Islamski šarti

Zbirka tekstova vezanih za temu "Islamski šarti"

Hadždž u Kur'anu

„Prvi Hram sagrađen za ljude jeste onaj u Mekki, blagoslovljen je on i putokaz Svjetovima“ (Al-Imran, 96.)

„...i ne borite se protiv njih kod Časnog Hrama, dok vas oni tu ne napadnu. Ako vas napadnu onda ih ubijajte..., a ako se prođu, pa Allah prašta i samilostan je.“ (El-Bekare, 191.-192.)

Svaki organ u tijelu mora obožavati Allaha

Svaki organ u tijelu ima neki čin obožavanja koji može obaviti. Navedimo oči kao primjer. Oči obožavaju Allaha, dž.š., gledajući u ono što im je naređeno da gledaju.
Allah, dž.š., kaže: „I zar neće pogledati carstvo Nebesa i Zemlje...“ (El-A'raf, 185.)
Allah, dž.š., također kaže: „Putujte po svijetu, zatim pogledajte kako su završili oni koji su poslanike lažnim smatrali!“ (El-En'am, 11.)

Dobro nam došao najdraži goste, mubarek mjesec Ramazan

Dolazi nam najdraži gost, mubarek mjesec Ramazan. Prvi dan posta je u petak, 20.07.2012. Prva teravija je u četvrtak, 19.07.2012. s početkom u 23:00 sata. U časnom Kur'anu stoji: "O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da bi ste se grijeha klonili, i to određen broj dana. Onome od vas koji bude bolestan ili na putu - isti broj drugih dana. Onima koji nisu u stanju - otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite.

Činimo puno istigfar

Estagfirullah, dvije riječi donose svako dobro.
Estagfirullah – Oprosti mi Allahu
Postoje riječi zbog kojih kiša pada, odlazi siromaštvo, i ... i ... i ...
Hasanu Basriji dolazi čovjek i tuži se da kiša nije dugo pala, Hasan mu reče: Traži oprosta za grijehe! (Govori: Estagfirullah)
Dolazi mu drugi i tuži se neimaštinu, Hasan mu reče: Traži oprosta za grijehe!
Dolazi mu treći i tuži se da mu je žena nerotkinja, Hasan mu reče:
Traži oprosta za grijehe!
Dolazi mu četvrti i tuži se da zemlja ništa ne rađa, Hasan mu reče:

Vrijednost udjeljivanja na Allahovom putu

U Kur´anu Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao: „Što god vi udjelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje." (Sebea 39) „...a za dobro koje učinite Allah sigurno zna."  (El-Bekare 215) „Imetak koji udjelite drugima u vašu je korist, ono što udjelite drugima neka bude samo Allahu za ljubav - a ono što od imetka udjelite drugima nadoknadit će vam se potpuno, neće vam biti učinjeno krivo!" (El-Bekare 272)                             &nbs

Kurban

Kurban je vrsta ibadeta koja podrazumijeva žrtvu određene vrste životinja, brava ili govečeta u određeno vrijeme s ciljem približavanja Allahu, dž.š. Ova vrsta ibadeta je vadžib, a ustanovljena je naredbom Kur'ana i Hadisa Božijeg Poslanika.
Uzvišeni Allah dž.š. veli: “Zaista smo ti mi dali najveće dobro, ovog i budućeg svijeta. Pa klanjaj svome Gospodaru i kolji kurban. Zaista je onaj koji te mrzi bez spomena.”(El-Kevser, 1-3)

Hadisi Allahovog poslanika Muhammeda, a.s., o Hadždžu

1.- Ebu Hurejre, r.a, kaže: Čuo sam Allahovog Poslanika (s.a.v.s.) da kaže: Ko hadždž obavi u ime Allaha, nemajući spolni odnos sa ženom, niti učini neki grijeh, vratiće se (kući bez grijeha) kao na dan kada ga je majka rodila!
2.- Džabir, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Doista je Kaba jedan od stubova islama, pa ko izvrši hadždž  ili umru on zadobije garanciju kod Allaha: ako umre – uvede ga u džennet, a ako ga vrati njegovoj porodici – vrati ga sa nagradom i plijenom!

Hadždž u Kur'anu

«Prvi Hram sagrađen za ljude jeste onaj u Mekki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima.» 1

«...i ne borite se protiv njih kod Časnog Hrama, dok vas oni tu ne napadnu. Ako vas napadnu onda ih ubijajte..., a ako se prođu, pa Allah prašta i samilostan je.» 2

Islamski šarti

Omer ibn Hattab, r.a. pripovijeda: "Jednog dana smo sjedili kod Allahovog Poslanika s.a.v.s., te se iznenada pojavi jedan čovjek izuzetno bijele odjeće, jako crne kose, bez ikakvih znakova putovanja na sebi, a niko od nas ga nije poznavao. Približi se Allahovom Poslaniku s.a.v.s. i sjede pored njega tako što je prislonio svoja koljena uz njegova i svoje ruke stavio na njegove noge i potom reče: