.a. je kazivao: Bio sam kod Allahovog Poslanika s.a.v.s., kada dodoše dva covjeka. Jedan se žalio na siromaštvo, a drugi na razbojništvo na putu. Allahov Poslanik s.a.v.s. im rece: Što se tice razbojništva na putu, za kratko vrijeme ceš doživjeti da karavane putuju iz Mekke bez pratnje. A što se tice siromaštva, nastupit ce vrijeme prije Kijametskog dana kada ce covjek tragati kome da udijeli sadaku i nece mu je niko primiti. Zatim ce biti izveden pred Allaha – a izmedu njega i Allaha nece biti zastora niti prevodioca – pa ce ga Allah upitati: Zar ti nisam dao imetak? Jesi – odgovorit ce. Zar ti nisam poslao Poslanika? Jesi – odgovorit ce. Tada ce pogledati na desnu stranu i vidjet ce samo vatru, a zatim ce pogledati na lijevu stranu i vidjet ce samo vatru. Zato se cuvajte vatre, pa makar koliko je pola hurme, a ako ne makar lijepom rijecju.’Bilježi Buhari.

HADIS  14

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Uzvišeni i Mocni Allah je odredio meleke koji putuju tražeci skupove u kojima se Allah spominje (medžalisu-z-zikr). Kada nadu takav skup, pridruže se okupljenim i prekriju ih krilima sve do najbližeg neba. Nakon što se okupljeni razidu, meleki se uzdignu na nebo i Uzvišeni Allah ih zapita – a On najbolje zna: Odakle dolazite? Dolazimo izmedu Tvojih robova sa Zemlje, koji Tebe slave, velicaju i uznose, hvale Te i mole. Za što Me mole? A jesu li vidjeli Moj Džennet? Nisu, Gospodaru naš. A šta bi da su ga vidjeli? Tražili bi Tvoju Zaštitu. Od cega bi tražili Moju Zaštitu? Od Tvoje vatre, Gospodaru. A jesu li vidjeli Moju vatru? Nisu Gospodaru naš. A šta bi da su je vidjeli? Molili bi te za oprost. Oprostio sam im, dao im ono za što su Me molili i zaštitio ih od onoga od cega su tražili Moju zaštitu. Gospodaru, – rekoše meleki – medu njima je jedan griješnik, naišao je i sjeo uz njih? I njemu sam oprostio, oni su skup u kojem njihov sabesjednik nece biti nesretan.’Bilježe Muslim (Buhari, Tirmizi i Nesai).

HADIS  15

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Uzvišeni Allah kaže: Ja sam tamo gdje Moj rob zamisli i Ja sam uz njega kada Me spomene. Ako Me spomene u sebi, Ja ga spomenem u sebi; a ako Me spomene u skupu, Ja ga spomenem u skupu odabranijem od njegovog. Ako Mi se približi koliko jedan pedalj, Ja mu se približim koliko lakat. Ako Mi se približi za lakat, Ja mu se približim za hvat. Ako Mi u susret krene iduci, Ja krenem njemu žureci.’ Bilježe Buhari (Muslim, Tirmizi i Ibn Madždže). 

HADIS  16

Ibn ‘Abbas r.a. kazuje da Allahov Poslanik s.a.v.s. prenosi od Uzvišenog Allaha i kaže: ‘Uzvišeni Allah je odredio šta je dobro, a šta je zlo, i objasnio: ko naumi da ucini dobro djelo, pa ga ne ucini, Allah mu ga upiše kao da ga je i ucinio, a ko naumi da ucini dobro i ucini ga, Allah mu upiše nagradu od deset do sedam stotina puta, ili još mnogo vecu. Ko naumi da ucini loše djelo, pa ga ne ucini, Allah mu to upiše kao dobro djelo, a ko naumi da ucini loše djelo i ucini ga, Allah mu upiše samo jedno loše djelo.’ Bilježe Buhari i Muslim.

