Šesti ramazanski bilten 2017.

Šesti ramazanski bilten 2017.

Dova 1
Allahumme-dž’al sijami fihi sijames-saimin ve kijami fihi kijamel-kaimin ve nebbih-ni fihi ‘an nevmetil-gafilin ve heb li džurmi fihi ja ilahel-‘alemin va’fu ‘anni ja ‘afi ‘anil-mudžrimin.
(Allahu moj, učini u ovom danu moj post, postom pravih postača, namaz, namazom pravih klanjača, i probudi me iz sna nehajnih i oprosti mi krivice u njemu o Gospodaru svjetova, i pomiluj me u ovom danu o Pomilovatelju grješnih)
Dova 2
Allahumme karribni fihi ila merdatike ve džennibni fihi min sehatike ve nekimatike ve veffikni fihi li kiraeti ajatike bi rahmetike ja erhamer-rahimin.
(Allahu moj, učini me ovog dana bliskim zadovoljstvu Tvome, udalji me u njemu od srdžbe i osvete Svoje, pomozi me u učenju ajeta Tvojih, tako Ti milosti o Najmilostiviji od milostivih)
Dova 3
Allahumme-rzukni fihiz-zihne vet-tenbihe ve ba’idni fihi mines-sefaheti vet-temvijeti ve-dž’alli nesiben min kulli hajrin tunzilu fihi bi džudike ja edžvedel edžvedin.
(Allahu moj, opskrbi me u ovome danu razumom i budnošću, a udalji me od gluposti i ispraznosti, i učini mi udjela u svim dobrima koja spuštaš na robove Svoje, tako Ti Tvoje velikodušnosti, o najdarežljiviji od darežljivih)
Dova 4
Allahumme kavvini fihi ‘ala ikameti emrike ve ezikni fihi halavete zikrike ve evzi’ni fihi li edai šukrike bi keremike va-hfizni fihi bi hifzike ve sitrike ja ebsaren-nazirin.
(Allahu moj, ojačaj me u ovome danu u izvršenju Tvojih naredbi i opskrbi me slašću Tvojeg spominjanja i uspjehom zahvale na Tvoja davanja tako Ti plemenitosti Tvoje i tako Ti Tvojeg čuvanja, čuvaj me u njemu o Ti koji najbolje vidiš od nadgledača)
Dova 5
Allahumme-dž’al-ni fihi minel-mustagfirin ve-dž’alni fihi min ‘ibadikes-salihin el-kaimin ve-dž’alni fihi min evlijaikel mukarrebin bi re’fetike ja erhamer-rahimin.
(Allahu moj, učini me u ovom danu od onih koji oprost traže, i učini me od dobrih i poslušnih robova Svojih, i učini me od Tvojih evlija bliskih tako Ti Tvoje blagosti o Najmilostiviji od milostivih)
Dova 6‏
Allahumme la tahzulni fihi li te’arrudi ma’sijetike ve la tadribni bi sijati nekimetike ve zahzihni fihi min mudžibati sehatike bimennike ve ejadike ja munteha ragbetir-ragibin.
(Allahu moj, ne ponizi me u njemu griješenjem prema Tebi, i ne udari me bičem osvete, udalji povode srdžbe Tvoje, tako Ti dobrote o Ti koji si krajnja želja onih koji žele)
Dova 7
Allahumme e’inni fihi ‘ala sijamihi ve kijamihi ve džennibni fihi hefevatihi ve ‘asamihi ve-rzukni fihi zikreke bi devamihi bi tevfikike ja hadijel mudillin.
(Allahu moj, pomozi me u ovom danu u postu i ibadetu, i udalji me od poniženja i grijeha, i opskrbi me u njemu neprestanim spominjanjem Tvojim, tako Ti Tvoje pomoći o Uputitelju zalutalih)
Dova 8
Allahumme-rzukni fihi rahmetel ejtam ve it’amet-ta’ami ve ifšaes-selami ve suhbetel ikrami bi tavlike ja meldže-el aminin.
(Allahu moj, pomozi me u ovom danu u samilosti prema siročadima, i na dijeljenje hrane sirotima, i na nazivanje selama Tvojim robovima, i na druženje sa plemenitim, o utočištu onih koji ga žele)
Dova 9
‏Allahumme-dž’al li fihi nesiben min rahmetikel vasi’ati ve-hdini fihi li berahinikes-sati’ati ve huz bi nasijeti ila merdatikel džami’ati ja emelel muštakin.
(Allahu moj, učini mi udio u Tvojoj opsežnoj milosti, i uputi me u ovom danu Svojim dokazima jasnim, i održi me na putu na kojem je Tvoje zadovoljstvo, tako Ti Tvoje naklonosti o željo onih koji čeznu)
Dova 10
Allahumme-dž’alni fihi minel mutevekkilin ‘alejke ve-džalni fihi minel faizin ledejke ve-dž’alni fihi minel mukarrebin ilejke bi ihsanike ja gajetet-talibin.
(Allahu moj, učini me u ovom danu od onih koji se uzdaju u Tebe, i od pobjednika kod Tebe, i od Tebi bliskih, tako Ti Tvoje dobrote, o Svrho tražitelja)
Dova 11
Allahumme habbib ilejje fihil ihsane ve kerrih ilejje fihil fusuka vel ‘isjane ve harrim ‘alejje fihis-sehata ven-nirane bi ‘avnike ja gijasel mustegisin.
(Allahu moj, omili mi u ovome danu dobročinstvo, a udalji me od grijeha i nepravde, i zabrani spram mene Svoju srdžbu i vatru uz pomoć Tvoju, o Pomagaču tražiteljima pomoći)
Dova 12
Allahumme zejjinni fihi bis-sitri vel ‘ifafi ve-sturni fihi bi libasil kunu’i vel kifafi va-hmilni fihi ‘alel ‘adli vel insafi ve aminni fihi min kulli ma ehafu bi ‘ismetike ja ‘ismetel haifin.
(Allahu moj, ukrasi me u ovom danu odjećom čednosti, i ogrni me odjećom zadovoljstva i dovoljnosti, učini me u njemu pravednim i nepristrasnim, učini me sigurnim od onoga od čega imam strah, tako Ti Tvoje nepogrješivosti o čuvatelju uplašenih)
Dova 13
‏Allahumme tahhirni fihi mined-denesi vel akzari ve sabbirni fihi ‘ala kainatil akdar ve veffikni fihi lit-teka ve suhbetil ebrar bi ‘avnike ja kuvvete ‘ajnil mesakin.
(Allahu moj, očisti me u ovome danu od niskosti, i učini me strpljivim u njemu na Tvoje odredbe i pospješi me na Bogobojaznost i druženje sa dobrima, tako Ti pomoći Tvoje, o Svjetlosti očiju nemoćnika)
Dova 14‏
Allahumme la tu-ahizni fihi bil-‘aserati ve ekilni fihi minel hataja vel hefevati ve ta tedž’alni fihi garedan lil belaja vel afati bi ‘izzetike ja ‘izzel muslimin.
(Allahu moj, ne kazni moje posrtaje u ovom danu, i pomozi mi da činim manje grijeha i grešaka, i ne izloži me nevoljama i štetama, tako Ti Tvoje veličanstvenosti, o Potpomagatelju predanika)
Dova 15
Allahumme-rzukni fihi ta’atel haši’in ve-šrah fihi sadri bi inabetil muhbitin bi emanike ja emanel haifin.
(Allahu moj, pomozi me u ovom danu na pokoravanje poniznih, i proširi mi grudi za pokajanje skrušenih, o Spokojstvu uplašenih)