Četrdeset hadisa o ramazanu

Četrdeset hadisa o ramazanu

Veliki je broj hadisa koji tretiraju mjesec ramazan i post u njemu. U ovom tekstu će biti prezentirani samo oni hadisi koji dosežu stepen sahiha ili hasena.
1. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, a.s., da je rekao: “Ko posti ramazan, vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni grijesi (Misli se na male grijehe. Za velike grijehe potrebna je tevba – pokajanje), koje je prethodno počinio!” (Bilježe Buhari i Muslim)
 2. Ebu Hurejre, r.a., također, prenosi od Allahovog Poslanika, a.s.: “Kada nastupi ramazan, otvore se džennetska, zatvore džehennemska vrata a šejtani se povežu!” (Bilježe Buhari i Muslim)
3. Ebu Se’id el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Allah će sedamdeset godina udaljiti Vatru od osobe koja posti jedan dan na Allahovom putu!” (Bilježe Buhari i Muslim. Sličnu verziju bilježe i Tirmizi, Taberani i Ebu Hazm el-Hanbeli)
4. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: “Allah Uzvišeni je rekao: Svako čovjekovo djelo pripada njemu, izuzev posta! On pripada Meni i Ja posebno za njega nagrađujem!” (Bilježe Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Nesai)
5. Ebu Hurejre, r.a., također, od Poslanika, a.s., prenosi: “Post je štit, pa kada neko od vas posti neka ne govori bestidne riječi i neka se ne dere, a ako ga neko opsuje ili napadne, neka kaže: ja postim!” (Bilježe Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Nesai)
6. On, također, kaže da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah iz usta postača kod Allaha je bolji od mirisa miska.” (Bilježe Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Nesai)
7. On prenosi od Poslanika, a.s., i sljedeći hadis: “Postač ima dvije radosti: prilikom iftara i prilikom susreta sa svojim Gospodarem!” (Bilježe Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Nesai)
8. On, također, prenosi i ovaj hadis: “Svaki čovjekov posao se višestruko nagrađuje. Dobro djelo nagrađuje se od deset do sedam stotina puta, osim posta, jer je Allah Uzvišeni rekao: On je Moj i ja za njega nagrađujem. On ostavlja svoje strasti i hranu radi Mene!” (Bilježi Muslim. Slična verzija postoji i kod Buharije)
9. Sehl b. Sa’d, r.a., prenosi da je Poslanik islama, a.s., rekao: “U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postača, niko drugi neće ući! Upitaće se: Gdje su postači? Oni će ustati i niko drugi na njih, osim njih, neće ući! Kada oni na njih uđu, vrata će se zatvoriti i na njih niko više neće ući.” (Bilježe Buhari, Muslim, Tirmizi i Nesai)
10. Talha b. Ubejdullah, r.a., prenosi da je Allahovom Poslaniku, a.s., došao jedan beduin i, između ostalog, ga upitao: “Obavijesti me o onome što mi je Allah učinio obaveznim od posta?! On je odgovorio: Mjesec ramazan, osim ako ti još nešto hoćeš dobrovoljno!” (Bilježi Buhari)
11. Huzejfe b. El-Jeman, r.a., prenosi da je čuo Vjerovjesnika, a.s., kako kaže: “Smutnja za čovjeka može biti u njegovoj porodici, imovini i u susjedu, a otklanja je obavljanje namaza, post i dijeljenje zekjata!” (Bilježi Buhari)
12. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Poslanika, a.s., da je rekao: “Zapostite kada vidite mlađak i prestanite postiti kada ga vidite! Ako on bude zastrt oblakom, onda upotpunite ša’ban tridesetim danom!” (Bilježi Buhari)
13. Abdullah b. Omer, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, a.s.: “Ne postite dan ili dva prije ramazana, izuzev ko već posti neki post, neka ga onda i dovrši!” (Bilježi Buhari)
14. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, a.s., da je rekao: “Nemojte postiti kada nastupi druga polovina ša’bana!” (Bilježe Tirmizi i ocjenjuje ga kao hasen-sahih, Ebu Davud, sa autentičnim senedom i Ibn Hibban koji ga smatra vjerodostojnim)
15. Abdullah b. Amr b. el-As, r.a., prenosi od Poslanika, a.s.: “U postu je suzbijanje strasti moga ummeta!” (Bilježe Ahmed, Ibn Adijj i El-Begavi u djelu Šerhu-Sunne. Hadis je autentičan)
16. Abdullah b. Mes’ud, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: “Ko ima mogućnost za brak, neka se ženi, jer to bolje djeluje na obaranje pogleda i najsigurnije zaštićuje polni organ, a onaj koji to nije u mogućnosti, neka posti, jer je post jedna vrsta zaštite!” (Bilježi Buhari)
17. Sevban, r.a., prenosi od Poslanika islama, a.s., da je rekao: “Post mjeseca ramazana odgovara postu deset mjeseci, a post šest dana ševvala, nakon njega, odgovara postu dva mjeseca, pa to predstavlja post čitavegodine!” (Bilježe Nesai, Ahmed i Ibn Hibban. Slična predaja se nalazi i kod Ibn Madže, Ibn Huzejme, Darimija, Tahavija i Ibn Asakira. Hadis je ocijenjen kao sahih)
18. Ebu Ejjub, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, a.s., sličan hadis: “Ko isposti ramazan zatim to poprati sa šest dana ševvala, kao da je čitavo vrijeme postio!” (Bilježe Muslim, Tirmizi, Ebu Davud i Ibn Madže)
19. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslaniik, a.s., rekao: “Ko se ne prođe lažnog govora i postupka po njemu, Allahu nije potrebno da on ostavlja svoje jelo i piće!” (Bilježe Buhari, Tirmizi i Ebu Davud)
20. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: “Pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana, iskupljuju grijehe, ako se između njih ne načine veliki grijesi!” (Bilježi Muslim)
21. Abdullah b. Abbas, r.a., je rekao: “Allahov Poslanik, a.s., bio je najdarežljiviji među ljudima, a najdarežljiviji je bio u ramazanu, kada se Džibril sastajao s njim. Džibril se sastajao s njim svaku noć tokom ramazana kada je zajedno s njim učio Kur an. Allahov Poslanik, a.s., kada bi se s njim sastao, bio je darežljiviji od vjetra koji donosi plodonosnu kišu!” (Bilježe Buhari i Muslim)
22. Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: “Ustajte na sehur, jer je u njemu, doista, berićet!” (Bilježe Buhari, Muslim, Tirmizi i Nesai)
23. Od Amra b. El-Asa, na, prenosi se da je Muhammed, a.s., rekao: “Razlika između našeg posta i posta židova i kršćana je u ustajanju na sehur!” (Bilježe Muslim, Tirmizi, Ebu Davud i Nesai)
24. Od Sehl b. Sa’da, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: “Ljudi će biti u dobru sve dok budu žurili s iftarom!” (Bilježe Buhari, Muslim, Tirmizi i Malik u Muvettau)
25. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Allah Uzvišeni je rekao: Moji najdraži robovi su oni koji naviše žure s iftarom!” (Bilježi Tirmizi i kaže: Hadis je hasen i Ibn Hibban i ocjenjuje ga kao sahih
26. Od Selmana b. Amira Ed-Dabbija, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: “Kada se neko od vas iftari, neka se iftari hurmama, a ako ih nema, neka se onda iftari vodom, jer je ona čista!” (Bilježe Ebu Davud i Tirmizi i kažu: Hadis je hasen-sahih i Ibn Madže, čiji je sened sahih)
27. Enes b. Malik, r.a. kaže: “Allahov Poslanik, a.s., bi se iftario sirovim hurmama prije nego bi klanjao. Ako ne bi našao sirove hurme, iftario bi se suhim. Ako ne bi našao ni suhe hurme, iftario bi se gutljajem vode!” (Bilježe Ebu Davud i Tirmizi čiji je sened ocijenjen kao dobar/hasen)
28. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: “Kada od vas neko zaboravi pa nešto pojede, ili se napije, neka dovrši svoj post, jer ga je Allah nahranio i napojio!” (Biježe Buhari, Muslim, Tirmizi i Ebu Davud)
