IKB u oficijelnoj posjeti udruženjima civilnog sektora u Londonu

IKB u oficijelnoj posjeti udruženjima civilnog sektora u Londonu

U ponedjeljak, 04. maja 2015. godine, IKB je učestvovao na skupu održanom u Londonu, koji je bio predizborna akcija sa
premijerskim kandidatima Velike Britanije na izborima za Donji dom Parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva. Već nekoliko godina se u SAD-u i V. Britaniji organizira tzv. Community organizing, način udruženja civilnog društva i institucija, kao nevladin i nepolitički sektor, koji udruživanjem i usaglašavanjem zajedničkih inicijativa artikulišu zahtjeve naspram vladajućih struktura u državi.

Tako se u Berlinu u zadnjih nekoliko godina, po anglosaksonskom uzoru, formirala ”Građanska platforma” sa tri pojedinačne sekcije u cijelom gradu, kako bi na taj način nevladin sektor, udružen naspram političke vladajuće strukture, iskazao svoje zahtjeve i potrebe. Politička nadmoć se u današnjici prevashodno postiže političkim partijama i partijskim ciljevima usko vezanim za njih. Ovkav način građanske koalicije zadobija sveobuhvatni građanski presjek aktuelnih potreba te lobiranja i snažnog uticaja vanpartijskih okvira. Kako bi se bolje upoznali načiom rada ovakvih građanskih inicijativa, petnaest lidera iz nevladinog sektora Berlina, među njima i predsjednik IKB-a, učestvovali su u predizbornom skupu građanske krovne udruge ”Citizens” iz Londona, koja kao krovna organizacija okuplja udruge iz cijele Britanije te zajedničkim snagama od političara zahtjevaju ispunjenje svojih potreba na lokalnom i državnom nivou.

Način ovakvog vida direktne demokratije je zaista impresivan. Kandidat jedan za drugim je na bini odgovarao na zahtjeve i pitanja građana, predstavnika civilnog sektora, obavezujući se na ispunjenje njihovih zahtjeva i potreba. Isti skup je organiziran i prije pet godina, gdje su se isti kandidati obavezali na ispunjenje datih obećanja, te je isto ovim skupom ocijenjeno i, u smislu ispunjenja, provjereno. Na bini su se mijenjali predstavnici raznih udruženja, crkava, džamija, sinagoga, vjerskih i kulturoloških udruga, konfrontirajući kandidate s ciljem poboljšanja i boljitka njihovih članova. Najčešća pitanja su svakako ekonomske prirode, minimalnog ličnog dohotka te primjerenog načina rada, ali i aktuelna izbjeglička problematika i imigracija. Primjetno je sveobuhvatna inkluzija i participacija nevladinog sektora u rad same vlade te zainteresiranost političara za podršku prisutnih, preko dvije hiljade aktivno uključenih interesenata, u sami rad budućeg premijera Velike Britanije.

Ovaj model aktivnog uticja na vladajuću struktura polako prepisujemo i u našim sredinama te se uključujemo u građansku platformu radi postizanja većeg političkog uticaja radi ostvarivanja zajedničkih potreba na lokalnom nivou. U Berlinu su aktuelne debate oko muslimanskog mezarja, gdje se udruženim snagama uspjelo zadobiti veći angažman berlinskog Senata, a u junu je već planiran sastanak sa novim gradonačelnikom, kako bi u okružju velikog broja građana i njihovih udruga, stekao dojam za njihove potrebe. ”Vidno impresionorani doživljenim, zadobili smo motivaciju za angažman u našim sredinama, a posebno bi mi bilo drago, kada bi ovakav vid uticaja na političku scenu zaživio u našoj domovini BiH”, ističe predsjednik IKB-a u svom rezonovanju.

Image