HADIS  17

Ebu Zerr el-Gifari r.a. kazuje da je Allahov Poslanik s.a.v.s. prenosi da Uzvišeni Allah kaže: ‘Robovi Moji, Ja sam Sebi zabranio nasilje (zulum), i vama ga ucinio zabranjenim, pa ne cinite jedni drugima nepravdu. Robovi Moji, svi ste vi zalutali osim onoga koga Ja uputim, pa tražite da vas uputim i Ja cu vas uputiti. Robovi Moji, svi ste vi gladni osim onoga koga Ja nahranim, pa tražite da vas nahranim i Ja cu vas nahraniti. Robovi Moji, svi ste vi neodjeveni osim onoga koga Ja odjenem, pa tražite da vas odjenem i Ja cu vas odjenuti. Robovi Moji, vi griješite i nocu i danju, a Ja sve grijehe opraštam, pa tražite da vam oprostim. Robovi Moji, vi nikada ne možete doci do onoga što bi meni koristilo pa da Mi koristite. Robovi Moji, kada bi svi vi, i prvi i zadnji, i ljudi i džini, imali srce najpobožnijeg covjeka, to ništa ne bi povecalo Moju vlast. Robovi Moji, kada bi svi vi, i prvi i zadnji, i ljudi i džini, imali srce najveceg griješnika, to ništa ne bi umanjilo Moju vlast. Robovi Moji, kada biste se svi vi, i prvi i zadnji i ljudi i džini, sakupili na jedno mjesto, pa Mi svi uputili molbe i Ja udovoljio svacijoj molbi, to ne bi umanjilo Moju vlast ni koliko se umanji more kada se u njega zamoci igla. Robovi Moji, sve je do vaših djela koje vam Ja zapisujem, a potom cu vam za njih dati odgovarajucu naknadu. Pa ko zatekne dobro neka zahvali Allahu, a ko zatekne loše neka kori samoga sebe.’ Bilježe Muslim (Tirmizi i Ibn Madždže).

HADIS  18

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Uzvišeni Allah ce na Sudnjem Danu reci: Covjece razbolio sam se, a ti Me nisi obišao! Gospodaru, kako da Te obidem kada si Ti Gospodar Svjetova? Zar se nije razbolio taj i taj, pa ga nisi obišao? Zar nisi znao, da si njega obišao, da bi Mene našao pored njega? Covjece, tražio sam da Me nahraniš, pa Me nisi nahranio! Gospodaru, kako da Te nahranim kada si Ti Gospodar Svjetova? Zar te nije taj i taj Moj rob molio da ga nahraniš, pa ga nisi nahranio? Zar nisi znao, da si ga nahranio, da bi za to kod Mene našao nagradu? Covjece, tražio sam da Me napojiš, pa Me nisi napojio? Gospodaru, kako da Te napojim kada si Ti Gospodar Svjetova?Molio te je taj i taj Moj rob da ga napojiš pa ga nisi napojio? Zar nisi znao, da si ga napojio, da bi za to našao nagradu kod Mene?’ Bilježi Muslim.

HADIS  19

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi.’ Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
 
HADIS  20 

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Vrata Dženneta se otvaraju svakoga ponedeljka i cetvrtka i oprosti se svakom robu koji Allahu ne pripisuje druga, osim covjeku koji ne govori sa svojim bratom. Tada se kaže: Sacekajte nece li se ova dvojica pomiriti! Sacekajte nece li se ova dvojica pomiriti! Sacekajte nece li se ova dvojica pomiriti!’ Bilježe Muslim (Malik i Ebu Davud).

HADIS  21

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Uzvišeni Allah kaže: Ja cu na Sudnjem Danu biti protivnik trojici ljudi: covjeku koji sa Mojim imenom zada rijec, pa prevari; covjeku koji slobodnog covjeka proda kao roba i taj novac potroši; i covjeku koji ne dadne platu kada iznajmi radnika, a ovaj mu završi ugovoreni posao.’ Bilježe Buhari (Ahmed i Ibn Madždže).

HADIS  22

Ebu Se’id r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Neka niko sam sebe ne ponižava.’ Allahov Poslanice, kako može neko sebe ponižavati? Kada nešto što se Allaha tice vidi, a što može sprijeciti, pa ne sprijeci, na Kijametskom Danu Uzvišeni Allah ce ga zapitati: Šta te sprijecilo da govoriš o tome i tome? Bojao sam se ljudi – odgovorit ce. Zar nije bilo prece da se Mene bojiš?’ reci ce On.’ Bilježi Ibn Madždže, hadis sahih.

HADIS  23

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Na Sudnjem Danu ce Allah reci: Gdje su oni što su se voljeli u Ime Moje Uzvišenosti? Danas cu ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!’ Bilježe Buhari (i Malik).

HADIS  24

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Kada Allah zavoli nekoga Svog roba, pozove Džibrila i kaže mu: Ja volim tog i tog, pa ga voli i ti – i Džibril ga zavoli. Potom Džibril kaže stanovnicima nebesa: Allah voli tog i tog, pa ga volite i vi – i oni ga zavole. Tada ga zavole i stanovnici Zemlje. A kada Allah zamrzi nekog Svoga roba, pozove Džibrila i kaže mu: Ja mrzim tog i tog, pa ga i ti mrzi – i Džibril ga zamrzi. potom Džibril kaže stanovnicima nebesa: Allah mrzi tog i tog, pa ga i vi mrzite – i oni ga zamrze. Tada ga zamrze i stanovnici Zemlje.’ Bilježe Muslim (Malik, Buhari i Tirmizi).

HADIS  25

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Uzvišeni Allah kaže: Objavio sam rat onome ko bude neprijatelj Mome prijatelju. Najdraže cime Mi se Moj rob može približiti jesu farzovi. Moj rob Mi se približuje nafilama sve dok ga ne zavolim, Ja postanem njegov sluh kojim cuje, njegov vid kojim vidi, njegova ruka kojom prihvata i njegova noga kojom hodi. Ako Me zamoli, udovoljit cu mu, ako zatraži Moju zaštitu, zaštit cu ga. Nizašto se ne dvoumim koliko se dvoumim da uzmem dušu vjerniku. On ne želi smrt, a Ja ne želim da ga ožalostim.’ Bilježi Buhari.

HADIS  26

Ebu Umame r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Uzvišeni Allah kaže: Zaista je u najzavidnijem položaju kod Mene od šticenika Mojih siromašni mu’min koji mnogo klanja, iskreno robuje svome Gospodaru i pokoran Mu je u samoci. Medu svijetom je nepoznat, a u njega niko ne upire prstom i strpljivo živi od nasušnog hljeba. Allahov Poslanik s.a.v.s. otrese ruke i rece: Rano umrije, malo ga ko oplakiva i ostavi malo nasljedstva.’ Bilježi Tirmizi (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).

HADIS  27

Mesruk pripovijeda da je pitao Abdullaha ibn Mes’uda r.a. o znacenju ajeta: Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovom putu poginuli! Ne oni su živi i u izobilju su kod svoga Gospodara. Ali ‘Imran 169. Za ovaj ajet smo upitali Allahovog Poslanika s.a.v.s., pa nam je rekao: ‘Njihove duše su u utrobama zelenih ptica, ciji kandilji vise o Aršu, lete po Džennetu kuda zažele, a potom se ugnijezde u kandiljima. Allah ih pogleda i upita: Želite li nešto? Što možemo poželjeti kada slobodno hodamo po Džennetu kuda zaželimo? Allah ih upita tri puta, i kada vidješe da ce ponovno biti upitani rekoše: Želimo da nam povratiš naše duše pa da ponovno poginemo na Tvome putu. Pošto vide da nemaju neke potrebe bijahu ostavljeni.’Bilježe Muslim (Tirmizi, Nesai i Ibn Madždže).

HADIS  28

Džundub r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘U narodu prije vas bio je jedan covjek ranjenik. Bilo mu je teško i on nožem poreza ruku. Krv je tekla dok nije umro. Tada Uzvišeni Allah rece: Moj rob Me preduhitrio sa svojom dušom i zato Sam mu zabranio Džennet.’ Bilježi Buhari.

HADIS  29

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Uzvišeni Allah kaže: Džennet je jedina nagrada Mome robu kada uzmem dušu njegovom najboljem prijatelju, pa on to u Moje Ime strpljivo podnese.’ Bilježi Buhari.

HADIS  30

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Uzvišeni Allah kaže: Kada Moj rob voli susret sa Mnom i Ja volim susret sa njim, a kada ne voli susret sa Mnom i Ja ne volim susret sa njim.’ Bilježe Buhari i Malik. Ovaj hadis pojašnjava Muslimova predaja koju bilježi od Aiše r.a.: ‘Allah voli susret sa onim ko voli susret sa Allahom, a Allah ne voli susret sa onim ko ne voli susret sa Njim. Allahov Vjerovjesnice, je li to zato što on ne voli smrt? Ta niko od nas ne voli smrt. Ne, nije zato, nego kada nevjerniku nagovijeste kaznu i srdžbu, on ne želi susret sa Allahom, pa Allah ne želi susret sa njim.’ 

HADIS  31

Džundub r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Jedan covjek se zaklinjao: Tako mi Allaha, Allah nece oprostiti tom i tom covjeku! – pa mu je Uzvišeni Allah odgovorio: Ko je taj što se Mojim Imenom zaklinje da nece biti oprošteno? Njemu sam vec oprostio, a tebi djela poništio!’ Bilježi Muslim.

HADIS  32

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Jedan covjek se ogriješio prema sebi, jer je oporucio kada mu je došao smrtni cas sinovima svojim: Kada umrem, spalite me smrvite me i bacite u more, jer tako mi Allaha, ako me Allah oživi, kaznit ce me kaznom kakvom nikoga nije kaznio! I oni uciniše onako kako je oporucio. Potom Allah naredi Zemlji: Vrati ono što si uzela! – i on odjednom stajaše (živ). Šta te je navelo da uciniš ono što si ucinio? – upita ga Allah. Strah od Tebe Gospodaru moj – odgovori. I Allah mu zato oprosti.’ Bilježe Muslim (Buhari, Nesai i Ibn Madždže).

HADIS  33

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. prenio od Uzvišenog Allaha: ‘Covjek ucini grijeh pa zamoli: Gospodaru moj, oprosti mi grijeh! Uzvišeni Allah odgovori: Moj rob ucini grijeh, a zna da ima Gospodara koji za grijeh oprašta ili za grijeh kažnjava. Covjek ponovno ucini grijeh i zamoli: Gospodaru moj, oprosti mi grijeh! Uzvišeni Allah odgovori: Moj rob ucini grijeh, a zna da ima Gospodara koji za grijeh oprašta ili za grijeh kažnjava. Covjek ponovno ucini grijeh i zamoli: Gospodaru moj, oprosti mi grijeh! Uzvišeni Allah odgovori: Moj rob ucini grijeh, a zna da ima Gospodara koji za grijeh oprašta ili za grijeh kažnjava. Cini šta hoceš vec sam ti oprostio!’ Bilježe Muslim (i Buhari).

HADIS  34

Enes r.a. prenosi da je cuo Allahovog Poslanika s.a.v.s. kada je rekao: ‘Uzvišeni Allah kaže: Covjece, opraštat cu ti grijehe ne obaziruci se na njih sve dok Me budeš dozivao i molio. Covjece, kada bi imao grijeha koliko do neba pa Me zamolio za oprost, oprostio bih ti. Covjece, kada bi Mi došao sa grijesima velikim kao Zemlja i susreo Me bez truna širka, obasuo bih te sa isto toliko oprosta!’ (Bilježe Tirmizi i Ahmed, sahih hadis).

HADIS  35

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Svake noci kada prestane zadnja trecina noci, Naš Gospodar, slavljen i uzvišen je On – silazi na najbliže nebo i kaže: Ima li ko da Me moli, pa da mu molbi udovoljim? Ima li ko da od Mene traži, pa da mu dam? Ima li ko da traži oprost, pa da mu oprostim?’ Bilježe Buhari (Malik, Muslim, Ebu Davud i Tirmizi). 

HADIS  36

Enes r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Na Sudnjem Danu ce se sakupiti mu’mini i reci: Kad bismo zatražili da se neko zauzme kod našeg Gospodara! Tada ce doci Ademu a.s. i reci: Ti si otac covjecanstva, Allah te stvorio sa Svojim Sopstvenim Rukama i naredio Svojim melekima da ti sedždu ucine, pa te naucio imenima svih stvari. Molim te zauzmi se za nas kod našeg Gospodara tako da nam On može olakšati ovo naše mjesto na kome smo sada! Adem ce reci: Ne pripada šefa’at meni i pomenut ce im greške koje je pocinio, i dodati, ‘Ali bolje otidite Nuhu, jer on je bio prvi Vjerovjesnik poslan od Allaha narodu Zemlje. Oni ce otici Nuhu koji ce odgovoriti: Ne pripada šefa’at meni i pomenut ce im greške koje je pocinio, i dodati, Ali bolje otidite Ibrahimu, Kalil Er-Rahman. Oni ce otici Ibrahimu koji ce odgovoriti: Ne pripada šefa’at meni i pomenut ce im greške koje je pocinio, i dodati, Ali bolje otidite Musau, robu kome je Allah dao Tevrat i kome se obratio direktno Otici ce Musau on ce odgovoriti, Ne pripada šefa’at meni i pomenut ce im greške koje je pocinio, i dodati, Bolje je da odete do Isaa, Allahovog roba i Njegovog Vjerovjesnika i Njegove Rijeci (Budi: I on bi) i duše stvorene Njime. Otici ce Isau on ce reci: Ne pripada šefa’at meni, ali bolje otidite Muhammedu ciji su prošli i buduci grijesi oprošteni (od Allaha). Pa ce oni doci meni i ja cu tražiti dozvolu Gospodara, i bit ce mi dozvoljeno (da se predstavim) pred Njim. Kada vidim svoga Gospodara, ja cu mu pasti na sedždu pred Njim i On ce me ostaviti na sedždi sve dok god On bude želio, pa ce mi biti receno: O Muhammede! Digni svoju glavu i govori mi, bit ceš saslušan, i pitaj, bit ce ti dozvoljeno (tvoj zahtjev), i zagovaraj, tvoje zagovaranje ce biti prihvaceno. Ja cu potom dici svoju glavu i zahvaliti se Gospodaru sa odredenom zahvalom kojoj me On naucio, pa cu onda tražiti šefa’at i On ce Mi odabrati skupinu koju cu uvesti u Džennet. Kada se ponovno vratim, ugledat cu svoga Gospodara i pasti na sedždu kao i prije. Zatražit cu šefa’at i On ce mi odabrati drugu skupinu koju cu uvesti u Džennet. Zatim cu se vratiti treci, pa cetvrti put i reci: U Džehennemu ne osta niko, osim onih koje Kur’an zarobi tamo i za koje vjecnost Džehennemske vatre posta neizbježna” Bilježe Buhari (Muslim, Tirmizi i Ibn Madždže) U drugoj Buharijinoj predaji navodi se sljedeci dodatak: Poslanik s.a.v.s. doda: ‘Izaci ce iz Džehenemske vatre svako ko kaže: ‘La ilahe illallah,’ i koji ima u srcu vjere koliko je pšenicno zrno. Onda ce izaci iz Džehennemske vatre svako ko kaže: ‘La ilahe illallah,’ i ima u svome srcu dobra koliko jedan trun.’

HADIS  37

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Uzvišeni Allah kaže: Mojim dobrim robovima sam pripremio nešto što oci nisu vidjele, za što uši nisu cule, niti je ikada palo na um ljudskom srcu.’ Proucite ako hocete ajet: I niko ne zna kakve ih skrivene radosti cekaju kao nagradu za njihova djela. Sedžda 17. Bilježe Buhari (Muslim, Tirmizi i Ibn Madždže).

HADIS  38

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Kada je Allah stvorio Džennet i Džehennem, poslao je Džibrila u Džennet i rekao mu: Otidi pogledaj Džennet i nagradu koju sam pripremio stanovnicima Dženneta. Džibril ode, pogleda Džennet i nagradu pripremljenu njegovim stanovnicima, kada se vrati, rece Allahu: Tvoje mi moci, u Džennet ce uci svako ko za njega cuje! Allah naredi pa se Džennet okruži neugodnostima i rece Džibrilu: Vrati se i pogledaj kakvu sam nagradu pripremio stanovnicima Dženneta. Kada se Džibril vrati do Dženneta – ugleda Džennet okružen neugodnostima, odma se vrati Allahu: Tvoje mi moci, bojim se da ce iko uci u Džennet! Otidi i pogledaj Džehennem i kaznu koju sam pripremio stanovnicima Džehennema – naredi mu Allah. Kada dode do Džehennema i ugleda njegovu razbuktalu vatru, vrati se nazad i rece: Tvoje mi moci, niko ko cuje za Džehennem nece uci u njega! Allah naredi da se Džehennem okruži strastima, pa rece Džibrilu da ga ponovno pogleda. Kada ugleda Džehennem, Džibril progovori: – Tvoje mi moci, bojim se da ce se iko spasiti Džehennema!’ Bilježe Tirmizi (Ebu Davud i Nesai, hadis hasen-sahih).

HADIS  39

Ebu Se’id el Hudri r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Prepirali su se Džennet i Džehennem. Džehennem rece: U meni su silnici i oholi! – U meni su nemocni i siromašni – odgovori Džennet. Tada im Allah presudi: Ti Džennete, si Moja milost kojom cu se smilovati onome kome hocu; a ti, Džehenneme, si Moja kazna kojom cu kazniti onoga koga hocu, a na Meni je da vas oba napunim.’ Bilježe Muslim (Buhari i Tirmizi).

HADIS  40

Ebu Se’id el Hudri r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. kazivao: ‘Allah ce reci stanovnicima Dženneta: O vi u Džennetu! Gospodaru naš, sa radošcu Ti se odazivamo, u Tebe je svako dobro. Jeste li zadovoljni? – upitat ce ih. Kako ne bismo bili zadovoljni kada si nam darovao ono što nisi darovao ni jednom stvorenju? Hocete li da vam darujem nešto bolje i od toga? Gospodaru, šta može biti bolje od dara kojeg si nam vec darovao? Obasut cu vas Mojim zadovoljstvom i više se nikada na vas necu rasrditi! – odgovori im Allah.’ Bilježe Buhari (Muslim i Tirmizi).

Uzvišeni Allah kaže: ‘Ja ću na Sudnjem danu biti protivnik trojici ljudi: čovjeku koji sa Mojim imenom zada riječ pa prevari; čovjeku koji slobodnog čovjeka proda kao roba i taj novac potroši; i čovjeku koji ne dadne platu kada iznajmi radnika a ovaj mu završi ugovoreni posao.’