29. Aiša, r.a., kaže: “Allahovog Poslanika, a.s., zaticala je zora, a on je od odnosa sa svojim ženama bio džunub, pa bi se tada okupao i postio!” (Bilježe Buhari, Muslim, Ebu Davud i Malik)
30. Zejd b. Halid el-Džuheni, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, a.s., da je rekao: “Ko pripremi iftar postaču, imaće nagradu kao i on, a da se postaču njegovi sevapi uopće ne umanje!” (Bilježi Tirmizi i kaže: Hadis je hasen-sahih; Ibn Madže, Ahmed, čiji je sened autentičan i Ibn Hibban, koji ga smatra autentičnim)
31. Enes b. Malik, na, prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., došao kod Sa’da b. Ubade, r.a., koji mu je iznio hljeba i maslinovog ulja, koje je Vjerovjesnik, a.s., jeo i nakon toga, proučio dovu: “Neka se kod vas iftare postači, neka vašu hranu jedu pobožni i neka za vas istigfar čine meleki!” (Bilježi Ebu Davud s autentičnim lancem prenosilaca. Također, bilježi i Ibn Hibban od Abdullaha b. Zubejra, r.a., i smatra ga autentičnim)
32. Od Aiše, r.a., prenosi se da je Muhammed, a.s., rekao: “Ko je umro, a ostao je dužan post, napostiće za njega njegova najbliža rodbina.” (Bilježi Buhari)
33. Abdullah b. Abbas, r.a., je rekao: “Allahovom Poslaniku, a.s., je došao jedan čovjek i rekao: Allahov Poslaniče, majka mi je umrla a ostala je dužna mjesec dana posta. Hoću li ja to za nju nadoknaditi?! Da – rekao je on – jer najpreče je da se izvrši dug prema Allahu!” (Bilježi Buhari)
34. Od njega se, također, prenosi da je jedna žena došla Vjerovjesniku, a.s., i spomenula mu da je njena sestra ostala dužna postiti mjesec dana, budući da je, ploveći morem, umrla i nije to izvršila. Poslanik, a.s., joj je rekao: “Posti za svoju sestru!” (Bilježe Ahmed i Tajalisi u Musnedu. Hadis je ocijenjen kao sahih. Postoje slične verzije i kod Buharije i to muallek-predaja, zatim kod Muslima, Nesaije i Tirmizije)
35. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: “Ko provede Lejletu-l-kadr u ibadetu, vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni prethodni grijesi!” (Bilježe Buhari i Muslim, misli se na male grijehe)
36. Od Aiše, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., preporučio: “Tražite Lejletu-l-kadr u neparnim noćima posljednjih deset dana ramazana!” (Bilježe Buhari i Muslim)
37. Aiša, r.a., kaže: Pitala sam Poslanika, a.s.: Allahov Poslaniče, šta misliš, kada bih znala u kojoj noći se nalazi Lejletu-l-kadr, šta bih u njoj učila?! On je odgovorio: Uči: ALLAHUMME INNEKE AFUVVUN, TUHIBBUL- AFVE, FA’FU ANNI / Allahu, Ti si Onaj koji oprašta, Ti voliš praštanje, pa oprosti meni!” (Bilježi Tirmizi i oejenjuje ga kao hasen-sahih)
38. Od Aiše, r.a., prenosi se da je rekla: Kada bi nastupila zadnja trećina ramazana, Allahov Poslanik, a.s., provodio bi noć u ibadetu, probudio bi svoju porodicu i trudio se da ibadet bude što bolji!” (Bilježe Buhari i Muslim)
39. Abdullah b. Omer, r.a., rekao je: “Allahov Poslanik, a.s., boravio je u i’tikafu zadnjih deset dana ramazana!” (Bilježe Buhari i Muslim)
40. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je neki beduin došao Allahovom Poslaniku, a.s., i upitao ga: Allahov Poslaniče, uputi me na djelo s kojim ću, ako ga budem uradio, ući ću u Džennet! On mu odgovori: Da obožavaš Allaha, ne pripisujući mu druga, da obavljaš namaz, da daješ zekjat i da postiš ramazan. Beduin tada reče: Tako mi Onoga u čijoj je ruci moj zivot, ja na ovo ništa dodati neću. Kada se on okrenuo, Vjerovjesnik, a.s., je rekao: Kome pričinjava zadovoljstvo da gleda u jednog od stanovnika Dženneta, onda neka pogleda u ovoga!” (Bilježe Buhari i Muslim)