Mudro-poučno

Zbirka tekstova vezanih za temu "Mudro-poučno"

Mudrosti

• Život uvijek bira cestu, vi samo birate cipele u kojima ćete hodati.
• Uvijek nastoj razmišljati i sa srcem i sa mozgom.
• Prva stvar koja vam padne na pamet je često i najbolja.
• Uvijek je dobro imati nekoga koji će vas poduprijeti u pravom smjeru kad stvari zapnu.
• Treba uvijek skupiti hrabrosti da se suočis s nepoznatim.
• Neke stvari jednostavno ne možete vidjeti jer ih ne dopuštate.
• Iako neka putovanja niste vi započeli, svejedno ih morate završiti.
• Oči čovjeka mogu reći jako puno ako se dobro gleda u njih.

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"I za one koji se, kada grijeh počine ili kada se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole – a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? – i koji svjesno u grijehu ne ustraju; njih čeka nagrada – oprost od Gospodara njihova i džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati, a divne li nagrade za one koji budu tako postupili!"
(Al Imran, 135, 136)

Hadis

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Reci robovima Mojim da govore samo lijepe riječi, jer bi šejtan mogao posijati neprijateljstvo među njima. Šejtan je, doista, čovjekov otvoreni neprijatelj'' (El-Isra, 53)

Hadis
Rekao je Allahov poslanik, a.s.: ''Vi nikada nećete pridobiti ljude svojim bogatstvom. Zato ih pridobijte ozarenim licima i lijepim ophođenjem.'' (El-Bezzar)

Trgovina sa Allahom, dž.š.

Prenosi se da je u kući Alije, r.a., bilo pet članova: Alija, Fatima, Hasan, Husejn i njihov sluga el-Haris. Jedne noći prespavaše gladni, pa kada osvanuše h. Fatima dade Aliji, r.a., svoj ogrtač da ga proda i da im za to kupi hrane. Alija, r.a., ga proda za šest dirhema. I tako vraćajući se kući susretne jednu skupinu ljudi koji su bili iznureni i gladni. On im dade onih šest dirhema, mada su i njemu i njegovoj porodici bili prijeko potrebni. Samo što ih napusti susrete ga neki čovjek koji je vodio devu.

Lukmanove za svakoga korisne mudrosti

«Druži se sa čestitim Allahovim robovima, jer od njih ćeš uvijek imati hajra (dobra/koristi), ako ništa na njih će sići rahmet (milost), pa će i tebe zahvatiti»
«Čuvaj se pogana, pokvarena društva, jer od njih ti nikad hajra (dobra/koristi) nema, ako ništa može ih pogoditi kazna, pa i tebe zakačiti»
«Društvo biraj po onome u čemu ih zatekneš! Ako ih nađeš da spominju Allaha, sjedi s njima i ne miči! Ako si alim (učen) koristiće im tvoje znanje, a ako si džahil (neznalica) nešto ćeš naučiti»

Odnos insana prema Allahu, dž.š.

Lukman je govorio svome sinu:
"Sine, moli Allaha i nadaj se, ali nikad ne budi siguran da ti se neće desiti ono što ti nije drago, a boj Ga se, tako da u tom strahu nikad ne izgubiš nadu u Njegovu milost." Sin ga na to upita: "Oče, a kako ću to postići kad imam samo jedno srce?!" Mudri Lukman mu odgovori: "Sinčiću moj, mu'min ima dva srca: srce kojim se nada i moli i srce kojim se boji!"

Lukman je rekao i ovo:
"Kad se Allahu nešto povjeri i preda, On to sačuva."

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte i svjesno međusobno povjerenje ne poigravajte."  (El-Enfal, 27)

Hadis
Rekao je Allahov poslanik, Muhammed, a.s.: "Onaj ko nema emaneta (povjerenja) nema ni imana (vjere)."

Mudrost
Alija, r.a., je rekao: "Svijest o emanetu (povjerenju) je ključ  rizka (opskrbe)."

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"O vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, uveo, na Dan u kojem Allah neće osramotiti Vjerovjesnika i one koji su zajedno sa njim vjerovali; svjetlo njihovo će ići ispred njih i njihove desne strane. 'Gospodaru naš', govoriće oni 'učini potpunim svjetlo naše i oprosti nam jer Ti, doista, sve možeš'..." (Et-Tahrim, 8)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je on složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je on nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da biste na Pravom putu istrajali." (Ali Imran, 103.)