Uzvišeni Allah kaže: ‘O, robe Moj,kad god mi dođeš, bilo noću bilo danju, primit ću te.Približiš li se za pedalj, Ja ću tebi za lakat, a ako za lakat, Ja ću tebi za hvat. Kreneš li Mi hodajući, Ja ću tebi trčeći. Kada bi Me sreo sa grijesima kolika zemlja, ne pripisujući Mi druga, doći ću ti sa oprostom kolika je zemlja. Kada bi ti grijesi dospjeli do nebesa, a zatražiš oprost, oprostit ću ti, pa ko je plemenitiji, darežljiviji od Mene,.Ko Mi krene u susret, Ja mu stižem iz daleka, a ko od Mene okrene leđa, dozivam ga iz blizine. Ko napusti zlo radi Mene, dobit će višak i više od toga. Ko želi Moje zadovoljstvo, Ja ću željeti ono što on hoće. Ko se oslanja na Moju moć i snagu, željezo će mu postati mehko.Sjetim se onih koji me spominju, zahvalnima povećavam, pokorni su počašćeni, a griješnicima prema Meni ne dozvoljavam da gube nadu u Moju milost,.Ako Mi se pokaju, pa Ja sam njihov voljeni, a ako se ne pokaju, njihov sam liječnik.Stavljam Svoje robove na iskušenja kako bih ih očistio od negativnosti. Ko Mi dadne prednost nad svim, datu ću mu prednost nad svim. Kod Mene se dobro djelo nagrađuje deseterostruko, i do sedamsto puta više od toga, a loše kao jedno, ako se za njega pokaje, oprostit ću mu.Na vaši neznatnim dobrim djelima sam zahvalan, a vaša mnogobrojna skliznuća i griješenja opraštam,. Moja milost nadilazi Moju srđbu, blagost zamjerku, oprost kaznu.Milostiviji sam prema robovima od majke prema djetetu.O čovjeće, zar ću te stvoriti, a da ti ne osiguram potrebno, zar ću te uvesti u kućum a da te ne počastim.

Ne brini se za ono što ti je osigurano.Dovoljno ti je neznanja da se oslanjaš na ono što ti je u rukama, a ne na ono što je kod Mene.O,čovjeće, grijeh koji prouzrokuje poniznost prema Meni, draži Mi je od pokornosti koja će te učiniti uobraženim, i oholim. Draži Mi je jecaj griješnika, dok Me doziva da mu oprostim, od slavljanja umišljenog. ‘

Uzvišeni Allah kaže: ‘ Robovi moji, Ja sam Sebi zabranio nasilje, i vama sam ga ucinio zabranjenim, pa ne cinite jedni drugima nepravdu. Robovi Moji, svi ste vi zalutali osim onoga koga Ja uputim, pa tražite da vas uputim i Ja cu vas uputiti. Robovi Moji, svi ste vi gladni osim onoga koga Ja nahranim pa tražite da vas nahranim i Ja cu vas nahraniti. Robovi Moji, svi ste vi neodjeveni osim onoga koga Ja odjenem, pa tražite da vas odjenem i Ja cu vas odjenuti. Robovi Moji, vi griješite i nocu i danju, a Ja sve grijehe opraštam pa tražite da vam oprostim. Robovi Moji, vi nikada ne možete doci do onoga što bi Meni štetu nanijelo pa da Mi naštetite; niti možete doci do onoga što bi Meni koristilo pa da Mi koristite. Robovi Moji, kada bi svi vi, i prvi i zadnji, i ljudi i džini, imali srce najpobožnijeg covjeka, to ništa ne bi povecalo Moju vlast. Robovi Moji, kada biste se svi vi, i prvi i zadnji, i ljudi i džini, sakupili na jedno mjesto, pa Mi svi uputili molbe i Ja udovoljio svacijoj molbi, to ne bi umanjilo Moju vlast ni koliko se umanji more kada se u njega zamoci igla. Robovi Moji, sve je do vaših djela koja vam Ja zapisujem, a potom cu vam za njih dati odgovarajucu naknadu. Pa ko zatekne dobro neka zahvali Allahu, a ko zatekne loše neka kori samoga sebe .’